• Aktualności

      • Akademia Lubelli

       14.06.2021

       Dnia 28 mają bieżącego roku szkoła przystąpiła do akcji " Akademia Lubelli", której celem jest edukacja młodzieży na temat potrzeb różnicowania produktów w codziennej diecie. W przedsięwzięcie wzięła udział klasa 6. Podczas tej lekcji uczniowie zdobyli informacje dotyczące własnych nawyków żywieniowych. Dzieci rozwiązywały quiz, który odkrywał ich przewinienia dotyczące zdrowego stylu życia. Dzięki temu zdobyły wiedzę na temat własnych błędów w dziedzinie odżywiania. Zwieńczeniami lekcji było przygotowanie smacznego i zdrowego śniadaniam 

       Magdalena Renda

      • Majowe święta Polaków.

       05.05.2021

       1 maja

       Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja

       Na ziemiach polskich pierwsze obchody miały miejsce w 1890 i odbywały się niejednokrotnie wbrew woli zaborców współorganizowane m.in. przez działaczy II Proletariatu. Masowe demonstracje, pochody oraz starcia z carskim wojskiem, policją oraz kozakami, a także wspierającymi je nacjonalistycznymi bojówkami miały miejsce w czasie rewolucji 1905 roku na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, organizowały je głównie Polska Partia SocjalistycznaSocjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy oraz Bund. Podobnie liczne pochody i demonstracje klasowych organizacji robotniczych i partii lewicowych, w tym Polskiej Partii Socjalistycznej, żydowskiego Bund-u, nielegalnej Komunistycznej Partii PolskiPolskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”Komunistycznej Partii Zachodniej UkrainyKomunistycznej Partii Zachodniej Białorusi odbywały się też w ten dzień w okresie II RP, często były one atakowane przez policję oraz nacjonalistycznych bojówkarzy, dochodziło do morderstw działaczy klasowych związków zawodowych i partii lewicowych.

       Wniosek o ustanowienie 1 maja jako powszechne w całej Polsce święto pracy, z prawem do dnia wolnego, był omawiany w Sejmie Ustawodawczym w 1919 roku.

        

       2 maja

       Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004[1], obchodzone między świętami 1 maja (zwanym Świętem Pracy) i 3 maja (Świętem Narodowym 3 Maja). 2 maja nie jest dniem wolnym od pracy, jednak wielu Polaków bierze w ten dzień urlop, ze względu na to, że ta data jest jedyną w kalendarzu występującą pomiędzy dwoma dniami wolnymi od pracy.

       Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

       15 października 2003 do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa posła Edwarda Płonki[2]) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m.in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy – chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii[3].

       W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP[4]. Ostatecznie Sejm odrzucił poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

        

        

       3 maja

       Święto Narodowe Trzeciego Maja.

       W lipcu 1789 r. we Francji rozpoczęły się wydarzenia z pozoru nie mające nic wspólnego z tym, co działo się nad Wisłą. Jednak zwołanie w listopadzie 1789 r. przez prezydenta Warszawy Jana Dekerta reprezentantów 141 miast królewskich nie mogło nie budzić skojarzeń z rewolucyjnym Paryżem. W słynnej „czarnej procesji” 2 grudnia zaniesiono na Zamek Królewski petycję z żądaniami zmian sytuacji mieszczan.

       Zbiegło się to z upłynięciem jesienią 1790 r. dwuletniego okresu funkcjonowania sejmu. Chociaż nie stosowano się do wynikających z artykułów henrykowskich ograniczeń czasu trwania obrad sejmu, to jednak co dwa lata winien on być zwoływany. Ponieważ uznano, że dla zachowania ciągłości prac reformatorskich sejm musi trwać dalej, do jego składu dołączono tylko kolejnych wybranych na sejmikach posłów. Zdecydowana większość elektów opowiadała się za reformami, czego potwierdzeniem było przyjęcie 18 kwietnia 1791 r. prawa o miastach. Spełniono tym samym większość postulatów uczestników czarnej procesji. Kolejnym sukcesem było zreformowanie sejmików, z których usunięto gołotę – łatwo i chętnie wykorzystywane przez magnaterię narzędzie destabilizacji. Po tych uchwałach ogłoszono przerwę w obradach w związku ze świętami Wielkiejnocy. Większość posłów rozjechała się do domów.

       Obrady sejmu miały zostać wznowione 5 maja 1791 r., jednak zwolenników reform dyskretnie zawiadomiono o konieczności przyjazdu dwa dni wcześniej.

       W dniu 3 maja 1791 r. rano pod Zamkiem Królewskim, w którym toczyły się obrady sejmu, zgromadził się tłum ludzi. Później mówiono nawet o 20 tys., co wydaje się liczbą nieco przesadzoną. Z pewnością jednak część mieszczan przybyła pod bronią, gdyż obawiano się interwencji pospiesznie mobilizowanej przez hetmana Branickiego opozycji. Rozpuszczano nawet nierealistyczne pogłoski o możliwym pojawieniu się Rosjan. Około godziny 11.00 do sejmu przyszedł Stanisław August, w obecności którego odczytano sfałszowane alarmujące wiadomości z zagranicy. Trudna sytuacja międzynarodowa wymagała natychmiastowych uregulowań wewnętrznej sytuacji w kraju, aby zmobilizować siły i zabezpieczyć państwo. Odczytano – mimo głosów opozycji, które zlekceważono – tekst ustawy zasadniczej, która została zaprzysiężona przez monarchę.

       Była to zwyczajna ustawa sejmowa zwana w polskiej praktyce parlamentarnej „konstytucją”. Jej charakter i treść zbiegły się jednak z określeniem, które w europejskiej teorii ustrojowej nadawano słowu „konstytucja”.

       Konstytucja oficjalnie nosiła nazwę „Ustawa Rządowa” i składała się z 11 artykułów, a jej integralną częścią były przyjęte wcześniej prawa o miastach i sejmikach. W pierwszych artykułach precyzowano system społeczny, jaki miał obowiązywać w kraju, tzn. opisano poszczególne stany. Na tym polu wydawała się ona dużo mniej postępowa niż konstytucja Stanów Zjednoczonych oraz nieco późniejsza konstytucja rewolucyjnej Francji (3 września 1791 r.). Rzeczpospolita miała pozostać państwem stanowym, a zatem nie wprowadzono podstawowego postulatu oświecenia, że ludzie są z urodzenia sobie równi.

       Kolejne rozdziały precyzowały ustrój polityczny, który opierał się na monteskiuszowskim trójpodziale władzy na: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

       Prawa stanowić miał sejm składający się z dwóch izb: poselskiej i senatu z królem na czele. Zniesiono liberum veto, wprowadzono głosowania większością, sejm miał być permanentny, tzn. posłów wybierano na dwa lata, i byli oni w tym czasie reprezentantami narodu, czyli nie mogli być ograniczani instrukcjami. W skład izby wchodziło 24 plenipotentów miast.

       Władza wykonawcza składała się z króla oraz tzw. Straży Praw z komisjami. Rola króla na polu władzy wykonawczej została wzmocniona. Zniesiono wolną elekcję wprowadzając dziedziczność tronu w rodzie Wettinów.

       Władza sądownicza pozostała stanowa, a zatem była odrębna dla poszczególnych stanów. Zapowiadano wprawdzie powszechną kodyfikację prawa, ale był to postulat i sprawa przyszłości.

        

      • Dzień Ziemi

       19.04.2021

       Dzień Ziemi 2021 okazją do promowania postaw ekologicznych

       Dzień Ziemi uznany został za święto globalne w 1990 roku, kiedy to zmobilizował 200 milionów ludzi w 141 państwach i otworzył  drogę do Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro.

       Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw, ale też uświadamiania o problemach, które wiążą się ze zmianą klimatu.

       Obejrzyj film dotyczący Dnia Ziemi. https://www.youtube.com/watch?v=kdSG0TK7kBc

       Co każdy z nas może zrobić z okazji Dnia Ziemi?

       Poniżej zaledwie kilka przykładów, co dobrego możemy zrobić dla środowiska:

       – Zaplanujmy dzień bez samochodu

       – gdy tylko jest to możliwe zostawiajmy auto w garażu, korzystajmy częściej z roweru czy komunikacji miejskiej, poruszajmy się pieszo.

       – Gdy coś nam się zepsuje, naprawiajmy zamiast wyrzucać.

       – Segregujmy śmieci. Pamiętajmy, że tylko niecałe 10% plastiku podlega recyklingowi dlatego na zakupach starajmy się wybierać produkty w szkle, puszkach lub papierowych opakowaniach.

       – Robiąc zakupy, róbmy je z własną torbą, najlepiej bawełnianą. Woreczki foliowe rozkładają się ponad 400 lat!

       To świetna okazja, by zrobić coś dobrego dla środowiska. Bądźmy EKO!!!

       Marta Bonisławska

      • 1055 rocznica przyjęcia przez Polskę chrztu

       15.04.2021

        

        

        

        

       Chrzest Mieszka I

       Chrzest księcia Polan, Mieszka I, był jednym z przełomowych wydarzeń w historii Polski i Polaków. Ponieważ jednak relacje z tych wczesnych wieków są bardzo skromne, wielu rzeczy możemy się tylko domyślać. Chrzest odbył się prawdopodobnie w Wielką Sobotę - zgodnie z ówczesnym zwyczajem - w nocy oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie. Znaleziska archeologiczne sugerują, że mógł on nastąpić na wyspie Ostrów Lednicki, koło grodu gnieźnieńskiego, głównej siedziby rodu Piastów. Znaleziono tam basen chrzcielny, w którym swobodnie mógł zmieścić się dorosły człowiek. Przypuszcza się, że razem z księciem ochrzczony został jego dwór.

       Kronikarz z XII w., Gall Anonim, twierdzi, że do przyjęcia chrześcijaństwa z Zachodu namówiła Mieszka jego żona, córka księcia czeskiego, Dobrawa. Książę zawarł z nią małżeństwo licząc na przyjaźń z władcą Czech i wspólne działanie przeciw Związkowi Wieleckiemu - groźnemu sąsiadowi znad Bałtyku. Z Czech przybyli także pierwsi misjonarze. Wielokrotnie w historiografii podkreślano też, że książę Polan obawiał się ekspansji niemieckiej, przed którą miało go uchronić porzucenie pogaństwa. Zagrożenie z tej strony istniało, o czym mogą świadczyć walki z margrabiami, jednak nie należy go wyolbrzymiać. Być może jednak największe znaczenie miał chrzest dla wewnętrznej polityki państwa Polan, które podbijało sąsiednie plemiona, czczące lokalne bóstwa. Przyjęcie chrześcijaństwa sakralizującego władzę książęcą i królewską miało zintegrować młody organizm państwowy, umocnić władzę księcia. Wraz z chrześcijaństwem zaczęła rozwijać się także administracja kościelna, dostarczająca wsparcia nie tylko duchowego, ale także w zakresie rządzenia, gospodarki i - co najważniejsze - w kwestii przyjmowania zdobyczy cywilizacji zachodniej.

        

       Aleksandra Piasecka

      • Mieszkańcy Janowa, którzy zginęli w Katyniu

       13.04.2021

       Kim byli mieszkańcy Janowa, którzy zginęli w Katyniu? Pamiętajmy o Nich i oddajmy Im należny  hołd!

       W dniach 9-10 listopada 2007 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”, podczas której zostały odczytane nazwiska ofiar Zbrodni Katyńskiej, awansowane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego  na wyższe stopnie wojskowe i służbowe. Lista żołnierzy i funkcjonariuszy do awansu została przedstawiona Prezydentowi RP przez Urząd ds. Kombatantów, Policję, Straż Graniczną i Służbę Więzienną. Nie jest to pełna lista ofiar Zbrodni Katyńskiej – znalazły się na niej osoby, w przypadku których znane są imię i nazwisko, stopień wojskowy lub służbowy, data urodzenia oraz miejsce i data śmierci. Na tej liście umieszczono  Stefana Mroza.

       Muzeum Katyńskie  to pierwszy w świecie obiekt martyrologiczno – muzealno – badawczy, dokumentujący zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich więzieniach i obozach  przez NKWD. Znajduje się tu jedyna ekspozycja o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – swoistym DOWODEM ZBRODNI dokonanej przeciwko ludzkości. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.

       Mieliśmy okazję odwiedzić to wyjątkowe miejsce jesienią 2019 roku. Zwiedzanie Muzeum Katyńskiego było dla nas ogromnym przeżyciem. Zebrane w muzeum eksponaty są jak relikwie dla rodzin pomordowanych. Wzruszają listy, kartki pisane do rodzin, zapiski, ale szczególnie tez osobiste pamiątki pomordowanych w tym obrączki i różańce znalezione podczas ekshumacji ofiar.  Przygotowujący ekspozycje, która jest umieszczona w nowoczesnych gablotach, zadbali o wiele istotnych szczegółów: od kontekstu historycznego, w tym kłamstwa jakie przypisywano zbrodni, informacjach zawartych w prasie podziemnej po wspomniane pamiątki. Gdy tak przechodzi się od jednej gabloty do drugiej, odczuwa się ogromny smutek, nostalgię, wzruszenie, złość i bezsens jednocześnie.

       Po obejrzeniu ekspozycji  przechodzi się przez Aleję Nieobecnych, która znajduje się  między czerwonym, ceglanym murem, a stromym zboczem. Wzdłuż ścieżki ustawiono kamienne stele z zawodami osób, które poniosły śmierć. Następnie dochodzi się do starej Działobitni. Tutaj z kolei znajdują się epitafia, obrazujące wielokulturowość ofiar zbrodni katyńskiej. Wśród nich byli przecież wyznawcy rożnych religii: Żydzi, katolicy, protestanci, ewangelicy, prawosławni, muzułmanie czy grekokatolicy.

       Mimo wszystko warto, a nawet trzeba tam być chociaż raz. Dlaczego? By pamiętać, oddać pomordowanym hołd i docenić „wolność, która nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”-  Św. Jan Paweł II.
       "Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.” - Józef Piłsudski.

        

       Małgorzata Słomkowska
       Krzysztof Pisarski

      • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

       13.04.2021
       Pamiętamy – 81 rocznica Zbrodni Katyńskiej

           W tym roku obchodzimy 81 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.
       Na przełomie kwietnia i maja 1940 r., decyzją najwyższych władz ZSRR, rozstrzelano ponad 21 tys. Polaków. Zamordowani zostali m.in. żołnierze Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Policji Państwowej, urzędnicy.

          
       Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia. Tego dnia w 1943 r. nazistowskie Niemcy opublikowały informację o odkryciu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił święto poprzez aklamację 14 listopada 2007 r. Jego przesłaniem jest oddanie czci ofiarom Zbrodni Katyńskiej.

       Mord dokonany na ponad 21 tys. Polaków przez lata był trzymany w tajemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia Katyńska jest dziś jawnie uznawana za ludobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowadzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowano w masowych grobach m.in. w Katyniu i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Radziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość oskarżeń o popełnienie zbrodni.

           W całym naszym kraju znajduje się wiele pomników i tablic poświęconych ofiarom radzieckiej zbrodni. Polacy nie zapomnieli o funkcjonariuszach i oficerach, którzy zostali bestialsko zamordowani. Wykonując wzorowo swoje obowiązki, budowali zaufanie obywateli do formacji, w których służyli. Za to należy Im złożyć hołd i oddać należny szacunek.

       ​​​​​​​Aleksandra Piasecka

       prezentacja_katyn_(3)_Dawid_Mierzejewski.pptx

       Prezentacja-katyn-zrobiona-2_Michal_Auguscik.pptx

       Prezentacja_(2).pptx


      • 11 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

       12.04.2021

       11 rocznica Katastrofy Smoleńskiej

             Od 2010 roku  -  10 kwietnia -  jest dla Polaków dniem przeżywania bolesnej rocznicy  tragedii narodowej, do której doszło w Smoleńsku w sobotę, 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41.

        Samolot  Tu -154 M z polską delegacją rządową na pokładzie rozbił się,  próbując wylądować w gęstej mgle na lotnisku „ Smoleńsk- Siewiernyj”.
            W katastrofie zginęło 96 osób, wśród nich: prezydent RP
       Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.
           Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa i największa pod względem liczby ofiar w dziejach polskich Sił Powietrznych. Katastrofy nie przeżyła żadna z osób obecnych na pokładzie.

       W całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające tragicznie zmarłych.
                       

        

        

                                CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

        

       Aleksandra Piasecka
        

      • Projekt "Siłą jest dialog"

       12.04.2021

       Fundacja Mediatio realizuje projekt „Siłą jest dialog"

       Celem projektu „Siłą  jest dialog” jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce. Projekt ma na celu pokazanie, że w dobie pandemii spowodowanej SARS‐CoV‐2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

       Adresatami projektu są: mieszkańcy / firmy / organizacje Państwa regionu   

       Projekt obejmuje bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) prowadzone online w tym telefoniczne oraz w ramach możliwości stacjonarne w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie. 

       Oferowane bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) będą prowadzone przez  najlepszych ekspertów z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych sytuacji:  

       1. Jeśli istnieje przeczucie, że w zespole, między pracownikami, w zarządzie, w relacjach z innymi firmami bądź klientami jak również między mieszkańcami regionu czy w rodzinie rodzi się  konflikt i nie chcemy dopuścić  do jego eskalacji.

       Podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) zdiagnozowany zostanie problem i znaleziony sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie. 

       2. Jeśli beneficjenci projektu mierzą się z konfliktem i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej.

       Udzielona zostanie pomoc w znalezieniu konstruktywnego wyjścia z sytuacji na drodze mediacji, wg szczegółowego planu stworzonego podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego. Ponadto, po otrzymaniu zgody na poprowadzenie mediacji, specjaliści dołożą wszelkich starań, aby długie i kosztowne postępowanie sądowe zamienić  na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.

       3. Jeśli udało się zażegnać jeden konflikt i chcemy zapobiegać kolejnym.

       Być może warto przyjrzeć się kulturze rozmów i poszukać ich słabe punkty albo zastanowić się, czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może beneficjenci projektu potrzebują  odpowiednich procedur czy szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami wewnątrz organizacji?  W trakcie bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) zostaną wspólnie opracowana  strategia działania na przyszłość.

        Projekt "Siłą jest dialog" realizowany jest przez Fundację "MEDIATIO". Szefową  projektu jest Aneta Gibek‐Wiśniewska ‐ specjalistka od prognozowania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w JST i w biznesie. Założycielka Fundacji Mediatio odpowiedzialnej za merytoryczną  część  projektu wraz ze specjalistami od kilkudziesięciu lat wykonującymi zawód mediatora, prawnika. 

       Szczegółowe informacje na www.mediatio.pl oraz pod numerem 721782222 oraz adresem e-mail: kancelaria@mediatio.pl.

       Fundacja Mediatio realizuje projekt pod nazwą „Siłą jest dialog”

       Pamiętaj, że telefon do nas i nasza pomoc w zakresie mediacji to bardzo skuteczna metoda na wypracowanie porozumienia i aż 70% rozmów znajduje szczęśliwy finał już po drugim spotkaniu.www.mediatio.pl/

      • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

       07.04.2021

       Jak co roku 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Niektórzy uczniowie naszej szkoły chcieli w tym dniu pokazać, że są świadomi takieg zaburzenia jakim jest autyzm. W związku z tym przesłali swoje zdjęcia w niebieskich koszulkach. 

       Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi tego zaburzenia.

       https://view.genial.ly/6055fc0e5d00340dad3ed83a/interactive-content-rozumiem-autyzm

      • KONKURS NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ

       07.03.2021

       Zbliża się Wielkanoc. Przeżywamy trudny okres pandemii. Wiele osób walczy z chorobami, ale też samotnością
       i depresją. Są to m.in.: podopieczni hospicjów, kombatanci, seniorzy, przewlekle chorzy, niepełnosprawni, opuszczeni przez własne rodziny, ale też nasi bliscy czy sąsiedzi.

       Każdy z nas może podarować tym osobom odrobinę radości w postaci własnoręcznie wykonanej kartki świątecznej z pełnymi ciepła, nadziei, szacunku i empatii życzeniami.

       Jak każdego roku, kartki zostaną przesłane do zaprzyjaźnionych ze Szkolnym Klubem Młodego Wolontariusza w Janowie organizacji charytatywnych w Polsce i za wschodnią granicę.

       Liczymy na inwencję twórczą i dobre serce naszych uczniów. Zróbmy coś szlachetnego dla innych.

       Pomagając innym- pomagamy sobie- tak przecież brzmi motto janowskich wolontariuszy.

       ORGANIZATOR: -Marta Bonisławska; -Szkolny Klub Młodego Wolontariusza w Janowie; -Parafia św. Rocha w Janowie.

       CELE KONKURSU: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze Świętami Wielkanocnymi; rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej; zwiększenie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą; pogłębienie wrażliwości i empatii względem osób samotnych i potrzebujących.

       ZASADY KONKURSU:

       1.Konkurs adresowany jest do uczniów/dzieci Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

       2.Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:

       I kategoria: przedszkole i oddział zerowy;

       II kategoria: klasy I - III szkoły podstawowej;

       III kategoria: klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

       3.Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę o wymiarach kartki pocztowej A5.

       4. Prace mają być wykonane dowolną płaską techniką (rysowanie, malowanie, wyklejanie, kolaż, itp.).

       5. Gotowe kartki należy dostarczyć do organizatora, w terminie do 26.03.2021 r. Przed dostarczeniem należy również zrobić zdjęcie kartki i przesłać do pani Marty Bonisławskiej.

       6. Do każdej KARTKI należy dołączyć opis: imię i nazwisko autora, klasa/oddział.

       7. W środku kartki powinny znajdować się życzenia Wielkanocne.

       8. Pracę należy dostarczyć do kościoła w Janowie i zostawić w specjalnie przygotowanym koszyku.

       9. Jury ocenia kartki, biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora.

       10. Spośród zebranych prac wyłonionych zostanie 3 laureatów w każdej kategorii.

       Organizatorzy

      • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

       01.03.2021

       Prezentacja_Zolnierze_Wykleci.pptx

       zolnierze-wykleci-kopia-kopia-do-wyslania(1).pptx

       Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu: Wiktor Zacheusz Nowowiejski ps. "Jeż"

        

        

       1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”.

       Święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  w 2011 roku, a jego inicjatorem był Prezydent  Lech Kaczyński. Żołnierze  Wyklęci  zwani też Żołnierzami Niezłomnymi- to bohaterowie, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc  o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych  społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

       1 marca jest symboliczną datą nawiązująco  do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

       Żołnierzy dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło podstępnie zamordowanych  przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Inni na podstawie wyroków komunistycznych sądów zostali  skazani na karę śmierci.

       Wśród nich byli  mieszańcy naszej gminy: ppor. Zacheusz Nowowiejski „Jeż”, „Żuk”, por.  Mirosław Tański „Bury”, plut. Tomasz Zembrzuski,                   sierż. Aleksander  Szczepkowski „Wierny”, Stanisław Pałaszewski „Rudy”, Mieczysław Szczepkowski „Beton”, Izydor Bukowski „Burza” i Antoni Pisarski „Osa”, Izydor Nowowiejski „Kalina”. Oddział pod dowództwem por. Z. Nowowiejskiego liczył  25 żołnierzy min. też z okolic Janowca Kościelnego czy  Dzierzgowa.

        Niedaleko Janowa, w  Górach Dębowych znajduje się  pomnik ppor. Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego ps. ,,Jeż”. W tym miejscu każdego roku odbywa się uroczystość,  podczas której czczona jest  pamięć żołnierzy podziemia niepodległościowego lat 1944-1956.

       „Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy….”. Słowa Zbigniewa Herberta zbyt długo były prawdziwe.

       Dzięki opracowaniom prof. Ryszarda Juszkiewicza dzisiaj możemy poznać biografie naszych, lokalnych Żołnierzy Niezłomnych.  Przez długie lata nazywani byli przez polskie władze „bandytami”. Mieszkańcy natomiast mówili, że to bohaterowie  nie mogli pogodzić się z istnieniem powojennego państwa polskiego, faktycznie podległego Sowietom.

       Jak podaje prof. R. Juszkiewicz w książce „Walka Niezłomnych – Wyklętych na Ziemi Mławskiej w latach 1945-1953”, w  tym trudnym, powojennym okresie Niezłomnym pomagały ich rodziny, ale też sąsiedzi i inni mieszkańcy okolicznych miejscowość, z których pochodzili. Po długich latach partyzanci, inaczej „ludzie z lasu”, ale też i ich rodziny zostali zrehabilitowani.

       Jak stwierdził prof. Krzysztof Szwagrzyk, żołnierze ci: „dla lokalnej społeczności są ważni, stają się bohaterami, którymi można się chwalić”.

       Więcej informacji na temat Żołnierzy Niezłomnych w powyższej prezentacji.

        

        

      • Walentynki 2021

       10.02.2021

       WYNIKI KONKURSU:

       1. Lena Mierzejewska kl. VII

       2. Kacper Dunajski kl. VI

       3. Wiktoria Tworkowska kl. IV

        

       Dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

       Valentine's Day– coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne.

       Najpiękniejsza Kartka Walentynkowa!!!

       Poniżej prace konkursowe naszych uczniów:

      • Dzień Bezpiecznego Internetu

       08.02.2021

       Dnia 9 lutego obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku temat bezpieczeństwa w internecie jest szcególnie ważny. Związane to jest z przeniesieniem lekcji w przestrzeń online. Nowe technologie towarzyszą nam obecnie w każdej chwili naszego funkcjonowania. Nie uciekajmy od tego. Bądźmy jednak świadomi niebezpieczeństw, które na nas tam czekają. Oto kilka zasad bezpiecznego korzystania z internetu:

       1. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,.

       2. Unikaj klikania nieznanych linków i otwierania załączników w wiadomościach e-mail.

       3. Dane osobowe i hasła zachowaj tylko dla siebie.

       4. Zdjęcia udostępniaj tylko znanym i zaufanym osobom. 

       5. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje.

       6. Szanuj prawa autorskie udostępnianych w sieci plików.

       7. O niepokojących sytuacjach w sieci powiedz rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

       8. Szanuj innych użytkowników Internetu. 

       9. Korzystaj z umiarem z internetu!

       Zagraj dziś w gry z poniższych linków, ich celem jest poznanie niebezpieczeństw czekających na nas w sieci, a także wykształcenie na nie odpowiedniej reakcji. Zapraszamy do zabawy:

       Dla młodszych uczniów: http://www.necio.pl/

       Dla starszych uczniów: https://beinternetawesome.withgoogle.com/pl_all/interland?fbclid=IwAR0DAuOq3dy7LB8w-yzkATwqHjyyPaSz2ux_DUYGIvWyYVmqjzx077ufeUs

      • Aktywność fizyczna zimą!!!

       08.02.2021

       NAJWAŻNIEJSZE !

       Bez względu na pogodę i porę roku należy jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, poddając się jego działaniu.

       Hartowanie organizmu to przyzwyczajanie organizmu do nie najlepszych warunków atmosferycznych i niskich temperatur. Polega ona za stopniowym oswajaniu ciała zimnem. Dzięki temu poprawia się nie tylko odporność organizmu, ale także funkcjonowanie całego organizmu.

       Jak hartować się na co dzień?

       -Przebywaj dużo na świeżym powietrzu, szczególnie zimą, spaceruj i biegaj, a nawet jeźdź na rowerze.

       -Ubieraj się ciepło, ale nie ukrywaj przed mrozem.

       -Chodź po domu boso, nawet po zimnej posadzce. Nie stój w miejscu, ale poruszaj się, ile możesz.

       -Korzystaj z sauny i otwartych basenów szczególnie zimą, gdy wyjątkowo da się odczuć zmianę temperatury.

       -Zimą i latem baw się z dziećmi na powietrzu. Nie ukrywaj się w domu z powodu pogody, tylko staraj się do niej przyzwyczaić. Zawsze pamiętaj jednak o zabezpieczeniu kremie z filtrem,ciepłym ubraniu lub kapeluszu i

       -Często wietrz mieszkanie. Konieczne jest doprowadzanie do cyrkulacji powietrza szczególnie zimą, gdy ogrzewane powietrze w domu jest bardzo suche .

       Nauczyciel wychowania fizycznego Marta Bonisławska

      • NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA- KONKURS!!!

       28.01.2021

       REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „WALENTYNKI 2021 – NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”  

       ORGANIZATOR: Marta Bonisławska  

       CELE KONKURSU: - rozwijanie poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywnego myślenia; - wyłanianie talentów plastycznych; - poznanie tradycji i zwyczajów pochodzących z krajów anglojęzycznych zakorzeniających się w kulturze polskiej; - dążenie do stworzenia właściwego nastroju towarzyszącego tradycji ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH, opartego na szacunku i poszanowaniu wartości, ideałów oraz przekonań drugiej osoby; - wskazywanie uczniom/dzieciom właściwego znaczenia pojęcia: miłość.  

       ZASADY KONKURSU

       1. Uczestnicy konkursu – uczniowie/dzieci Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

       a) dzieci z oddziału przedszkolnego i zerówki – kategoria I

       b) uczniowie klas I-III – kategoria II

       c) uczniowie klas IV – VIII – kategoria III

       2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

       3. Zadanie konkursowe – własnoręcznie wykonana kartka walentynkowa .

       4. Technika pracy oraz format kartek są dowolne.

       5. Gotowe kartki ( zdjęcia prac) należy przesłać do organizatora, w terminie do 10.02.2021 r.

       6. Do każdej WALENTYNKI należy dołączyć opis: imię i nazwisko autora, klasa/oddział.

       7. Jury ocenia kartki, biorąc pod uwagę estetykę wykonania, kreatywność i pomysłowość autora.

       8. Spośród zebranych prac wyłonionych zostanie 3 laureatów.

        

        Marta Bonisławska -nauczyciel plastyki.

      • NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA

       10.12.2020

       Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

       Klasy VII-VIII

       1. Maja Kobus

       2. Wiktoria Fedyrko

       3. Weronika Jońska

        

       Klasy IV-VI

       1. Zuzanna Mierzejewska

       2. Kinga Jońska

       3. Anna Zdyb

        

       Klasy I-III

       1. Jakub Sachanowski

       2. Aleksander Mierzejewski

       3. Filip Sarbiewski

        

       Oddział przedszkolny- klasa "0"

       Wszytskie nadesłane prace są wyróżnione.

       Gratulujemy wszytskim zwycięzcom. Nagrody zostaną rozdane po powrocie do szkoły.

       Organizator

       Marta Bonisławska

      • Szkolny Konkurs Biblijny dla klas V - VIII

       17.12.2020

       W grudniu 2020 roku odbył się w naszej szkole konkurs o tematyce biblijnej pt. ,,Dzieje Apostolskie.

       Zadaniem uczniów klas V - VIII było rozwiązanie testu dotyczącego opisów zawartych w Dziejach Apostolskich. Do konkursu przystąpiło 25 uczniów, którzy rozwiązywali test złożony z 17 pytań.

       W śród nich najlepiej test rozwiązali:I Lena Mierzejewska - klasa VIIII Maja Kobus - klasa VIIIII Alicja Roman - klasa VI

       Pierwsze dwie osoby w maju 2021 roku będą reprezentowały szkołę i parafię w konkursie dekanalnym.Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.

       Konkurs w szkole w trybie zdalnym przeprowadził Waldemar Westerlich - katecheta.

      • Nowiny Janowskie Grudzień 2020

       16.12.2020

       Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem gazetki szkolnej Nowiny Janowskie. W tym numerze trochę o tradycjach, propozycje zabaw dla dzieci, jak zachować bezpieczeństwo podczas ferii zimowych i co warto obejrzeć. Kącik Łasucha jest bogaty w przepisy, które możemy wykorzystać przygotowując świąteczne potrawy.

       Redakcja Gazetki Nowny Janowskie

      • Diecezjalny konkurs plastyczny dla uczniów klas I - IV

       15.12.2020

       Diecezjalny konkurs plastyczny dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej.

       Wydział Katechetyczny Diecezji Płockiej ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów klas I - IV szkół podstawowych pt. ,,Mój kościół parafialny".

       Etap szkolny tego konkursu w naszej szkole został przeprowadzony w dniach 1 - 11 grudnia 2020 roku. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie kościoła parafialnego dowolną techniką. Komisja konkursowa w składzie: ks. Paweł Sprusiński - proboszcz parafii, Marta Bonisławska - nauczyciel plastyki i Waldemar Westerlich - katecheta przy ocenie prac pod uwagę brała zgodnie z regulaminem ogólne wrażenie estetyczne, samodzielność i estetykę wykonania pracy oraz oryginalny sposób zaprezentowania tematu konkursu.

       W konkursie udział wzięło 14 uczniów: kl. I - Sarbiewski Filip; kl. II - Roman Piotr, Zybert Kacper, Ładziński Dawid, Dzięgielewski Dorian, Sachanowski Jakub, Piasecka Zuzia; kl. III - Grzybowska Roksana, Węgierski Dominik, Czapski Bartosz, Mitak Filip; kl. IV - Tworkowska Wiktoria, Jońska Kinga, Szczepkowska Ewa.

       Zgodnie z regulaminem dwie wybrane prace zostaną wysłane na konkurs do Wydziału Katechetycznego Diecezji Płockiej do Płocka.

       Decyzją komisji konkursowej są to prace następujących osób:  

       Tworkowska Wiktoria - kl. IV i Ładziński Dawid - kl. II .

       Wyróżnienie otrzymały za swoje prace: Szczepkowska Ewa - kl. IV i Czapski Bartosz - kl. III.

       Wyróżnieni uczniowie otrzymają w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w Kościele nagrody ufundowane przez księdza proboszcza parafii pod wezwaniem św. Rocha w Janowie.

       Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom.

       Konkurs w szkole w formie zdalnej przeprowadzili:

       Marta Bonisławska - nauczyciel plastyki

       Waldemar Westerlich - katecheta

      • Ćwiczenia relaksacyjne i profilaktyczne w czasie wolnym od nauki zdalnej.

       13.12.2020

       Gdy myślimy o pracy zdalnej, to oczami wyobraźni jesteśmy na plaży i pod palmą pracujemy przed komputerem. Niestety to piękne wyobrażenie zostało zweryfikowane przez ostatnie miesiące.

       W trakcie pandemii dla wielu z nas, zarówno nauczycieli jak i uczniów, praca i nauka przeniosła się do zacisza domowego. Wszyscy  odczuliśmy znaczące zmiany, gdy w błyskawicznym tempie musieliśmy przestawić się na tryb nauki zdalnej. Dla większości osób modyfikacje sposobu pracy są zupełnie nowym zjawiskiem.  Taki tryb pracy i nauki wymaga od obu stron, zarówno nauczyciela  jak i ucznia, spędzania dużej ilości czasu przy komputerze. Jest to siedzący tryb pracy, wiążący się  z zagrożeniami dla naszego zdrowia, w tym głównie dla kręgosłupa i naszych oczu. Może powodować u niektórych osób znurzenie, bóle pleców czy zmęczenie i pieczenie oczu.  Jeżeli mamy pracować i uczyć się w domu, ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki i miejsce do pracy i nauki. Warto zadbać o wygodną pozycję przy biurku oraz systematyczne wietrzenie pokoju. Dlatego proponujemy dla wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli,  aby w wolnym czasie od nauki wykonywali ćwiczenia relaksujące kręgosłup i ćwiczenia dla zmęczonych oczu.

       Uruchom linki:

       https://liblink.pl/2oDCuzZjgs

       https://liblink.pl/0es4wGC6OP

       Obejrzyj filmy i w razie potrzeby ćwicz razem z prowadzącym.Zapraszamy do ćwiczeń.

       Nauczyciele wf i gimnastyki korekcyjnej          

       Marta Bonisławska         Waldemar Westerlich

      • Zakończyliśmy projekt Nowiny Janowskie

       08.12.2020

       W ramach projektu Nowiny Janowskie realizowanego przez Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik została stworzona gazetka prowadzona przez zespół redakcyjny, który reprezentują nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie. Już w trakcie promocji projektu, która zaczęła się w czerwcu pojawiało się dużo pomysłów i chętnych do pracy przy jej redagowaniu. Przy tworzeniu jej  online pracuje obecnie dwunastu wolontariuszy szkolonych oraz nauczyciele: Beata Angielska, Małgorzata Słomkowska i Agnieszka Tobojka . W czerwcu odbyły się szkolenia, które dotyczyły  warsztatu dziennikarskiego ucznia, we wrześniu ponowiliśmy szkolenia by usystematyzować wiedzę wolontariuszy i przygotować nowych chętnych do redagowania gazetki. Zakres tematyczny obejmował: Czym jest dziennikarstwo? Cechy dobrego dziennikarza. Normy etyczne w dziennikarstwie. Oraz budowa gazety. Poznanie różnych form wypowiedzi dziennikarskiej.

       Promocję rozpoczęliśmy od informacji  zamieszczonej na stronie szkoły. W Urzędzie Gminy Janowo i w Szkole Podstawowej zawisły plakaty informacyjne. Została stworzona specjalna ankieta, która określiła preferencję odbiorców. W ankiecie wzięło udział 179 osób. Na podstawie wniosków, staramy się dopasować treści zamieszczane w gazetce.  W pierwszym numerze ogłoszony został konkurs na logo gazetki. Zorganizowaliśmy pięć konkursów, które obejmowały różnorodne umiejętności i każdy odbiorca gazetki mógł wziąć w nich udział. Atrakcyjność nagród podniosła zainteresowanie konkursami. Co miesiąc na stronie szkoły podwieszone jest wydanie w formie online. W tej samej formie przesyłana  jest do Urzędu Gminy Janowo.

       Do tej pory wydaliśmy pięć numerów gazetki. Każdy  w formie papierowej  trafił na sesję rady Gminy Janowo. Tam rozdawany jest sołtysom, oczywiście radnym oraz  innym uczestnikom. Bezpłatne egzemplarze są dostępne w sklepie Lewiatan w Janowie, Gminnej Bibliotece Publicznej i Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie. Dodatkowo dostarczamy egzemplarze do Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Szczepkowie Borowym, skąd czerpiemy też inspiracje na Kącik Łasucha i  inne ciekawe publikacje.

        Spora część artykułów  zamieszczanych w gazetce  dotyczy historii Gminy Janowo,  ważnych dat dla tego właśnie środowiska. Zespół Redakcyjny na bieżąco przekazuje informacje dotyczące tego co  aktualnie dzieje  się na terenie gminy i wybiera najistotniejsze tematy.

       Spora grupa ankietowanych określając zapotrzebowanie, wskazała na to, by w ,,Nowinach Janowskich” zamieszczać  przykłady gier, zabaw, kart pracy, przepisy na masy sensoryczne i „coś dla umysłu”. W każdym numerze podajemy  informację o „kole wsparcia” dla wszystkich potrzebujących osób, które jest prowadzone przez specjalistów szkolnych. Trudniejsze sprawy konsultujemy ze specjalistami z placówek wsparcia na terenie powiatu nidzickiego.

       Zespół Redakcyjny gazetki ,,Nowiny Janowskie” 05.09. 2020 na Rynku w Janowie  zorganizował akcję Narodowe Czytanie, które zostało zgłoszone na oficjalnej stronie www.prezydent.pl. Tego samego dnia  przedsięwzięcie zostało połączone z charytatywną zbiórką dla dziewczynki chorej na SMA.  Udało nam się zebrać pokaźną kwotę, którą przekazaliśmy rodzicom. Na naszych stoiskach można było znaleźć ulotki i wizytówki gazetki, by zwiększyć ilość naszych odbiorców.

       Chcemy dalej kontynouwać wydawanie gazetki szkolnej Nowiny Janowskie w formie e-gazetki. Chcielibyśmy poznać także zdanie jej odbiorców. Prosimy o wypełnienie ankiety online:

       https://docs.google.com/forms/d/14vB7sJS2QcC20-d7kmo8po45FdZv9cHzIByMrrmYCQo/edit

       Chcemy podziękować wszystkim, którzy współtworzyli z nami gazetkę, wolontariuszom poszukującym tematów na ciekawy artykuł, osobom które szukały sprawdzonych i ciekawych przepisów na Kącik Łasucha. Mam nadzieję, że będziecie z nami nadal współpracować.

       Redakcja Gazetki

       Nowiny Janowskie

        

        

      • Mikołaj na Mikołajki

       03.12.2020

       Dziękujemy wszystkim za przesłanie prac na mikołajkowy konkurs, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Gratulujemy osobom, któych prace wyróżniały się na tle innych:

       kl. VII-VIII

       1. Weronika Jońska

       2. Lena Mierzejewska

       3. Maja Kobus

       wyróżnienie: Maciej Joński

        

       kl. IV-VI

       1. Anna Zdyb

       2. Ewa Szczepkowska

       3. Zuzanna Mierzejewska

        

       kl. 0-III

       Bardzo trudno było wybrać zwycięzców w tej grupie wiekowej, w związku z tym wyróżniliśmy prace w zupełności samodzielnie wykonane. Gratulujemy:

       Martynie Adamkiewicz, Nadii Adamskiej, Piotrowi Roman, Oliwii Dunajskiej.

       Nagrody wręczymy po feriach, gdy wrócimy do nauki stacjonarnej w szkole.

       Marta Bonisławska

      • Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa- Konkurs

       02.12.2020

       Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

       ,,Na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową"

       Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, czas radości, miłości, wspólnego kolędowania. Ze świętami związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze z nich to te własnoręcznie wykonane, ozdobione różnymi technikami.

       Organizatorem konkursu plastycznego jest nauczyciel plastyki pani Marta Bonisławska.

       Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja plastyczna i kulturowa. Konkurs ma także sprzyjać pobudzeniu wyobraźni oraz kultywowanie tradycji w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami.

       1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych dzieci z naszej placówki i będzie oceniany w następujących kategoriach:       

       Klasa "0" i oddział  przedszkolny

       Klasy I-III   

       Klasy IV-VI    

       Klasy VII-VIII

       2.Format pracy: Wymiary  A 5( połowa kartki z bloku małego)- technika dowolna.Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

       3.Ocena- staranność i pomysłowość wykonania,- atrakcyjność plastyczna pracy.

       4.Termin składania prac-15 XII 2020 r.

       5.Przewidywane są nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach.

        

       Opracowanie: Marta Bonisławska

      • OZDOBY CHOINKOWE

       02.12.2020

       OZDOBY CHOINKOWE


                 Dzień dobry. Drogie Dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną (i nie tylko!). Przed nami wyjątkowy czas, bowiem przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, proponuję Wam (oraz Waszym bliskim) wspólne wykonanie ozdoby choinkowej w postaci aniołka.

       Aby wykonać ozdobę przygotuj:
       - kartkę bloku rysunkowego w dowolnym kolorze,
       - nożyczki,
       - linijkę,
       - klej,
       - opcjonalnie brokat.
       Szczegóły wykonania ozdoby poznasz, klikając w link:
        

       https://www.youtube.com/watch?v=Th5sYU2_ye8

        


       Życzę dużo radości!


        

      • Mikołaj na Mikołajki- konkurs !!!

       24.11.2020

       Zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pt. MIKOŁAJ NA MIKOŁAJKI

       Każdy z was może zrobić sobie prezent na Mikołajki!

       Wykonaj pracę plastyczną i otrzymaj miłą niespodziankę. Najlepsze prace zostaną wyróżnione drobnymi upominkami.

       Należy tylko narysować Mikołaja.

       Format pracy- A 4 ( kartka z małego bloku)

       Technika -dowolna( kredka, węgiel, farba, wyklejanka, plastelina, mazaki, kolaż i inne), praca musi być skończona czyli posiadać tło.

       Termin do 2 grudnia 2020r (do godz. 18)

       Kategorie:

       klasy I-III

       klasy IV-VI

       klasy VII-VIII

       Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie, tych którzy lubią rysować i tych którzy chcą otrzymać niespodziankę na Mikołajki.

       Prace przesyłamy do pani Marty Bonisławskiej, która później umieści na stronie szkoły.          

                

       Organizator Marta Bonisławska

      • Dzień Życzliwości

       23.11.2020

                  Drodzy   Uczniowie  „Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta”  w ramach tegorocznego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Celem Waszych działań będzie uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość,   wzbudzenie w nich pozytywnych emocji.


       Termin akcji to: 23 – 27 listopada

        


                    Proponujemy by przez cały tydzień w sposób jeszcze bardziej szczególny dzielić się dobrym słowem z osobami jakie będziecie spotykać. Zapraszamy więc wszystkich do wspólnego pozytywnego świętowania.


       •  Podzielcie się dobrym,  życzliwym słowem w sieci poprzez różne komunikatory,      wysyłając     wiadomość         esemesową.

        


       •  Wykonajcie klasowy plakat pod hasłem: Bądź życzliwy dla siebie i innych.       Wszystkie       Wasze     pomysły,     działania,      zatrzymajcie   w          kadrze.


       Relacje   w   formie zdjęcia,    krótkiego   filmiku,   wasze     rozważania, przemyślenia o życzliwości prześlijcie na adres:  janowo_g2@interia.pl

        

       ZESPÓŁ DO SPRAW

       PROMOCJI ZDROWIA

      • Historia i zwyczaje związane z Andrzejkami

       19.11.2020

           Andrzej w języku greckim to Andress. W tłumaczeniu oznacza to mężczyznę lub męża, a sama postać uznawana jest za patrona wróżb. Wielu historyków twierdzi także, że Andrzejki mogą wywodzić się z celtyckich i starogermańskich wierzeń.

            Początkowo uroczystość traktowano bardzo poważnie - miała charakter matrymonialny i obchodziły ją jedynie niezamężne dziewczęta. Wierzono, że przyszłość objawiają duchy, które zstępują na ziemię. Uważano, by w obrzędach nie brały udziału kobiety w błogosławionym stanie, ponieważ duchy mogłyby zaszkodzić dziecku. Z kolei dla panów przeznaczone były Katarzynki, celebrowane 25 listopada. Z czasem Andrzejki zaczęto obchodzić wspólnie, organizując huczne zabawy.

            W Polsce sformułowania „andrzejki” po raz pierwszy w 1557 r. użył Marcin Bielski - renesansowy poeta, pisarz oraz tłumacz. O andrzejkowych wróżbach pisał w swojej sztuce teatralnej „Komedyjka Justyna i Konstancyjej”.

             Co ciekawe, 30 listopada w Szkocji, czyli dzień świętego Andrzeja, jest świętem narodowym.

       Najpopularniejsze wróżby związane z Andrzejkami to:

       • lanie wosku
       • wróżenie z kart
       • rzucanie butami
       • obieranie jabłek

       Przysłowia i powiedzenia związane ze św. Andrzejem:

       • Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
       • Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.
       • Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
       • Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
       • Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.
       • Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
       • Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima.
       • Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.

        

       PRZYGOTOWAŁA

       DOROTA KAMIŃSKA

      • MIASTA POLSKI, CZYLI PALCEM PO MAPIE…

       19.11.2020

        

       Zapraszam Was na krótkie zwiedzanie… Może ktoś zechce zobaczyć jakieś miasto, region na żywo.

       Zachęcam Was do zbierania podczas wakacji zdjęć, pamiątek z Waszych spacerów, podróży- tych dalszych i tych bliższych, tych dłuższych i tych krótszych. Przydadzą się nam po wakacjach.

        

           Pozdrawiam 

       DOROTA KAMIŃSKA

        

        

        

       Morze?...

       https://view.genial.ly/5edb229aaf9e120d747c2970/presentation-wakacje-nadmorzem?fbclid=IwAR2chAMuceBYNvE7fdBgFQT_AYqEMXbc_dIBxQSHWnj7-B6NIv-7EAhLl7Q

        

       … czy góry?

       https://view.genial.ly/5edf3c8b0ff2050da83409e6/presentation-piekne-iniebezpieczne?fbclid=IwAR2YNcxKOBNjzNe17eYOJWu3MnDAH8ZaXqJH0ogxXB0PkfT4mQxof12sa0A

        

        

        

        

        

        

        

      • HALLO, HALLO, TU ZDALNA ŚWIETLICA

       17.11.2020

       HALLO, HALLO,  TU ZDALNA ŚWIETLICA

              

       Chciałabym Wam zaproponować odmianę gry Monopoly w wersji sportowej, czyli Sportopoly. Możecie planszę wydrukować lub narysować samemu i zagrać rodzinnie lub z przyjaciółmi. Zachęcam do fajnej zabawy.


       Zasady gry:


       Ilość graczy dowolna.
       Gracz rzuca dwoma kostkami.
       Wykonuje zadanie na którym się znajdzie.
       Za zadanie wykonane otrzymuje 2 punkty.
       Gdy zadanie nie zostało wykonane odejmuje się 5 punktów
       Po wyrzuceniu “double” czyli dwóch tych samych oczek na kostkach (np. 3 i 3) Gracz wykonuje dane zadanie dwukrotnie i otrzymuje również 2x więcej punktów czyli 4.
       Wszystkie punkty zapisujemy na kartce.
       Ustal przed grą kiedy kończy się rozgrywka. (np po 2 okrążeniach, lub jak ktoś zdobędzie 50 punktów lub inne)


        POBIERZ GRĘ  TUTAJ  https://damianrudnik.com/wp-content/uploads/2020/04/SPORTOPOLY-2.png 

        

        

       PRZYGOTOWAŁA

       DOROTA KAMIŃSKA

      • Światowy Dzień Tolerancji

       16.11.2020

       16 listopada 2020 r. obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji

            Święto tolerancji ustanowione w 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone jest corocznie. Wybór daty nie jest przypadkowy 16 listopada 1995 roku, tuż przed końcem Międzynarodowego Roku Tolerancji, państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Międzynarodowy Dzień Tolerancji jest świętem szacunku, akceptacji i uznania różnorodności kultur na świecie.

       Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec innych. Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez dzieci i kierowane do dzieci. Wiemy o tym, że od najmłodszych lat należy kształtować u naszych milusińskich postawę akceptacji nie tylko dla osób chorych, ale i dla tych, które różnią się od nas wyglądem, zachowaniem czy kolorem skóry. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinni stawiać przed sobą nauczyciele i rodzice.

       Dla uczniów kl. I – III proponuję wykonanie poleceń na kartach pracy znajdujących się pod linkiem:

       http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/8e0c03b9f0d6ca45ddbd424667b625ba,

       a dla uczniów klas IV – VIII proponuję refleksję na  temat przyjaźni i  tolerancji.

        

       Przygotowała:

       Dorota Kamińska

      • Przepis na przyjaźń

       12.11.2020

       "Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi."

       Elbert Hubbard

       Przepis na przyjaźń

        

       SKŁADNIKI:
       - Miarka wspólnych zainteresowań
       - Całe opakowanie życzliwości
       - Szklanka zachęty zmieszanej ze wsparciem
       - Łyżka zrozumienia
       - trochę kompromisu
       - Sztuka przebaczenia
       - Szczerość rozpuszczona w godzinach wspólnych rozmów
       - Szczypta małych niespodzianek
       - komplementy (nie przesolić)

       SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:

       - Wszystko wymieszać i zaprawić gorącą wiarą w Boga
       - Przelać do czystego serca
       - Piec w atmosferze miłości i zrozumienia

       UWAGA !!
       - Nie podawać z egoizmem.…

        Wy macie swój przepis na przyjaźń?

       Przyjaciel jest nam potrzebny śpiewała Kaja Paschalska.

       Posłuchaj jej https://www.youtube.com/watch?v=BmHuTxdclac

       Test na przyjaźń https://samequizy.pl/test-na-przyjazn-2/

        

       Przyjaciół dość nabędziesz, 
       gdy mało brać, wiele dawać będziesz.

       PRZYGOTOWAŁA:

         DOROTA KAMIŃSKA

        

      • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGÓŚCI

       10.11.2020

       NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGÓŚCI

        

       Co roku 11 Listopada obchodzimy rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jest to dla nas bardzo ważna data, właśnie wtedy Polska po 123 latach zaborów odzyskała swoją podmiotowość.

       Powróćmy do historii. Od roku 1795 do 1918 naszego państwa nie było na mapach świata. Stało to się za sprawą III rozbioru Polski. Rosja, Prusy i Austria na mocy podpisanego traktatu doprowadzili to całkowitego wymazania państwa Polskiego z map świata, które nigdy nie zginęło ze świadomości i serc patriotów. W tym okresie mimo zakazów i kontroli prowadzono lekcje języka polskiego, nauczano historii i budowano postawy patriotyczne już w nowym pokoleniu.

       Rok 1918 był przełomowy. Wtedy to pojawiła się nadzieja na ponowne przywrócenie zatartych granic. Dnia 11 listopada 1918 roku skończyła się I wojna światowa. Wtedy ostateczną klęskę poniosły Niemcy. Jest to umowna data, gdyż odzyskiwanie niepodległości to długi proces. Dało to jednak nadzieję na lepsze jutro, odzyskanie swojej tożsamości i powrotu do swojego domu.

       Ważne postacie, które miały swój czynny udział w tym procesie to Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Józef Haller.

       SYMBOLE NARODOWE

       Flaga to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. 

       W ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych ustawodawca określił: Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

       Polska pieśń patriotyczna od 26 lutego 1927 oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

       Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

       Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi. 

      • Zdalne zabawy w świetlicy szkolnej

       09.11.2020

       Drodzy uczniowie!

           Zachęcam Was, abyście równie kreatywnie spędzali czas w domu, z rodzicami. W obecne sytuacji potraktujcie to jak oderwanie się od domowych obowiązków, których jest teraz pewnie więcej, jak relaks i odpoczynek. Daje wam kilka pomysłów w postaci adresów do stron internetowych. Są tam gry edukacyjne, malowanki do wydrukowania, pomysły na fajne prace plastyczne, quizy i wiele innych. Możecie też zrobić sami karty do gier np. wasze ulubione Doobble, pograć w kalamubry. Wiem, że Wasza kreatywność nie zna granic.

        

       https://www.sp14.tychy.pl/wp-content/uploads/2020/06/abc2.jpg

        

        

       Rodzicom polecam stronę Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę www.fdds.pl. W zakładce jest podrozdział oferta edukacyjna i tam znajdziecie Państwo krótkie filmy animowane i fabularne poruszające ważne problemy społeczne. Polecam film: Gdzie jest Mimi ? A dla starszych Na zawsze. Życzę dużo zdrowia i pozdrawiamy.

       Przygotowała: DOROTA KAMIŃSKA

        

      • Konkurs Plastyczny o tematyce patriotycznej

       26.10.2020

       Regulamin konkursu plastycznego „ Niepodległa Polska”

        

        

       1. Organizator

       Redakcja gazetki szkolnej Nowiny Janowskie

       1. Cele konkursu:
       • rozwijanie kreatywności dzieci,
       • zainteresowanie bogactwem kultury i sztuki własnego regionu,
       • zachęcenie rodziców do aktywności artystycznej,
       • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej,
       • promowanie postaw patriotycznych wśród dzieci,
       • upowszechnienie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym.
       1. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie dzieci zamieszkujące Gminę Janowo.
       2. Konkurs realizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:
       • Przedszkole, klasy  I-III szkoły podstawowej,
       • Klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
       • Uczniowie z Gminy Janowo uczęszczający do szkół ponadpodstawowych.
       1. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny być oryginalne, tj. opracowane samodzielnie, nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach i mieć format A4. Mogą być wykonane za pomocą różnych technik plastycznych. Mają być związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę, którą obchodzimy 11 listopada.
       2. Wszystkie prace powinny być odpowiednio podpisane:
       • imię i nazwisko uczestnika,
       • pełna nazwa szkoły, klasa,
       • miejscowość, z której pochodzi dziecko,
       • e-mail.
       1. Termin ogłoszenia konkursu: 22 października 2020.

       Termin nadsyłania prac: 6 listopada 2020.

       Prosimy o wykonanie zdjęcia pracy i wysłanie go na adres mailowy : nowinyjanowskie@gmail.com

       Można również dostarczyć prace konkursowe w formie papierowej do Szkoły Podstawowej w Janowie.

      • ŚLUBUJEMY.................................

       30.11.2020

        

       ŚLUBUJEMY.................................

        

       „Gdy dzieci są małe daj im solidne korzenie. Gdy są duże podaruj im skrzydła"

        

       14 października 2020 r., uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Janowie przeżywali swoje ślubowanie.

       W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści w pięknych biretach, ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.Uroczystość rozpoczeli pieknym tańcem poloneza. Potem recytowali wiersze, spiewali piosenki, tańczyli.

       Po złożeniu ślubowania, dyrektor szkoły dokonała uroczystego pasowania na ucznia dotykając ołówkiem, niczym czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

       Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, którzy także uczestniczyli w uroczystości. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnej.

        Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy dobrego, spokojnego roku szkolnego 2020/2021.

                                                                                                      wych.M.Zembrzuska

        

      • Dzień Edukacji Narodowej

       22.10.2020

       Jak co roku 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, inaczej zwany Dniem Nauczyciela. Nie jest to jednak poprawna nazwa, gdyż jest to święto wszystkich pracowników oświaty jak i uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

       Zajrzyjmy do historii.

       Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Co nie oznacza, że Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest od tego momentu. Jego historia ma swoje początki w 1957 roku i jest związana ze Światową Konferencją Nauczycielską w Warszawie. Podczas spotkania ustalono, że Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela i święto nauczycieli, będzie obchodzone 20 Listopada.  W 1972 natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, by upamiętnić dzień powstania Komisji Edukacji Narodowej.  Właśnie od tej chwili wraz z naszymi uczniami organizujemy uroczyste apele, zapraszamy gości do szkoły, wręczane zostają nagrody. Spędzamy ten dzień miło, bez zajęć dydaktycznych zacieśniając więzi i niwelując dystans pomiędzy nauczycielami a uczniami.

       Wszystkim w tym dniu życzmy wytrwałości i sukcesów!!!


       SU

      • Wiemy, kto wygrał konkurs!!!

       08.10.2020

       Konkurs na logo gazetki szkolnej Nowiny Janowskie został rozstrzygnięty. Dziękujemy za otrzymane prace. Były bardzo ciekawe i większość była zgodna z tematem. Wybraliśmy dwie osoby, których prace wyróżniały się na tle innych. Gratulujemy !!!

       Zwycięzcy to Anri Yegoryan, Weronika Jońska.

       Poniżej logo, które będzie promowało naszą gazetkę.

      • Zapraszamy kl. I-III i przedszkole do udziału w konkursie

       02.10.2020

       Regulamin konkursu plastycznego „plakat o grzeczności.”

       Dla klas I-III, „0” i przedszkola

       COOL-TURALNI

       Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

       Cel Konkursu

       1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
       2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.
       3. Poznanie przez dzieci zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
       4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną wykonaną pracę.
       5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
       6. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A3 lub A4 wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera),wyklejanki, collage.
       7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

       Warunki Konkursu

       1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

       a) klasy I-III

       b) „0” i przedszkole

       1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.11.2020. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

       Zasady przyznawania nagród

       1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
       2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
       3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku grudnia 2020 roku.
       4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

       Prace należy dostarczać do M. Bonisławiskiej, B Angielskiej, A.Tobojka 

      • Dzień Chłopaka w naszej szkole

       30.09.2020

       30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Już od rana na korytarzach szkoły można było zauważyć uśmiechnięte twarze naszych panów, którym koleżanki składały życzenia. 

       Drodzy chłopcy 

       Z okazji Waszego Święta  my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu:

       Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,

       Ciastek - tylko tych najsłodszych

       Samochodów - tylko tych najszybszych

       Zabaw - tylko najweselszych

       Przygód - tylko najciekawszych...

       i butów - takich, co najlżejsze, w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

        

       Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

        

      • Samorząd Uczniowski

       29.09.2020

       24.09.2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego.

        

       WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO:

       Przewodniczący : Maja Kobus kl. VII

       Zastępca: Adrian Grzybowska kl. VIII

       Sekretarz : Alicja Wawrowska kl. VIII

       Skarbnik: Martyna Zygnerska kl. VII

       Członkowie:

       Patrycja Gratunik kl.VI

       Michał Osowski  kl. VIII

       Noemi Malinowska kl. V

       Paweł Kobyliński kl. IV

        

       Opiekunem SU jest P. Agnieszka Tobojka

        

       Słów kilka od Samorządu…

        Drodzy Uczniowie!

       Bardzo dziękujemy za głosy, które oddaliście na nas podczas wrześniowych wyborów. Zrobimy wszystko, byście nie pożałowali swojej decyzji i mamy nadzieję, że spodobają się Wam nasze pomysły.

       Pamiętajcie też, że w każdej sprawie możecie się do nas zwrócić – zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby Wam pomóc.

        Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z Opiekunem.

      • Projekt szkolny "Cool-turalni"

       24.09.2020

       „Cool-turalni są rozpoznawalni”

       Projekt edukacyjno-profilaktyczny

        

       Dobre maniery to nie sztuczny rytuał. To wywodząca się z tradycji praktyczna i niesłychanie przydatna we współczesnym świecie umiejętność właściwego zachowania się w każdej sytuacji. Przestrzeganie dobrych manier dowodzi szacunku dla innych i czyni świat przyjemniejszym miejscem do życia. Dobre maniery nie krępują i nie usztywniają, a wprost przeciwnie – zapewniają swobodę i poczucie bezpieczeństwa, pozwalają na luksus bycia sobą.
                 W naszej rzeczywistości szkoła jest podstawową placówką wspierającą dom rodzinny w wychowaniu młodego pokolenia. Do jej niezwykle ważnych zadań należy zaliczyć przygotowanie młodzieży do czynnego udziału w życiu kulturalnym i umożliwienie jej kulturalnego spędzania wolnego czasu. Ponieważ znajomość savoir - vivre’u i kultury języka jest podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych, szkoła uczy dzieci i młodzież zasad postępowania w różnych miejscach i sytuacjach. W szkole podstawowej są to głównie reguły dotyczące specyficznych dla niej sytuacji, jak na przykład: udział w uroczystościach i imprezach szkolnych.
        


       CELE GŁÓWNE:

       • propagowanie zasad kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego,
       • podkreślenie szacunku dla języka polskiego,
       • uświadomienie konieczności dbania o czystość i poprawność języka,
       • rozwijanie sprawności komunikacyjnej uczniów.

       CELE SZCZEGÓŁOWE:  

       Realizacja projektu umożliwia uczniom nabycie następujących umiejętności:

       • skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
       • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
       • efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
       z zachowaniem obowiązujących norm,
       • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
       z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.

       Realizując projekt, uczniowie:

       • doskonalą nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
       • rozumieją konieczność eliminowania z języka wulgaryzmów,
       • uczą się szacunku dla dobra wspólnego,
       • na co dzień używają zwrotów i form grzecznościowych,
       • przygotowują się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
       • utrwalają nawyki kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach,
       • kształtują postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.


       SPODZIEWANE EFEKTY:
       W wyniku szeregu działań, uczeń potrafi:

       • kulturalnie zachować w sytuacjach dnia codziennego w szkole i poza nią,
       • stosować wyrazy uprzejmości w kontaktach międzyludzkich,
       • akceptuje i naśladuje pozytywne wzorce zachowania: umiejętność prowadzenia rozmowy, uprzejmość, umiejętność słuchania, punktualność, słowność,
       • wyjaśnić, dlaczego nie należy używać wulgarnych słów,
       • wyeliminować wulgaryzmy ze swojego języka,
       • sprawnie posługiwać się słownikami,
       • kulturalnie zachować się przy stole, przyjmować gości,
       • dobrać stosowny ubiór w zależności od okoliczności,
       • kulturalnie kibicować podczas zawodów sportowych, przestrzegać zasad fair play,
       • podzielić się refleksjami na temat kulturalnych zdarzeń w szkole,
       • poszukiwać informacji na wybrany temat w różnych źródłach,
       • współdziałać w zespole, wspólnie podejmować decyzje, planować i organizować swoją pracę.

       METODY I FORMY PRACY:

       • praca indywidualna
       • praca zbiorowa
       • zajęcia plastyczne
       • prezentacje
       • pogadanki

       EWALUACJA - twórczość uczniowska: opracowany kodeks kulturalnego ucznia, plakaty, krzyżówki, wystawy, zdjęcia.

       CZAS REALIZACJI PROJEKTU: Październik 2020-Czerwiec 2021
        

       KOORDYNATORZY:   nauczyciele współorganizujący kształcenie, opiekun SU, nauczyciel plastyki

        

       AKTYWNA WSPÓŁPRACA:  wychowawcy, pozostali nauczyciele, pielęgniarka szkolna, Samorząd Uczniowski.

        

       ZADANIA DO REALIZACJI
        

       Uczniowie samodzielnie i grupowo pod opieką wychowawców i nauczycieli, przy współpracy z rodzicami, przygotowują się i wykonują poszczególne zadania.


       Kultura na co dzień, czyli jak obycie ułatwia życie: ( Październik 2020- Czerwiec 2021)

       1.Szukanie informacji na temat zasad kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach. Omówienie ich w klasie, gazetka tematyczna, odegranie scenek (inwencja własna wychowawców) – wszystkie klasy;

       2. Opracowanie kodeksu kulturalnego ucznia. (klasy IV – V);

       3. Ułożenie krzyżówek i rebusów na temat kultury osobistej. (klasa VI-VIII);

        

       4. Ogłoszenie indywidualnego konkursu plastycznego na plakat o grzeczności. (klasy „0”, I-III);

        

       5. Ogłoszenie konkursu indywidualnego dla uczniów klas IV-VI na rymowankę o kulturalnym zachowaniu (np. przy stole, w kinie, w szkole, teatrze, w gościnie itp.);

       6. „Kulturalne drzewo”- dekoracja korytarza ,,złotymi myślami” o kulturze (nauczyciel wspomagający, SU, nauczyciel plastyki);

       Mój wygląd świadczy o mnie. (Listopad 2020- Czerwiec 2021)

       1. ABC czystości, higiena osobista - spotkanie z pielęgniarką szkolną (przedszkole, kl I-III, kl. IV-VIII).

       2. Mundurek i garniturek, czyli kulturalny strój na co dzień i od święta - umiejętność doboru stosownego stroju w zależności od okoliczności-pokaz mody. (Klasy losowo wybierają sytuację, okoliczność, miejsce i przedstawiciele prezentują odpowiedni strój.)

       Kultura w miejscach publicznych (Październik 2020-Czerwiec 2021)

       1. ABC kulturalnego widza i słuchacza  - pogadanki w klasach oraz  ocena zachowania dzieci w czasie koncertów (m.in.: spotkania z Filharmonią), wycieczek, wyjazdów do kina, teatru (karta zachowania).

       2. Co to znaczy być kulturalnym kibicem i zawodnikiem sportowym? (zasady fair play w sporcie) - lekcje wychowania fizycznego.


       PODSUMOWANIE PROJEKTU: - ogłoszenie zwycięzców w poszczególnych konkursach, wystawa prac konkursowych.

       Realizacja projektu: Agnieszka Tobojka, Beata Angielska, Marta Bonisławska

      • KONKURS FOTOGRAFICZNY

       22.09.2020

       REGULAMIN KONKURS FOTOGRAFICZNEGO

       "Jesień w waszym obiektywie"

        

        

       1. Informacje ogólne

       Celem konkursu jest zainteresowanie młodych ludzi otaczającą nas przyrodą, uwrażliwianie na jej piękno oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki już wśród najmłodszych odbiorców.

             2.Warunki uczestnictwa w konkursie

       Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec Gminy Janowo. Interpretacja tematu zależy od fotografującego. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 1 fotografię. Prace należy wysyłać na adres mailowy: nowinyjanowskie@gmail.com . W temacie wiadomości należy wpisać imię, nazwisko i miejscowość. Z uczestnikami konkursu będziemy kontaktować się za pomocą skrzynki mailowej.

             3.Termin składania prac:   do 25 października 2020 r.

        

              4.Ocena prac

       Oceny zdjęć dokona powołana komisja, składająca się z redakcji gazetki szkolnej Nowiny Janowskie i nauczyciela Szkoły Podstawowej w Janowie Marty Bonisławskiej. Dla zwycięzców konkursu wręczone zostaną nagrody.

               5.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej szkoły

       Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową na terenie szkoły i będą zamieszczane w numerach gazetki szkolnej Nowiny Janowskie.

       Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w Internecie na stronie szkoły.

       Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)

        

        

       Redakcja gazetki szkolnej Nowiny Janowskie

        

        

        

      • Narodowe Czytanie

       09.09.2020

          Szkoła Podstawowa w Janowie w tym roku po raz pierwszy przystąpiła do Narodowego Czytania. W sobotę 05.09.2020r. o godz. 10.00  na rynku w Janowie nastąpiła inauguracja.Przypominamy, że  Narodowe Czytanie to akcja zachęcająca do czytania klasyków polskiej literatury, której patronuje para prezydencka. 

       Akcja jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku.  W trakcie dziewiątej odsłony,
       5 września 2020 roku, czytany był dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” – wybitne dzieło polskiego romantyzmu.

          Aktywny udział w wydarzeniu wzięli  P. Mateusz Szkaradziński Doradca Wojewody,
       P. Grzegorz Napiwodzki Wójt Gminy Janowo,  P. Grażyna Obrębska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie, P. Eugeniusz Pokora Dyrektor Szkoły Podstawowej w Muszakach, P. Krzysztof Żukowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, P. Ewa Czaplicka pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej, P. Agnieszka Tobojka nauczyciel Szkoły Podstawowej w Janowie, członek rodziny dziewczynki, dla której organizowana była zbiórka charytatywna.

          Aby umilić czas słuchaczom Lena Mierzejewska uczennica naszej szkoły wspólnie z nauczycielem Krzysztofem Pisarskim wykonali utwory : F. Schubert „ Serenade”, N. Pagenini „Keprys”, muzyka filmowa z serialu „Janosik”. Uroczystość okraszona była Krakowiakiem i tańcem współczesnym w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów pod opieką Anny Kacprowicz, Grażyny Napiwodzkiej i Marty Bonisławskiej.

       Pomagamy dla Leny Mazur

        

                   W związku z tym ,że  akcja  Narodowe Czytanie została połączona ze zbiórką charytatywną na rzecz dziecka chorego na SMA Leny Mazur, patronat nad całą imprezą przejął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki. Przekazał  na  licytację wieczne, wygrawerowane pióro. Nasza szkoła przygotowała kawiarnię, gdzie za symboliczna kwotę można było skosztować pysznego ciasta przygotowanego przez rodziców i nauczycieli oraz napić się kawy i herbaty. Udało nam się pozyskać atrakcyjne przedmioty na loterię fantową i licytację. We wszystko bardzo zaangażowała się społeczność szkolna. Wspólnymi siłami zebraliśmy 6000 złotych.

       Po więcej zdjęć zapraszmy na stronę Janowo.wm.pl: 

       http://janowo.wm.pl/663785,Piknik-charytatywny-dla-Leny-Mazur-w-Janowie.html

       Agnieszka Tobojka, Beata Angielska

      • KONKURS

       10.09.2020

       Regulamin konkursu na napisanie bajki dla dzieci

       „Mój fantastyczny świat”

       I. Postanowienia ogólne

       1. Regulamin określa zasady Konkursu „Mój fantastyczny świat” (zwanym dalej „Konkursem”) na napisanie bajki
       dla dzieci.

       2. Konkurs jest organizowany przez redakcję gazetki szkolnej Nowiny Janowskie wspólnie z Martą Bonisławską.

       3. Celem Konkursu jest wyłonienie dwóch najlepszych bajek dla dzieci, które zostaną umieszczone w gazetce szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

       II. Warunki uczestnictwa

       1. Do konkursu swoją bajkę może zgłosić każda osoba z terenu gminy Janowo.

       2. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, bez względu na wiek. Z zastrzeżeniem, że uczestnictwo osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców.

       3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną bajkę konkursową, nie publikowaną wcześniej oraz nie biorącą udziału w innych konkursach.

       4. Zgłoszenie bajki do Konkursu może dokonać tylko jej autor.

       5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

       III. Zasady konkursu

       1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.09.2020 i trwa do 11.10.2020.

       2. Konkurs polega na wybraniu przez Komisję Konkursową wskazaną przez Organizatora
       2 najciekawszych bajek, które zostaną umieszczone w gazetce szkolnej i na stronie szkoły.

       3. Komisja Konkursowa dokona wyboru spośród wszystkich nadesłanych bajek, które spełniają wymagania Konkursowe.

       4. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu bajki, która narusza Regulamin.

       5. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych.

       6. W przypadku odwołania Konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora.

       IV. Wytyczne dotyczące bajki

       1. Organizator zastrzega, że bajka musi być skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

       2. Organizator nie dopuści do Konkursu bajki, która zawiera treści zagrażające moralnemu rozwojowi małoletnich.

       2. Utwór musi być zostać nadesłany w języku polskim.

       4. Nadesłane bajki ocenia Komisja Konkursowa według przykładowych kryteriów: ciekawy, oryginalny pomysł
       i wyrazisty morał.

       V. Zasady przesyłania pracy

       1. Praca konkursowa musi zostać nadesłana w terminie ustalonym przez Organizatora do 11.10.2020

       2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres mailowy nowinyjanowskie@gmail.com wpisując w temacie wiadomości: Imię i Nazwisko autora bajki.

       3. Praca musi zostać nadesłana w formacie umożliwiającym jej edycję na potrzeby Organizatora Konkursu.

       VI. Nagrody

       1. W Konkursie zostanie nagrodzonych dwóch autorów najciekawszych bajek wybranych przez Komisję Konkursową.

       2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszenie na stronie Szkoły Podstawowej w Janowie 14 dni od ostatniego możliwego dnia przesyłania bajki.

       3. Nagrody zostaną przekazane w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora wyników Konkursu.

       VII. Prawa autorskie

       1. Przesłanie zgłoszenia Organizatorowi Konkursu jest równoznaczne z tym, że Uczestnik Konkursu zgadza się na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych.

       VIII. Postanowienia końcowe

       1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i jest jednoznaczne
       z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.

       2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników Konkursu.

       3. Autorzy prac wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1990 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 późn. zm.)

       4. Sprawy sporne prowadzi i rozstrzyga Komisja Konkursowa.

      • Narodowe Czytanie

       02.09.2020

       Dyrektor oraz społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

       Serdecznie zaprasza

       na

       Narodowe Czytanie,

       które odbędzie się

       dn.5 września 2020 roku o godz. 10:00, na Placu Tadeusza Kościuszki
       w Janowie.

       Akcja połączona będzie ze zbiórką charytatywną na rzecz dziewczynki chorej na SMA.

       Czytanie Narodowe organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W tym roku nasza szkoła chce dołączyć do akcji. Wspólnie czytane będzie dzieło Juliusza Słowackiego Balladyna.

      • Stypendia Nidzickiego Funduszu Lokalnego 2020/2021

       08.08.2020

       Serdecznie zapraszamy!

       SPONSORZY:

       Stypendia Nidzickiego Funduszu Lokalnego 2020/2021

       Nidzicki Fundusz Lokalny zaprasza aktywną młodzież z powiatu nidzickiego

       do składania aplikacji w ramach Programów Stypendialnych:

       Program Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości adresowany do aktywnych:

       - absolwentów Programu Młodzieżowa Akademia Przedsiębiorczości 

       - uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego

       - absolwentów  szkół podstawowych z powiatu nidzickiego, którzy planują we wrześniu 2020 r. podjąć naukę w jednej ze szkół średnich:

       • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy
       • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
       • Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie

       zamieszkałych na terenie gmin: Nidzica, Janowiec Kościelny, Janowo i Kozłowo w województwie warmińsko- mazurskim.

       Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście do 14 sierpnia 2020 r w siedzibie Nidzickiego Funduszu Lokalnego - NIEZAPOMINAJKA w Kamionce 7, k/Nidzicy

      • Wolontariat

       14.07.2020

       Wolontariusze, którzy są tegorocznymi  absolwentami naszej szkoły otrzymali dyplomy uznania podpisane przez Wójta Gminy Janowo- Pana Grzegorza Napiwodzkiego i Dyrektora Szkoły- Panią Grażynę Obrębską. Uczniowie dzielili naukę, wolny czas z pracę społeczną w Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza, działającym prze Zespole Szkół im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie w latach 2017- 2020.

       Brali czynny udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik, Szkolny Samorząd Uczniowski oraz inne organizacje działające na terenie regionu i  kraju, takie jak : CARITAS, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundacja Jana Pawła II. Chętnie angażowali się w każdą proponowaną akcję, mająca na celu pomoc innym, ale również sami dostrzegali tych, którzy potrzebują pomocy. Uczestniczyli w zbiórkach pieniężnych na rzecz chorych dzieci, podopiecznych hospicjum oraz  uczniów zdolnych, ale bez środków  na dalszą edukację, rozwijanie pasji i zainteresowań, a także ofiar kataklizmów  i klęsk żywiołowych.

       Pomagali osobom starszym,  niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie, włączając się w happeningi, akcje promujące różnorodność i tolerancję. Współuczestniczyli                                      w organizacji imprez szkolnych i gminnych, które kultywują lokalne tradycje swojej „ małej Ojczyzny”   i pielęgnują pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Polski.

       Mimo młodego wieku działali w sposób wskazujący na dużą dojrzałość i wrażliwość.  Wolontariuszom nie zabrakło empatii, kreatywności, uporu  w dążeniu do celu. Swoim zaangażowaniem, uśmiechem zachęcali do działania innych. Cieszyli się zaufaniem wśród rówieśników, ale też  dorosłych.

       Wyróżnieni wolontariusze:

       Oliwia Asztemborska, Alicja Szypulska, Gabriela Kobus, Karolina Szczepkowska, Nikola Paczyńska, Aleksandra Szczepuchowska, Kateryna Marchuk, Igor Mierzejewski, Wiktor Napiwodzki.

      • Szkoła Dialogu

       13.07.2020

       17 kwietnia 2020 roku ponad dwutysięczna internetowa publiczność uczniów i uczennic Szkoły Dialogu, ich nauczycielek i nauczycieli, a także osób wspierających Forum z całej Polski i świata obejrzała #GalęOnline. Tym wyjątkowym wydarzeniem organizatorzy postanowili uczcić i uhonorować  pracę uczestniczek i uczestników zeszłorocznej edycji programu, a także szkoły które kontynuują swoje zaangażowanie w przywracanie żydowskiej historii swoich miejscowości.

       Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w tym roku dołączyli do szkół kontynuujących działania Szkoły Dialogu. Ubiegłoroczna wygrana w konkursie i  chęć odkrywania historii janowskich Żydów, wplecionych w historię Janowa zachęciły młodzież do dalszych poszukiwań wspólnych korzeni, tego co łączyło obydwa narody.  Jak mówi jedyny ocalały z Holokaustu  mieszkaniec przedwojennego Janowa ( obecnie mieszka w Izraelu) Dov Wexler – kochał Janowo i miał tu wielu polskich przyjaciół, których trzy razy odwiedzał. Nigdy nie czuł wrogości  wobec swojej rodziny. Żydzi i Janowianie żyli obok siebie, tolerowali  zwyczaje i obrzędy, uczęszczali do tej samej szkoły a kiedy było trzeba pomagali sobie wzajemnie.  Każdy wyznawał własne zasady i obrzędy religijne. Czasami śmiali się z siebie, ale i tak kończyło się na wspólnej zabawie. Dorośli też nie wchodzili sobie w drogę. Starano się zachować poprawne stosunki.

       Młodzież wspólnie z nauczycielami pozyskała wiele nowych i cennych informacji. Oto link do zakładki prezentującej efekty ich działań: www.szkolajanowo.plhttps://szkolajanowo.edupage.org/a/janowiacy-i-zydzi-projekt

       www.szkolajanowo.pl

       Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali list z wyrazami uznania za zaangażowanie w budowanie dialogu polsko- żydowskiego, kontynuację programu Szkoła Dialogu i dotychczasowe osiągnięcia. Uczniowie biorący udział w projekcie: Oliwia Asztemborska, Mateusz Gratunik, Gabriela Kobus, Daria Kowalczyk, Kateryna Marchuk, Igor Mierzejewski, Wiktor Napiwodzki, Nikola Paczyńska, Karolina Szczepkowska, Aleksandra Szczepuchowska, Alicja Szypulska i Paweł Zbyszyński.  

      • Pożegnanie VIII klasy

       14.07.2020

       Dnia 26 czerwca 2020 roku odbyło się nietypowe i zarazem wyjątkowe zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

       Ostatni raz spotkaliśmy się w murach naszej szkoły z klasą VIII, bez uroczystej akademii, rzewnego pożegnania z młodszymi uczniami szkoły.

       Kameralne spotkanie odbyło się  w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      • Dziękujemy!!!

       25.06.2020

       Za serce, uśmiech, dobre słowo,zachętę do pracy gdy nic się nie udawało i pochwałę gdy wszystko szło dobrze. Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsii przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy. Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni. Za to, że w tak wielu sytuacjach mogliśmy zawsze na Was liczyć....

       Klasa VIII

      • Drodzy Uczniowie Klasy Ósmej!!!

       25.06.2020

       Dzięsiątki lekcji, przerw i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w Waszym życiu. Mały rachunek, chwila nostaligii, zadumy i refleksji nad tym co było. Przygoda życia, enklawa przetrwania, bezpieczna przystań, a może poprostu szkoła- miejsce bliskie sercu, pozostające na zawsze w pamięci.

       Żegnajcie Koleżanki i Koledzy!!!

       Idziecie w świat bogatsi o pewnien zasób wiedzy,

       tak długo czekaliście na szkolny dla Was finisz,

       tak szybko czas przybliżył wspomnienia do tej chwili,

       tych wspomnień niech Wam starczy na bardzo długie lata,

       w pamięci pozostaną choć zatrze się ich data.

       Klasa 7 z wychowawcą

      • Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu e-Wychowanie Fizyczne

       25.06.2020

        

        

           Platforma internetowa e – wychowanie fizyczne – lekcje wf w domu przeprowadziła Ogólnopolski Konkurs dla szkół korzystających z platformy. Na platformie umieszczone są krótkie filmiki pomagające w zdalnym prowadzeniu lekcji wychowania fizycznego. Tematy filmików i zajęcia w nich prowadzone zgodne są z Podstawą Programową wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej z 2017 roku. Do konkursu szkołę naszą zgłosili nauczyciele wychowania fizycznego Marta Bonisławska i Waldemar Westerlich. Konkurs polegał na głosowaniu na wybrany filmik wskazany przez nauczycieli. Każdy mógł głosować nieskończenie wiele razy. Głosowanie trwało od 2 czerwca 2020 roku do 22 czerwca 2020 roku do godziny 24. W dniu 23 czerwca 2020 roku o godzinie 12 ogłoszono wyniki. Filmiki wskazane przez nas uzyskały łącznie 21 986 głosów co dało naszej szkole w skali Polski 18 miejsce na 200 szkół, których wyniki zostały opublikowane. Dla porównania szkoła, która zajęła I miejsce uzyskała 104 582 głosy. Uważamy, że na tak małe nasze środowisko jest to sukces naszej szkoły. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy oddali swoje głosy na linki z filmikami wskazanymi przez nas.

       Dziękujemy!

       Nauczyciele wychowania fizycznego

       Marta Bonisławska 

       Waldemar Westerlich

        

      • Bezpieczne wakacje

       24.06.2020

       Wakacje to szczególny okres dla całej rodziny. Towarzyszące wypoczynkowi rozprężenie sprawia, że często zapominamy o zasadach bezpieczeństwa. Zachęcamy do skorzystania z prostych porad:

       Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!!!

        

       Rada Pedagogiczna

      • UWAGA KONKURS!!!!!

       09.06.2020

       REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

       gazetki szkolnej „Nowiny Janowskie”

        

       I. Organizator konkursu.

       1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo gazetki szkolnej są nauczyciele

        Beata Angielska, Agnieszka Tobojka i Małgorzata Słomkowska.

       II. Cel i przedmiot konkursu.

       1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo szkolnej gazetki „Nowiny Janowskie”.

       2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych,

       3. Konkurs trwa od 10.06.2020 do 13.07.2020

       III. Warunki uczestnictwa w konkursie

       1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Janowo.

       2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

       3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

       4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

       IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

       1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania:

       reklama, Internet, pisma, ulotki.

       2. Prace można wykonać korzystając z technik komputerowych.

       3. Na dowolnym formacie należy przedstawić znak.

       4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

       • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
       • być łatwo identyfikowane z gazetką szkolną
       • wzbudzać pozytywne emocje
       • podkreślać kreatywność lub lekkość

       5.Prace należy składać podając:

       - imię i nazwisko, miejscowość,

       - wysyłając ją na adres nowinyjanowskie@gmail.com

       V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

       1. Prace należy wysyłać do dnia 13.07.2020

       2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

       3. Organizator nie zwraca prac. Autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i nie ma roszczeń

       z tytułu praw autorskich.

       VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie

       z następującymi kryteriami:

       1) zgodność projektu z danymi,

       2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

       3) czytelność i funkcjonalność projektu,

       4) estetyka wykonania projektu.

       VII. Ocena prac konkursowych

       Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

       1. Grażyna Obrębska - Dyrektor szkoły

       2. Małgorzata Słomkowska –nauczyciel

       2. Beata Angielska- nauczyciel

       3. Agnieszka Tobojka- nauczyciel

       4. Krzysztof Pisarski-nauczyciel informatyki

       VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

       1. W wyniku konkursu Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

       2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

       4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

      • "NOWINY JANOWSKIE"

       08.06.2020

       Moi Drodzy!

       W Szkole Podstawowej w Janowie rozpoczyna działalność gazetka szkolna pt.,,Nowiny Janowskie". Wydanie będzie dostępne  na stronie internetowej szkoły jako e-gazetka. Wersja papierowa będzie dostarczana do punktów , o których w najbliższej przyszłości zostaniecie poinformowani.

       Ale już dzisiaj możecie decydować o jej charakterze wypełniając ankietę , która znajduje się na stronie szkoły:

       https://docs.google.com/forms/d/1y-oBsHJmtLpLzWcwJiY9GmjPsYZyjlaprS84Miqp_zM/edit

       W każdym numerze będzie czekał na Was konkurs i atrakcyjne nagrody!

       Pamiętajcie!

       ,,Nowiny Janowskie" to gazetka tworzona przez Was dla Was !!!

        

        

      • DZIEŃ OJCA

       08.06.2020

             Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych w 1910 roku. Wydarzenie zainicjowała Sonory Smart Dodd, córki weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, która chciała okazać swojemu tacie uznanie. Dzień Ojca ma w Polsce kilkudziesięcioletnią tradycję i jest obchodzony od 1965 roku. Święto wszystkich ojców zostało ustanowione na ich cześć, aby wyrazić szacunek i wdzięczność za ich wkład w nasze wychowanie. Dlatego tak ważne jest, aby właśnie 23 czerwca zrobić swojemu tacie niespodziankę i złożyć mu najpiękniejsze życzenia oraz podarować mu prezent. Nawet drobny upominek na pewno ucieszy każdego tatę, a kilka ciepłych słów wyrazi miłość, jaką darzymy swojego ojca.

       „Święto Taty” –  D. Gellner                               

        Dziś jak tylko z łóżka wstałam,
       zaraz  tatę  uściskałam!
       Uściskałam z całej siły i wrzasnęłam:
       - Tato   miły!
       Nos do góry! Uszy też!
       Dziś jest święto taty, wiesz?
       każdy tata je obchodzi,
       Ty też obchodź, co Ci szkodzi?
       A jeżeli nie dasz rady,
       zjeść tej całej czekolady,
       tortu, lodów i piernika,
       znajdziesz we mnie pomocnika!

      • Szkolny  konkurs  wiedzy  o  sporcie  i  zdrowiu.

       03.06.2020

        

                   W dniu 27 maja 2020 roku nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili Szkolny konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu. Konkurs odbył się w formie zdalnej przez internet. Uczniowie otrzymali test, który zawierał pytania dotyczące wiadomości z wychowania fizycznego, sportu ogólnie pojętego i edukacji zdrowotnej. Uczestnicy konkursu czyli uczniowie klas IV – VIII podzieleni zostali na grypy. Pierwsza grupa to dziewczęta z klas IV – VI, dryga grupa to chłopcy z klas IV – VI. Podobnie podzieleni zostali uczniowie klas VII – VIII. Jest to podział zgodny z etapami wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Każdy uczeń za udział w konkursie otrzymał ocenę z wiadomości z wychowania fizycznego oraz punkty do konkursu na Najlepszego Sportowca Szkoły. Regulamin konkursu przewidywał, że o kolejności zajętych miejsc decydowała oczywiście liczba zdobytych punktów ale także czas odesłania testu z odpowiedziami do nauczycieli. Sytuacja taka była w grupie VII – VIII dziewcząt, gdzie trzy osoby uzyskały tą samą liczbę prawidłowych odpowiedzi. A więc o kolejności zadecydował czas odesłania testu czyli kto pierwszy ten lepszy.

        

       Wyniki

       IV – VI

                            Dziewczęta                                                           Chłopcy

         I Miecznikowska Alicja kl. V – 42 pkt.                 I Miecznikowski Adam kl. VI – 42 pkt.

        II Zdyb Anna kl. IV – 41 pkt.                                 II Osowski Michał kl. VI – 41 pkt.

        III Kobus Maja kl. VI – 40 pkt.                              III Roman Wiktor kl. V – 40 pkt.

        

       VIII – VIII

          I Bojarska Wiktoria kl. VII – 36 pkt.                       I Okraska Igor kl. VII – 40 pkt.

         II Szczepkowska Karolina kl. VIII – 36 pkt.           II Napiwodzki Wiktor kl. VIII – 39 pkt.

         III Asztemborska Oliwia kl. VIII – 36 pkt.            III Miecznikowski Dawid kl. VII – 39 pkt.

        

       Konkurs przeprowadzili nauczyciele Marta Bonisławska i Waldemar Westerlich.

        

      • Dzień Dziecka

       29.05.2020

       zabawa w internecie - konkursy i niespodzianki

       Zapraszamy na transmisję na żywo z okazji święta wszystkich Dzieci.Będą zabawy, konkursy i filmy. Wszystko dla dzieci w wieku 5 -10 lat.Na żywo wraz z prowadzącym będziecie mogli uczestniczyć w wydarzeniu odpowiadając na pytania, rozwiązując zagadki czy komentując filmy. Wszystko w interaktywnej formie na FB Chełmżyński Ośrodek Kultury

       Zapraszamy 1.06 o godzinie 9:30

       Zapiszcie się w wydarzeniu - Wezmę udział!Wtedy Facebook przypomni Wam o spotkaniu.

       Dajcie znać znajomym.

       Spotkajmy się na wirtualnym festynie w Chełmży:

       https://www.facebook.com/events/545342362797843/

      • Rady dla uczniów klasy 8

       31.05.2020

        

       O ludzie, jak ja nie cierpię egzaminów! A właściwie tego co egzaminy robią ludziom!

        

       Drodzy Ósmoklasiści, myślę o Was z troską, bo w Waszym wieku myśl o byciu egzaminowanym bywa przeżywana w sposób bardzo obciążający. Do ludzi w różnym momencie życia dociera, że egzaminy mówią tylko o testowanych umiejętnościach, nie oddają obrazu człowieka. Trudno jest uwierzyć komuś na słowo, że akurat egzaminami w życiu nie należy się przejmować. Dlaczego? Dlatego, że ich konsekwencje są odwracalne. Po kolei:

        

       NAJPIERW MARZENIE

        

       Są takie egzaminy, w których musicie uczestniczyć, czy Wam się to podoba, czy nie. Jeśli wśród Was są osoby marzące o byciu artystą, to też muszą przystąpić do egzaminów kończących szkołę podstawową. Nawet, jeśli ich talent plastyczny jest tak jasny, że aż razi. A marzą oni o własnej pracowni malarskiej. Czy wynik egzaminu wpłynie na realizację ich marzenia? Nie. Zatem, jaki nasuwa się wniosek? Nie przejmuj się egzaminami, które nie wpływają na realizację Twoich marzeń.

        

       KWESTIA CZASU

        

       No dobrze, a jeśli wynik egzaminu wpłynie na moje szanse dostania się od wymarzonej szkoły?

        

       Nie masz wpływu na to, ile osób ma w tym samym czasie, taki sam pomysł na dochodzenie do swojego marzenia w tej konkretnej klasie. Być może razem z Tobą papiery do niej złożyło jednocześnie 50 innych osób o podobnych wynikach w nauce. A połowa a z nich dostanie na egzaminie więcej punktów od Ciebie. Może się tak

       zdarzyć, że zabraknie dla Ciebie miejsca. Nie dlatego, że jesteś gorszą osobą od tych które się dostaną, tylko czasem na wyniki testowania wiedzy ma wpływ wiele czynników.

        

       Czy to zniweczy szanse na zrealizowanie Twojego marzenia? Nie. Może jedynie przesunąć je w czasie. Jeśli wybór kierunku kształcenia realizowanego w tej klasie jest efektem wsłuchania się w swoje silne strony i rozpoznania swoich potrzeb, to znajdziesz do niego drogę. Znam wiele osób, które dochodziły do tego, co chcą w życiu robić w najróżniejszych momentach i różnymi drogami. Znam historie zdawania na maturze zupełnie innych przedmiotów niż wynikało z wcześniejszych planów. Znam bardzo dobrze osobę, która ukończyła studia z przynoszącym chwałę wyróżnieniem summa cum laude i która odrzuciła wszystkie propozycje pracy w moim zawodzie, żeby zapisać się na studia kosmetyczne, bo dotarło do niej, że tym chce się zajmować. Wysokie wyniki na studiach i nagrody jej w tym nie przeszkodziły. Znam też kogoś, kto prawie dwadzieścia razy zdawał na prawo jazdy zanim je dostał.

        

       Pamiętaj wynik egzaminu może jedynie wydłużyć Twoje dochodzenie do celu i otworzyć Cię na inne drogi. I wiesz co? To może być całkiem ciekawe.

        

       LUDZIE SĄ RÓŻNI I RÓŻNIE SIĘ ROZWIJAJĄ

        

       Może się okazać, że się pomyślisz. Nie podczas rozwiązywania testów, tylko w tym czego naprawdę będziesz potrzebować dorosłości do szczęścia. Na razie poznawanie tej fascynującej, złożonej istoty, jaką jesteś zajęło Ci kilkanaście lat. Co będziesz wiedzieć o sobie za rok, pięć lat, dziesięć? Historie osób, które od dzieciństwa perfekcyjnie wiedziały kim chcą zostać bywają bardzo smutne, Nawet, jeśli egzaminy też przebiegały im perfekcyjnie. Wiesz, jak powstała penicylina? No właśnie.

        

       Po prostu zastanów się jaka decyzja dotycząca dalszej nauki teraz, wydaje się być najlepsza. Idź na egzamin z poczuciem,że wiesz po co to teraz robisz. Bądź elastyczny i troskliwy wobec siebie, jeśli okaże się, że ta brama nie otwiera się na drogę realizowania Twojego marzenia. Znajdziesz inną.

        

        

       ŻĄDZA PIENIĄDZA

        

       Nie popełnij błędu wybierania kierunku tylko od kątem atrakcyjności finansowej. To, że będziesz zarabiać w pracy pieniądze

       jest bardzo przydatne, bo będziesz potrzebować różnych akcesoriów, żeby na co dzień funkcjonować i cieszyć się życiem. Jednak praca wykonywana tylko dla pieniędzy, niezgodna z Twoją duszą, to mogą być tortury trwające niemal do siedemdziesiątki. „Respect yourself na na na” chciałoby się zaśpiewać za The Stample Singers.

        

        

       OCZEKIWANIA

        

       Nawet najbardziej troskliwi opiekunowie i rodzice wpadają w pułapkę niecierpliwości i obawiają się, że jeżeli dziecko nie od razu realizuje swoje marzenia, to wydarzy się katastrofa. Może tak się zdarzyć, że poradzisz sobie z wątpliwościami dotyczącymi przyszłości i egzaminów a rodzice będą niespokojni. Nie gniewaj się na rodziców, jeśli zamartwiają się egzaminami bardzie j od Ciebie, czasem tak po prostu jest. Kochaj rodziców, ucz się ufać sobie i przekonaniu, że rzeczy, na których nam zależy da się w życiu ułożyć z biegiem czasu.

        

       PRACOWITOŚĆ

        

       Powodów, dla których nie należy się przejmować egzaminami mogłabym podać jeszcze milion. Ale zdecydowanie ważniejsze jest przypomnienie o pracowitości. Nikt nie osiągnie mistrzostwa opartego o swoje silne strony, jeśli nie poświęci temu czasu, wytrwałości i wysiłku. Dotyczy to kucharza, lekarza, mechanika, fryzjera, nauczyciela, sportowca… Pamiętaj, że pracowitość to nie perfekcjonizm.

        

       Poświęć czas na rozwijanie swoich silnych stron i potrzeb, zaplanuj czas, przeznaczony na naukę i zrób to z myślą o swoich kompetencjach. Ucząc się pamiętaj, że ciężko zrealizować marzenie tyko o nim myśląc, trzeba wykonać trochę kroków w jego kierunku.

       Skacz, tańcz, idź tip-topami, biegnij, czołgaj się i turlaj w rytmie pracowitości. Ta cecha bardzo się przydaje w dorosłości.

        

       Czas na ćwiczenie.

        

       1. Pomyśl (uczciwie wobec samego siebie), co jest Twoją silną stroną. Może wytrzymałość, może Twój mózg czyta matematykę w lot, może cierpliwość wobec dzieci a może zręczność?
       1. Pomyśl, co jest Twoją potrzebą, czyli cechą lub umiejętnością, której nie posiadasz a chciałbyś ją mieć. Użyj odrobiny realizmu, ja na przykład bardzo lubię śpiewać, ale nic nie zmieni faktu,

        

       że nie mam predyspozycji i musze to robić przy włączonym odkurzaczu. Pomyśl, co realnie chcesz rozwinąć.

        

       1. Pomyśl teraz o rzeczach, których już nie chcesz robić a kiedyś wydawały Ci się spełnieniem marzeń? Nawet nie wiesz, jak żałuję, że nie słyszę Twoich wspomnień z lat przedszkolnych.

        

       1. Sprawdź o co chodzi z tym powstaniem penicyliny. Niech to wzbudzi w Tobie miłość do przypadku i błędu w ludzkim życiu.

        

       1. Zaśpiewaj Respect yourself. Najlepiej pięć razy dziennie, tak żeby w dniu egzaminów móc sobie w trakcie pisania postukać w jej rytm ołówkiem w stół, gdyby opadły Cię wątpliwości.

        

        

        

        

       POLECA ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

        

      • Wirtualny bieg

       28.05.2020

       Drodzy nauczyciele, uczniowie, rodzice!
       W związku z obecną sytuacją Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” musiała odwołać Bieg o Złotą Monetę w formie stacjonarnej, który miał odbyć się w olsztyńskim parku Kusocińskiego. Lecz nie poddajemy się! Postanowiliśmy zorganizować IV Bieg o Złotą Monetę w wersji wirtualnej, tak, aby każdy mógł pobiec w dowolnym dla siebie miejscu i jednocześnie wesprzeć dzieci z Warmii i Mazur w tym trudnym czasie.

        

       W biegu wirtualnym może wziąć udział każdy:

       Dla dorosłych założeniem jest dystans minimum 5 km
       Dzieci powinny pokonać trasę dostosowaną do swojego wieku

       Wystarczy zapisać się na stronie: https://superczas.pl/ozlotamonete2020 i uiścić opłatę startową, która jest darowizną na rzecz podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.
       Otrzymacie na adres mailowy imienny numer startowy do samodzielnego wydruku, z którym dumnie pokonacie trasę.

       Dystans można pokonać dowolną techniką (biegiem, chodem, spacerem czy nordic walking) i w dowolnym dla siebie miejscu i czasie (między dniem rejestracji a data końca wydarzenia – 07.06.2020r.)

       Po biegu każdy uczestnik otrzyma piękny pamiątkowy medal, który wyślemy na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

        

       Zapraszamy na stronę wydarzenia, na której możecie podzielić się zdjęciami z biegu: https://www.facebook.com/events/282628229430289/

       Więcej informacji znajdziecie także na stronie: http://przyszloscdladzieci.org/635956,Zapraszamy-na-wirtualny-quotIV-Bieg-o-Zlota-Monete.html

      • 24 Maja DZIEŃ PARKÓW NARODOWYCH

       21.05.2020

       24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Data nie jest przypadkowa – właśnie tego dnia w 1909 r powołano w północnej Szwecji pierwszy europejski park narodowy – Sarek. Miejsce dzikie i zachwycające swym alpejskim krajobrazem – ostrymi szczytami, wąskimi dolinami, lodowcami i rwącymi rzekami. W tym samym roku ustanowiono w Szwecji jeszcze 8 kolejnych parków narodowych.

        

       PARKI NARODOWE W POLSCE

       Do naszych czasów powstało na świecie ok. 3000 parków narodowych, w tym ponad 400 w Europie. Zachowują najcenniejsze przyrodniczo miejsca, w których człowiek nie prowadził żadnej działalności lub tylko nieznacznie zmienił środowisko. Dzięki nim możemy nadal zachwycać się dziką przyrodą, która chroniona jest w ten sposób przed presja człowieka.

       Park narodowy jest jedną z najwyższych form ochrony przyrody – na ściśle określonym obszarze, który wg polskiego prawa nie powinien być mniejszy niż 10 km2, ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona – zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki udostępniane są co prawda w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych, ale pod warunkiem, że działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę – jej ochrona jest tu bowiem celem nadrzędnym.
       OPRACOWAŁ ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

      • REGULAMIN KONKURSU

       20.05.2020

       REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT Z HASŁEM ANTYTYTONIOWYM DLA UCZNIÓW  KLAS V-VIII SZKOŁY  PODSTAWOWOWEJ W JANOWIE

       I. Organizatorem Konkursu na plakat z hasłem antynikotynowym jest ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE

        II. CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

       1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do przygotowania plakatu z hasłem antynikotynowym promującym zdrowy styl życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

       2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VII, którzy w swojej twórczości plastycznej przedstawią tematykę palenia tytoniu w aspekcie:

       a. obowiązującego prawa (ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych),

        b. propagowania przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego,

       c. norm i obyczajów środowiska,

        d. uzależnienia od tytoniu, e. kreowania wizerunku człowieka, który nie pali papierosów,

        f. wpływu palenia tytoniu na zdrowie z uwzględnieniem aspektu biernego palenia.

       3. Prace powinny ukazywać społeczno – ekonomiczne, zdrowotne i moralne skutki uzależnienia od tytoniu.

        III. ZASIĘG KONKURSU , WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ CZAS TRWANIA

       1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas V-VIII

       2. Konkurs trwa od 22 maja do 8 czerwca 2020 r.

       3. Prace należy przesłać w terminie - do dnia 8 czerwca do godziny 15.00.

        4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12 czerwca 2020r.– na stronie internetowej

        SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE.

        IV. ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

       1.Do Konkursu można zgłaszać prace plastyczne przygotowane w formacie A4

        2. Każda praca powinna mieć swój tytuł.

       3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 2 prace (dotychczas niepublikowane)

       PRACE PROSZĘ NADSYŁAĆ NA ADRES E-MALOWY / janowo_g2@interia.pl/

      • 100 rocznica urodzin Jana Pawła II

       18.05.2020

       18 Maja 2020

       Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od 1522 roku i nadzieją dla Polaków na lepsze jutro. Dzisiaj w rocznicę  urodzin oddajmy cześć Jego pamięci. Niech jego nauki towarzyszą nam przez całe życie. By uczcić tak ważną osobę dla całego społeczeństwa polskiego uczniowie naszej szkoły przygotowali prezentacje, w których zawarli życiorys Karola Wojtyły i wybrane ciekawe wydarzenia z jego życia.

       Z okazji 100 rocznicy Telewizja Polska stworzyła portal internetowy. Jest on bazą wiedzy, zdjęć, filmów dotyczących Jana Pawła II. Polecamy :

       https://jp2.tvp.pl./

        

      • CO   ROBISZ, GDY „NIC  NIE  ROBISZ” ?

       18.05.2020

                Coraz częściej dostrzegam swoisty paradoks: to, co określa moją wolność – m.in. dysponowanie własnym czasem, jest jednocześnie jej ograniczeniem. Poczucie braku czasu blokuje lub modyfikuje moje decyzje, w jakimś sensie zniewalają mnie, gdyż w dobie nieograniczonego i bardzo łatwego dostępu do różnych rozrywek, zabaw, lektur, spotkań z innymi ludźmi (częściej wirtualnych niż w realu) muszę z większości oferowanych propozycji zrezygnować, co może pozostawić uczucie  postaci żalu, a nawet poczucia straty. Okazuje się zatem, że uczenie się umiejętności zarządzania własnym czasem faktycznie ma sens i wynika z zagubienia współczesnego człowieka w różnorodności dóbr, w jakich może partycypować. Nadmiar szkodzi i trzeba wiedzieć, jak sobie z nim poradzić, aby nie zatracić siebie w przypadkowym, mało świadomym konsumowaniu rzeczywistości.

       Czas     wolny      służy     zatem:

       • Rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.
       • Regeneracji organizmu (po nauce, pracy, wysiłku fizycznym).
       • Kształtowaniu wrażliwości estetycznej.
       • Wzbogacaniu swojej osobowości (poprzez nowe doświadczenia, kontakty, podejmowane refleksje, przemyślenia, analizy).
       • Nabieraniu dystansu do spraw i zadań, które na co dzień zajmują uwagę podmiotu.

                Zarządzając  więc swoim czasem i mając wokół tylko towarzystwo swoich najbliższych, uczniowie naszej szkoły w następujący sposób wykorzystują swój czas wolny: /oto zdjęcia naszych uczniów/. ZACHĘCAMY DO NADSYŁANIA KOLEJNYCH ZDJĘĆ DO GALERII.

        

      • Regulamin Szkolnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Życzenia dla Mamy słowem malowane”

       18.05.2020

       I. Organizatorzy: MARTA BONISŁAWSKA, DOROTA KAMIŃSKA, ALEKSANDRA PIASECKA

       II. Temat pracy konkursowej:

       napisanie wiersza lub wykonanie pacy plastycznej w postaci portretu dla Mamy.

       III. Cele konkursu

       ·  popularyzacja święta umacniającego więzi rodzinne i środowiskowe,

       ·   pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich oraz plastycznych uczniów,

       ·    uwrażliwianie na piękno poetyckiego słowa,

       ·    doskonalenie warsztatu twórczego.

       IV. Warunki uczestnictwa

       Konkurs jest skierowany do uczniów  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

       Tematyka prac powinna obejmować:

       1. napisanie wiersza lub wykonanie portretu Mamy

       WIERSZ
       Uczniowie:

       Piszą utwór liryczny składający się co najmniej z  8  wersów.

       Wiersz powinien być opatrzony tytułem i nawiązywać do tematu konkursu.

       Autor winien zadbać o poprawność językową oraz ortograficzną napisanego tekstu. 

       Komisja konkursowa oczekuje, że nadesłane teksty będą oryginalne, a autorzy wykorzystają zdobytą wiedzę na temat środków stylistycznych.

       PORTRET MAMY

       technika wykonania pracy plastycznej: dowolna;

       format prac plastycznych: nie mniejszy niż A4;

       Uwaga: dopuszczalne wykonanie zarówno pracy plastycznej, jak i wiersza!

       1. dostarczenie wykonanej pracy na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

       V.  Termin i miejsce składania prac:

       Zdjęcie wykonanej pracy konkursowej należy przesłać na adres:/ praca literacka – do p. ALEKSANDRY PIASECKIEJ (piaola@p.pl); praca plastyczna do p. MARTY BONISŁAWSKIEJ/ lub p. DOROTY KAMIŃSKIEJ - janowo_g2@interia.pl do 24 maja 2020 roku. W dolnym rogu pracy należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz klasę.

       VI. Ogłoszenie wyników konkursu

       O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani elektronicznie lub telefonicznie. Prace wszystkich uczestników zostaną umieszczone w galerii na stronie internetowej szkoły.

       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

        

      •  CIEKAWOSTKI  O PAŃSTWACH  UNII  EUROPEJSKIEJ.

       18.05.2020

       Unia-Europejska.pptx​​​​​​​

       Państwa założycielskie EWG: 

       Włochy:  Italia, to ojczyzna  znanych artystów i  naukowców w tym: Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michał Anioła,  Rafaela Santi czy Galileusza.  Kraj znany ze swojej  dobrej kuchni i potraw: pizzy, spaghetti i lodów. Włosi to miłośnicy skuterów i kawy słyną z zamiłowania do opery.  To jeden z najważniejszych regionów turystycznych świata, słynący z najlepszych stylistów motoryzacyjnych. To kraj  takich marek sportowych samochodów jak: Ferrari, Lamborghini, Maserati. Z tego państwa pochodzą rewelacyjni projektanci mody m.in.: Dolce i Gabbana, Armani, Versace, Prada czy Gucci oraz wielu innych. We Włoszech istnieją dwa niezależne państwa: Republika San Marino oraz Watykan. Piłka nożna jest najpopularniejszym sportem, zaś hotele w Italii nie mają  17 piętra. Włosi wierzą, że ta liczba jest pechowaJ

       Francja: Stolica tego państwa- Paryż, to światowa stolica mody z takimi markami modowymi jak Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Lacoste, Pierre Cardin oraz kraj produkujący świetne ekskluzywne perfumy. Tradycja- zwyczaj noszenia wkładania białej sukni do ślubu pochodzi z  XV-wiecznej Francji. To kraj ponad 400 odmian sera. Prawdziwymi przysmakami  trójkolorowych są żabie udka i ślimakiJ, konsumują ich ok. 30 tys. ton rocznie. Francja jest ojczyzną szampana i wina, krajem wysoko rozwiniętego przemysłu lotniczego-  samoloty Mirage. Jest najczęściej odwiedzanym krajem na świecie – 75 mln turystów rocznie, znajduje się w niej 38 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO, zalicza się do nich m.in. Katedrę Notre-Dame czy Wersal. Do najbardziej znanych Francuzów zaliczamy: Ludwika XIV, Kartezjusza, Napoleona Bonaparte,  Ludwika Pasteur oraz Coco Chanel  itd.

       Luksemburg: Jedno z najmniejszych, najbogatszych i najbezpieczniejszych państw Europy. Wielkie Księstwo posiada dużą ilością banków, zamieszkiwany przez bardzo zamożnych obywateli. Cały kraj zamieszkuje ponad) 0,5 mln. osób, z czego 43% to obcokrajowcy. Ma największą wśród krajów europejskich liczbę  bogatych emigrantów. W szkole każdy musi uczyć się niemieckiego zaczynając w pierwszej klasie, francuskiego na końcu drugiej, a angielskiego w ósmej klasie.

       Belgia: W stolicy tego państwa  - Brukseli znajduje się siedziba Komisji Europejskiej, Belgowie to twórcy frytek i gorzkiej czekolady. Wśród  Belgów, rodzina królewska cieszy się dużą popularnością.


       Holandia obecnie po zmianie nazwy to  Królestwo Niderlandów : 25% powierzchni Holandii znajduje się poniżej poziomu morza. nizinny kraj kojarzący się z wiatrakami, tulipanami,  wieloma odmianami sera  i rowerami.  W tym państwie istnieje największa na świecie szlifiernia diamentów znajduje się w Amsterdamie. Jest to generalnie bardzo liberalne państwo: aborcja, prostytucja i eutanazja są w całym kraju zupełnie legalne. Najbardziej znane holenderskie firmy to:, Philips, ING, Heineken. Panowie z tego kraju, uchodzą za najwyższych mężczyźni na świecie  średnia wysokość to 183 cm. Vincent Van Gough, Rembrandt  czy Erazm z Rotterdamu to najbardziej znani Holendrzy.

       Niemcy: Kraj o największej liczbie mieszkańców w Unii Europejskiej, nasz sąsiad z którym mieliśmy często dosyć skomplikowane relacje, najbardziej rozwinięty gospodarczo kraj UE, zajmuje 1 miejsce w produkcji przemysłowej,  ma świetne marki samochodowe- Mercedes, Audi, Porsche. W Niemczech odbywa się największy festiwal  piwa – Oktoberfest,  zaczyna się we wrześniu, zaś w Bawarii piwo oficjalnie uważane jest za jedzenie. Niemcy uchodzą za fanów kiełbasy, mają  jej ponad   1000 rodzajów.  Na większości  autostrad nie ma ograniczenia prędkości. Znani Niemcy to:  Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wilhelm Roentgen, Albert Einstein czy  Michael Schumacher.

       Pierwsze rozszerzenie – 1973 r.

       Wielka Brytania : obecnie państwo to w trakcie Brexitu- formalnie WB opuściła UE- 31.01.2020r. Ojczyzna Newtona, Watta, Darwina oraz świetnych pisarzy np.: Szekspira, Tolkiena, Lewisa,  legendarnych zespołów: The Rolling Stones i The Beatles, jak również znanej na całym świecie rodziny królewskiej  z panującą obecnie najdłużej na tronie- królową Elżbieta II. Słynie z deszczowej aury. W tym kraju narodził się futbol  i  istnieje jedna z  najlepszych lig piłkarskich na  świecie.

       Irlandia: państwo określane jako ,,zielona wyspa”.  Polonia w tym kraju liczy sobie około 120 tysięcy osób. Więcej Irlandczyków mieszka poza granicami swojego kraju niż w Irlandii.  W tym miejscu warto zaznaczyć, iż Polacy w tym miejscu stanowią największą mniejszość narodową. Irlandia jest  obok Czechów, największym konsumentem piwa na świecie- zaś Marka piwa Guinness jest największym przedsiębiorstwem piwowarskim na świecie. Wiele Irlandzkich nazwisk zaczyna się od “Mac” lub “O” co oznacza odpowiednio “syn” i “wnuk ” w języku celtyckim. Z Irlandii  pochodzi znany zespół  U-2.

       Dania: Kraj, w którym stworzono klocki lego. Ojczyzna bajkopisarza  Hansa CH. Andersena. Duńczycy uwielbiają rower, jako środek transportu- to królestwo dosłownie i w przenośni dla rowerzystów, Dania ma ponad dwukrotnie więcej rowerów (4,2 mln) niż samochodów (1,8 mln).  Duńska monarchia jest najstarszą zachowaną monarchią na świecie i istnieje od ponad 1000 lat. Grenlandia zależna do Danii jest największą na świecie wyspą, zakładając, że Australia jest kontynentemJ


       1981

       Grecja: Motto kraju : “Wolność albo śmierć”, W Grecji jest ponad 2 000 wysp, Prawie 80%  Grecji stanowią tereny górzyste, to kolebka demokracji, filozofii, teatru i nowożytnych igrzysk olimpijskich. współczesną matematykę. Kraj oliwek, sera feta oraz cytrusów. Grecja posiada jedną z największych flot morskich na świecie. W użyciu jest ponad 1 800 statków kupieckich.

       1986

       Portugalia: Państwo o malowniczych, skalistych wybrzeżach, słynące z  wielkich odkrywców  z  XV/XVI wieku np. (Vasco da Gama, Ferdynand Magellan z pochodzenia byli Portugalczykami),  jak również  nostalgicznej pieśni fado,  to  największy producent korka do butelek na świecie  oraz mocnego  wina porto, obecnie najbardziej znanym Portugalczykiem  jest piłkarz Ronaldo.

       Hiszpania: państwo, które było potęgą w XV wieku, dziś  słynie z piaszczystych plaż, korridy                         i tańca flamenco, to raj dla turystów ( np. wyspa Majorka) i miłośników piłki nożnej  ( kluby: Real Madryt, FC Barcelona), to dzięki monarchom hiszpańskim, Krzysztof Kolumb odkrył  Amerykę. Hiszpanem był m.in. Pablo Picasso, czy Ignacy Loyola. Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W roku 2006 oceniano, że posługuje się nim, jako językiem ojczystym około 650 milionów ludzi. Hiszpański jest językiem urzędowym w 23 krajach świata. Mieszkańcy Płw. Iberyjskiego mają 2-członowe nazwiska. Pierwszy człon odnosi się do pierwszego nazwiska ojca, a drugi człon do pierwszego nazwiska matki. Hiszpania jest światowym liderem w zakresie dawstwa i transplantacji organów, to również największy producent oliwy z oliwek na świecie, jej udział w tym rynku to aż 44 proc.

       1995

       Austria: Kraj, gdzie można jeździć na nartach nawet latem. Ojczyzna W.A. Mozarta i  rodziny Straussów  oraz  najbardziej utytułowanego kierowcy rajdowego N. Laudy.  Austria jest jednym z krajów, w których przypada największa liczba Nagród Nobla na głowę mieszkańca, obecnie Austriacy mają ich 19. Aż 62% kraju pokrywają  góry i  znajduje się w nim  ponad 400 ośrodków narciarskich.


       Finlandia: Państwo określane jako ,,Kraina Tysiąca Jezior”, o bardzo dużej lesistości. Wykazuje ogromną dbałość o  środowisko przyrodnicze. Nazywana czasami  ojczyzną świętego Mikołaja i sauny, których  jest i w tym kraju ponad 2 mln.  Znana z wysokiego poziomu edukacji w szkole podstawowej. W większości szkół uczniowie zwracają się do nauczycieli po imieniu. W czerwcu i lipcu na północy słońce świeci cały dzień i całą noc.

       Szwecja:  Ojczyzna  wynalazcy dynamitu-Alfreda Nobla, twórcy obecnie najbardziej prestiżowej  nagrody na świecie w 6 dziedzinach. Kraj ten słynie z produkcji stali wysokiej jakości oraz aut marki Saab i Volvo. Największy producent celulozy oraz światowej marki handlowej Ikea. W Szwecji istnieje prawo, które pozwala rozbić namiot na terenie prywatnym na 24 godziny. Szwedzi w oknach nie mają firanek. Na parapetach stawiają różnego rodzaju figurki, kwiaty i lampki. Pokazują w ten sposób, że nie mają nic do ukrycia.

       2004: 10 państw- największe rozszerzenie

       Polska: Polska jest dziewiątym krajem w Europie pod względem wielkości, zaś szóstym pod względem ilości mieszkańców. Nasz kraj w UE  i na świcie  znany jest, jako największy eksporter bursztynu, szacuje się że udział polskich wyrobów na rynku światowym sięga nawet 70%, ponadto  Polska jest potentatem i liderem w produkcji żywnościowej  oraz  słynie z smacznej  i wysokiej jakości żywności np. jabłek, wiśni, marchewki, pieczarki chleba, ziemniaków. W Polsce jest najwięcej w Europie gospodarstw rolnych, ale także jesteśmy dominującymi producentami w UE: wódki, okien, mebli czy  srebra. Polska, jest ponadto unijną potęgą w eksporcie jachtów.  Nasza Ojczyzna wydała na świat m.in: Mikołaja Kopernika, Fryderyka Chopina, Jana Pawła II, Marię Curie Skłodowską, (która jako jedyna osoba na świecie, uhonorowana została nagrodą Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauk, zaś aż 17 osób przyznających się do związku z Polską, zostało laureatami Nagrody Nobla.  Polska konstytucja  z 1791r., była pierwszą w Europie i drugą na świecie.  Położone w Polsce, Góry Świętokrzyskie są najstarszymi górami w Europie.

       Litwa: Kraj wielu urokliwych jezior, z którego pochodził król Władysław Jagiełło. Narodowym sportem Litwy jest koszykówka, Ostrobramska brama jest bramą miejską Wilna i jednym z najważniejszych zabytków tego maleńkiego państwa, dawniej połączonego unią personalna później realną z Polską         i tworzącą  ogromne państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów.

       Łotwa: Nadbałtycki kraj o najszybciej zmniejszającej się liczbie ludności w UE, kraj, który w ponad połowie składa się z lasów.  Łotysz wyprodukował pierwsze dżinsy – krawiec Jacob W. Davis wyemigrował z Rygi do  USA. Tak powstały spodnie- dżinsy, które z pomocą finansową Levi Straussa, łotewski krawiec opatentował i wypuścił na rynek masowy,

       Estonia: Mieszkańcy tego nadbałtyckiego kraju posługują się językiem podobnym do fińskiego. Programowanie jest nauczane w szkole podstawowej, a dostęp do Internetu jest  prawem człowieka. Estonia ma największą na świecie liczbę międzynarodowych super-modeli  na mieszkańca. Między innymi Carmen Kass. W Estonii sauna jest sposobem na życie. Estończycy są współautorami  Skype,  to europejski pionier w dziedzinie cyfryzacji społeczeństwa.

       Czechy: Państwo znane na świecie z pięknej stolicy Pragi, hokeja i bogatej kultury. Góry i wzgórza pokrywają aż 95% powierzchni kraju. W Czechach pije się najwięcej piwa świecie. Jest tam ponad 600 rodzajów tego napoju,  w tym kraju wypija się 160 litrów piwa na osobę rocznie.

       Słowacja: Kraj, w którym znajduje się Gerlach – najwyższy szczyt Tatr. na Słowacji jest ponad 1300 źródeł termalnych, ponad 77% powierzchni Tatr, leży w tym kraju. Zamek w Orawie to jedna                   z najpiękniejszych budowli historycznych Słowacji. Na terenie Słowacji znajduje się aż 13.000 km oznakowanych pieszych tras turystycznych to raj dla wędrowców. Dla porównania, słowaccy kierowcy mają do wykorzystania jedynie 700 km dróg szybkiego ruchu.

       Węgry:  Kraj Awarów,  w którym uprawianych jest aż 1000 odmian papryki. Najostrzejsza jest 100 razy mocniejsza od papryczki chili, to również ojczyzna wina Tokaj, ostrego gulaszu-  właśnie on jest narodową potrawą na Węgrzech. Kostka Rubika i długopis, są wynalazkami wymyślonymi przez Węgrów. Stolica tego kraju powstała z połączenia dwóch miast, leżących nad Dunajem- Budy i Pesztu, Buda jest bogatszą częścią z zamkiem królewskim, a Peszt jest miejscem “ciągłej” zabawy”, ponadto Węgrzy wymyślili-Unicum, jest to słynny węgierski likier ziołowo-korzenny, na różne dolegliwości. Jezioro Balaton ma 77 km długości i jest  jednym z największych akwenów słodkowodnych w Europie. Słynne powiedzenie: “Polak, Węgier, dwa bratanki  i do szabli, i do szklanki”, świadczyć ma o  bardzo dobrych relacjach Polaków z Węgrami na przestrzeni dziejów.


       Słowenia: W tym kraju znajduje się największa skocznia narciarska w Unii Europejskiej, ale i na świecie– Letalnica (daw. Velikanka) w Planicy. W tym kraju stawia się na ekologię, dzięki której zachowano wspaniałe dzieła natury np. Jaskinię Postojna, która  jest najczęściej odwiedzaną jaskinią w Europie. Słowenia jest jednym z najbardziej zasobnych w wodę krajów w Europie. Długość jej rzek, strumieni i innych cieków wodnych sięga prawie 30 000 km. W Słowenii wszyscy uwielbiają sporty zimowe, Słoweńcy mają na ten temat kilka “śmiesznych” powiedzeń: „Podczas konkursu skoków w Planicy skoczkowie muszą mieć ze sobą paszporty, na wypadek gdyby przelecieli przez granicę.”J

       Cypr: Państwo, wyspa Afrodyty. Jest świetnym miejscem do odpoczynku o każdej porze roku, średnia temperatura w ciągu roku wynosi ponad 19 stopni. W rzeczywistości na wyspie Cypr istnieją 2 państwa. Są nimi Republika Cypru, kontrolowane przez Wielką Brytanię- ONZ  oraz  nie uznawana na arenie międzynarodowej Turecka Republika Północnego Cypru. Koty na wyspie można spotkać na każdym kroku, podobnie jak na pobliskich obszarach bagiennych gromadzą się różne gatunki flamingów przez 5 miesięcy w roku.

       Malta: Wyspa, najmniejszy kraj UE. Jego nazwa kojarzy się z osiadłym tam znanym zakonem  rycerskim, a Krzyż Maltański, stał się też symbolem tej wyspy. Na Malcie znajdują się światowej klasy miejsca do nurkowania- raj dla płetwonurków. Religia odgrywa ważną rolę dla Maltańczyków. Drzwi wejściowe, czy mury są zdobione figurkami świętych. Co więcej, na wyspie znajduje się 365 kościołów, czyli tyle ile dni w roku. Najpopularniejsze imiona w tym kraju to: Józef i Maria. Na Malcie obowiązuje ruch lewostronny. W kraju tym nie ma gór ani rzek. 


       2007

        Bułgaria- Złote Piaski, to najsłynniejszy bułgarski kurort turystyczny. Bułgarzy uwielbiają jogurty                  i dlatego  uważają,  że żyją  dłużej. Tradycyjny instrument w tym kraju to dudy. Alfabet w tym państwie zapisywany jest  cyrylicą, która powstała na terenie Bułgarii, a obecnie używana jest w Rosji,  i na Bałkanach oraz w innych krajach słowiańskich, została wynaleziona przez  św. Cyryla i Metodego  w X wieku. Róże uprawiane w bułgarskiej „Dolinie Róż”, produkują 70-85 % światowego oleju różanego – składnika większości francuskich perfum. Odwrotnie niż u nas i większości krajów świata, Bułgarzy kiwając głową w górę chcą czemuś zaprzeczyć, zaś kręcąc głową na boki wyrazić swą aprobatę.


        2007

        Rumunia- Rumuni uważają swój kraj za ziemię Boga ponieważ  mają niziny, góry, wielkie i małe rzeki, oraz jeziora. Wierzą, że ich ułożenie nie może być przypadkowe. Rumunia znana jest zabiegów leczniczych przy użyciu wody w różnym zakresie temperatur, czyli balneoterapii, w rumuńskich Karpatach, żyje aktualnie około 6200 niedźwiedzi brunatnych. To największa ilość wśród wszystkich europejskich krajów. Na terenie Transylwanii   obecnej Rumunii miał się urodzić  legendarny hrabia Dracula- czarny charakter  wielu filmów i książek.

       2013

       Chorwacja-  to piękne państwo z  lazurowo- turkusowym morzem i urokliwymi miastami takimi jak  Dubrownik, Split, Szybenik, Trogir w wielu miejscach na terenie Chorwacji  właśnie z tego powodu kręcono popularny serial – „Grę o tron”,   to kraj,  w którym można podziwiać  Park Narodowy Jezior Plitwickich,  znajdujący  się  na liście UNESCO.  Krawat, ołówek i pióro wieczne to wynalazki  Chorwatów,  zaś chorwacka waluta kuna,  naprawdę nawiązuje do nazwy zwierzęcia. To państwo  bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków ze względu na walory turystyczne i przystępne ceny.

      • Międzynarodowy Dzień Rodzin

       15.05.2020

       15 Maja 2020

       Rodzina to podstawowa grupa społeczna. Fundament, który buduje całość.

       Dla dziecka, zwłaszcza małego, rodzina jest całym światem. Nie ma nic ważniejszego poza najbliższymi. W codziennym pędzie często zapominamy o tym, jak ważna jest rodzina i relacje z najbliższymi. Lekceważymy z pozoru błahe czynności i wspólnie spędzony czas, a przecież jest to kluczowe do pielęgnowania rodzinnych więzi. Dzień Rodzin ma więc przypomnieć, że to, co ważne, mamy na wyciągnięcie ręki i powinniśmy o to zadbać.

       Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku.

       Celem święta jest zwiększenie świadomości na temat potencjału i wyzwań związanych z życiem rodzinnym, a także pogłębienie świadomości społeczeństwa i rządów na temat znaczenia rodziny oraz jej problemów we współczesnym świecie.

       Polecamy zapoznanie się z prezentacją dotyczącą komunikacji w rodzinie:

       "Dwa monologi nie czynią dialogu" Jeff Daly

       https://view.genial.ly/5ea9240172a1080d7cde7a28/presentation-komunikacja-w-rodzinie?fbclid=IwAR1BymLJMQa90Si6VvDiq-GOZyNJz_oeMYU9Vb1RtzLiLDL_HJbNPcPHqrM

        

       Przygotowały:

       Agnieszka Tobojka

       Beata Angielska

      • „Zestaw zdrowego umysłu”

       11.05.2020

           Zawiera on siedem podstawowych czynności umysłowych   koniecznych dla uzyskania optymalnego zdrowia   psychicznego   w   codziennym   życiu.

       Siedem podstawowych czynności umysłowych to:

       1. Czas skupienia

       Kiedy koncentrujemy się na zadaniach w sposób zorientowany na cel, podejmujemy wyzwania, które budują głębokie połączenia w mózgu.

       2. Czas zabawy

       Kiedy pozwalamy sobie na spontaniczność lub kreatywność, bawiąc się i miło doświadczając nowych rzeczy, które pomagają tworzyć nowe połączenia w mózgu.

       3. Czas kontaktu

       Kiedy łączymy się z innymi ludźmi, najlepiej osobiście, wzbogacając układ społecznych powiązań w mózgu.

       4. Czas fizyczny

       Kiedy poruszamy naszymi ciałami, w miarę możliwości za pomocą ćwiczeń aerobowych, co wzmacnia mózg na wiele sposobów.

       5. Czas obecności

       Kiedy w ciszy oddajemy się refleksji wewnętrznej, koncentrując się na wrażeniach, obrazach, uczuciach i myślach, co pomaga w lepszej integracji mózgu.

       6. Czas przestoju

       Kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na niczym, nie mamy żadnego konkretnego celu i pozwalamy umysłowi wędrować lub po prostu odpoczywać, co pomaga mózgowi w regeneracji.

       7. Czas snu

       Kiedy zapewniamy mózgowi wypoczynek potrzebny do skonsolidowania wiedzy i odzyskania sił po przeżyciach w ciągu dnia.

       Nie chcemy sugerować żadnego konkretnego przepisu na  zdrowy umysł, ponieważ wszyscy jesteśmy inni, a nasze potrzeby zmieniają się z czasem. Nie sugerujemy też konieczności zmieniania wszystkiego w biznesie i reorganizacji całej pracy. Chodzi o uświadomienie sobie pełnego spektrum podstawowych czynności umysłowych i, podobnie jak w przypadku niezbędnych składników odżywczych, zadbanie, aby przynajmniej raz na kilka dni wprowadzać odpowiednie składniki do naszej diety mentalnej.

        

      • Zestaw ćwiczeń rozwijających samoświadomość i kształtujących samoocenę

       11.05.2020

        

            Poniższe ćwiczenia dadzą Ci okazję do bardziej świadomego spojrzenia na siebie. Ich celem jest samoświadomość, pierwszy krok ku pozytywnej zmianie – przezwyciężenia swojej nieśmiałości, zbudowania bardziej adekwatnej, pozytywnej samooceny, zrozumienia swoich potrzeb i celów. Pomogą Ci one nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym „ja” i zwiększą świadomość „ja” publicznego, które prezentujemy na zewnątrz.

        

       Narysuj siebie

        

       To ćwiczenie pomoże Ci odkryć, jak sam siebie postrzegasz i czym emanujesz. Weź dużą kartkę papieru, wybierz kolorową kredkę i narysuj obrazek przedstawiający Ciebie w dowolny sposób. Może to być rysunek symboliczny lub dosłowny, w ubraniu lub nago, rysunek twarzy lub całej postaci. Nazwij swój rysunek, nadaj mu tytuł.

       (Skończ rysunek zanim przeczytasz dalszy ciąg instrukcji).

        

       Spróbuj odpowiedzieć sobie na poniższe pytania:

        Jakie wrażenie wywiera na Tobie ten rysunek?

        Co Ci się w nim podoba, a czego brakuje?

        Co Cię zastanawia?

        Czy wypełniasz całą przestrzeń, czy tylko jej część?

        Czy kontur postaci jest ostry, rozmyty, porwany?

        Czy jakichś części ciała brakuje? Których? Czy jakieś są nieproporcjonalne w stosunku do reszty? Ukryte?

        Czy Jesteś w ubraniu czy nago? Przygotowany na to, że ktoś Cię zobaczy, dotknie?

        Jakie kolory dominują?

        Czy ujawniasz jakieś emocje? Jakie?

        Czy odczuwasz coś, czego nie ujawniasz?

        Czy Jesteś aktywny, czy bierny?

        Czy Jesteś postacią wyizolowaną, czy też istniejesz w jakimś kontekście?

        Zapytaj inną osobę, jakie wrażenie wywiera na niej Twój rysunek. Jakie ma z nim skojarzenia, myśli, fantazje?

        

       Spójrz w lustro

        

       To inne dobre ćwiczenie w postrzeganiu samego siebie. Spójrz na siebie w lustrze. Spędź na tym 10 minut. Dokładnie przyjrzyj się każdej części swego ciała. Przestudiuj ją. Co widzisz?

        Jaka jest Twoja najlepsza cecha? Jak opisałbyś siebie nieznajomemu, którego masz spotkać na lotnisku lub stacji kolejowej?

        Wyobraź sobie, że spotykasz siebie po raz pierwszy.

        Jakie byłoby Twoje pierwsze wrażenie?

        Jak mógłbyś wywrzeć bardziej pozytywne wrażenie?

        Jaka jest najgorsza cecha Twojego wyglądu?

        Wyobraź sobie, że jest ona tak obrzydliwa, jak to tylko możliwe.

        Teraz śmiej się z tego wyobrażenia tak, jak śmiejesz się widząc swoje ciało zdeformowane w krzywym lustrze w wesołym miasteczku.

        Z których części ciała Jesteś zadowolony?

        

        Które cechy swojego wyglądu chciałbyś wymienić? Co chciałbyś dostać w zamian i dlaczego?

        Czy ma to jakiś związek z Twoją psychiką? Jak myślisz jaki związek z nieakceptacją tych części ciała mają Twoje niezaspokojone potrzeby psychiczne lub doświadczenia, a jaki rzeczywista dysfunkcja fizyczna?

        Co mógł być zrobić, żeby choć trochę lepiej poczuć ze swoim ciałem?

        

       Film o Twoim życiu

        

       To ćwiczenie da Ci wgląd w Twoje dotychczasowe doświadczenia. Połóż się wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie, że oglądasz godzinny film ze swojego życia.

        Gdzie toczy się akcja filmu?

        Jaki jest główny wątek?

        Kim są główni bohaterowie?

        Kim są postacie drugoplanowe?

        Kto reżyseruje ten film?

        Co robi publiczność oglądając film?

        Jakie są punkty zwrotne w całej historii?

        Jak się kończy film?

        Czy można z niego wyciągnąć jakiś morał?

        Co robi publiczność po zakończeniu projekcji?

        Które fragmenty filmu są dla Ciebie przyjemne, a które nieprzyjemne?

        Co wyniosłeś z tych przyjemnych i nieprzyjemnych doświadczeń? Co po nich zostało?

        Co powiedziałby Twój przyjaciel, gdyby obejrzał ten film?

        

       Chroń swoje ukryte „ja”

        

       Dzięki temu ćwiczeniu odkryjesz swoje unikatowe cechy. Wyobraź sobie, że odkryłeś podstępny spisek – szalony naukowiec zamierza stworzyć Twojego sobowtóra. Twój „bliźniak” jest prawie w każdym szczególe niesamowicie do Ciebie podobny – niemal identyczny. Ponieważ Twoim zdaniem Twój sobowtór jest nie do końca udany, nie chcesz, żeby ludzie brali go za Ciebie.

        Co jest w Tobie tak unikatowego, że nie da się podrobić?

        

        Po czym poznaliby Cię ludzie, którzy znają Cię najlepiej?

        Czy jest ktoś, z kim dzielisz jakiś sekret i kto rozpoznałby Cię dzięki niemu?

        Gdy cokolwiek ujawniasz, Twój sobowtór natychmiast się tego uczy i doskonale Cię imituje. Jaki osobisty sekret zachowałbyś na sam koniec, by udowodnić sobie, że to Jesteś prawdziwy Ty, a nie imitacja?

        

       Najlepsze i najgorsze

        

       Cały czas pozostajemy pod wpływem zdarzeń i ludzi. To ćwiczenie pomoże Ci odkryć te wpływy.

       Wymień 5 najlepszych rzeczy, które zdarzyły się w Twoim życiu.

       1. …………………………………………………………………………………………………………..

       2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        

       Obok każdego z tych zdarzeń napisz, co lub kto był za nie odpowiedzialny.

       Wymień 5 najgorszych rzeczy, które zdarzyły się w Twoim życiu.

       1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

        

       Obok każdego z tych zdarzeń napisz, co lub kto był za nie odpowiedzialny. Za ile z nich Ty byłeś odpowiedzialny? Dlaczego uważasz je za najlepsze i najgorsze?

        

       Wartości rodzinne

        

        

       W jakich dziesięciu przykazaniach najlepiej zawarłbyś zasady, ideały i tabu propagowane w Twojej rodzinie? Wymień je:

       1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

        

       9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

       10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

        

       Jakie dowcipy i historie były ciągle powtarzane?

       W wielu rodzinach są strażnicy i więźniowie, a czasem także nadzorca. Kto w Twojej rodzinie odgrywał te role? Jeśli masz teraz własną rodzinę, Jesteś w niej strażnikiem czy więźniem? A może zmieniasz role? Jak te ideały i zasady rodzinne wpływają na Twoje życie? Które z nich są konstruktywne, a które destrukcyjne i dlaczego?

       OPRACOWAŁ:

       ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

      • Jak  pracować nad rozwojem zdrowia psychicznego naszych dzieci?

       11.05.2020

            O zdrowie psychiczne dbajmy tak, jak o zdrowie fizyczne – starajmy się to robić każdego dnia. Oto kilka propozycji, jak w codziennych relacjach z dziećmi i nastolatkami dbać o ich samopoczucie.

       Zacznijcie od:

       · rozmów na tematy, które są dla was ważne (plany, marzenia, wartości),

        · dostrzegania swoich mocnych stron,

        · wspólnej zabawy (gry, robienie posiłków, wycieczki),

       · wprowadzenia filozofii szacunku (między rodzicem a dzieckiem/nastolatkiem i rodzeństwem),

        · pokazuj swojemu dziecku na swoim przykładzie: optymizm, pozytywne zachowanie, zrozumienie i akceptację uczuć, regulację emocji oraz konstruktywne rozwiązywanie problemów - dziecko uczy się poprzez modelowanie,

       · stwórz jasne oczekiwania i przewidywalne procedury - dziecku łatwiej funkcjonuje się w środowisku, które jest dla niego przewidywalne, i którego zasady są zrozumiałe; to jednocześnie buduje poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie, daje podstawy do lepszego funkcjonowania społecznego,

        · zadbaj o pozytywną atmosferę w domu – to pomoże dziecku lub nastolatkowi czerpać przyjemność i zainteresowanie życiem,

       · kiedy dziecko przychodzi do Ciebie ze swoim problemem, nie mów do niego: „Nie przesadzaj”, „Nie masz powodu do zmartwień” albo „Zrób cos pożytecznego, to Ci przejdzie”; powiedz zamiast tego, że jesteś dla niego, że zawsze go wysłuchasz i zrobisz wszystko, co w Twojej mocy, żeby mu pomóc, jeśli zajdzie taka potrzeba,

        · codziennie rozmawiaj z dzieckiem – nie wystarczy zapytać „Jak było w szkole?”; warto pytać o szczegóły i z odpowiedzi dziecka starać się wnioskować, czy nie dzieje się coś niepokojącego,

       · bądź uważny i obserwuj zmiany - jeśli dziecko jest rozdrażnione, nagle traci zainteresowanie swoimi pasjami lub spotkaniami z rówieśnikami, pojawiają się u niego problemu z koncentracją, pogarsza się w nauce lub nie chce chodzić do szkoły, to są to alarmujące sygnały, które świadczą, że dziecko przeżywa trudności.

       Rodzice są pierwszymi osobami, które mogą dostrzec zmiany nastroju lub zachowania, które wydają się nadmierne lub niezwykłe, być może trwające dłużej niż przeciętnie. Jeśli Ciebie, jako rodzica, coś niepokoi i wydaje Ci się, że może wskazywać na problem, nie bój się zgłosić do specjalisty. Kiedy Twoje dziecko nie może wyleczyć kataru, idziesz do pediatry. Kiedy Twoje dziecko od dłuższego czasu chodzi smutne, nerwowe lub zirytowane, warto wybrać się do terapeuty. W obu przypadkach może się okazać, że „To nic takiego”, ale również w obu przypadkach może się okazać, że „To był najwyższy czas na działanie”.

       OPRRACOWAŁ ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

      • Wspomnień czar...

       07.05.2020

       Dyskoteka Andrzejkowa w Janowcu Kościelnym

        

       W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły na dyskotekę andrzejkową wybrali się do Janowca Kościelnego. Impreza była okazją do integracji uczniów, a ci swoją postawą, zaangażowaniem i dobrą zabawą udowodnili, że warto dla nich organizować tego rodzaju uroczystości. Ulubiona muzyka  i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę i cudownie się bawili. Na dyskotece andrzejkowej oczywiście nie zabrakło wspólnych zabaw przygotowanych przez nauczycieli.

       Mimo zmęczenia zabawą, uczniowie zakończyli dyskotekę w doskonałych humorach.

      • Wspomnień czar...

       06.05.2020

       Tłusty czwartek

       W naszej szkole jak zwykle tłusty czwartek minął na słodko z pysznymi, lukrowanymi pączkami z konfiturą. Wszyscy  uczniowie i pracownicy szkoły obchodzili tłusty czwartek zgodnie z tradycją, kosztując przepysznych pączków.
       Pączki błyskawicznie znikały, co świadczy o tym, jak były pyszne!.

      • Wspomnień czar...

       06.05.2020

       Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.

       O tym, że uczniowie potrafią zaskakiwać przygotowując miłe niespodzianki najlepiej wiedzą nauczyciele. W Dniu Edukacji Narodowej, powszechnie znanym jako Dzień Nauczyciela takich miłych akcentów w szkole było wiele. Galowe stroje, symboliczne róże w uczniowskich dłoniach zwiastowały atmosferę szkolnego święta.

       Życzenia też nie były banalne. Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej życzył: entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy, zrozumienia w oczach uczniów oraz satysfakcji w odkrywaniu nowych obszarów codziennej pracy Nauczyciela…  Z tych słów jasno wynika, iż uczniowie doskonale rozumieją w czym tkwi istota nauczycielskiej  profesji.
       Uroczystość  przygotowana przez Samorząd Uczniowski utrzymana była w humorystycznej konwencji. Odgrywane scenki rodzajowe pokazywały szkołę widzianą oczyma uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi. Humor przeplatał się z satyrą. Dowcipne dialogi pokazywały pracę nauczyciela jako tę, która dostarcza wielu  emocji, ale też wymaga odporności, charakteru i nierzadko fantazji niezbędnej w działaniach na płaszczyźnie nauczyciel  i uczeń .

      • Wspomnień czar...

       06.05.2020

       Mikołajki

       Chociaż za oknem  brak śniegu, nastrój świąteczny gościł od samego rana w naszej szkole – to zasługa Świętego Mikołaja, który odwiedził nas  6 grudnia. Następnie Gość obdarował prezentami wszystkich oczekujących.

       Zapraszamy za rok Święty Mikołaju, obiecujemy, że będziemy grzeczni.

      • Wspomnień czar...

       05.05.2020

       Biwak edukacyjno-wypoczynkowy w Orłowie

        

       Dnia 31.05.2019 klasa VI i VII wyruszyły na biwak do małej, ale urokliwej miejscowości Orłowo. Miał on na celu zapoznanie się z rezerwatami przyrody w naszym powiecie, a także integracje grupy. Podczas wypraw pieszych zwiedziliśmy Rezerwat przyrody Źródła rzeki Łyny im. Prof. Romana Kobendzy- główny celem jego założenia było zachowanie obszaru źródliskowego rzeki i ochrona wstecznej erozji źródliskowej. Został on utworzony w 1959 roku. Rezerwat to rozległa dolina z licznymi bocznymi wąwozami i dolinkami o stromych zboczach. Z tych właśnie zboczy, ze znajdujących się tam źródeł wysiękowych, wypływają dziesiątki strumyków, dających początek Łynie - największej rzece województwa warmińsko-mazurskiego. Spada ona tu kaskadami do leżącego niżej wąwozu, wciętemu na głębokość ok. 60 metrów w podłoże. W drzewostanie znajdują się dąb szypułkowy, klon zwyczajny, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, osika, sosna zwyczajna i świerk pospolity.

       W ciągu dnia dzieci integrowały się z uczestnikami Świetlicy Środowiskowej w Orłowie grając w gry, piłkę nożną i siatkówkę. Wieczorem rozpaliliśmy ognisko, przy którym upieczono kiełbasy. Nie brakowało śpiewów i tańców ogniskowych.

       Dnia 1.06.2019 zwiedziliśmy Rezerwat przyrody żółwi błotnych w Orłowie- ochroną rezerwatową objęto obszar o powierzchni 4,5 hektara a w nim jezioro Orłowo Małe z niewielkim pasem terenu linii brzegowej. Położony w malowniczym otoczeniu lasów na polodowcowych pagórkach z licznymi źródełkami i śródleśnymi, okresowo wysychającymi oczkami wodnymi, jest unikatowym środowiskiem zarówno pod względem widokowym jak i przyrodniczym. Rezerwat był przez wiele lat jedynym w kraju rezerwatem ustanowionym z myślą o ochronie żółwia błotnego. Gatunek ten składa jaja w pobliżu brzegu zbiornika pod ziemią. Żółw błotny żywi się głównie robakami, owadami, rybami, mięczakami, żabami, czasem też roślinnością. Pora godowa żółwia to głównie maj, jaja składane są na przełomie czerwca i lipca. Żółwie błotne żyją nawet do 120 lat. Osuszanie terenów podmokłych, wzrost zanieczyszczenia wód oraz działalność człowieka sprawiają, że gatunek ten należy do bardzo zagrożonych.

       Zmęczeni ciągłymi wędrówkami wróciliśmy do domu.

      • Wspomnień czar…

       05.05.2020

       Biwak z klasą ósmą – 15 listopada 2019 r.

       "Quo vadis" to lektura, która przeraża uczniów swoją objętością i bogactwem świata przedstawionego. Potrzebowałam świeżego pomysłu na zajęcia, który pomoże informacje uporządkować, a uczniowie zapamiętają jak najwięcej treści.
       Dlatego  z klasą ósmą zorganizowaliśmy wspólne oglądanie adaptacji filmowej powieści.

       To wszystko z myślą o zbliżającym się egzaminie, doskonaliliśmy również swój warsztat dziennikarski. Każdy zespół przygotował artykuł prasowy (reportaż, wywiad, notatka prasowa, zaproszenie, ogłoszenie.)
       Podczas biwaku  towarzyszyła nam piosenka w wykonaniu Michała Bajora- Nerona. To tylko niektóre omawiane przez nas zagadnienia podczas tego spotkania.

        

        

       Kochani mamy dla Was niespodzianką, pamiętacie biwak w Orłowie?

      • Wspomnień czar...

       05.05.2020

       Wycieczka do Olsztyna                       

        

            Dnia 25.10.2019 roku uczniowie klas IV,V,VII i VIII uczestniczyli w wycieczce do Olsztyna. Podczas, której miło spędzili czas w X Game Arena Club, gdzie grali w grupową grę strategiczną. Jest to połączenie aktywności fizycznej i zabawy z nową technologią. Uczniowie poczuli satysfakcję z gry zespołowej i wzięli udział w nowoczesnych i integrujących zajęciach.

       Kolejną atrakcją wycieczki był udział w seansie filmowym pt. „Piłsudski”, który poprzedził skrojony na miarę filmik edukacyjny wprowadzający uczniów w okres zaborów i trudnej dla Polski historii. Film odbiega od podręcznikowych notek biograficznych Józefa Piłsudskiego, przez półtorej godziny pozwala widzowi obcować z człowiekiem, a nie posągiem. Buntowniczego "Ziuka" poznajemy w chwili ucieczki z rosyjskiego zakładu psychiatrycznego, w którym umieszczono go za nielegalną działalność wydawniczą. Po wydostaniu się na wolność, Piłsudski mozolnie odbudowuje struktury PPS, rekrutuje nowych towarzyszy, a z upływem czasu wprowadza w życie bardziej zdecydowaną strategię - zbrojnego wystąpienia przeciwko znienawidzonemu zaborcy. Nie wszyscy ideologiczni sprzymierzeńcy poprą dość śmiały pragmatyzm, nie zawsze znajdą się niezbędne do realizacji celów pieniądze, nie każdemu napotkanemu rodakowi zależeć będzie na niepodległej Polsce. Tytułowy bohater rzucane pod nogi kłody traktuje jednak niczym trampoliny, za pomocą których wzbija się coraz wyżej i widzi coraz szersze perspektywy. Skoro nie złamały go kilkumiesięczne tortury prądem, nie jest w stanie zniechęcić go przygasły w narodzie duch bojowy. Woli walki Piłsudskiemu odmówić nie można. Podobnie jak słabości do pięknych kobiet i słownych awantur. Filmowy marszałek nie pogardzi szantażowaniem współtowarzyszy, spiskowaniem, a jeśli jest taka potrzeba, to nawet zorganizuje napad na pociąg. Wszystko w imię wolnej i niepodległej Polski.

       Wszyscy zmęczeni i pełni emocji szczęśliwie wrócili do swoich domów.

      • Wspomnień czar…

       05.05.2020

       Pragnę podzielić się z Wami  miłymi wspomnieniami z okresu, gdy uczęszczaliśmy jeszcze do szkoły…

       Dzień Piżamy, 23 października 2019 roku, pamiętacie ten dzień , w którym przyszliście do szkoły w piżamach? Uczniowie zaprezentowali się w różnokolorowych, zabawnych kombinezonach piżamowych, szlafrokach i uroczych kapciach. Oczywiście wszystkich obowiązywał regulamin opracowany przez SU. Ten niezwykły pomysł wniósł wiele radości i uprzyjemnił  dzień . Okazało się, że w piżamie też można się wiele nauczyć… 

        

      • 5 maja Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

       05.05.2020

       Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

       Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób  Niepełnosprawnych

       5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także Europejski dzień walki z dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W tym dniu sprzeciwiamy się wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w szkole. Wszyscy mamy prawo do równego traktowania, ogólnodostępnej edukacji i szacunku.

       • Niepełnosprawność intelektualna nie jest chorobą, jest stanem w jakim znajduje się człowiek.
       • Wszyscy się od siebie różnimy wyglądem, możliwościami, emocjonalnością i poziomem intelektualnym.
       • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same potrzeby jak inni.
       • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają takie same prawa jak inni.

        

        Pamiętamy, że nasze sprzyjające postawy – wiedza , pozytywne nastawienie emocjonalne i konkretne działanie, są niezbędne by tworzyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunki do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

      • Polska pachnąca bzem -  polskie majowe święta narodowe.

       29.04.2020

       Polska pachnąca bzem -  polskie majowe święta narodowe.

        

       Majowe święta

        

       Przed nami majowe dni świąteczne: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto  Konstytucji 3 Maja.

       1 maja: Święto Pracy – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

       Międzynarodowe Święto Pracy zostało ustanowione przez Drugą Międzynarodówkę w 1891 r. dla upamiętnienia wcześniejszego o pięć lat protestu robotników w Chicago, krwawo stłumionego przez policję. W II Rzeczpospolitej obchody 1 Maja, organizowane przez Polską Partię Socjalistyczną, stanowiły wyraz protestu przeciwko systemowi. Po wojnie zaś przeobraziły się w propagandowy rytuał, mający system legitymizować. W latach 80. nielegalne demonstracje pierwszomajowe organizowała w opozycji do oficjalnych obchodów podziemna Solidarność. .Dziś 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W wielu miejscowościach odbywają się marsze i okolicznościowe uroczystości.

       1 maja obchodzimy także katolickie święto Józefa Rzemieślnika. W tym dniu Kościół w sposób szczególny pragnie zwrócić uwagę na pracę ludzką, zarówno w aspekcie wartości chrześcijańskich, jak i społecznych, ogólnoludzkich i narodowych.

       2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą

       Dzień Flagi obchodzimy na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 r.

       Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober), a biały jest srebrnobiały – nie śnieżnobiały.

       Po roku 2000 powszechne stało się noszenie 2 maja biało-czerwonej kokardy narodowej, który to zwyczaj spopularyzował prezydent RP Lech Kaczyński. Jest on kontynuowany przez jego następców – Bronisława Komorowskiego i obecnie Andrzeja Dudę.

       3 maja: Święto Narodowe Trzeciego Maja – 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

       Konstytucja 3 Maja była pierwszą pisaną konstytucją w Europie i drugą – po amerykańskiej – na świecie, regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Uchwalony 3 maja 1791 r. akt prawny powstał przy współpracy posłów Sejmu Wielkiego i wspierającego ich środowiska, zawierał wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja 3 maja m.in. zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.

        

        

        

        

          Na stronie udostępniamy filmy, ukazujące historię polskich symboli narodowych,  przyczyny, okoliczności i skutki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
          Uczniowie , którzy tworzą poczet sztandarowy, mogą , korzystając z zamieszczonego filmu, nauczyć się, jak powinno składać się polską flagę. 

       JAK SKŁADAĆ POLSKĄ FLAGĘ

       POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

       Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?

       KONSTYTUCJA W POLSCE

           Dzień Flagi Rzeczypospolitej, uczniowie klas IV –VIII chcą uczcić w szczególny sposób , wykonując  zadanie: „ Biało – czerwona w mojej rodzinie”.   Akcja ma polegać na wykonaniu przez każdego ucznia zadania promującego barwy i symbole narodowe.  Mogą to być np. prace plastyczne z zastosowaniem różnych technik, kompozycje, instalacje przestrzenne, stroje z elementami symboli narodowych, wiersze własnego autorstwa
       Prace te będą dokumentowane przez uczniów i wyróżniające się, umieszczone zostaną na stronie szkoły..        

      • Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

       06.04.2020

        

       Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba jest indywidualnością, nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem.

       Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin.*

        

       *https://www.polskananiebiesko.pl/#zrozum

        

        

      • Komunikat Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy

       20.03.2020

       Drodzy pedagodzy, szkolni specjaliści, nauczyciele współorganizujący kształcenie!Zachęcam was do wzięcia udziału w akcjach, które jak co roku staramy się obchodzić w naszych placówkach.21 marca wkładamy kolorowe skarpetki, łącząc się tym samym z osobami z Zespołem Downa.2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, którego symbolem jest kolor niebieski.

       Może tym razem zróbmy to razem :) w innej formie. Poproście uczniów, rodziców i nauczycieli o włączenie się do wspólnych akcji on-line:

       1. Skarpetkowy zawrót głowy#ZESPÓŁ DOWNA#Jesteśmy z wami#Ubierz dwie różne, kolorowe skarpetki. Zrób zdjęcie. Wyślij do szkolnego koordynatora akcji. Kolaż zdjęć z waszych wspólnych działań w domowym zaciszu zostanie udostępniony na stronie FB Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy.

       2. Na niebiesko dla AUTYZMU#Jesteśmy z wami#Ubierz się na niebiesko. Wykonaj niebieskie ozdoby, prace plastyczne, a może upiecz niebieskie ciasteczka. Puść wodze fantazji. Zrób zdjęcie i wyślij do szkolnego koordynatora akcji.

       Kolaż zdjęć z waszych działań zostanie udostępniony na stronie FB Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Nidzicy.Czekam na wasze e-maile i wiadomości z fantastycznymi pomysłowymi. Prosimy o przesłanie gotowych kolaży.

       Włączmy się zdalnie w te wspaniałe akcje społeczne!!!

      • Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

       06.03.2020

       Od 1 marca nasza społeczność szkolna włączyła się w ogłoszoną przez MEN ogólnopolską akcję ,,Szkoła Pamięta”. Celem tego przedsięwzięcia było kultywowanie pamięci o ,,Żołnierzach Wyklętych”-bohaterach polskiego niepodległościowego podziemia antykomunistycznego.

       Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP świętem państwowym w lutym 2011r. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się uroczystości, apele patriotyczne, koncerty, spotkania wspomnieniowe poświęcone Żołnierzom Niezłomnym.

       Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego włączyła się bardzo aktywnie w obchody święta, podejmując następujące działania:

       - Cykl zajęć edukacyjnych poświęconych bohaterom niepodległościowego podziemia antykomunistycznego,

       - Prezentacje wykonane przez uczniów kl. VII i kl. VIII. poświęcone ,,Żołnierzom Niezłomnym”, w krypcie kościoła parafialnego w szkole,

       - Zorganizowanie ekspozycji ustawy ,,Żołnierze Wyklęci’’,

       - Upamiętnienie na internetowej stronie gminy i szkoły pod tytułem ,,Ta ziemia o nim pamięta’’ postaci Zacheusza Nowowiejskiego ps. ,,Jeż’’- ,, Żołnierza Wyklętego’’ ziemi janowskiej,

       - Zorganizowanie wyjazdu pod pomnik ,,Jeża’’- 1 marca- udział w uroczystościach i ,,Biegu Partyzanta”. Spotkanie z członkami rodziny Zacheusza Nowowiejskiego

       - Przekazanie przez rodzinę pamiątek i dokumentów dotyczących bohatera

       - Apel ,,Wolni Niewolni’’ ku czci bohaterów

       - Projekcja filmie z archiwum IPN o Zacheuszu Nowowiejskim pt.: ,,Zwykli bohaterowie- północ Mazowsza w ogniu’’

       - Odczyt wywiadów przeprowadzonych z członkami rodzin prześladowanych żołnierzy II konspiracji. Wydarzenia organizowane z okazji Narodowego Dnia ,,Żołnierzy Wyklętych’’ trwają w naszej szkole przez pierwsze dwa tygodnie marca. Przypominają o postaciach i wydarzeniach, które komunistyczna cenzura skazała na zapomnienie.

       W akcji „Szkoła Pamięta” wzięło udział 6000 szkół, 900 000 uczniów i 70 000 nauczycieli.

      • VII Turniej piłki nożnej ,,Od przedszkola do oldboja”

       19.02.2020

        

        

                Po raz siódmy Stowarzyszenie „Old Boy’’ w Nidzicy zorganizowało turniej piłki nożnej na hali dla dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. Nasi uczniowie wystartowali po raz pierwszy dlatego była to dla nich nauka udziału w zawodach sportowych przy dużej publiczności. W zawodach wystartowało 9 drużyn z powiatu nidzickiego. W naszej drużynie grali chłopcy głównie z klasy pierwszej dlatego widać było, że jeszcze muszą się trochę pouczyć aby rywalizować z najlepszymi. Jednak trzeba ich pochwalić za wolę walki na boisku i dobre humory. Naszą szkołę reprezentowali: Sachanowski Jakub, Kobyliński Marcin, Łubiński Dawid, Dzięgielewski Dorian, Zybert Kacper – wszyscy z klasy I oraz Radzymiński Kacper z klasy II i Kobyliński Paweł z klasy III.

                   Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i medale, zawodnicy otrzymali również dodatkowe prezenty. W każdej drużynie wyróżniono najlepszego zawodnika. U nas takie wyróżnienie otrzymał Dzięgielewski Dorian. Chłopcy już  zapowiedzieli swój udział w zawodach w przyszłym roku. Opiekunami uczniów podczas zawodów byli: pani Grażyna Napiwodzka – nauczycielka klasy I i pan Waldemar Westerlich – nauczyciel wychowania fizycznego.

      • Marzycielska Poczta

       19.02.2020

        

       Marzycielska Poczta to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski. W profilach dzieci znajdują się adresy pocztowe, pod które każdy może napisać. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Janowie Wykonali prace plastyczne i napisali listy do Michała.

       Michał ma 13 lat, interesuje się zwierzętami – końmi i psami, lubi śpiewać przez mikrofon i grać na gitarze. Jest pogodny i pracowity pomimo tego, że urodził się z Zespołem Downa. „Michałek bardzo lubi dostawać listy i kartki, lubi jak mu je czytam. Bardzo się cieszy, bo wie że gdzieś w Polsce są dzieci i ludzie, którzy go bardzo lubią i jest wtedy bardzo szczęśliwy”.

        

        

       https://marzycielskapoczta.pl/wp-content/plugins/phastpress/phast.php?service=images&width=960&height=503&src=https%3A%2F%2Fmarzycielskapoczta.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fmichalek-gral.jpg&cacheMarker=1573542072-85735&token=08c6e6e2568a267c

        

        

        

       https://marzycielskapoczta.pl/michal-gral/

      • Janowiacy i Żydzi- razem żyliśmy przez wieki

       02.02.2020

        Dobiegła końca realizacja projekt „Janowiacy i Żydzi - razem żyliśmy przez wieki” realizowanego przez Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik oraz Szkołę Podstawową im Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie w ramach programu Działaj Lokalnie.

        Poszukanie wspólnych korzeni kulturowych, pogłębienie wiedzy o kulturze żydowskiej, kształtowanie świadomości historycznej przez poszukiwanie świadków wydarzeń i źródeł sprzed II wojny światowej, śladów narodu żydowskiego na Ziemi janowskiej, budzenie postaw szacunku, tolerancji, szukanie tego co łączyło ich Janowian jako sąsiadów stanowiło jeden z najważniejszych celów, do zrealizowania których dążyliśmy. Podczas warsztatów, zajęć szkolnych i pozalekcyjnych poznawaliśmy i prezentowaliśmy historię i kulturę janowskich Żydów. Nawiązaliśmy współpracę z Dalią Wexler, która  przesłała książkę napisaną przez jej męża w języku hebrajskim. Udało nam się ją przetłumaczyć dzięki obecnej technologii cyfrowej. To z niej wiemy jak potoczyły się losy rodziny Wexlerów, która od kilku pokoleń  mieszkała w Janowie. Zawarte na jej kartach  wspomnienia z dzieciństwa są dla nas cenną informacją o relacjach między mieszkańcami  i losach janowskich Żydów.

       Zdobytą  wiedzę przekazaliśmy podczas zorganizowanego naszym kościele. Dzięki życzliwości ks. Tomasza Opalińskiego mogliśmy podzielić się zdobytą wiedzą. Prezentacja multimedialna  zawierała informacje na temat historii, kultury żydowskiej, ale także jak wyglądały przed wojną sąsiedzkie relacje. Uczestnicy spotkania mieli możliwość skosztowania żydowskich przysmaków, upieczonych podczas warsztatów kulinarnych.

       Podczas realizacji  projektu nie zabrakło także wycieczki do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i  warsztatów fotograficznych.

       Nie zakończyliśmy naszych poszukiwań i przygody z historią janowskich Żydów. Dotarliśmy do wielu dokumentów i materiałów, z których dowiedzieliśmy się jak wyglądało w tym okresie życie mieszkańców Janowa. Holokaust przeżyli tylko dwaj bracia: Adam i Dov  Wexler. Zebrane dotychczas materiały znajdują się w szkolnej Izbie Pamięci. Na stronie internetowej szkoły jest  natomiast zakładka, która zawiera min. informacje o rodzinie Wexlerów, prezentacje multimedialne: „Kuchnia żydowska, a kuchnia janowska”, „Słownik kultury żydowskiej”, „Janowiacy i Żydzi- razem żyliśmy przez wieki”, broszurę informacyjną do wydruku. Będziemy w niej zamieszczać tłumaczone fragmenty książki A. Wexlera i pozyskiwane informacje. Nasz projekt „żyje” i został zakwalifikowany do tegorocznej edycji „Szkoły Dialogu”. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej szkoły również za pomocą linku:  www.szkolajanowo.plhttps://szkolajanowo.edupage.org/a/janowiacy-i-zydzi-projekt.

        Z przyjemnością,  dla zainteresowanych zorganizujemy  wycieczkę po janowskich uliczkach i miejscach gdzie mieszkali Żydzi. Nieco też o nich opowiemy.

      • Mój Mikołaj

       05.02.2020

        

       W grudniu 2019r. uczniowie klas I-III  wzięli udział w bibliotecznym  konkursie plastycznym MÓJ MIKOŁAJ.

        

        CELEM KONKURSU było

       • Prmowanie talentów i pobudzanie aktywności twórczej
       • kultywwanie tradycji oraz pogłębienie wiedzy na temat Świąt Bożego Narodzenia
       • rzwijanie  zainteresowań artystycznych i wyobraźni

                 TECHNIKA I FORMA PRAC:

       Prace powinny przedstawiać postać Mikołaja. Technika i wielkość prac dowolna.

           KATEGORIE:

       Powołana Komisja Konkursowa dokona oceny prac w dwóch kategoriach:

       • prace indywidualne
       • prace zbirowe (zgłoszenia rodzinne, klasowe, innych grup itp.)

           KRYTERIUM OCENY:

       • nawiązanie d tradycji
       • walry artystyczne i pomysłowość
       • estetyka wyknania

       PRZEPISY OGÓLNE:

       1. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie jedną pracę wykonaną przez autora, bądź grupę  autorów.
       2. Prace powinny być podpisane i dostarczone do biblioteki szkolnej do 20.12019r. 

       Wyniki konkursu:

       W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klas I –III.

       Wszystkie prace wykonane były indywidualnie i są bardzo ciekawe, a ich autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!

       Prace można obejrzeć na gazetce w bibliotece szkolnej.

        

        

      • GMINNE  ZAWODY  SPRAWNOŚCIOWE

       16.12.2019

        

                    W dniu 11 grudnia 2019 roku Szkolny Zespół ds. Sportu i Rekreacji wspólnie z Urzędem Gminy w Janowie przeprowadził Gminne Zawody Sprawnościowe dla szkół podstawowych z terenu gminy Janowo. W zawodach udział wzięły szkoły z Muszak i Janowa. Po raz pierwszy udział wzięli uczniowie klas I – III z obu szkół. Mali sportowcy uczestniczyli w trzech konkurencjach: sadzeniu ziemniaków, przenoszeniu piłek i w biegu slalomie.   Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkościami. Po maluchach do zawodów przystąpili uczniowie klas IV –VIII, którzy rywalizowali w czterech konkurencjach: biegu spętanych, skokach na skakance, przenoszeniu piłek, biegu slalomem z piłkami. Rywalizacja była prowadzona oddzielnie dla każdej klasy. O kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach. Każdy uczeń za udział i zajęte miejsca otrzymał punkty do rywalizacji w konkursie na Najlepszego Sportowca Szkoły zgodnie z regulaminem tego konkursu oraz dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy w Janowie. W tegorocznych Gminnych Zawodach Sprawnościowych wzięło udział 107 uczestników. Wszystkim uczestnikom pogratulował wójt Gminy Janowo Grzegorz Napiwodzki i zachęcił do udziału w zawodach w przyszłym roku.

       Wyniki naszych uczniów

                        Klasa IV                                                                           Klasa V

          II Karolina Sarbiewska                                                         III Patrycja Gratunik

          II Tobiasz Halicki                                                                 II Wiktor Roman

                              

                      Klasa VI                                                                               Klasa VII

          I Zuzia Asztemborska,                                                          II Wiktoria Bojarska

         III Maja Kobus                                                                       I Dawid Miecznikowski                

         II Jakub Leśnikowski,   

        III Bartek Leśnikowski                                                                    

                               

                       Klasa VIII

         I Katarzyna Marchuk

         II Karolina Szczepkowska                                                                                                                   

         II Wiktor Napiwodzki

           Zawody przygotowali i prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego pani Marta Bonisławska i pan Waldemar Westerlich oraz pracownik Urzędu Gminy pan Krzysztof Chmieliński.               

        

        

      • Wojewódzkie Wieloboje Sprawnościowe dla dzieci

       09.12.2019

       Wojewódzkie Wieloboje Sprawnościowe dla dzieci

        

                   05.12.2019r uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem panią Martą Bonisławską uczestniczyli  w Nidzicy na Hali MOSIR w wojewódzkim wieloboju sprawnościowym dla dzieci w wieku 12 lat ( rok 2007 i mł.) dla chłopców i dziewcząt . Drużyna składała się z 4 zawodników/zawodniczek i rywalizowała w 4 konkurencjach:

       - bieg 4x10

       - siady z leżenia tyłem przez 30sek ( brzuszki)

       - trójskok obunóż z miejsca

       - rzut piłką lekarską ( D-1kg, CH-2kg)

       Zawodnicy wieloboju zostali ocenieni wg specjalnie przygotowanej punktacji. Prowadzona została klasyfikacja drużynowa i indywidualna, a do punktacji drużynowej liczona była suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej drużyny.

       Drużynę z Janowa reprezentowali :

       Dziewczęta – 1. Lena Mierzejewska

                               2. Maja Kobus

                               3. Zuzanna Asztemborska

                               4. Weronika Jońska

                               5. Patrycja Grzybowska-rezerwowa

       Chłopcy -  1. Leśnikowski Jakub

                          2. Leśnikowski Bartosz

                          3. Lejk Jakub

                          4. Osowski Michał

                          5. Miecznikowski Adam- rezerwowy

       Na 18 drużyn w każdej grupie, które brały udział w zawodach drużyny z Janowa zaprezentowały się następująco: indywidualnie Jakub L eśnikowski zajął III miejsce  ( 348 punktów),  drużyna chłopców zajęła IV miejsce zdobywając 1162 punkty  przegrywając o 1 punkt  i stanęła by na podium. Dziewczęta zajęły  X miejsce -998 punktów. Uczniowie pierwszy raz  brali udział w takich zawodach i jak się okazało poszło im  dobrze chodź jest mały niedosyt. Wszyscy zadowoleni, w dobrych nastrojach wrócili do domu szykując się do następnych zawodów.

      • Dzień Patrona-Urodziny Józefa Piłsudskiego

       16.12.2019

       5 grudnia 2019 roku, w 152 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa w Janowie obchodziła Dzień Patrona.

       Tę tradycję kultywujemy już od kilku lat i społeczność szkolna uważa to za zaszczytny obowiązek.

       Święto Patrona rozpoczęło sie już 4 grudnia. Uczniowie klasy VII i klasy VIII, wzięli udział w konkursie:  "Życie i działalność Józefa Pilsudskiego". Jury konkursowe przyznało I miejsce uczennicy klasy VII - Wiktorii Bojarskiej i II miejsce uczennicy klasy VIII - Gabrieli Kobus Trzeciego miejsca nie przyznano.

       Nastepnego dnia uczniowie klasy VI nauroczystym apelu zaprezentowali utwory poetyckie swojego autorstwa , poświęcone Marszalkowi Pilsudskemu. Także w ich wykonaniu uslyszelismy nieznane pieśni o "Komendancie Nadziei".

       Na koniec w prezentacji przygotowanej z tej okazji, mozna było poznać historię transatlantyku MS "Piłsudski" i zachwycić się boeingiem 737 - B, zakupionym przez rząd polski z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, który nosi nazwę Józef Piłsudskii. Ten samolot o statusie lotów "HEAD"  przeznaczony jest do oficjalnych lotów najważniejszych dostojnikow państwowych.

       Na koniec uroczystości uczniowie obejrzeli film animowany "Z albumu dziadka", w którym krótko przedstawione zostało zycie Marszałka.

        

        

      • Świąteczne spotkanie z teatrem

       04.12.2019

       2 grudnia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie dzieci z kl. I - III i oddziału przedszkolnego współuczestniczyły  w przedstawieniu teatralnym pt. „Mikołajkowa niespodzianka”. Spektakl przygotowali aktorzy krakowskiego studia teatralnego Krak – Art.

       Jest to historia o małym chłopczyku o imieniu Mikołajek, który wyczekuje nadejścia Świąt Bożego Narodzenia i Mikołaja. Ale nie każdy lubi ten zimowy czas. Zła czarownica nigdy nie dostaje prezentów. Dlatego chciała zepsuć święta innym. Na szczęście Śnieżynka pomogła Mikołajowi dotrzeć na czas, aby ten mógł każde dziecko obdarować upominkiem. 

       Spektakl pokazał jak ważna w życiu jest przyjaźń i dobro, które zawsze zwycięża. 

        

      • 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy

       04.12.2019

       v

        

                   Na nidzickim zamku w dniu 30 listopada 2019 roku odbyła się uroczysta gala wolontariatu, honorowych dawców krwi, opiekunów szkolnych kół  i wszystkich działaczy Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie powiatu nidzickiego. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem ,,Mazurka Dąbrowskiego” oraz hymnu PCK. Następnie wystąpił chór Collegium Castellanum oraz Ola Smith z grupy wokalnej ,,Shine”. Głos zabrali prezes Oddziału Rejonowego PCK w Nidzicy Szymon Bartosiak i starosta Nidzicki Marcin Paliński. Następnie wręczono medale, odznaczenia i statuetki. Wśród wyróżnionych był opiekun Szkolnego Koła PCK w naszej szkole pan Waldemar Westerlich, który otrzymał statuetkę ,,Za wspieranie humanitarnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża”.

      • Gminne zawody w halowej piłce nożnej Jagarzewo 30.11.2019r.

       04.12.2019

        

        

                    W sali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie w dniu 30 listopada 2019 roku odbyły się Gminne Zawody w Piłce Nożnej dla uczniów szkół podstawowych w kategorii dziewcząt i chłopców. Uczniowie podzieleni byli na grupy wiekowe: klasy IV – VI tworzyły grupę młodszą i klasy VII – VIII grupę starszą. Nasi uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze. W grupie młodszej dziewczęta zajęły I miejsce natomiast chłopcy II miejsce. W grupie starszej było odwrotnie. Chłopcy zajęli I miejsce natomiast dziewczęta II miejsce. Zawody zostały przygotowane przez sołectwo Jagarzewo i Urząd Gminy w Janowie. Nagrody wręczała przewodnicząca Rady Gminy Janowo pani Alina Jabłonowska.

       Opiekunami uczniów w czasie zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego pani Marta Bonisławska i pan Waldemar Westerlich

        

        

        

        

        

        

      • Światowy Dzień Pluszowego Misia

       04.12.2019

       „Miś jest mały i puchaty, Miś jest fajny i kudłaty, Miś jest gruby jak ta kula, Misia zawsze się przytula.”

        Duże, małe, kolorowe, puchate i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowały oddział przedszkolny oaz klasy I –III naszej szkoły. „Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować i uczyć.

       W dniu 26.11.2019 r. przedszkolaki oraz dzieci klas I – III uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Tego dnia każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim przyjacielem- Misiem. Przybyły misie małe, duże, bardzo duże, białe, różowe, zielone wprost bajecznie kolorowe, a każdy był piękny i wyjątkowy.

       Dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego Misia, zdobyły wiele informacji z życia niedźwiedzi, wspólnie bawiły się przy piosenkach „Stary niedźwiedź”, „Pluszowy miś”, „Gumisie”. Dla dzieci w tym dniu przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, zgaduj – zgadule, konkursy, misiowe tańce oraz czytanie opowieści, wierszy, których bohaterem był miś.

       Podczas zajęć panowała miła i przyjemna atmosfera. Na zakończenie uroczystości każda  grupa otrzymała słodkie co nieco oraz medal i certyfikat „Przyjaciela Puchatka’”.

        

        

      • Święto Niepodległości

       14.11.2019

       8 listopada 2019 roku w Janowie obchodziliśmy Gminne Uroczystości Odzyskania Niepodległości powiązane ze Świętem Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

        

       Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęto Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. kan. Tomasz Opaliński i ks. kan. Wiesław Lipka.

       Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się w uroczystym pochodzie pod budynek szkoły podstawowej w Janowie, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi szkoły, której fundatorami są Państwo Iwona i Andrzej Gratunik. W swej treści nawiązuje ona do 1 czerwca 1991 roku, kiedy to przywrócono Szkole Podstawowej w Janowie jej pierwotną nazwę. Od 15 grudnia 1984 roku szkoła nosiła imię Władysława Broniewskiego. Bogdan Gratunik podkreślił, że jest byłym uczniem tej szkoły i chce także poprzez Izbę Pamięci i Fundację im. Bolesława i Stefana Gratunik kontynuować dzieło swojego ojca. Major Stefan Gratunik był inicjatorem budowy pomnika poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej mieszkańców Janowa i obelisku Józefa Piłsudskiego na janowskim rynku. Kultywował tradycje patriotyczne. Zaszczepianie wśród młodzieży ducha patriotyzmu były zawsze mu bliskie.

       W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, samorządowych, gminnych, nauczyciele, rodzice, uczniowie i mieszkańcy Gminy Janowo, którzy złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Ewa Sapka-Pawliczak, doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Szkaradziński, wicestarosta Powiatu Nidzickiego Paweł Przybyłek, prezes oddziału Związku Piłsudczyków RP w Olsztynie Waldemar Ziarek, prezes okręgu Związku Piłsudczyków RP w Przasnyszu Zbigniew Kowalski, prezes oddziału Związku Piłsudczyków RP w Nidzicy Adam Szempliński.

       Kolejnym punktem programu uroczystości była akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Janowie.

       Bohaterem szkolnej akademii przygotowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości był w tym roku przywódca polskich legionów marszałek Józef Piłsudski. Program artystyczny ukazywał go jako męża stanu, wodza, ale również jako osobę prywatną, niewolną od rozterek i wewnętrznego niepokoju. Zgodnie z testamentem Józefa Piłsudskiego – dumne serce spoczęło na wileńskim cmentarzu na Rossie.

       Porywające wykonanie artystów i scenografia oraz prezentacje multimedialne współtworzyły podniosły nastrój uroczystości. Dużo emocji dostarczył taniec z szarfami biało - czerwonymi wykonany przez uczennice klasy VII i VIII. Swoje umiejętności wokalne zaprezentował Ks. kan. Tomasz Opaliński proboszcz parafii oraz nauczyciel muzyki Krzysztof Pisarski. Wspólnie z uczennicą klasy VI Weroniką Jońską zaśpiewali piosenkę pt. ,,Mówię o Tobie dobrze” Uczniowie przepięknie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć też rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

       Artystów do przedstawienia przygotowywali nauczyciele: Agnieszka Tobojka, Marta Bonisławska, Krzysztof Pisarski, Aldona Auguścik, Beata Angielska, Małgorzata Słomkowska.

       To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadów i pradziadów walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

      • Powiatowe Eliminacje Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego

       12.11.2019

       Powiatowe Eliminacje Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego

       w piłce nożnej chłopców rocznik 2005 i młodsi.

       Nidzica 07.11.2019 rok

        

                 Dnia 7 listopada 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 1w Nidzicy zorganizowała Powiatowe Eliminacje Szkolnego Związku Sportowego w piłce nożnej dla szkół podstawowych z klas VIII i młodszych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy VII i VIII: Mierzejewski Dawid, Grzybowski Adrian, Okraska Igor, Miecznikowski Dawid, Gratunik Mateusz, Mierzejewski Igor, Napiwodzki Wiktor, Rutkowski Igor. Zawody odbyły się na ,,Orliku” przy SP 1 w Nidzicy. Zawody wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 z Nidzicy i ona awansowała do dalszych gier. Nasi uczniowie po bardzo dobrym zaprezentowaniu się w tych zawodach zajęli II miejsce w powiecie. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele wychowania fizycznego:  pani Marta Bonisławska i pan Waldemar Westerlich.

        

        

        

        

      • XIII Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej w Nidzicy

       12.11.2019

                    26 października 2019r. na nidzickim zamku po raz trzynasty odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej. W tym roku przegląd odbywał się w następujących kategoriach:
       -szkoła podstawowa kl. I-IV
       -szkoła podstawowa kl. V-VIII
       -szkoła ponadpodstawowa.
                       Szkołę Podstawową im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie reprezentował chór złożony z uczniów klasy VI w następującym składzie: Zuzanna Asztemborska, Wiktoria Fedyrko, Weronika Jońska, Maja Kobus, Lena Mierzejewska, Martyna Zygnerska, Michał Osowski, Mikołaj Szeluga. Opiekunem artystycznym był Krzysztof Pisarski-nauczyciel muzyki.

                       Uczniowie zaprezentowali dwie pieśni patriotyczne: „Szara piechota” oraz „Orlątko” zdobywając tym samym pierwsze miejsce w kategorii kl.V-VIII. Uczniom oraz opiekunowi serdecznie gratulujemy.

                       11 listopada 2019r. zwycięzcy przeglądu wzięli udział w Powiatowych Obchodach Dnia Niepodległości w Nidzicy.

                      
        

      • Egzamin próbny ósmoklasisty

       05.11.2019

                                                                   EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY    

                                          

       Egzaminy rozpoczną się o godzinie 9:00

        

       20.11.2019 – egzamin z języka polskiego

       21.09.2019- egzamin z matematyki

       22.09.2019- egzamin z języka angielskiego

                                                                                                                    

      • OGŁOSZENIE

       29.10.2019

       OGŁOSZENIE

        

       Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z NFZ, zgodnie z potrzebami leczniczymi dziecka odbywa się w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w Ośrodku Zdrowia w Janowie ul. Przasnyska 60

       w każdą środę w godz. 14,00-18,00 po uzgodnieniu terminu wizyty.

       Numer kontaktowy do gabinetu stomatologicznego 731 170 002.

      • Drzewko pamięci

       07.10.2019

       Pierwszego pazdziernika 2019 r. ,korzystając z pieknej jesiennej pogody,  postanowilismy posadzic ,,drzewko pamieci" w ogrodzie naszej szkoły. Był to jeden z punktów dwudniowego programu obchodów uroczystosci. Naszym zdaniem takie działanie ma swoją wymowę, ponieważ symbolizuje pewną trwałość wokół przemijającej rzeczywistości. Jednoczy uczniów, przypomina im o ważnym wydarzeniu ,w którym kiedyś brali udział. Znaczy czas i miejsce tego wydarzenia oraz uczy miłosci i szacunku do przyrody.Z pewnością też przyczynia się do umocnienia więzi ze swoją szkołą.Uwieńczeniem naszych działan było wspólne ognisko.

      • IX Gwiaździsty Rajd Rowerowy Zacheusza Nowowiejskiego

       08.10.2019

       28 września 2019r. w Górach Dębowych odbył się IX Rajd Gwiaździsty Zacheusza Nowowiejskiego, podczas którego posadzone zostały dęby pamięci upamiętniające zamordowanych podczas II Wojny Światowej mieszkańców dawnego powiatu przasnyskiego(Janowo do 1955 roku należało bowiem do powiatu przasnyskiego). W ten sposób upamiętnionych zostało dwóch mieszkańców Janowa: Piotr Paweł Olbryś - posterunkowy Policji Państwowej oraz Wacław Wyszkowski - przodownik Policji Państwowej. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział w rajdzie pieszym i rowerowym, po czym odbył się piknik i konkurs wiedzy o Zacheuszu Nowowiejskim.

        

       Ppor. Wiktor Zacheusz Nowowiejski „Jeż”, „Żuk”  – ur. 28 XII 1915 r. we wsi Zembrzus, w wielodzietnej rodzinie drobnoszlacheckiej (jego ojciec posiadał 50 hektarowe gospodarstwo).

       Wyrastał w tradycji patriotycznej, jego dziadek ze strony matki za udział w Powstaniu Styczniowym został skazany na 25 lat katorgi. W 1936 r. ukończył seminarium nauczycielskie w Mławie, a następnie podchorążówkę piechoty w Zambrowie. W okresie okupacji niemieckiej był żołnierzem AK, od 1943 r. dowodził drużyną w oddziale partyzanckim działającym na terenie powiatu mławskiego pod komendą ppor. Stefana Rudzińskiego „Wiktora”. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych przeciw Niemcom, m.in. na posterunek żandarmerii w Muszakach. W latach 1945 – 1946 kontynuował działalność niepodległościową w szeregach lokalnej organizacji poakowskiej - Ruchu Oporu Armii Krajowej. Pełnił w niej funkcję komendanta Obwodu Przasnysz (kryptonim „Las”), wchodzącego w skład Inspektoratu ROAK „Mazowsze”. 3 VI 1945 r. dowodził operacją uwolnienia z aresztu PUBP w Mławie kilkudziesięciu więźniów politycznych. Podległe mu oddziały partyzanckie ROAK (m.in. E. Dobrzyńskiego „Orzyca” i I. Bukowskiego „Burzy” wykonały szereg spektakularnych akcji z zakresu samoobrony przed terrorem UB i NKWD, m.in. uwolniły kilkunastu więźniów z aresztu w Chorzelach, rozbijając przy tym posterunek MO. W udanych zasadzkach pomiędzy Janowem i Starą Wsią oraz pod Chorzelami rozbroiły grupy operacyjne bezpieki.

       Wiktor Z. Nowowiejski poległ 6 XII 1946 r. we wsi Zembrzus, osaczony przez grupę operacyjną bezpieki i „ludowego” WP. Ranny, nie mogąc wycofać się, ostatnią kulę przeznaczył dla siebie.

      • ŚWIĘTO DRZEWA

       07.10.2019

        

        

        

                                 ŚWIĘTO DRZEWA W NASZEJ SZKOLE

        

        

                                                                                      Uczmy miłości do przyrody

                                                                                       uczmy spostrzegać jej piękno

                                                                                       cieszyć się nim, podziwiać je

                                                                                        i przestrzegajmy dzieci

                                                                                        by tego piękna nie niszczyły”

                                                                                                               H. Zdzitowiecka

       24 września 2019 r.  w naszej szkole obchodziliśmy ŚWIĘTO DRZEWA.Od rana wyruszylismy na wycieczkę do lasu.Tam przypadkowo spotkaliśmy leśnika, który opowiedział nam o swojej pracy i o lesie.

       Celem spotkania było:

       –         zapoznanie dzieci z pracą leśnika

       –         zachęcanie do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy

       –         kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

       –         pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

       –      uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

       Dowiedezielismy się o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Poznalismy  zwierzęta i ptaki zamieszkujące to miejsce oraz ich zwyczaje i potrzeby. Wiemy już, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomnielismy sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedzielismy się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Zainteresowaliśmy sie bardzo  opowieściami , eksponatami i naturalnymi okazami. Dużą radość sprawiła nam obserwacja przez lornetkę.

       Na koniec spotkania , mieliśmy możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystaliśmy.Po powrocie do szkoły, swietowalismy dalej.Tu była pogadanka,rozpoznawanie drzew i lisci na ilustracji,zagadki i rysowanki.Tu z własnorecznie wykonanych listków powstało DRZEWO PRÓŚB. Dzięki tym zajęciom  poszerzyliśmy wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznalismy zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym, wiemy że należy dbać o las.

       PAMIETAJMY ;

       OCHRONA LASU JEST POTRZEBNA, BO SWIAT POTRZEBUJE DREWNA

        

      • #sprzątaMY

       08.10.2019

       20 września 2019r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę pt. #sprzątaMY. Akcja zorganizowana przez Lasy Państwowe uświadomiła wszystkim uczestnikom ile ton śmieci zalega w lasach naszej najbliższej okolicy. W lesie byliśmy zaledwie jedną godzinę, ale już po tej jednej godzinie wszystkie worki mieliśmy zapełnione śmieciami. Pamiętajmy o tym, że las też jest domem dla zwierząt, a chyba nikt nie chciałby, żeby ktoś wyrzucał mu swoje śmieci na podwórko. Szanujmy przyrodę!

      • Wycieczka-Muzeum Żydów Polskich POLIN

       04.07.2019

       17 czerwca 2019 uczniowie i wolontariusze  biorący udział w projekcie „Janowiacy i Żydzi- razem żyliśmy przez wieki”zwiedzili Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Dzięki zaprezentowanym tam ekspozycjom  udało się poznać historię i kulturę żydowską w Polsce. Uzyskano też odpowiedzi na wiele pytań związanych z diasporą żydowską, skąd i kiedy Żydzi pojawili się w Polsce? Znajdujące się muzeum ekspozycje wyjaśniają dogłębnie  w jaki sposób nasz kraj stał się domem największej społeczności żydowskiej na świecie i w jaki sposób  przestał nim być? Wystawa wyraźnie pokazuje, że historia polskich Żydów jest integralną częścią historii Polski. 

      • Ogłoszenie

       04.07.2019

       Fundacja im. Bolesława i Stefana Gratunik i Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski  Józefa Piłsudskiego w Janowie zapraszają do udziału w projekcie "Janowiacy i Żydzi- żyliśmy razem przez wieki ", który będzie realizowany od 31.05.2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowie. Jeśli interesuje Cię, kim byli sąsiedzi Twoich przodków, jaka była ich historia i kultura, ich wspólne relacje, to z pewnością zainteresuje Cię ten projekt. Będzie czas na spokojny spacer po nieznanych zakątkach Janowa, a po odbytych warsztatach oczyma wyobraźni przywrócimy razem Janowo naszych przodków. Podczas spotkania  "W świetle szabasowych świec" dowiesz się , co każdy Janowianin o Żydach wiedzieć powinien. Podczas warsztatów kulinarnych  zasmakujesz żydowskiej kuchni. Zapraszamy.

       Informacje o projekcie: slomkowska@onet.pl, tel.  506 383 282

      • Nasz nowy dom

       04.07.2019

        

        

       10 i 11 czerwca 2019 roku  wolontariusze ze Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza w Janowie uczestniczyli  w pracach porządkowych  przy remoncie domu rodzinnego uczniów z naszej szkoły.  Rodzina                                       ta zakwalifikowała się do programu POLSATU „Nasz nowy dom”. Program daje rodzinom nadzieję na lepszą przyszłość i spełnienie marzeń.

       W każdym odcinku pod czujnym okiem kamer, specjaliści - architekt i ekipa budowlana, toczą wyścig z czasem i trudnościami, aby po 5-ciu dniach rodzina mogła wrócić do swojego, ale już wyremontowanego domu.

       Wolontariusze z naszej szkoły chętnie włączyli się w pomoc. Mieli także możliwość poznania realizatorów programu oraz stać się uczestnikami  planu zdjęciowego. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć z ekipą programu.

      • Konkurs tańca ludowego

       09.12.2019

       6  czerwca dzieci z  naszego  przedszkola wzięły udział  w IV Regionalnym  Konkursie Tańca Ludowego, który odbył się w nidzickiej hali widowiskowo- sportowej. Celem konkursu było promowanie i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych oraz polskiego folkloru u dzieci.  W konkursie brało udział 10 grup przedszkolnych.  Po uroczystym przywitaniu gości, nadszedł czas na losowanie kolejności występów. Nasze „Janowskie Skrzaty wystąpiły jako siódmy zespół i zatańczyły krakowiaka. Jury w składzie: Karolina Wizner, Mariusz Krupiński i Sławomir Kokosz miało trudny wybór, ponieważ wszystkie grupy tańczyły świetnie. Było dla nas miłym zaskoczeniem ogłoszenie wyników. Jury przyznało naszej grupie przedszkolnej nagrodę specjalną i I miejsce. Konkurs dostarczył naszym dzieciom dużo pozytywnych wrażeń, a przede wszystkim wiele radości.

       A. Kacprowicz

      • Janowiacy i Żydzi- razem żyliśmy przez wieki

       04.07.2019

       1 czerwca 2019 r. „Niezapominajka”- Kamionka zapisze  się w pamięci  wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Janowie jako niezwykły. Uczniowie odebrali grant na realizację projektu „Janowiacy i Żydzi- razem żyliśmy przez wieki". Mieli także możliwość uczestniczyć w spotkaniu z praprawnukami Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego: Elżbietą Jastrzębowską, Marcin Miller, Wojciech Miller i Jerzym Jastrzębowskim. Spotkanie uświetnił swoim występem aktor, inicjator i założyciel Fundacji My Obywatele UE- Olgierd Łukaszewicz oraz Alicja Wejner- dziennikarka, pisarka i  autorka książki pt. „Azymut wspólna Europa. Jastrzębowski” przedstawiła mało znane fakty z życia i działalności Wojciecha Jastrzębowskiego.  Spotkanie w Garncarskiej Wiosce  zorganizowane było z okazji 25- lecia-  Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida.  Kim był Wojciech Bogumił Jastrzębowski?  Niezwykła postać, szczególnie nam bliska chociażby z tego względu, że urodził  14 bądź 15 kwietnia  1799 r.  w pobliskich Giewartach. Był znanym naukowcem, wynalazcą, botanikiem, fizykiem i zoologiem. Jako żołnierz brał udział w Powstaniu Listopadowym.              3 maja 1831 roku opublikował 17-stronicową broszurkę pt. Wolne chwile żołnierza za polskiego, czyli myśli o wiecznym pokoju między narodami ucywilizowanymi.  Zasadniczą część utworu stanowiła nowatorska, jak na owe czasy Konstytucja dla Europy. Autor domagał się ustanowienia Europy nie krajów, a narodów, zniesienia granic, ujednolicenia prawa i wspólnych organów władzy. Zmarł 30 grudnia 1822 roku w Warszawie.

       Więcej informacji o Wojciechu Bogumile Jastrzębowskim można znaleźć na stronie internetowej www.janowo.pl, Wojciech Bogumił Jastrzębowski/ Facebook i szkolnej Izbie Pamięci.

        

      • ,,Inny, a jednak taki sam „ – warsztaty  bajkoterapeutyczne

       23.05.2019

       ,,Inny, a jednak taki sam „ – warsztaty  bajkoterapeutyczne

       21.05.2019 r. uczniowie klas 1-3 wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w przepięknych warsztatach terapeutycznych zorganizowanych przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Janowie. Uczniowie wysłuchali bajki terapeutycznej, ,,Zebra”.

       Założeniem tego spotkania było ukazanie inności jako czegoś dobrego, nie dyskryminującego drugiego człowieka, pokazanie, że jest wiele inności w naszym otoczeniu.  Przecież różnimy się wyglądem, jedno dziecko ma piegi, inne nosi okulary, są dzieci na wózkach inwalidzkich i mające inny kolor skóry,  ale tak naprawdę wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi i  akceptujemy te różnice. Celem było uświadomienie dzieciom, że obok niego mogą pojawiać się różnice i by nauczyło się je akceptować, oraz by nie odczuwało lęku z powodu swojej inności.

        Wg słownika języka polskiego inność oznacza „odznaczenie się cechami wyróżniającymi spośród jakiegoś zbioru tego samego gatunku; bycie innym, różność, odrębność, odmienność: inność człowieka, rzeczy, zjawiska1”.

        Definicja ta została poszerzona o „nietolerancyjny”, „wyobcowany”. Inności jak wiemy nie są akceptowane w naszym społeczeństwie, więc chciałyśmy nauczyć dzieci je akceptować, bo inny nie znaczy gorszy. Dzieci zrozumiały, że nie powinny budować barier wśród siebie,  nauczyły, że każdego człowieka należy szanować . Dzieci wiedzą, że każdy ma prawo do szacunku i potrafią reagować na nienawiść, nietolerancję i inne objawy łamania praw drugiego człowieka.

       Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pieczone kiełbaski i pyszne muffinki-zebra. Była to niesamowita przygoda.

        

        

        

      • Pedagogizacja rodziców „ Agresja i przemoc w szkole i grupie rówieśniczej”

       21.05.2019

        

       20 maja 2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym, psychologiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy i dyrektorem szkoły. Podczas spotkania  rodzice zostali zapoznani z obowiązującą w szkole polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem, poznali procedury bezpieczeństwa w naszej szkole . W dalszej kolejności, odbyła się pedagogizacja rodziców na temat: „ Jak wychować dziecko wolne od agresji” . Celem niniejszego spotkania było uświadomienie rodzicom problemu jakim staje się nasilające się wśród dzieci i młodzieży zjawisko agresji, zapoznanie  z pojęciem i różnymi formami zachowań agresywnych, psychologicznym mechanizmem powstawania agresji u człowieka, sposobami postępowania z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne, a ponadto dostarczenie najważniejszych wiadomości dotyczących przyczyn agresywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

        

      •  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

       21.05.2019

        

        

       „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki” - takie przesłanie niósł za sobą Wojewódzki konkurs plastyczny, którego kolejna edycja właśnie się rozstrzygnęła. Jego głównym zadaniem było zachęcenie dzieci - poprzez zabawę - do refleksji nad zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę - to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

       Inicjatorami Konkursu Plastycznego pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo” są policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie..

       Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

        Realizowany jest w trzech etapach:

       1) etap szkolny - spośród wykonanych przez uczniów prac plastycznych komisja szkolna wybiera nie więcej niż po 5 prac w każdej kategorii wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyła je do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji.

       2) etap powiatowy – spośród otrzymanych prac powiatowa komisja wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej . Komendy miejskie/ powiatowe Policji przekazują wybrane prace (w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

       3) etap wojewódzki – komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów w każdej grupie wiekowej.

        

       Jesteśmy bardzo dumni, gdyż uczniowie kl. II naszej szkoły zdobyli wyróżnienie i piękne nagrody.

        

       Wyróżnieni uczniowie:    Paweł Kobyliński

                                                   Wiktoria Tworkowska

      • Wycieczka nad morze

       21.05.2019

       Wycieczka nad morze… 09.05-10.05.2019 r.

       9 maja  uczniowie klas III – VIII (49- osób)  wyjechali na dwudniową wycieczkę nad morze.  Trasa wycieczki: Władysławowo - Hel – Łeba.

       Opiekę nad dziećmi sprawowali nauczyciele: Agnieszka Tobojka, Aldona Auguścik, Grażyna Napiwodzka i Beata Angielska.

       Przebieg wycieczki :

       Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzenie we Władysławowie  wystawy multimedialnej ,,Praca Rybaka: jak, gdzie , czym?’’ – w niezwykle ciekawy  i interaktywny sposób przedstawiona została problematyka pracy rybaka, tradycyjnego kaszubskiego zawodu.  Następnym punktem była wizyta na Helu  i w Helu. Fokarium to  miejsce gdzie prowadzi się działalność naukową, której celem jest odtworzenie kolonii foki szarej w Akwenie południowego Bałtyku. Stadko liczy aktualnie sześć fok. Później  udaliśmy się w krótką podróż do  Muzeum  Obrony  Wybrzeża, tam zobaczyliśmy  wystawy i eksponaty nawiązujące do historii militarnej Rejonu Umocnionego Hel, wielokondygnacyjną wieżę kierowania ogniem, z punktem widokowym na szczycie. W drodze powrotnej na nocleg do pensjonatu   ,,Łebsko”  w Żarnowskiej  przeszliśmy się Aleją Gwiazd Sportu we Władysławowie.

       Drugi dzień  imprezy rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem w pensjonacie. Ustaliliśmy  plan działania i ruszyliśmy do Łeby kupić pamiątki.  Następnie  wybraliśmy się  w rejs po morzu statkiem Gryf typu galeon. Lecz to nie koniec atrakcji, mimo zmęczenia, uczniowie nie mogli się doczekać kolejnej atrakcji. Słowiński Park Narodowy słynne ruchome wydmy,  na które  dojechaliśmy melexami. Wywarło to na nas ogromne wrażenie, w piasku bawiliśmy się wszyscy…  Niestety to co dobre szybko się kończy. W drodze powrotnej do domu w Nowym Dworze Gdańskim obróciliśmy się do Mc Donalds.

       Do Janowa wróciliśmy o godzinie 20.20.

       Na koniec cytat, który myślę… warto pamiętać!!!

       „Ten, kto żyje widzi dużo. Ten, kto podróżuje widzi więcej”- arabskie przysłowie.

                                            Opracowała: Agnieszka Tobojka

        

      • Szkolny Dekalog Człowieka Życzliwego

       13.05.2019

       1. Bądź pozytywnie nastawiony do świata.

       2. Często się uśmiechaj.

       3. Szanuj innych, nie naruszaj ich godności, kieruj się ich dobrem.

       4. Bądź kulturalny.

       5. Używaj "czarodziejskich słów": proszę, dziękuję, przepraszam.

       6. Zapomnij o słowach wulgarnych.

       7. Spokojnie i rozważnie rozstrzygaj konflikty.

       8. Nie sprawiaj innym kłopotów.

       9. Bezinteresownie śpiesz z pomocą potrzebującym. 10. Dziel się życzliwością z innymi.
       Oto jak fajnie dobrym być i w zgodzie ze wszystkimi żyć!

      • Kwiecień miesiącem dla zdrowia

       13.05.2019

       Kwiecień 2019 roku w Szkole Podstawowej w Janowie został ogłoszony miesiącem dla zdrowia. Celem głównym przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów poprzez trwałą zmianę nawyków żywieniowych oraz zachęcanie do aktywności fizycznej. Wszelkie działania skierowane były do uczniów, nauczycieli, rodziców. Podczas zajęć świetlicowych, godzin wychowawczych, na lekcjach przedmiotowych uczniowie zdobywali teoretyczną i praktyczną wiedzę o zdrowiu, sposobach jego ochrony, kształtowali nawyki racjonalnego żywienia, wdrażani byli do dbałości o sprawność fizyczną i kondycję swojego ciała. Przeprowadzono pogadanki, quizy, zajęcia warsztatowe, „aktywne przerwy” oraz apel pod hasłem „Owocowo - warzywny zawrót głowy”- 29.04.2019. Wśród najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w trakcie trwania akcji należy wymienić: 1. Cykl zajęć świetlicowych dotyczących zasad zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Organizacja: p. G. Napiwodzka, p. A. Kacprowicz, D. Kamińska, K. Pisarski. 2. Wizualizacja materiałów edukacyjnych w klasach na temat zdrowego odżywiania: Talerz zdrowia, Zasady zdrowego żywienia, 10 przykazań zdrowotnych, Rozkład posiłków w ciągu dnia, Podstawowe składniki odżywcze, Choroby cywilizacyjne, itd. Organizacja: wychowawcy klas.
       Koordynator akcji: Dorota Kamińska

      • Pasowanie na czytelnika

       09.05.2019

       30 kwietnia  2019 roku w naszej szkole odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy I. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.

       Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie klasa czwarta zaprezentowała część artystyczną „W krainie książek”, z której dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o książkach, przypomniała nam o obchodach świąt związanych z książkami.

       Uczniowie klasy I popisali się recytacją wierszy J. Tuwima, odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika, a pani dyrektor ogromną zakładką dokonała pasowania każdego z uczniów. Nowi czytelnicy otrzymali Prośby książki oraz słodkie upominki.

        

      • Autyzm Wystarczy Zrozumieć

       09.04.2019

       Autyzm Wystarczy Zrozumieć

       Dnia 2 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

       Autyzm jest zaburzeniem neurologicznym dotykającym coraz większą liczbę dzieci i ingerującym w wiele obszarów życia. Powoduje to, że osoby dotknięte ASD rozwijają się inaczej. Szacuje się, że 1 osoba na 100 ma autyzm- w różnym spectrum. Nie znamy pochodzenia tego zaburzenia, a funkcjonowanie takich osób jest dla nas niezrozumiałe. Prowadzi to do ich społecznego wykluczenia. Dlatego postanowiliśmy poszerzyć wiedzę naszych uczniów, wzbudzić w nich poczucie zrozumienia i akceptacji osób z autyzmem. W tygodniu poprzedzającym obchody w klasach były przeprowadzone zajęcia przybliżające funkcjonowanie takich osób, spostrzeganie przez nich świata i informacje w jaki sposób my możemy im pomóc. Prowadząc zajęcia korzystaliśmy z prezentacji i scenariuszy lekcji przygotowanych przez Fundację JiM, której głównym celem jest polepszenie sytuacji dzieci z autyzmem i ich rodzin, a także minimalizowanie wykluczenia społecznego dorosłych osób z ASD. Każda klasa po przeprowadzonej Lekcji Autyzm miała do wykonania plakat. Wszystkie plakaty brały udział w konkursie. W związku z dużym zaangażowaniem i pomysłowością uczniów konkursu nie rozstrzygnięto. Każdy otrzymał drobny upominek.

       Dnia 2 kwietnia uczniowie i nauczyciele ubrani na niebiesko z przygotowanymi plakatami i niebieskimi balonami wyruszyli na przemarsz przez miejscowość. Miał on na celu pokazanie wsparcia, zrozumienia i akceptacji dla osób z autyzmem. „Wierzymy, że aby zmienić świat dla osób z autyzmem, wystarczy zrozumieć. Zrozumieć trudności z którymi się zmagają. Zrozumieć odmienność. Zrozumieć, aby zmienić ich życie na lepsze.”

        

       B. Angielska

       M. Słomkowska

      • Imieniny Marszałka

       02.04.2019

              19 marca 2019 roku po raz kolejny uczciliśmy w Szkole Podstawowej w Janowie imieniny  Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Z okazji imienin patrona szkoły  przygotowano tablicę informacyjną dotyczącą życia prywatnego, kariery zawodowej i politycznej. W bibliotece szkolnej znalazła się wystawa książek o Naczelniku Polski. Uczniowie tego dnia zapalili znicze pod Obeliskiem znajdującym się na rynku w Janowie. W szkolnej Izbie Pamięci  udostępniono pamiątki i książki ze zbiorów prywatnych rodziny Gratunik. Cenny eksponat stanowi wydana w 1935 roku książka H. Cepnika  „Józef Piłsudski twórca niepodległego państwa polskiego”. Jak sam autor twierdzi pisał ją w okresie żałoby po jak sam określił Piłsudskiego.

      • Prof. Ryszard Juszkiewicz

       02.04.2019

       „Mam szacunek do ludzi, którzy potrafią coś zrobić dla Polski i dla niej cierpieć. Tego nauczyła mnie historia” – prof. Ryszard Juszkiewicz

       15 lutego 2019 roku  zmarł prof. Ryszard Juszkiewicz- „Prawnik, historyk, badacz dziejów ziemi mławskiej oraz senator. Urodził 1 stycznia 1928 r. w Janowie. Od 1941 r. mieszkał w Mławie. W 1949 r. ukończył tutejsze Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego , w 1952 r. studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego (I stopnia), a w 1959 r. studia prawnicze II stopnia. W tym samym roku ukończył także studia na wydziale historii UW. Za rozprawę „Mławskie Mazowsze w latach 1939–1945”, napisaną pod kierunkiem profesora Stanisława Herbsta, uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych. Pracę habilitacyjną zatytułowaną „Wrzesień 1939 na Mazowszu Północnym” obronił w 1992r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1952 do 1987 r. pracował w sądownictwie w Mławie i Żurominie. W latach 1980–1982 był doradcą „Solidarności”. W latach 1989–1993 sprawował mandat senatora I i  I kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego, reprezentując województwo ciechanowskie. Przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora Głównej Komisji do Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Opublikował blisko 30 książek i około 400 artykułów, recenzji oraz biogramów o treści historycznej. Był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i w Mławie, współorganizatorem i inicjatorem powstania Instytutu Filologiczno-Historycznego w Mławie, Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta, Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej (1963), wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej (następnie został prezesem honorowym). Był również właścicielem Muzeum Juszkiewiczów o charakterze militarnym, członkiem wielu towarzystw naukowych (m.in. Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Towarzystwa Naukowego im. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Instytutu Historycznego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie), członkiem rady naukowej Muzeum Niepodległości w Warszawie i redakcji periodyku „Pamięć i Niepodległość”, członkiem rady naukowej Archiwum Państwowego m.st. Warszawy i redaktorem rocznika „Ziemia Zawkrzeńska”- w podobnym tonie przedstawiała prof. Ryszarda Juszkiewicza nie tylko lokalna prasa.

       W sobotę 23 lutego w ostatnie drodze towarzyszyli mu: licznie zgromadzeni  liczni mławianie, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych władz samorządowych, parlamentarzyści, żołnierze Wojska Polskiego, ale też  młodzież i nauczyciele, z którymi profesor współpracował praktycznie od zawsze. Ksiądz Ryszard Kamiński wspominał go jako „człowieka, dla którego Mława stała się domem, nie tylko rodzinnym. Jego domem były różne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, wspólnoty, szkoły i parafie, do których należał. We wszystkich miejscach czuł się dobrze. Wnosił do ich życia wiele dobra, mądrości i swojej zapobiegliwości. Był zatroskany o nasz mławski dom, o Mazowsze, o dobre wykształcenie i wychowanie młodych pokoleń” – podkreślał w swoim kazaniu kapłan. Wspominał  też o licznych inicjatywach, które podejmował prof. Ryszard Juszkiewicz  w ciągu swojego życia.

       O tym, jak cenionym człowiekiem był zmarły mówił Burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski, twierdząc, że mimo 91 lat, pan profesor Ryszard Juszkiewicz odszedł od nas za wcześnie […]. To wyjątkowy honor dla nas, że taki mieszkaniec żył w Mławie, że był budowniczym naszego miasta, że wykazywał szczególną troskę o naukę i wychowanie […], o prawdę historyczną, o żołnierza polskiego – mówił burmistrz. Wspominał pierwszą znaną     w kraju i za granicą publikację Ryszarda Juszkiewicza „Mławskie Mazowsze w walce”, za sprawą której autor wydobył z mroków historii żołnierzy Armii Modlin walczących na północnym Mazowszu o wolność Polski, przelewając własną krew i oddając życie. To tylko jeden z wielu dowodów szacunku i miłości profesora do polskiego żołnierza, której wyrazem była obecność wojska na uroczystości pogrzebowej  – Dziękuję Ci za to, że byłeś w naszym mieście […], byłeś niespokojnym duchem i podczas każdego spotkania mówiliśmy o tym, co dzieje się w Mławie i o tym, co w naszej ukochanej ojczyźnie […]. Panie profesorze, dziękujemy za wszystko. Będziemy starali się, jako spadkobiercy pańskiego testamentu, realizować pomysły, które pan w nas zaszczepił i pozostawił” - dodał burmistrz.

       O działalności , dokonaniach, patriotyzmie, o dobrze przeżytym życiu, które pozostanie w pamięci pokoleń   profesora,  osobistych relacjach  w swoich wystąpieniach mówili  obecni na uroczystościach Wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan i Senator RP Jan Maria Jackowski.

       Powyższe wystąpienia były dla wszystkich ciekawą lekcją historii, podczas której losy naszej ojczyzny  trwale wpisały się w życiorys dobrze znanego nam człowieka. Odkrywał przed nami nieznane losy bohaterów, przebieg działań wojennych, które miały miejsce tuż „za miedzą”.

       Najbardziej osobisty, wzruszający  charakter miało  pożegnanie z Ryszardem Juszkiewiczem jego syna Piotra. Wspominał on spędzane z ojcem dzieciństwo, rozmowy , podczas których ojciec dzielił się z dziećmi swoją wiedzą i zaszczepiał w nim i siostrze miłość do ojczyzny. Wspominał  o niezłomnej postawie, jaka towarzyszyła profesorowi w ciągu życia. Jako przedstawiciel sądownictwa wobec władz Polski ludowej, a słowo „kompromis” budziło u niego  cień podejrzenia. „Ojciec był jak drzewo. O chropawatej korze czasami. Jakby się go przesadzało, to na pewno by umarł. Są takie drzewa, to każdy ogrodnik wie, których nie wolno przesadzać […]. Ojciec był takim drzewem – porównywał syn, który zwracał się bezpośrednio do zmarłego ojca: – Pochowają cię na cmentarzu, który znasz jak własną kieszeń; w mieście, które kochałeś; na ukochanej Ziemi Zawkrzeńskiej, na północnym Mazowszu. Czego człowiek może chcieć od życia więcej? Wszystko masz […]. Po spełnionym życiu, po życiu pracowitym, ojcze, tato, odpocznij”.

       Tak przeżyć życie życzyłby sobie nie jeden z nas. W pamięci nauczycieli i uczniów naszej szkoły pozostanie niezwykle ciepłym, serdecznym i przyjaznym człowiekiem, a poprzez swój głęboki patriotyzm autorytetem . Zawsze przyjmował zaproszenie do Janowa. Szkolną i Gminną Bibliotekę wzbogacał o każde nowo wydane pozycję. Uczestniczył  w uroczystościach gminnych i patriotycznych. Z niezwykłą cierpliwością dzielił się z ważną dla niego młodzieżą,  swoją wiedzą i doświadczeniem, podpowiadał jak wyjaśniać ważne kwestie i często trudne w interpretacji kwestie związane z naszą przeszłością W  każdym, to go słuchał, czytał jego publikacje  pozostawił kawałek naszej wspólnej lokalnej historii. Uczestnicząc w prelekcjach profesora odnosiło się wrażenie, że wyrażał swoje myśli i poglądy w sposób odpowiedzialny, niezwykle rzetelny i jednocześnie ostrożny. Pisząc o losach wielu mawiał,  iż „opisywać nie znaczy oceniać, a wydobywać znaczy wydobywać  i ocalić od zapomnienia  tych, którzy na to zapomnienie zostali skazani przez historię”.  Starał się być rzetelnym w interpretowaniu faktów. Odtwarzał historię miejsc, które były mu bliskie.

       26 września 1988  po raz pierwszy, jeszcze jako dr nauk humanistycznych odwiedził Szkołę Podstawową w Janowie. W kronice szkolnej widnieje zapis: „ 49 rocznicę września uczciliśmy uroczystym apelem, na który zaprosiliśmy pana Ryszarda Juszkiewicza z Mławy. Mimo pracy zawodowej i licznych obowiązków społecznych, pan Juszkiewicz chętnie spotkał się z młodzieżą naszej szkoły. Wysłuchał części artystycznej przygotowanej przez uczniów kl. VII i VIII wyrażając się z aprobatą o jej poziomie. Nasz gość zwrócił uwagę na dobór wierszy mówiących o walce, bohaterstwie żołnierzy, o śmierci i życiu. (…) Dr Ryszard Juszkiewicz przywiózł dla naszej szkoły cenny dar- książkę pt.„Wojna w 1939 r.   na Północnym Mazowszu , której sam jest autorem. Wzbogaciła ona zbiory biblioteki szkolnej”.

       18 marca 1990 roku  podczas spotkania z senatorem Juszkiewiczem poruszano kwestię przywrócenia szkole imienia Józefa Piłsudskiego. „Przybliżył  on wówczas zgromadzonym postać Marszałka Polski, jego działalność i zasługi położone na drodze walki  do niepodległości Polski. Podniesiono kwestię cech moralnych człowieka kreowanego na Patrona szkoły. Bardzo przekonywująco mówił i wyjaśnił wiele wątpliwości”. 

       Natomiast 1 czerwca 1991 roku napisał na kolejnych kartach kroniki :”Jestem szczęśliwy, że                      mogłem uczestniczyć w uroczystości przywrócenia Szkole Podstawowej w Janowie- Honoru , co łączy z przywróceniem  Jej nazwy – Starego Patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

       Senatora nie zabrakło także na Uroczystości Poświęcenia Sztandaru szkolnego – 10 października 1998 r., gdzie mówił o patriotyzmie i doniosłości chwili.

       Ostatni wpis profesora pochodzi z 10 listopada 2015 roku z Księgi Pamiątkowej. Podczas „Gminnego Święta Niepodległości” i otwarcia szkolnej Izby Pamięci im. Stefana Gratunika –„Jestem pełen uznania dla organizatorów dzisiejszej uroczystości( patriotycznej i mądrej, a także pięknej i potrzebnej w dzisiejszych trudnych czasach”. Ostatnia rozmowa  z prof. Juszkiewiczem miała miejsce  10 listopada 2017 roku. Z rozmowy wynikało, że ma problemy ze zdrowiem. Powiedział wtedy: ” Do Janowa nie mógłbym nie przyjechać”. Ze względu na stan zdrowia nie uczestniczył w „Obchodach 80- rocznicy powstania szkoły Podstawowej w Janowie”.

        

       Spisywał i dokumentował nie tylko  dzieje Ziemi Zawkrzańskiej. Tworzył historię gminy Janowiec Kościelny i odkrywał nieznane losy janowskich bohaterów. Zawarte w nich  i ułożone w przejrzysty sposób, często bolesne, pisane piękną polszczyzną  treści, pozwalają szybko dotrzeć do miejsc i wydarzeń interesujących czytelnika.

       Zawsze z nostalgią podkreślał, że urodził się w Zembrzusie, niedaleko Janowa.  Podkreślał że pochodzi z rodziny, jak część sam podkreślał  robotniczo- szlacheckiej o głęboko zakorzenionym patriotyzmie, przekazywanym od pokoleń. Matka pochodziła z drobnej, pobożańskiej szlachty, a „ojciec z rodziny robotniczej( jako 17- letni chłopak, podczas wojny polsko- bolszewickiej 1920 roku  zgłosił się na ochotnika).   Na jednym ze spotkań, wspominał na łamach jednej z gazet : „Z dzieciństwa pamiętam, jak wieczorami spotykali się chłopi po domach i długo rozmawiali... o wojnie. Chodziłem z ojcem i słuchałem ich z zapartym tchem, i tak zaraziłem się tą historią – opowiada profesor. Jak sam przyznaje, ogromny wpływ na kształtowanie w nim pasji historycznej miał również ks. Ignacy Krajewski, wieloletni proboszcz parafii na mławskiej Wólce”. Była więc to rodzina,  w której mieszka patriotyzm Bóg” – mówił w jednym z wywiadów. W jego rodzinie chętnie czytano książki. Jako młody chłopiec  chodził po książki do Janowa i wypożyczał je w parafialnej bibliotece. Podczas okupacji  rodzina Juszkiewiczów wraz z innymi została w 1941 roku wysiedlona do Mławy. Od tego czasu zamieszkał w Mławie (żartobliwie mówił, że jest Mławianinem przez zasiedzenie). Wkrótce podjął pracę w niemieckiej fabryce szczotek, a następnie firmie murarskiej.  Koledzy, którymi się otaczał interesowali się przeszłością i przyszłością kraju, literaturą i lubili czytać. Miłość do historii zaszczepiła w nim nauczycielka tego przedmiotu Podczas pracy  rozmawiali Polsce, przeczytanych książkach  i wymieniali poglądy. Wszyscy należeli do konspiracji, która w tym okresie także zaczęła kształtować poglądy młodego Ryszarda Juszkiewicza. W gimnazjum należał do harcerstwa i był drużynowym. Po ukończeniu liceum i zdaniu matury podjął studia na Uniwersytecie warszawskim, na który został bez problemu przyjęty. Po skończeniu studiów prawniczych  zaczął pracować w  na  w  sądownictwie  w Mławie i Żurominie. Wówczas też rozpoczął swoją przygodę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mławskiej, której prezesem był przez kilkanaście lat. Podczas swojego życia wpisał się w lokalną historię jako inicjatorem budowy wielu pomników poświęconych istotnym wydarzeniom historycznym.

       Nie sposób wymienić wszystkich jego zasług. Przykładem może być Muzeum Juszkiewiczów, jedynym  prywatnym obiekcie w  Polsce. Mieści się ono w Mławie, w domu Państwa Juszkiewiczów, przy ulicy Żwirki i Wigury. Trudno nie zauważyć tego miejsca, praktycznie w centrum miasta, ponieważ nie przez przypadek stoi tam czołg T- 34. Profesor był przecież badaczem i znawcą dziejów bitew na Północny Mazowszu, w tym bitwy  mławskiej i kampanii wrześniowej.  Czołgiem opiekuje się  jednostka wojskowa z Bartoszyc.

        Jak twierdzi rodzina, zbiory muzeum  pochodzą  z lat 1863-1995. Zbiór biblioteczny stanowią woluminy ( ponad 6000) w tym o historycznej wartości białe kruki, wydanych w kraju, jak i za granicą., monografie  dotyczących historii Mławy oraz Północnego Mazowsza, militaria: karabiny i pistolety, rewolwery używane w I i II wojnie światowej, kolekcja 84 bagnetów, broń sieczna (m.in. miecz z XII wieku znaleziony w okolicach Wiśniewa oraz miecz litewski z XV wieku, pochodzący z Bitwy pod Grunwaldem,  zdjęcia i dokumenty dotyczące Katynia czy sławnych bitew, takich jak bitwa pod Monte Casino. .Oprócz wymienionych  eksponatów ściany pokoi zdobi  bogata galeria portretów.  Znajdują się wśród nich generałowie Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej i poczet prezydentów, od Gabriela Narutowicza do Andrzeja Dudy. Jest między nimi portret Jana Pawła II i ostatnio dodany – kard. Stefana Wyszyńskiego.  Profesor Ryszard Juszkiewicz  na jednym ze spotkań mówił, ze kiedy myśli o historii naszego kraju i nasuwają mu się stwierdzenia, że tworzyli ją ludzie o różnych poglądach, jak chociażby sportretowani prezydenci. Mówił wtedy, ,ze pewnie w tym pokoju  między tyloma książkami i dokumentami, rozmawiają oni ze sobą, ba, pewnie nawet kłócą się. I dlatego jest tu portret papieża, a był on kimś ważniejszym niż prezydent. Jest on  tu, aby tych Polaków i te dzieje ze sobą godzić – tak wyrażał swoje myśli i poglądy.

       Szczególną estymą  darzył Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W każdym z pomieszczeń domowego muzeum znajduje się podobiznę Marszałka: popiersie, obraz, szkic czy płaskorzeźbę. Widząc zdziwienie zwiedzającego  profesor odpowiada „Jemu się należy, aby tak szczególnie go uczcić. Za tym przemawiają fakty: jego patriotyczna postawa, zmysł tworzenia i kierowania wojskiem. Jego wojskowy geniusz był bezdyskusyjny. Byli też inni wielcy, jak Dmowski. Różnił się w wielu kwestiach z Marszałkiem, ale gdy miała wybić godzina wolności, pojednali się. Zrezygnowali z tego, co ich różniło, bo interes Polski był najważniejszy. Zauważmy, że rok 1918 był przygotowywany siłą jedności polskiego ducha: ludzi kultury, wiary, pracy społecznej, przez polityków wojskowych… przez wszystkich- podkreśla prof. Juszkiewicz.

        

       Na uwagę zasługuje też kolekcja portretów prezydentów Polski niepodległej, z  Ryszardem Kaczorowskim, ostatnim polskim prezydencie rządu emigracyjnego w Londynie. W 1990 roku przekazał on wszystkie insygnia władzy prezydentowi Lechowi Wałęsie (oczywiście portret prezydenta Wałęsy znalazł tu swoje miejsce). Jak wiemy, prezydent Kaczorowski, podobnie jak prezydent Lech Kaczyński, zginął w katastrofie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku.

       W rodzinnej kolekcji znajduje się portret papieża Jana Pawła II. Prof. Ryszard Juszkiewicz twierdzi z uśmiechem, że „On tu jest też po to, aby w chwilach, gdy ci prezydenci się ze sobą kłócą, mógł ich ze sobą godzić… „Z sentymentem odnosi się też do innych portretów, jak chociażby generała Bernarda Monda, z pochodzenia Żyda. Wspomina, że w przedwojennej Mławie co czwarty mławianin był Żydem (w populacji liczącej 24 tysiące).

       Nie można pominąć zbioru napisanych przez profesora książek, artykułów, które zostały napisane z wielkim  zaangażowaniem, pasją człowieka, kochającego swoje miasto, przywiązanego do prawdy. Nie da się ocenić rangi n tych książek, które ze względu na swoją wartość historyczną, mądrość  są cenne nie tylko dla profesora Juszkiewicza.

       „Nigdy profesor Juszkiewicz nie należał do tzw. naukowców salonowych. To nie jest ten typ. Te książki, które napisał przenoszą czytelnika nie tylko w świat takiej typowej nauki historycznej, ale również wielkiej przygody z przeszłością. Tą historią, która najbardziej go interesuje, bo ona dotyczy właśnie najbliższego środowiska. Tego regionalnego, tego środowiska naszego codziennego życia” . – mówił  rektor PWSZ Leszek Zygner. Profesor Jan Szczepański natomiast nazwał go hetmanem mazowieckich historyków”.

       Wraz z małżonką Ewą podarował janowskiej parafii obraz Jana Pawła II, który znajduje się w naszym Kościele.

        

        

      • Dekanalny Konkurs Biblijny „Ewangelia według św. Łukasza”

       11.03.2019

       Dekanalny Konkurs Biblijny „Ewangelia według św. Łukasza”

        

       7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbył się dekanalny etap Konkursu Biblijnego „Ewangelia według św. Łukasza”. Wzięło w nim udział 14 młodych ludzi z klas V – VIII, którzy przybyli wraz ze swoimi opiekunami z wszystkich 7 parafii dekanatu: Duczymina, Dzierzgowa, Gruduska, Krzynowłogi Małej, Krzynowłogi Wielkiej, Pawłowa i oczywiście Janowa. Naszą szkołę reprezentowali: Lena Mierzejewska i Wiktor Napiwodzki.

       Modlitwę na rozpoczęcie poprowadził dziekan naszego dekanatu, ks. prał. Piotr Joniak, który wprowadził też w konkurs. Podczas gdy młodzież rozwiązywała testy (w tym roku nawet katecheci podkreślali, że pytania są bardzo trudne), opiekunowie mogli zwiedzić naszą szkolną Izbę Pamięci im. mjr. Stefana Gratunika. Młodzież mogła też zwiedzić tę izbę już po napisaniu testu, kiedy komisja konkursowa zebrała się, by sprawdzić prace. Mogli również podziwiać okolicznościową wystawę o patronie konkursu, św. Łukaszu, którą wraz z młodzieżą przygotowała p. Małgorzata Słomkowska.

                       Po podliczeniu punktów okazało się, że w etapie dekanalnym zwyciężyli: reprezentant Krzynowłogi Małej oraz reprezentantka Gruduska, i to oni wezmą udział w etapie diecezjalnym konkursu, który odbędzie się niebawem właśnie w Grudusku. Konkursowa komisja podkreślała, że wygranymi byli właściwie wszyscy, ponieważ każdy z uczestników dowiedział się więcej o św. Łukaszu i jego dziele.

       (T.O.)