• Kalendarz roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego

     • KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2019/2020

      LP

      ZDARZENIE

      TERMIN

      1.  

      Rozpoczęcie roku szkolnego

      podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

      późn. zm.)oraz ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      2 września 2019 r.

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 listopada 2019r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

      Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

       

      23 grudnia do 31 grudnia 2019 r.

      1.  

      Informacja o zagrożeniu ocenami ndst i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkich przedmiotów - konsultacje

      13 grudnia 2019r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603) rekolekcje adwentowe

      20 grudnia 2019r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania za I semestr

      20 grudnia 2019r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 stycznia 2020r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      2-3 stycznia 2020 r.

      1.  

      Ferie zimowe podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

       

      20 stycznia– 2 lutego 2020

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603) rekolekcje wielkopostne

      3 kwietnia 2020r.

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) . (Dz. U. z 2017r. Nr 46, poz. 1613 w sprawie organizacji roku szkolnego)   

      9- 14.04.2020r.

      1.  

      egzamin ósmoklasisty:

      –z języka polskiego – godz. 9:00( egzamin potrwa 120 minut),

      – z matematyki- godz. 9:00 (egzamin potrwa 110 minut),

      –  z wybranego języka obcego- godz. 9:00 (egzamin potrwa 90 minut).

      Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  z  dnia  1  sierpnia  2017  r. w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

      15 kwietnia 2020

      16 kwietnia 2020

      17 kwietnia 2020

       

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu egzaminu(podstawa prawnaPodstawa prawna: §  2  ust.  4  pkt  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, zpóźn. zm.)§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      15 kwietnia 2020

      16 kwietnia 2020

      17 kwietnia 2020

       

      1.  

      Święto Pracy

      01.05. 2020 r.

      1.  
      Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku -  konsultacje

      3 czerwca 2020r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku.

      10 czerwca 2020r.

      1.  

       Boże Ciało

      11 czerwca 2020r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      12 czerwca 2020r.

      1.  

      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  18  kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz  §  2  ust.  1  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

      26 czerwca 2020r.

       

      1.  

      Ferie letnie (podstawa prawna:

      Podstawa prawna: §  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia 18kwietnia  2002  r.  w  sprawie  organizacji  roku  szkolnego  (Dz.  U.  Nr  46,  poz.  432, zpóźn.  zm.)  oraz  §  3  ust.  1  pkt.  4  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

      27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

       

      RADA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNA planowana na 28 sierpnia 2020r.