• Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Gmina Leżajsk - Portal gov.pl

    

    

    

    

   Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Drodzy Uczniowie kl. IV - VIII 

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       Z dniem 17 maja 2021r Szkoła Podstawowa w Janowie wznawia zajęcia dydaktyczne klas IV – VIII w trybie hybrydowym wg. dotychczasowego planu lekcji.

    

   HARMONOGRAM NAUKI HYBRYDOWEJ DLA KLAS 4-8

   OBOWIĄZUJE OD DNIA 17 MAJA 2021 r. DO DNIA 28 MAJA 2021 r.

   data

   Klasa 4

   Klasa 5

   Klasa 6

   Klasa 7

   Klasa 8

   17.05.2021 r.

   Poniedziałek

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   18.05.2021 r.

   Wtorek

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   19.05.2021 r.

   Środa

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   20.05.2021 r.

   Czwartek

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   21.05.2021 r.

   Piątek

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   24.05.2021 r.

   Poniedziałek

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia stacjonarne

   25.05.2021 r.

   Wtorek

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

    

   26.05.2021 r.

   Środa

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

   27.05.02021 r.

   Czwartek

   EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW

   28.05.2021 r.

   Piątek

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia stacjonarne

   Zajęcia zdalne

   Zajęcia zdalne

    

   1). Prosimy, aby uczniowie przychodzili do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

   2). Uczniowie klas IV – VIII uczą się zgodnie z planem lekcji, w przydzielonych salach lekcyjnych dla każdego oddziału klasowego. Zmieniają salę tylko w przypadku zajęć z informatyki i wychowania fizycznego – zajęcia na boisku szkolnym. Preferowana formą spędzania czasu wolnego podczas przerw jest boisko szkolne. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie przebywają w swoich klasach przy otwartych oknach, a zajęcia z wf. odbywają się na sali gimnastycznej. Przerwy uczniowie spędzają pod opieka nauczycieli.

   3). Nadal obowiązują szczegółowe procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, w związku z występowaniem epidemii.

   4). Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.

   5). Stołówka szkolna wydaje obiady dzieciom uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych, I – III oraz uczniom uczącym się w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem.

   6). Świetlica szkolna tylko dla uczniów dojeżdżających.

   7). W dniach 25 (wtorek), 26 ( środa ) i 27 ( czwartek ) maja 2021r. – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. W klasach 1 – 7 i oddziałach przedszkolnych- wolne od zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

   8). Od 31 maja 2021r. – wszystkie klasy 1 – 8 i odziały przedszkolne przychodzą do szkoły i pracują stacjonarnie.

   9). 3 czerwca 2021r. ( czwartek ) Boże Ciało – dzień ustawowo wolny.
   10). 4 czerwca 2021r. ( piątek ) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych zgodnie z przyjętym na ten rok szkolny kalendarzem organizacyjnym SP.

   11). Zajęcia stacjonarne, w szkole od 17 maja 2021r. odbywają się w pełnym reżimie sanitarnym, z przestrzeganiem Procedur bezpieczeństwa w czasie pandemii Covid – 19: dezynfekcja, zachowanie odległości co najmniej 1,5 metra oraz zasłanianie ust i nosa maseczką w częściach wspólnych( korytarz, szatnia , stołówka, autobus szkolny). Uczniowie podczas lekcji nie muszą mieć założonej maseczki. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dzieciom maseczek.

    

    

   Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r.

   W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem.

   Dzień

   Przedmiot

   Godzina rozpoczęcia

   Czas trwania

   25 maja, wtorek

   język polski

   9:00

   120 minut

   26 maja, środa

   matematyka

   9:00

   100 minut

   27 maja, czwartek

   język obcy nowożytny

   9:00

   90 minut

   W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony:

   · o 60 minut – w przypadku języka polskiego

   · o 50 minut – w przypadku matematyki oraz

   · o 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

    

   Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca br.

    

   ROZPOCZĘCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z DANEGO PRZEDMIOTU W SALI EGZAMINACYJNEJ. 

   OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

   1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu nadzorującego oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.
   2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj. 26 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA 2 a. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) b. dodatkowo w przypadku egzaminu z matematyki – linijkę. Przypomina również zdającym o zakazie pożyczania przyborów od innych zdających.
   3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
   3a.
   Przed rozpoczęciem egzaminu należy przypomnieć zdającym kluczowe zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazane w Wytycznych, tj. a. obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną b. zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi c. niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia) d. zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
   4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
   5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
   5a. W 2021 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o zmianie porządku wpuszczania zdających do sal egzaminacyjnych w celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podejmie decyzję o wpuszczaniu zdających do szkoły o różnych godzinach lub rozpoczynaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów dla kolejnych grup zdających w pewnych odstępach czasowych, bezwzględnie konieczne jest zadbanie o to, aby zdający czekający na wejście do szkoły / sali egzaminacyjnej nie mieli żadnej możliwości kontaktu ze zdającymi, którzy już rozpoczęli pracę z arkuszem egzaminacyjnym, ale wyszli z sali egzaminacyjnej, aby np. skorzystać z toalety.
   6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).
   7. W przypadkach, o których mowa w pkt 4.4.6., miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.
   8. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer został dla niego wylosowany (z zastrzeżeniem pkt 4.4.6.), a członek zespołu nadzorującego odnotowuje wylosowany numer w wykazie zdających w danej sali egzaminacyjnej.
   9. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej (por. pkt 4.3.3.).
   10. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu SEKCJA 4. W trakcie egzaminu ósmoklasisty 27 nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
   11. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 4.4.10.) zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.). Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
   12. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego, przestrzegając zasad określonych w Wytycznych. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
   13. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu.

   14. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

    

    

     

   Więcej o akcji na stronie https://www.zbieramtowszkole.pl/

    

   Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, na świeżym powietrzu i tekst „600 lecie Janowa- Gmina Janowo Dawniej i Dziś Konkurs Fotograficzny Termin Nadsyłania Prac 01 01.08. 2021 Szczegóły konkursu na: janowo pl www.janowo.naszgok.pl Zapraszają: Urząd Gminy W Janowie 2 e Gminny Ośrodek Kultury wJanowie”

    

   Więcej na stronie http://www.janowo.naszgok.pl/n,konkurs-fotograficzny

    

    

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NA DESKACH TEATRU NARODOWEGO W WARSZAWIE!

    

    

    

    

    

    

   NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W PROJEKCIE

   WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE NA STRONIE

   snm.instytutbs.eu 

  • O nas

   Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami ze szkoły!
    • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

    • Szkoła w Janowie została zbudowana w 1938 roku przy udziale lokalnego społeczeństwa i Jednostki Wojskowej w Modlinie.
     Pierwotna jej nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna trzeciego stopnia im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, a jej kierownikiem został Henryk Burdyński.
     Podczas okupacji niemieckiej, od września 1939 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły kwaterowało wojsko niemieckie i mieściła się w nim Podoficerska Szkoła Piechoty. W tym czasie prawie całkowicie zniszczone zostały meble, wyposażenie oraz biblioteka.
     Po wyzwoleniu Janowa spod okupacji niemieckiej (18-I-1945 r.), pomimo licznych trudności, szkoła niezwłocznie rozpoczyna swoją działalność (luty 1945r.). Kierownictwo nad placówką sprawuje w tych latach Piotr Dylewski. Stopniowo remontowano budynek szkolny i na nowo kompletowano jego wyposażenie.
           Od momentu wznowienia swej pracy, Publiczna Szkoła w Janowie, prowadzi akcję dożywiania dzieci i włącza się w akcję likwidowania analfabetyzmu. W latach 1946 – 1949 prowadzone były tu Kursy Oświaty dla Dorosłych, a w roku szkolnym 1948/1950 istniał kurs dla analfabetów i Zespół Dobrego Czytania. Od 1949 r. funkcjonuje nowa nazwa: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego. Funkcję kierownika obejmuje Adam Dec. W latach 1950 – 1951 w murach naszej placówki działa także Szkoła Podstawowa dla Pracujących, zaś od roku 1961 do 1962 - Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Od 1960 r. do 1978 r. szkołą kieruje Włodzimierz Pasymowski. 15 grudnia 1984r. patronem szkoły zostaje ustanowiony Władysław Broniewski..
     Od 16-XI-1978 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej w Janowie był mgr Krzysztof Komorowski. W latach 1980-1983 szkoła zostaje rozbudowana, w wyniku czego przybywa sala gimnastyczna i trzy izby lekcyjne. Od 1997 r. nasza szkoła należy do grona szkół promujących zdrowie, a 7 października 2003 r. oficjalnie otrzymała certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Do swego pierwotnego imienia placówka powróciła 1 czerwca 1991 r., kiedy to przywrócono jej imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Po reformie oświaty w 1999 r. w budynku szkoły powstaje Gimnazjum, co w połączeniu ze Szkołą Podstawową tworzy Zespół Szkół. Fakt ten spowodował konieczność dalszej rozbudowy i remontu , które miały miejsce w 2002 roku i których efektem jest powiększenie gmachu szkolnego o nowe pracownie (w tym dwie informatyczne) i zmodernizowanie sali gimnastycznej.
             W 2006 r. Dyrektorką szkoły wyłonioną w drodze konkursu zostaje mgr Grażyna Obrębska. W ciągu niecałych dwóch lat piastowania urzędu, przeprowadziła gruntowny remont klas i innych pomieszczeń szkolnych.
     Obecnie szkoła liczy sobie 180 uczniów, 15 członków kadry pedagogicznej, 6 pracowników administracji i obsługi.
     Tradycje szkoły sięgają czasów przedwojennych i są pielęgnowane poprzez różnego rodzaju uroczystości, które podkreślają jej związki z przeszłością i z lokalnym społeczeństwem.

  • Biuletyn informacji publicznej