• Stołówka szkolna

     • Stołówka

     • 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.

      2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

      1)   uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

      2)   uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizację;

      3)   pracownicy zatrudnieni w szkole.

      3. 11.35 i 12.20 – 12.35.  Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20

      4. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca przelewem na rachunek szkoły 96 8834 1019 2003 0100 3291 0001.

      5. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.

      6. W przypadku nieobecności ucznia w szkole powyżej 3 dni dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do sekretarza szkoły.

      7. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.

      8. Zasady korzystania z dożywiania określa Uchwała Rady Gminy Janowo.

      9. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni.