• RODO

    • Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) oraz art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) informujemy:

     1. Administratorem danych osobowych jest:

     Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie, ul. Chorzelska 21, 13-113 Janowo, REGON 000266784, tel. (89) 626-40-10.

     1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z procesem rekrutacji do SP w Janowie.
     2. W ramach prowadzonego procesu rekrutacji dane osobowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).
     3. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w sekretariacie SP w Janowie.
     4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
     5. Podanie danych zawartych formularzu rekrutacyjnym i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do SP w Janowie. Oznacza to, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji do SP w Janowie. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.
     6. W przypadku przyjęcia ucznia, dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez SP w Janowie nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń ten korzysta z wychowania przedszkolnego lub uczęszcza do szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W przypadku, kiedy kandydat nie zostanie przyjęty do SP w Janowie, dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.
     7. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do SP w Janowie nie zapadają automatycznie.
     8. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

     Tomasz Trzciałkowski

     tel. +48511793443

     https://idpo.pl/kontakt/

     email: kontakt@idpo.pl