• Terapia pedagogiczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

     • TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANOWIE

       

      nauczyciel prowadzący : Małgorzata Zembrzuska

       

       Do ważniejszych problemów współczesnej szkoły należy zagadnienie rozpoznawania i usuwania przyczyn trudności szkolnych uczniów. Trudności w uczeniu się mogą pojawić się na różnym poziomie edukacji. Sprawiają, że uczeń nie potrafi przyswoić sobie wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania. Uczeń taki otrzymuje słabe oceny, żyje w ciągłym poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości, ma niskie poczucie własnej wartości, gdyż nie odnosi żadnych sukcesów. Zajęcia terapii pedagogicznej, adresowane do uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu oraz mających problemy emocjonalne, przyczynią się do usprawniania zaburzonych procesów percepcyjno- motorycznych, istotnych w opanowaniu umiejętności szkolnych. Ponadto udział w zajęciach zapewni uczniom potrzebę osiągania sukcesu i wzmocni ich poczucie własnej wartości.

      Zasadność prowadzenia tego typu zajęć to zwiększająca się z roku na rok ilość uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, wraz z zaleceniami do pracy .

      Terapia pedagogiczna jest działaniem mającym na celu usuwanie przyczyn i objawów trudności dzieci w uczeniu się. W efekcie terapii powinna nastąpić u uczniów zmiana postaw wobec trudności i niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.

      Terapia pedagogiczna jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia,

      a zarazem, wspierających jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych. Ponadto zapobiega powstawaniu zaburzeń emocjonalnych i wyrabia właściwą motywację do nauki. Konieczne jest zatem stwarzanie takich sytuacji, w której uczniowie samodzielnie podejmują trud opanowania umiejętności czytania i pisania. Najbardziej skuteczne jest oddziaływanie polisensoryczne, czyli jednoczesne zaangażowanie wzroku, słuchu i ruchu. Dobór odpowiednich środków dydaktycznych ma na celu zachęcenie ucznia do aktywności

      i pracy nad pokonywaniem własnych trudności. Bardzo ważna jest również serdeczna i przyjazna atmosfera, która ma wyzwolić w dziecku zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i sprzyjać aktywnemu uczestnictwu w zajęciach. Efektem terapii pedagogicznej będzie w miarę poprawne czytanie ze zrozumieniem i pisanie zgodne z zasadami ortograficznymi, a także wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji.

       

      Cele ogólne terapii pedagogicznej:

       

      1. Poprawa komunikacji, kształcenie umiejętności pracy w grupie.
      2. Eliminowanie konfliktów poprzez uczenie sztuki kompromisu i rozwijanie takich cech jak cierpliwość, wyrozumiałość.
      3. Eliminowanie napięć emocjonalnych.
      4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.
      5. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
      6. Praca nad poczuciem własnej wartości.
      7. Uświadamianie uczniom ich mocnych stron i wdrażanie do wykorzystywania ich w codziennych sytuacjach życiowych.
      8. Wdrażanie do samodzielności.
      9. Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
      10. Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych na materiale literowym, wyrazowym i obrazkowym.
      11. Wypracowywanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.

       Cele szczegółowe:

       

       1.Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, tj. konieczności wszechstronnego ćwiczenia    analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego.

       2.Poprawa poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych.

       3.Ćwiczenia sprawności czytania i pisania.

       4. Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi.

       5. Eliminowanie konfliktów i napięć emocjonalnych.

       6 .Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości.

       7. Poznanie preferowanego stylu uczenia się i dominacji półkuli mózgowej, wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce.

       

      Założenia programowe:

      1. Program jest przeznaczony dla uczniów z problemami w nauce czytania i pisania z klas I –VII oraz II i III gimnazjum (zdiagnozowanych w poradni psychologiczno – pedagogicznej), dobranych do grupy terapeutycznej ze względu na zbliżone trudności w czytaniu i pisaniu oraz dla uczniów z problemami emocjonalnymi.
      2. Terapia pedagogiczna trwa 10 miesięcy
      3. Zajęcia terapii pedagogicznej trwają 60 minut( czasem podzielonych na 2 razy po 30 minut) i odbywają się w sali nr 12
      4. Zajęcia odbywają się codziennie (  w godzinach: 7.30-8.00, 12.20-12.50, 13.20-14.20)-w grupach
      5. W terapii uczestniczy 15 uczniów.
      6. W swoim postępowaniu terapeutycznym uwzględniam następujące programy:
       - psychoterapeutyczny;
       - psychokorekcyjny;
       - psychodydaktyczny;
       - ogólnorozwojowy.

      Program psychoterapeutyczny obejmuje:
      - rozładowywanie i wyciszanie negatywnych emocji dzieci;
      - wyzwalanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów;
      - odzyskanie wiary we własne siły oraz zwiększenie motywacji do dalszej pracy;
      - wykorzystanie zainteresowań i zdolności dziecka, co pozwoli na przeżycie sukcesu i złagodzenie napięć emocjonalnych;
      - wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, uświadomienie, że z podobnymi kłopotami borykają się również inni;
      - uświadomienie, że trudności mają  charakter  przejściowy  i   ustąpią dzięki pracy terapeutycznej
      Program psychokorekcyjny:
      - usprawnianie i korekcja w zakresie percepcji wzrokowej;
      - usprawnianie i korekcja w zakresie percepcji słuchowej;
      - usprawnianie i korekcja w zakresie kinestetyczno – ruchowym. 
      Program psychodydaktyczny:
      - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla każdej grupy

      Program ogólnorozwojowy:
      - rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, myślenia, mowy i wyobraźni;
      - aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowej.

      Działania związane z  realizacją programów
      - zgromadzenie informacji o uczniach pochodzących z różnych źródeł: od wychowawców klas i rodziców;

      - dokonanie analizy opinii psychologiczno –pedagogicznych;

      - analiza wytworów pracy uczniów; 
      - uzyskanie zgody rodziców na udział ich dzieci w zajęciach,

      - ustalenie terminów spotkań oraz zapoznanie z nimi dzieci i rodziców,  

      - zawarcie kontraktu pomiędzy terapeutą a uczniami. 
      - podsumowanie przebiegu zajęć z uczniami: przekazanie wskazówek  do dalszej pracy oraz w razie potrzeby kontynuacja zajęć.

       

      Ewaluacja programu:
      Ocena skuteczności programu odbywa się na bieżąco poprzez ocenę postępów uczniów podczas zajęć ( porównując ilość popełnianych

      błędów podczas wykonywania różnych ćwiczeń)

       Ewaluacja dokonana będzie przez:
      - test kontrolny sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni ortograficznej (oczekuje się mniejszej ilości błędów), porównanie wyników

      z wynikami testu przeprowadzonego na początku zajęć. 
      - rozmowy z nauczycielami na temat postępów uczniów we wszystkich zakresach;

      - rozmowy z rodzicami uczniów na temat ich postępów w nauce.

      Oczekiwane efekty:
      - usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych;
      - poprawa umiejętności ortograficznych;
      - wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności;
      - opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
      - wzmocnienie poczucia własnej wartości.

       

       

      ZADANIA TERAPEUTYCZNE

      ĆWICZENIA WEDŁUG DZIAŁÓW PROGRAMU TERAPII

      SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW - PRZYKŁADY ĆWICZEŃ

       

       

      USPRAWNIANIE FUNKCJI

      SŁUCHOWO - JĘZYKOWYCH

      • Kształtowanie wrażliwości słuchowej,

       

      • Ćwiczenia słuchu fonematycznego,

       

      • Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

       

      • Doskonalenie umiejętności różnicowania głosek oraz dokonywania operacji na cząstkach fonologicznych,

       

      • Ćwiczenia pamięci słuchowej, utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy
      • i spostrzegawczości słuchowej,

       

      • Wzbogacanie słownika biernego

      i czynnego oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych,

       

      • Praca nad poprawnością gramatyczną

      i logiczną ustnych wypowiedzi.

       

      - różnicowanie oraz rozpoznawanie natężenia i częstotliwości dźwięków mowy własnych oraz innych osób,

      -rozpoznawanie linii intonacyjnych

      w zdaniach ( zdania pytające, twierdzące i rozkazujące),

      - ćwiczenia muzyczne,

      - układanie i powtarzanie zdań

      i opowiadań z wykorzystaniem podanych wyrazów,

      - wyodrębnianie zdań w mowie, słów w zdaniach, głosek w słowach,

      - czytanie metodą sylabową, czytanie globalne, poprawa tempa czytania,

      i czytanie całościowe, rozwijanie czytania ze zrozumieniem,

      - tworzenie wyrazów z różnych sylab,

      - przekształcanie wyrazów przez zmianę głosek w różnych położeniach

      ( np. rok- rak- sok).

      - tworzenie wyrazów za pomocą rebusów,

      - wyodrębnianie ukrytego wyrazu

      w podanym wyrazie np. zlew, ulewa itp.

      - łączenie w pary rymujących się wyrazów,

      - odtwarzanie układów rytmicznych za pomocą przedmiotów, figur geometrycznych i rysunku,

      - uściślanie rozumienia znaczenia wyrazów i zdań, w tym określeń czynności i związków gramatyczno- logicznych między słowami,

      - opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych,

      - pamięciowe opanowywanie wierszy, rymowanek itp.

      - Formułowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi ustnej na zadany temat. Samodzielne czytanie i analiza tekstu, ustne odpowiadanie na pytania ( ćwiczenia techniki czytania tekstu, logiczne myślenie).

       

       

      USPRAWNIANIE MOTORYKI ORAZ OGÓLNEJ KOORDYNACJI RUCHOWEJ

      • Rozwijanie ruchów w zakresie dużej i małej motoryki,
      • Usprawnianie manipulacji przedmiotami,
      • Doskonalenie koordynacji ruchów całego ciała
      • Ćwiczenia pamięci ruchowej

      - zabawy z elementami płynnych oraz rytmicznych i zmiennych ruchów ramion,

      - wybrane ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej Dennisona ( leniwe ósemki, słoń, ruchy naprzemienne, rysowanie oburącz),

      - manipulowanie przedmiotami (piłeczki, kostki, kule z papieru), ćwiczenia i gry manipulacyjne,

      - ćwiczenia kierowania ruchów do celu,

      - odtwarzanie z pamięci ćwiczeń ruchowych ułożonych w sekwencję ruchów,

       

       

      DOSKONALENIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ, GRAFOMOTORYKI

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      • Usprawnianie czynności manualnych
      • Usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców.
      • Ćwiczenia motoryki ręki piszącej,
      • Utrwalanie prawidłowego uchwytu pisarskiego,
      • Wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwalniających z napięcia mięśniowego rąk,

       

       

       

       

      • Wdrażanie do dokładności, staranności i precyzji w zakresie ruchów pisarskich

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      - ćwiczenia w montowaniu konstrukcji z elementów takich jak: patyczki, klocki, koraliki, klamerki,

      - ćwiczenia rytmu, czyli cykliczności napięć i rozluźnień mięśni zaangażowanych w czynności ruchowe ( ugniatanie piłeczek),

      - ćwiczenia stymulujące koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo- ruchową, kształtowanie kontroli wykonywanego ruchu

      ( wycinanie po linii prostej, falistej form geometrycznych),

      - ćwiczenia z serii „ dyktanda graficzne”,

      - precyzyjne wykonywanie czynności grafomotorycznych; rysowanie po śladzie, pogrubianie konturów, kreskowanie w obrębie wyznaczonych konturów, obrysowywanie szablonów, rysowanie labiryntów, kalkowanie i kopiowanie wzorów, łączenie kropek, odręczne kreślenie figur o różnym kształcie i w różnym położeniu,

      - kreślenie bez odrywania ręki zróżnicowanych, wieloelementowych symboli graficznych,

      - samodzielne pisanie liter, sylab, wyrazów z zachowaniem kierunku pisania, miejsca rozpoczynania litery, łączenie poszczególnych elementów,

      - ćwiczenia płynnych, rytmicznych, postępujących ruchów pisarskich,

      - ćwiczenia poprawiające tempo pisania, pisanie liter po: 2,3 i więcej, jednym płynnym ruchem,

      - ćwiczenia i zabawy relaksacyjne pomagające w rozluźnieniu napięcia mięśniowo- stawowego piszącej ręki.

       

       

      USPRAWNIANIE FUNKCJI WZROKOWEJ ( ANALIZY I

      SYNTEZY WZROKOWEJ)

      ORAZ ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

       

       

      • Usprawnianie analizatora wzrokowego
      • Ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym,

      literopodobnym i literowym;

       

       

       

       

       

      • Usprawnianie koordynacji wzrokowo- ruchowej;

       

      • Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      - wyszukiwanie obrazków, figur, liter wśród innych, w tle, w tekście, w obrazach nakładających się na siebie

      ( domina, loteryjki, puzzle, karty),

      - wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami,

      - wyszukiwanie takich samych wyrazów i ich odpoznawanie w tekście, odpoznawanie wyrazów uprzednio eksponowanych,

      szukanie podobieństw między wyrazami,

      - dobieranie obrazków, wzorów i figur do ich konturów, rozpoznawanie obrazków oraz ich elementów;

       

      - rysowanie wzorów, przedmiotów, według instrukcji słownej,

      - łączenie w zbiory, pary, takich samych liter, sylab i wyrazów,

      - kształcenie orientacji w schemacie ciała,

      - chodzenie po narysowanej lub ułożonej ścieżce, rysowanie przebytej drogi, także z zamkniętymi oczami,

      - rozpoznawanie zmian jakościowych

      i ilościowych w układach elementów,

      - układanie z części obrazków, figur geometrycznych i liter,

      - różnicowanie znaków graficznych,

      - układanie obrazków w szeregu, zgodnie z ekspozycją,

       

      - rysowanie kompozycji geometrycznych, labiryntów, według wzoru i instrukcji słownej,

      - układanie obrazków, figur, liter, według instrukcji słownej z użyciem określeń: prosto, po lewej, po prawej, nad, pod, obok, przed, za, na dole, ćwiczenia w układaniu dowolnych kompozycji,

      - kończenie rozpoczętych rysunków.

       

       

      DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA

      I PISANIA

       

      • Rozwój umiejętności czytania i pisania na właściwym poziomie, dostosowanym do wieku ucznia;
      • Rozwój umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem, doskonalenie techniki pisania poprawnego pod względem ortograficznym i stylistycznym.

       

      - Czytanie wyrazów, zdań, tekstów,

      - wyszukiwanie danej sylaby w wyrazach,

      - pisanie wyrazów, zdań, według wzoru i z pamięci, z zachowaniem zasad kształtnego pisania: prawidłowy kierunek pisania, łączenia liter, rozmieszczenia liter na liniaturze, jednolite pochylenie,

      - uzupełnianie brakujących sylab i liter w wyrazach,

      - podział wyrazów na sylaby,

      z zaznaczeniem danej sylaby kolorami

      i falami, tworzenie rodziny wyrazów,

      - wyrabianie wrażliwości ortograficznej i wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym,

      - opracowanie pisowni wyrazów

      z głoskami miękkimi, pisowni wyrazów z „ó” i „ rz” wymiennym, opracowanie pisowni wyrazów z „ h”, ch, opracowanie pisowni wyrazów z ‘ó’, „ rz”, wyrazów z „ ż” niewymiennym,

      - zastosowanie pomocy dydaktycznych w utrwalaniu trudnych wyrazów.

       

       Harmonogram zajęć:

      1. Przeprowadzenie testu diagnozującego umiejętności ucznia w zakresie ortografii
      2.Różnice indywidualne w uczeniu się. Preferowany styl uczenia się
      3. Jak się uczyć?  Sporządzanie map myślowych (mapa sukcesu szkolnego, co to znaczy człowiek szczęśliwy)
      4. Jak radzić sobie ze stresem ?
      5. Strategia uczenia się, czyli jak nie denerwować się przed klasówkami, egzaminami 
      6. Pozytywne myślenie – co mi to daje? Poznaję swoje mocne strony
      7. Poznajemy techniki relaksacyjne

      8.Usprawnianie funkcji słuchowo- językowych

      9. Usprawnianie motoryki i ogólnej koordynacji ruchowej.

      10.Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.

      11. Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej oraz orientacji przestrzennej.

      12. Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem

      13.Doskonalenie poprawnego pisania pod względem ortograficznym

      14.Wprowadzenie zasad pisowni wyrazów z „ó”, „ó” wymiana na o, a,  e . Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      15.Pisownia wyrazów z ó niewymiennym. Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      16.„Ó” w zakończonych wyrazów –ów, -ówka, -ówna. Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      17. Pisanie dyktanda z wyrazami u/ó. Wdrażanie do autokorekty
      18. Wprowadzenie zasad pisowni z „u”; „U” na początku i na końcu wyrazów. Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      19.Zasady pisowni z „rz”- wymieniające się na r i w zakończeniach – arz, -erz.

      20. Pisanie wyrazów z „ rz” niewymiennym. Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      21. „Rz” w rzeczownikach rodzaju męskiego zakończonych na –arz, -erz, -mistrz, -mierz.

      Rozwijanie czytania tekstu ze zrozumieniem
      22. „Rz” po spółgłoskach, wyjątki w pisowni „rz” po spółgłoskach
      23.Test ze znajomości pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną. Pisanie dyktanda z lukami
      24. Podsumowanie zajęć terapeutycznych. Najlepsze techniki relaksacyjne.
      Uwagi o harmonogramie:

      Na zajęcia nr 1 do nr 7  (psychoedukacyjne)  przeznaczę 1 godzinę lekcyjną. Zajęcia od nr 8 do 13 (terapia pedagogiczna ) będę przeplatać z innymi zajęciami, aby nie dopuścić do znużenia i zniechęcenia uczniów. Podczas każdych zajęć będę stosować naprzemiennie ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego, koordynacji wzrokowo- ruchowej, orientacji przestrzennej i w schemacie ciała, zgodnie z zasadami prowadzenia terapii pedagogicznej. Zrealizowanie planu zajęć będzie uzależnione od tempa pracy uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. 

       

       

       

       

       

                                                                                                                                                                                     opracowała : Małgorzata Zembrzuska