• Plan pracy zespołu

    • Plan pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020

    • PLAN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2022

      

     Lp.

     Zadanie

     Forma

     Termin

     Odpowiedzialny

     1.

     Spotkanie organizacyjne zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     Spotkanie zespołu

     Do 10.09.2019

     Koordynator zespołu

     2.

     Zebranie informacji
     i zapoznanie się  z

     dokumentacją uczniów posiadających orzeczenia

     i opinie z PPP-P

     Analiza dokumentów

     Do 30.09.2019

     Koordynator zespołu, członkowie zespołu, wychowawcy

     3.

     Zakwalifikowanie uczniów do odpowiednich

     form wsparcia.

     Analiza dokumentów,

     konsultacje z

     wychowawcami,

     rodzicami, uczniami.

     Do 30.09.2019

     Koordynator zespołu, członkowie zespołu, wychowawcy

     4.

     Określenie umiejętności szkolnych,

     funkcjonowania społecznego oraz sytuacji

     rodzinnej uczniów wymagających pomocy.

     Konsultacje z

     wychowawcami klas,

     rodzicami, uczniami,

     osobami z instytucji

     wspierających

     Do 30.09.2019

     Dyrekcja, pedagog, wychowawcy klas, specjalista szkolny

     5.

     Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2019/2020

     Forma pisemna

     Do 30.09.2019

     Dyrektor szkoły

     6.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych o ustalonych dla ucznia formach , sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w I semestrze w roku szkolnym 2019/2020

     Informacja na piśmie

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora szkoły

     Wychowawcy, specjaliści szkolni

     7.

     Opracowywanie przez zespół IPET-ów i aktualizowanie tych z minionego roku szkolnego( jeżeli tego wymagają)

     Forma pisemna

     Do 30.09.2019

     Wychowawcy, specjaliści szkolni, pedagog

     8.

     Realizowanie Indywidualnych Programów

     Edukacyjno-Terapeutycznych.

     Dbanie o postępy

     uczniów objętych

     poszczególnymi

     działaniami. Kontrola

     postępów uczniów w w/w

     zakresie, współpraca z

     rodzicami uczniów.

     I semestr roku szkolnego 2019/2020

     Wszyscy nauczyciele i specjaliści szkolni

     9.

     Rozwijanie umiejętności wychowawczych

     rodziców poprzez spotkania z rodzicami uczniów

     objętych dodatkową pomocą, proponowanie

     rodzicom kontaktów ze specjalistami.

     Kontakt indywidualny

     I semestr roku szkolnego 2019/2020

     Wychowawcy, specjaliści szkolni, pedagog

     10.

     Ocena efektywności udzielanej pomocy wobec uczniów objętych w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Planowanie dalszej pomocy.

     Diagnoza funkcjonalna, WOPFU.

     Forma pisemna

     Styczeń 2020 r.

     Zespół, wychowawcy, specjaliści szkolni

     11.

     Podsumowanie działalności zespołu.

     Zbieranie danych, analiza

     dokumentów, rozmowy

     Styczeń 2020 r.

     Koordynator zespołu, członkowie zespołu

     12.

     Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w II semestrze w roku szkolnym 2019/2020

     Wpis do dzienników ppp poszczególnych klas

     Styczeń 2020r.

     Dyrektor, wychowawcy

     13.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych o ustalonych dla ucznia formach , sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w II semestrze w roku szkolnym 2019/2020

     Informacja pisemna

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora szkoły

     Wychowawcy, pedagog, specjaliści szkolni

     14.

     Uzupełnienie dokumentacji

     Forma pisemna wg. ustaleń zespołu

     Luty 2020r.

     Koordynator zespołu

     15.

     Realizowanie Indywidualnych Programów

     Edukacyjno-Terapeutycznych.

     Dbanie o postępy

     uczniów objętych

     poszczególnymi

     działaniami. Kontrola

     postępów uczniów w w/w

     zakresie, współpraca z

     rodzicami uczniów.

     II semestr roku szkolnego 2019/2020

     Wszyscy nauczyciele i specjaliści szkolni

     16.

     Wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień

     uczniów

     Rozmowy z uczniami,

     wychowawcami,

     rodzicami

     W ciągu całego roku szkolnego, na bieżąco

     Wychowawcy klas, pedagog

     17.

     Rozwijanie umiejętności wychowawczych

     rodziców poprzez spotkania z rodzicami uczniów

     objętych dodatkową pomocą, proponowanie

     rodzicom kontaktów ze specjalistami.

     Kontakt indywidualny

     II semestr roku szkolnego 2019/2020

     Wychowawcy, specjaliści szkolni, pedagog

     18.

     Współpraca nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia

     Obserwacja, spotkania

     W ciągu całego roku szkolnego, na bieżąco

     Wszyscy nauczyciele

     19.

     Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     Spotkania z członkami zespołu i nauczycielami

     W zależności od potrzeb, na bieżąco

     Dyrektor szkoły

     20.

     Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów

     Konsultacje, spotkania, podnoszenie kwalifikacji

     W zależności od potrzeb, na bieżąco

     Poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

     21.

     Ocena efektywności i ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. WOFPU, diagnoza funkcjonalna. Wnioski do dalszej pracy

     Forma pisemna

     Czerwiec 2020 r.

     Zespół, wychowawcy, specjaliści szkolni

     22.

     Podsumowanie działalności zespołu.

     Zbieranie danych, analiza

     dokumentów, rozmowy

     Czerwiec 2020 r.

     Koordynator zespołu, członkowie zespołu

      

      

     Członkowie zespołu:                                                                         Podpis:

     1. Beata Angielska                                                        1.
     2. Małgorzata Słomkowska                                           2.
     3. Agnieszka Tobojka                                                   3.
     4. Małgorzata Zembrzuska                                            4.
     5. Magdalena Renda                                                     5.
    • Plan  pracy zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     w roku szkolnym 2017/2018

      

     Lp.

     Zadanie

     Forma

     Termin

     Odpowiedzialny

     1.

      

     Spotkanie organizacyjne zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas II-III gimnazjum.

      

      

     Spotkanie

     Zespołu

     Do 11.09.2017 r.

     Koordynator

     zespołu

     2.

     Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum, dla uczniów kl. II- III gimnazjum, w tym w szczególności:

     1) ustalenie zakresu, w którym uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami oraz uczniowie nie posiadający orzeczeń i opinii, a wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, wymagają pomocy;

     2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając przy tym  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenia lub opinie,  uwzględnienie także zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii

     Spotkanie

     Zespołu

     Do  25.09.2017 r.

      

     Koordynator zespołu

     3.

     Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły  ustalonych przez zespół form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Forma pisemna

     Do  30.09.2017 r.

     Dyrektor szkoły

     4.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Informacja na piśmie

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora szkoły

     Koordynator  zespołu

     5.

     Opracowanie przez zespół IPET-ów i aktualizowanie tych

     z minionego roku szkolnego.

     Forma pisemna

      

     Do 30.09.2017 r.

     Koordynator zespołu

     6.

     Ocena efektywności udzielanej pomocy wobec uczniów objętych w I semestrze roku szkolnym 2017/2018 pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

     Planowanie  dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych uczniów.

     Spotkanie

     Zespołu

     Styczeń 2018 r.

     Koordynator zespołu

     7.

     Zatwierdzenie przez dyrektora ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w II semestrze 2017/2018

     Wpis do  dzienników ppp

     Poszczególnych klas

      Styczeń 2018 r.

     Dyrektor szkoły

     8.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w drugim semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Informacja pisemna

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora

     Koordynator  zespołu

     9.

     Uzupełnienie dokumentacji.

     Forma pisemna wg ustaleń zespołu

      

     Styczeń 2018 r.

     Koordynator  zespołu

     10.

     Podsumowanie działalności zespołu. Ustalenia wstępnego  planu na rok szkolny 2017/2018

     Spotkanie zespołu

     Czerwiec 2018 r.

     Koordynator  zespołu

     11.

     Prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.

     Obserwacja, notatki w dzienniku ppp.

     W ciągu całego roku na bieżąco

     Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

     12.

     Współpraca nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

      

     Obserwacja, spotkania

     j.w

     j.w

     13.

     Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Spotkania z członkami zespołu i nauczycielami

      Na bieżąco, w zależności od potrzeb

     Dyrektor szkoły

     14.

     Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów  poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.

     Konsultacje, spotkania

     j. w

     Poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora.

     15.

     Wnioski o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania zaistniałego problemu (jeżeli  udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia).

     Wniosek na piśmie

     j.w

     Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

      

     Źródło:

     • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.)

                 Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl/

      

     Harmonogram opracował Zespół w składzie:

     1.     M. Słomkowska – koordynator………………………………

     2.     Waldemar Westerlich …………………………………………

     3.     Aldona Auguścik………………………………………………