• Świetlica

     • Regulamin świetlicy szkolnej

     • Cele i zadania świetlicy
      Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży szkolnej:

      1. Opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie   warunki do nauki  i rozwijania własnych zainteresowań oraz zdolności.
      2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
      3. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
      4. Udzielają pomocy w odrabianiu prac domowych uczniom mającym trudności w nauce.
      5. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
      6. Współpracują i współdziałają z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

      Do zadań świetlicy należy:

      • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy;
      • organizowanie gier i zabaw ruchowych, integracyjnych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
      • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
      • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, poznanie lokalnych zwyczajów i obrzędów, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
      • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
      • rozwijanie samodzielności i współpracy w grupie;

      zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wyżej wymienionych zadań.

      Założenia organizacyjne
          1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od poniedziałku do piątku według godzin podanych w harmonogramie funkcjonowania świetlicy.
          2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie dojeżdżający do Zespołu Szkół w Janowie.
          3. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom nie zapisanym, którzy potrzebują jej okazjonalnie np. uczniom oczekującym na zajęcia korekcyjne, itp.
          4. Świetlica prowadzi dzienny rejestr frekwencji uczniów zgłaszających się do opieki.

        Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy.
      Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

      1. Uczniowie korzystający z opieki świetlicy mają prawo do udziału w zajęciach prowadzonych przez wychowawców świetlicy lub do zajęć indywidualnych.
      2. Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.
      3. Korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu pracdomowych.

      Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

      1. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie obuwia na zmianę.
      2. Zgłaszania swoją obecność oraz każdorazowo meldowania swojego odejście u wychowawcy świetlicy.
      3. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy.
      4. Natychmiastowego meldowania wszelkich wypadków.
      5. Dbania o porządek i wystrój świetlicy.
      6. Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.
      7. Poszanowania ciszy , spokoju oraz pracy innych.
      8. Szanowania własności szkoły i innych osób.
      9. Kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych, respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy.
      10. Przestrzegania regulaminu świetlicy.