• Współpraca z instytucjami

     • Współpraca szkoły z instytucjami

      Praca szkoły opiera się m.in. na współpracy z wieloma instytucjami.

      Należą do nich:

      Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

      Jest to współpraca ważna, ponieważ na podstawie opinii poradni nauczyciele otrzymują informacje o danym uczniu, potrzebne do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Współpraca ta jest tym bardziej cenna i konieczna, jeśli w danej szkole nie ma pedagoga szkolnego.
      W Polsce działają głównie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które podlegają kuratorium oświaty. Usługi przez nie wykonywane są bezpłatne i dobrowolne. Funkcjonują one na terenie całego kraju i obejmują swym działaniem dzieci i młodzież w wieku od 0-19 lat, ich rodziców, opiekunów oraz nauczycieli i wychowawców.
      Poradnia realizuje zadania poprzez diagnozę, konsultację, terapię, psychoedukację, rehabilitację, doradztwo, mediacje i interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną i informacyjną. Wykonywanie wymienionych zadań przez poradnię opiera się na współpracy z rodzicami, nauczycielami oraz innymi poradniami specjalistycznymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

      Ważnym zadaniem poradni, jest orzekanie w sprawie kształcenia specjalnego oraz w sprawach indywidualnego nauczania. Ponadto poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

      • wcześniejszego przyjęcia ucznia do szkoły lub odroczenia go,
      • pozostawienia ucznia klas I-III na drugi rok w tej samej klasie,
      • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
      • dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia z zaburzeniami i odchyleniami,
      • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub dyslekcją z nauki drugiego języka obcego,
      • udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
      • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,.

      Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka

      Współpraca polega na organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimanzjalnych do ukończenia 19 roku życia.

      Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:

      1) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej sprawujący profilaktyczną opiekę nad uczniem na podstawie deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
      2) lekarz dentysta;
      3) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej “pielęgniarką”, albo higienistka szkolna

      Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje:

      1) testy przesiewowe polegające na wstępnej identyfikacji odchyleń od normy rozwojowej, niezdiagnozowanych chorób, zaburzeń lub wad, przez zastosowanie szybkich metod badania;
      2) postępowanie diagnostyczne w przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu przesiewowego, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ujawnionych w tym teście (postępowanie poprzesiewowe);
      3) profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) w zakresie:

      a) indywidualnej oceny stanu zdrowia i rozwoju uczniów,
      b) kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego,
      c) zdrowotnej gotowości szkolnej uczniów,
      d) kwalifikacji do programów rehabilitacyjnych,
      e) ograniczeń dotyczących wyboru i nauki zawodu;

      4) profilaktyczne badania stomatologiczne, profilaktykę próchnicy zębów i profilaktykę ortodontyczną;
      5) udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
      6) obowiązkowe szczepienia ochronne;
      7) edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

      Policja

      W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej szkoła i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń.
      Koordynatorami współpracy powinni być: pedagog/psycholog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii właściwej jednostki policji.
      Do współpracy ze szkołą zobowiązany jest także dzielnicowy, w rejonie którego znajduje się szkoła/placówka.
      Pracownicy szkoły wyznaczeni do współpracy z policją, specjaliści ds. nieletnich i patologii oraz dzielnicowi powinni wspólnie ustalić wzajemnie zasady kontaktu, by móc na bieżąco wymieniać informacje i rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem i dobrem uczniów.

      W ramach współpracy policji ze szkołą organizuje się:

      • spotkania pedagogów szkolnych, nauczycieli, dyrektorów szkół z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym,
      • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp. oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,
      • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży,
      • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie szkoły,
      • wspólny - szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.
      • pomoc w przygotowaniu uczniów i przeprowadzaniu egzaminu na kartę rowerową.

      Z Władzami lokalnymi i samorządowymi

      Współpraca polega na:

      • zapoznanie uczniów z pracą urzędów;
      • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych,
      • dofinansowanie do projektów edukacyjnych i sportowych,
      • sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę

      • promocja szkoły na stronach Gminnego Biuletynu Informacyjnego.

       Straż Pożarna

      • działania profilaktyczne ze strony  straży  (prelekcje dla uczniów i rodziców);
      • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania,
      • zabezpieczenia większych uroczystości szkolnych,
      • prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym,
      • udział uczniów i nauczycieli w różnorodnych konkursach plastycznych i wiedzy organizowanych pod patronatem tych instytucji.

      Parafia Rzymsko-Katolicka

      • zapraszanie księży na uroczystości szkolne
      • współpraca w zorganizowaniu pomocy najbardziej potrzebującym.
      • pomoc w zorganizowaniu wigilii szkolnej, jasełek.

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

      • rozpoznanie środowiska ucznia,
      • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
      • udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej,
      • dofinansowanie do wyjazdów uczniom z rodzin ubogich,
      • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy.

      Gminny Ośrodek  Kultury, Biblioteka Publiczna

      • wystawy okazjonalne,
      • spotkania autorskie, koncerty muzyczne,
      • udział uczniów i nauczycieli w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez GOK
      • wspólne organizowanie czasu wolnego uczniom.

      Instytucje i organizacje wspierające edukację ekologiczną.

      • wspólne działania ekologiczne dotyczące segregacji śmieci,
      • organizowanie sejmików ekologicznych i wycieczek edukacyjnych,
      • udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, “Segregujemy śmieci

      Polski Czerwony Krzyż

      • zajęcia praktyczne dla uczniów i nauczycieli dotyczące umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
      • udział w happeningach zdrowotnych organizowanych w szkole,
      • udział w akcjach “Góra grosza”, “I Ty zostań Św. Mikołajem”.