• Dokumenty szkolne

     • ______STATUT SZKOŁY______

     • ZESPÓŁ  SZKÓŁ W JANOWIE

      13 – 113 JANOWO ul. Chorzelska 21

      woj. warmińsko-mazurskie 
      NIP 984-01-45-001 Regon 511414097 
      Załącznik do Uchwały Rady Gminy Janowo NrXXIV/149/01
      z dnia 31 sierpnia 2001r.
      (tekst ujednolicony z dnia 30.09.2009r)

      STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Janowie

      SZKOŁA PODSTAWOWA
      im. Marszałka Polski
      Józefa Piłsudskiego
      w Janowie

      GIMNAZJUM w Janowie


      SPIS TREŚCI:

      Rozdział I – NAZWA SZKOŁY………………………………………………………………………………….…..2
      Rozdział II – INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ …………………………………………………...2
      Rozdział III – CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ………..3
      Rozdział IV -  ORGANY  ZESPOŁU SZKÓŁ…………………………………………………………………...23
      Rozdział V – ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ……………………………………………………………..35
      Rozdział VI – WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA……………………………………….....54
      Rozdział VII – NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ…………………………..81
      Rozdział VIII – OBOWIĄZEK  SZKOLNY…………………………………………………………………...…96
      Rozdział IX - PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI    SZKOLNEJ ……………………………………………………………………………………………………………..100
      Rozdział X - POSTANOWIENIA  KOŃCOWE …………………………………………………………..…108

       

       

      ROZDZIAŁ I


      NAZWA SZKOŁY


              § 1.1. Nazwa szkoły zawiera:
      1) określenie: Zespół Szkół
      2) Siedzibę:  Siedzibą Zespołu Szkół w Janowie  jest budynek położony przy ul. Chorzelskiej Nr 21  w Janowie;
              2. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły to jest:
      -    Zespół Szkół  w Janowie  Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
      -    Zespół Szkół  w Janowie  Gimnazjum  w Janowie.  
              3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu. Zespół Szkół w Janowie
      na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
             4.  Zespołowi Szkół nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady zespołu lub wspólny wniosek rady pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.
      1)    Poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół mogą być nadane odrębne imiona.

                                                                                                     ROZDZIAŁ II


          INNE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

       

             § 2. Organem prowadzącym Zespół Szkół w Janowie jest Samorząd Gminy Janowie
       1)     Cykl kształcenia trwa w:
             a) szkole podstawowej -  sześć lat,
             b) gimnazjum                -  trzy lata,
             c) oddział przedszkolny – 1 rok.
      2)     Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę;
      3)     Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

       

       

       

      ROZDZIAŁ III


      CELE I ZADANIA SZKÓŁ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ


             § 3. Szkoła podstawowa i gimnazjum realizują cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 i Nr 106,poz.496, ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
              1. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
      1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;
      2)uchylony;
      3)uchylony.
             2.  Umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
       1) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych;
       2) poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne;
      3) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
             3. Kształtują środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków i wieku ucznia poprzez:
      1) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów zespołu;    
      2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
      3) realizowanie programów wychowawczych i programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
             4. Sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
       1)zorganizowanie zajęć świetlicowych;
      2)umożliwienie spożywania posiłków;
      3)system zapomóg i stypendiów;
      4) uchylony;
      5) prowadzenie zajęć dydaktyczno –wyrównawczych;
      6) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
      7) uchylony;
      8) pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły;
      9) Z należytą troską dbają o rozwój umysłowy, moralno -emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez:
              a) organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności turystyczno -krajoznawczej,
              b) kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywaniu wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,
             c) dostosowanie kształcenia do standardów i wymagań egzaminacyjnych,
             d) umożliwienie rozwijania szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania,
             e) umożliwienie uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
       językowej i religijnej, w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
      10) zapewnienie pomocy w nauce uczniom słabszym.
             5. Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych poprzez:
      1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
      2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
      3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
      4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
      5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
      6) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
      7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
      8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
      9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
      10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

             6. Celem kształcenia ogólnego w gimnazjum:

      1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii praktyk;

      2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

      3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

             7. Do zadań Szkoły należy:

      1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole, oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

      2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

      3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

      4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

      5) rozpoznanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczenia;

      6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosowanie do potrzeb i zgodo dnie z odrębnymi przepisami;

      7) organizowanie obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

      8) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania i możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnych ucznia;

      9) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizacje zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zdań statutowych szkoły;

      10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach ;

      11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

      12) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

      13) zapewnienie w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

      14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

      15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

      16) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania zawodu poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe;

      17) zapewnienie opieki zdrowotnej poprzez służbę zdrowia;

      18) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

      19) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

      20) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

      21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

      22) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

      23) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagającym opieki ze względu na inne okoliczności poprzez organizowanie świetlicy szkolnej (internatu);

      24) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

      25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

      26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

      27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowanie dla innych kultur i tradycji;

      28) upowszechnianie postaw wobec problemów ochrony środowiska;

      29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

      30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

      31) prowadzenie Edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;

      32) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

      33) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

      34)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szklonej i archiwizacji

      35) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

              §3a. Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych w szczególności:
       1) organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,
      2) organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów szkoły,
      3) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów, osiągających wybitne sukcesy.
              §3b. Szkoła kładzie duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy, zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.
             §3c. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły.
             §3d. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły , nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.
            § 3e.Sposoby realizacji zadań szkoły:
            1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół oraz  programem wychowania przedszkolnego.
            2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
            3. Program nauczania zawiera:
      1)    szczegółowe cele edukacyjne;
      2)    tematykę materiału edukacyjnego;
      3)    wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
             4. Nauczyciel  może wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
      1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
      2) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
      3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
             5. Przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku w szkole, dyrektor szkoły może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe.
              6. Każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
              7. Programy nauczania dopuszcza do użytku  dyrektor szkoły.
              8. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.
               9. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

              10. Uczniowie zdolni otaczani są opieką. W szczególności:

      1) Umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;

      2)  organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

      3) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;

      4) kieruje się ucznia do opieki przez Zespół ds. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w celu wypracowania indywidualnych form i metod pracy z nimi;

      5) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;

      6) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
              § 3f. 1.  Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanego dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
               2.  Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
               § 3g. 1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
      1)    realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
      2)    pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 8,15 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
      3)    opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
      4)    przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i na innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
      5)    obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
      6)    umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
      7)    odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
      8)    oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
      9)    prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
      10) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
      11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
      12) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
      13) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
      14) ogrodzenie terenu szkoły;
      15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
      16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
      17) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
      18) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sali gimnastycznej w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
      19) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym dzieci niepełnosprawnych;
      20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
      21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
      22) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i preparatów;
      23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

             § 3h. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

      1) Nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

             a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
             b)  rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
             c)   organizację wycieczek integracyjnych,
             d)   pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez wychowawcę,
             e)  udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę ,
             f )  współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
             g)   respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
             h)  organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

      2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i  losowych  poprzez:
             a)    udzielanie pomocy materialnej,
             b)    występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów.
             § 3i. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
      1)  realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
      2)  rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
      3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami  i psychologami;
      4)  działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 
      5)   współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami.

             § 3j. 1. Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół  nauczycieli zwany dalej Komisją Profilaktyki Szkolnej, powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny program profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

             § 3k. 1. Szkolny Program  Profilaktyki  uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia  roku szkolnego  Rada Rodziców  w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną szkoły.

             2. Jeżeli Rada rodziców  w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie  Szkolnego Programu Profilaktyki , program ten ustala dyrektor szkoły z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

             3. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

             4.  Wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom.
             § 3l.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
             §3m. 1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
      1)    diagnozowaniu środowiska ucznia;
      2)    rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
      3)    rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
      4)    wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
      5)    prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
      6)    podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
      7)    wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
      8)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
      9)    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
      10)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
      11)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
      12)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

      13)   pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na  opracowaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce.


             § 3n. 1. Pomoc  psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
      1)    rodzicami;
      2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
      3)    podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.


             § 3o. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
      1)    rodziców;
      2)    ucznia;
      3)    nauczyciela – wychowawcę klasy;
      4)    poradni psychologiczno-pedagogicznej.


              § 3p. 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
      1)    zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
      2)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
      3)    porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
      4)    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
      5)    porad dla uczniów;

      6) zajęcia rewalidacyjne;

      7) systemowych działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań uczniów , w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

      8) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokajania;

      9) zindywidualizowanie pracy z uczniem zdolnym na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

      10) zajęcia socjoterapeutyczne;

      11) klas terapeutycznych;

      12) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

               2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

      1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

      2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

      3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

      4) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i wychowawców;

      5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

      6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielania im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

      7) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

      8) diagnozowanie dojrzałości szkolnej ,,0”;

      9) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;

      10) prowadzenie odpowiedzialnej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

      11) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;

      12) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowania i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

      13) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

      14) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

      15) przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z postanowieniami dyrektora szkoły;

      16) realizacja zadań przypisanych Zespołom;

      17) nadzór i analizowanie stopnia przestrzegania w szkole postanowień Konwencji o prawach dziecka i prawach człowieka;

      18) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

             3.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie  możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

      1) wybitnych uzdolnień;

      2) niepełnosprawności;

      3) niedostosowania społecznego;

      4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

      5) specyficznych trudności w uczeniu się;

      6) zaburzeń komunikacji językowej;

      7) choroby przewlekłej;

      8) zaburzeń psychicznych;

      9) sytuacji kryzysowej lub traumatycznych;

      10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

      11) zaniedbań środowiskowych;

      12) trudności adaptacyjnych;

      13) odmienności kulturowej.


             § 3r.  Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
             § 3s.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.

             1. Nauczyciel zajęć dydaktyczno- wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.


              § 3t.   Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 3s.


              § 3u. 1.  Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
              2. Korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
              3. Logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć od 2 do 4 dzieci.
              4.  Socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym ,organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.
              § 3w.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
              § 3y. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
              § 3z.   O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
              § 3aa.1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:
      1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
      2)    odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
      3)    realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
      4)    zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
      5)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

      6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

           
             § 3ab.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).
              § 3ac.1. Uczniom (dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu), którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem (indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolny).
              2. Indywidualne nauczanie (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne) organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
              3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych przedmiotów. (przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć).
              4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole.
              5. Zajęcia indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
              6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:
      1)    z oddziałem szkolnym, albo;
      2)    indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły  w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia  znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
              7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.
               8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania ( przygotowania przedszkolnego), dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego (wychowania przedszkolnego), stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
               9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania (przygotowania przedszkolnego) oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.
              10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:
      1)    od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla klas zerowych;
      2)    dla uczniów klas I –III SP – od 6 do 8 godzin;
      3)    dla uczniów klas IV –VI SP  - od 8 do 12 godzin;
      4)    dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
               11. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 10 pkt 2 -4 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.
              12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.
             § 3ad. 1.  Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
             2.     udzielanie pomocy materialnej ;
             3.     występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.
             § 3ae. 1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
             2. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
             3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych szkoły.
             § 3af.  Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

              § 3ag. W szkole obowiązuje Szkolny System Rozpoznawania  Indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów.

              § 3ah. 1 Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

              2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektor szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu .

              3. W przypadku, gdy podjęte działania w szkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie są efektywne i nie stwierdza się wyraźnej poprawy w zakresie pokonywania trudności o których mowa w §3p ust.2 pkt 5-13 statutu szkoły, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, na wniosek nauczyciela  lub specjalisty wykonującego działania w szkole działania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną składa wraz z uzasadnieniem wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia. Dyrektor szkoły informuje rodziców o podjętych działaniach.

              4. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

             5. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w statucie szkoły.

             6. W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień . Zadania Zespołu określa Regulamin.

             § 3ai 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

      1) dostosowaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

      2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych; intelektualnych i fizycznych ucznia;

      3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

      4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

      5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

              § 3aj. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

              § 3ak.  Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

              § 3al.  W szkole dwa razy w roku prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczona jest na dwa tygodnie przed datę ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

              § 3ał.1  W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły d.s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla jednorodnych dysfunkcji.

              2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

      1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:

                 a)rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

                 b)rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.

      2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania;

      3)dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków  i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

      4)wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;

      5)planowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji w gimnazjum szkole ponadpodstawowej;

      6)opracowanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

      7)opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano rozpoznania w § 3p ust.3 pkt 5-13 statutu szkoły;

      8)podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie problemów wychowawczych;

      9)organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli;

      10)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

      11)wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

      12)współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

              3.W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, wskazani przez dyrektora nauczyciele obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni w szkole, wychowawca.

              4.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczące ich dziecka. O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia rodziców, wychowawca klasy.

              5.W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach.

              6.Na wniosek dyrektora szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w rejonie, której znajduje się szkoła.

              § 3am .1 Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacją jej i badaniem efektywności działań w przypadkach:

      1) ,,z urzędu”, gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni pedagogiczno-psychologicznej;

      2) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły oczekiwanej poprawy;

      3) na wniosek ucznia lub jego rodziców(opiekunów prawnych).

              § 3an .1 W przypadkach, o których mowa w § 3 ał 1. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwana dalej ,,Kartą”.

              2. Karta zawiera:

      1) imię(imiona) i nazwisko ucznia;

      2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

      3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia nauczyciela), a w tym:

              a)diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-

              pedagogicznej,    

              w tym poradni specjalistycznej,

             b)informacje o stanie zdrowia ucznia lub,

             c)rozpoznanie dokonane przez Zespół.

      4)obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia;

      5)zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane;

      6)podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu;

      7)podpis dyrektora szkoły.

              3. Po upływie okresu udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez dyrektora szkoły, Zespół, o którym mowa § 3ał1. statutu szkoły, dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.

              4. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

              5. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, kopię Karty przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.

              6. Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły oryginał Karty otrzymuje rodzic lub pełnoletni uczeń.

              § 3ao. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu prowadzącego.

             § 3ap. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Nidzicy na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

             § 3ar.1. W Zespole Szkół w Janowie zatrudnia się pedagoga, logopedę

             2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

      1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia mowy, w tym mowy głośnej i pisma;

      2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników-organizowanie pomocy logopedycznej;

      3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach uczniów, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

      4) organizowanie pomocy logopedycznej uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

      5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

      6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpracy z najbliższym środowiskiem ucznia;

      7) udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki i Programu Wychowawczego;

      8) przewodniczenie Zespołom d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z postanowieniami dyrektora szkoły;

      9) realizacja zadań przypisanych Zespołom;

      10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

              3. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego, logopedy określa dyrektor szkoły.

              § 3 as. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole, może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

              § 3 at 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej ,,programem”.

              2.Program określa:

      1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

      2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

              a) ucznia niepełnosprawnego-zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

              b) ucznia niedostosowanego społecznie-zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

              c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym-zakres działań o charakterze  

                 resocjalizacyjnym,

              d) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym-zakres działań o charakterze

               socjoterapeutycznym,

      3) formy pracy z uczniem;

      4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora;

      5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół, o których mowa w § 3ał Statutu szkoły;

      6) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

      7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.

              3. Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w  § 3ał statutu szkoły, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

             4.Zespół, o którym mowa w ust. 3,  dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

             5.Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 4, rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków, egzaminu gimnazjalnego, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


          ROZDZIAŁ IV


          ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ


              § 4.1. Organami zespołu szkół są:
      1) Dyrektor Zespołu Szkół;
      2) Rada Pedagogiczna;
      3) Rada Rodziców;
      4) Samorząd Uczniowski.
             2. uchylony.
             § 4.1.1.  Każdy z wymienionych organów w § 4 ust.1 działa zgodnie z ustawą o systemie  oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
             § 4.2. Dyrektor szkoły:
      1)    Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zespołu;
      2)    Sprawuje nadzór pedagogiczny nad  działalnością nauczycieli  i wychowawców;
      3)    Przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
      4)    Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący;
      5)    uchylony;
      6)    Zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami;
      7)    Przyznaje nagrody oraz wymierza karę pracownikom szkoły;
      8)    Dysponuje środkami finansowymi;
      9)    Opracowuje arkusz organizacyjny;
      10)    Dba o powierzone mienie;
      11)    Wydaje polecenia służbowe;
      12)    Dokonuje oceny pracy nauczycieli;
      13)    Mianuje nauczycieli;
      14)    Realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy “Karta Nauczyciela”;
      15)    Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i udziela na wniosek rodziców             (prawnych opiekunów) zezwoleń na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku nauki, obowiązku szkolnego, obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
      16)    Reprezentuje Zespół Szkół na zewnątrz;
      17)    uchylony;
      18)    Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
      19)    Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami;
      20)    Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów;
      21)    Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
      22)    Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
      23) Podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będą obowiązywał od początku następnego roku szkolnego przez  3 lata szkolne;
      24) Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
      25) Jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla
      nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;
      26) Zezwala na korzystanie z nieodpłatnego oprogramowania zabezpieczającego przed
      dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
      psychicznego i moralnego uczniów lub zapewnia możliwość wykorzystania innego
      oprogramowania spełniającego minimalne wymagania;
      27) uchylony;
      28) uchylony;
      29) Ustala korzystanie przez uczniów na terenie szkoły z urządzeń multimedialnych i
      telekomunikacyjnych;
      30) Przedkłada radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz do 31 sierpnia każdego roku szkolnego przedstawia wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
      31) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
      32) Szkoła Podstawowa odracza obowiązek nauki;
      33) Organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie szkoły i decyduje o jej zakończeniu;
      34) W porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne;
      35)  Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
      36)  Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
      37) Umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;
      38) Opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
      39) Skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w  statucie;
      40) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po kl. VI SP i egzaminów gimnazjalnych;
      41) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
      42) Organizuje działalność szkoły, a w szczególności:
              a) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły, a w

              szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków   

              pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym,
              b) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
              c) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz    

              dbałości o estetykę i czystość,
              d) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły,
              e) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem     

              zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
              f) organizuje prace konserwacyjno –remontowe ,
              g) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły,
              h) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły

              zgodnie z odrębnymi przepisami,

               i) wyznacza w miarę potrzeb , w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych

              przepisach, dni wolne od zajęć, z zachowaniem zasad określonych w § 4ust.2 pkt.42   

              litera j,

              j) informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach

              wolnych,

              k) ,, zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze    

               w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających     

               zawieszenie  zajęć temperatury -15°, mierzonej o godzinie 2100. Określone warunki  

              pogodowe nie    bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora  

              szkoły,

               l) odwołuje zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w sytuacjach, gdy występuje

              zagrożenie zdrowia uczniów,

              ł) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny,

              m) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczni-wychowawczej,

              n) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności

             wchodzących w zakres obowiązków nauczycieli,

             o) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu

             technicznego urządzeń na boisku szkolnym,

              p) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach  

              publicznych.
      43) Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
              a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami

             szkoły,
             b) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników

             samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i   w oparciu o  

             opracowane przez siebie kryteria oceny,
             c) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w

             jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
             d) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym  

             na stanowiskach urzędniczych w szkole,
             e) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
             f) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu  

             zawodowego,
             g) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli  

             i   pracowników,
             h) udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,
             i) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
             j) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
             k)  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
             l) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi

             przez organ prowadzący,
             ł) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
             m) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach  

             pracy,
             n) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie

            terytorialnym,
             o) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do    

             opiniowania  i zatwierdzania,
             p) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa,

             r) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia

            zasadniczego   oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub  

            opiekuńczych.
      44) Sprawuje opiekę nad uczniami:
               a) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
               b) powołuje Komisję Stypendialną,
               c) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji   

               stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za   

               osiągnięcia sportowe,
               d) egzekwuje przestrzegania przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu  

               szkoły,
               e) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia,
               f) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do

             „wyprawki  szkolnej”,
                g) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju   

                psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki

                medycznej w szkole.
      45) Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły.
      Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym
      ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

      46) Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwrocie kosztów zakupu podręczników finansowanych ze środków publicznych na podstawie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach.

      47) Dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania , który określa  dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

                a) poszczególnych obowiązkowych zajęć  edukacyjnych z zakresu kształcenia  

                ogólnego  oraz zajęć z wychowawcą,

                b) zajęć  rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,

                c) dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone,

                d) zajęcia religii lub etyki,

                f) zajęć  wychowania do życia w rodzinie.

      48) Ustala się w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem  art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela .

      49)  Dyrektor szkoły może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

      50) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa.

      51) Określa po zaopiniowaniu przez radą pedagogiczną szczegółowe warunki realizacji
      i oceny projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;


                 § 4.3 Rada Pedagogiczna:

      1) Uchwala i zatwierdza plany pracy, programy wychowawcze Zespołu Szkół i programy profilaktyki, (o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.3 ppkt. c) po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
      2) Zatwierdza plany pracy zespołu szkół na każdy rok szkolny;

      3) Zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
      4) Podejmuje uchwały  w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
      5) Podejmuje chwały w sprawie skreślenia z listy uczniów;
      6) Ustala organizację  doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
      7) Występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie  z funkcji dyrektora;
      8) Deleguje  przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
      9) Opiniuje tygodniowy podział godzin;
      10) Opiniuje projekt planu finansowego;
      11) Opiniuje propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału stałych prac i zajęć;
      12) uchylony;
      13) Opiniuje szkolny zestaw programów nauczania;
      14) W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w
      szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić
      w trakcie roku szkolnego;
      15) Uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
      16) Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
      17)  Opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
      18) Opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
      19) Wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
      20) Opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
      21) Przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
      22) Może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
      23) Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
      24) Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
      25) Ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
      26) Uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
      27) Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
      28)  Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;

      29)  Opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

      30)  Opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez uczniów gimnazjum.


               § 4.3.1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Janowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dot. kształcenia, wychowania i opieki.
               § 4.3.2. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Rada Pedagogiczna ustala REGULAMIN swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
             § 4.3.3. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

            § 4.3.4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji  podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

             § 4.3.5 Rada pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

              1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego przed  
              dopuszczeniem do użytku szkolnego;

              2) wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla    

              których nie jest ustalona podstawa programowa;

              3) opiniuje szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego przez  

              uczniów   gimnazjum.
             § 4.4. Rada Rodziców:
      1) Występuje do rady pedagogicznej i dyrektora  z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty;
      2) Współpracuje z  Samorządem Uczniowskim;
      3) Działa na rzecz rozwoju  wyposażenia szkoły i jej rozwoju;
      4) Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;
      5) Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
      6) Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły;
      7) Deleguje  przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora Zespołu Szkół.
      8) Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:
              a) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,
              b) organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
              c) tryb podejmowania uchwał,
              d) zasady wydatkowania funduszy.
      9) Opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;

      10) Opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
      11) Deleguje swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy;
      12) Uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły oraz
      program profilaktyki. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
       szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu
      wychowawczego szkoły lub programu profilaktyki, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
      dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w
      porozumieniu z Radą Pedagogiczną;
      13) Opiniuje szkolny program i harmonogram poprawy efektywności  kształcenia lub
      wychowania;
      14) Opiniuje projekt planu finansowego;
      15) Rada Rodziców, w celu wspierania działalności szkoły może gromadzić fundusze
       z  dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności  statutowej szkoły;
      16) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności określający w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

      17)  Opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
                § 4.5. Samorząd Uczniowski:
      1)    uchylony;
      2)    Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
              a) oceniania, klasyfikowania i promowania,
              b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności.
      3) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi  wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:
              a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i

              stawianymi wymaganiami,
              b) prawo do organizacji życia szkolnego,
              c) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
              d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  

              rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w

              porozumieniu z dyrektorem,
              e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
      4)    Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej;
      5)    Opiniuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny szkoły.
              § 4.6. Zasady rozwiązywania konfliktów:
      1)    uchylony;
      2)    uchylony;
      3)    Rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady, jeżeli w regulaminie je pominięto;
      4)    uchylony;
      5)    uchylony;
      6)    Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
      7)    Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
      8)    uchylony;
      9)    uchylony;
      10)   uchylony;
      11)   Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały;
      12)    uchylony;
      13)     W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
                a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji  

                 należy do dyrektora szkoły,
                 b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze  

                 stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk,
                 c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów –  

                 strony sporu,
                 d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie  

                 zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze;
      14) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole;
      15) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania;
      16) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne;
      17) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

               § 4.6.1 Zasady współpracy organów szkoły.

      1) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;
      2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły;
      3) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego;
      4) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;
      5) Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu;
      6) Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;
      7) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia;
      8) Formy współpracy Szkoły z rodzicami:
               a) Współpraca dyrektora szkoły z rodzicami.
               - zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły,    

                m.in.  organizacja szkoły,  zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi,

               wychowawczymi i  opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych   

               dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I,
               - udział dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o

               bieżących  problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły,
              -  przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach

              pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z  

               rodzicami,
             - rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas  

              dyżurów dyrektora,
             b) Współdziałanie w zakresie:
            - doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
            - poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
            - zapewnienia pomocy materialnej uczniom,
             c) Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek    

             dotyczących pracy Szkoły :
             - za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
             - za pośrednictwem Rady Rodziców,
             d) Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
             - rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku

              szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego,

              zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i

               problemach,
              - wspólne spotkania wszystkich nauczycieli z rodzicami klas pierwszych,
              e) Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora  

               Szkoły):
              - przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
              - ustalenie form pomocy,
              - wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
              - wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji   

               rodziców, współtworzenie  zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,
              - omawianie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i szkoły,
               - zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji     

               rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej,  zakończenia roku szkolnego,  

               pożegnania absolwentów itp.),
              - udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,   

               imprezach  sportowych,
               -  zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami  

               usprawiedliwiana nieobecności przez uczniów,
               f) Indywidualne kontakty:
               - wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
               - kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo   

                 słabe   wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję,

                przekazywanie  informacji w zeszytach    przedmiotowych  przez nauczycieli

                 poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
                - udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,
                - udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie ( za zgodą rodziców) do  

                Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
                -  obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z  

                 nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć

                edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnych  Zasadach   

                Oceniania,
      9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w  niniejszym statucie.
                § 5. W Zespole Szkół w Janowie dopuszcza się możliwość utworzenia 1 stanowiska wicedyrektora.
       1)uchylony;
       2) uchylony;
       3) W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeśli nie      utworzono takiego stanowiska - inny nauczyciel Zespołu Szkół, wyznaczony przez organ prowadzący.
         

      ROZDZIAŁ V


          ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ


               § 6.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
               2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są w rozdziale: Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.

               3. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.
               § 7. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny  opracowany przez dyrektora do  dnia  30 kwietnia  każdego  roku z uwzględnieniem szkolnych planów  nauczania,  o  których mowa w przepisach w sprawie ramowych  planów  nauczania.
               2. Arkusze organizacyjne Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.
               3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:  liczbę pracowników   szkoły,   w   tym pracowników   zajmujących   stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć  edukacyjnych  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat, z wyłączeniem dyrektora i zastępców dyrektora, które wynikają z art. 42 ust.2 pkt 2. KN ( w roku szk. 2009/2010 dodaje się 1 godzinę ).            
               4. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.
               § 8.1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół wchodzących w skład zespołu jest oddział. Liczba uczniów w oddziale nie może być większa niż 26. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów  dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu Szkół, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w powyższej sprawie.
                2. uchylony
                3.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i technologii informatycznej, dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej ( ostatni zapis obowiązuje od 1.09.2012).
                4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum prowadzone są w grupach oddziałowych, między oddziałowych lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26.

                 5. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

                 6. Gimnazjum uczniowie klas pierwszych wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły składają deklaracje wyboru poziomu nauczania języka nowożytnego na:

      1) poziomie III.0-dla początkujących;

      2) poziomie III.1-dla kontynuujących naukę.

                 7. W pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego przeprowadza się sprawdzian kompetencyjny z języka nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup oddziałowych i międzyoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka.

                 8. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w formie zajęć określonych w § 12.1 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

                  9. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.

                 10. Odziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

                 11. W oddziałach integracyjnych szkołach ogólnodostępnych, a także w szkołach specjalnych, w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej, podczas ćwiczeń, o których mowa dokonuje się podziału na grupy, z tym , że grupa nie powinna liczyć mniej niż 5 osób.

                    12. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń na więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć w tym laboratoryjnych( biologia, fizyka, astronomia, chemia, przyroda,) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

                   13. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

                   14. Uczniom danego oddziału lub grupie między oddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

                   15. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.14, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

                    16. Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.14, jeżeli zgłosi dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.

                    17. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

                    18. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum w pierwszym tygodniu roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsc zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych szkoły.

                  19. Zajęcia, o których mowa w ust. 5 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

      1) zajęć sportowych;

      2) zajęcia rekreacyjno-zdrowotnych;

      3) zajęć tanecznych;

      4) aktywnych form turystyki.

                   20. Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń.

                    21. Oddziały liczące mniej niż 30 osób mogą być dzielone na grupy na czas ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy za zgodą organu prowadzącego.

                    22. Na zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, jeżeli z programu wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych (biologia, fizyka, chemia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa) dokonuje się podziału na grupy, jeżeli oddział liczy 31 uczniów i więcej.

                    23. Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego  oddziału lub klas na cały okres kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.

                    24. Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

       Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.

      1) Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami;

      2) Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zmienione;

      3) W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych;

      4) W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych;

      5) Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
      w dwóch rodzajach zajęć;

      6) W przypadkach, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji tj. religii i etyki na świadectwie i w arkuszu ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia;

      7) W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób średnia ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę zaokrągla się do liczby całkowitej w górę.

                     25.  1) Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt;

      2) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 25, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach;

      3) Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocje ucznia do klasy programowo wyższej ani ukończenie szkoły przez ucznia.

                    26. Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach z informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po spełnieniu warunków:

      1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

      2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach;

      3) uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczane w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi;

      4) uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły;

      5) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły -Rozdział V – Wewnątrzszkolne zasady oceniania;

      6) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

                       27. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni publicznej, w tym publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

                        28. Uczniowie ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.

                         29. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

                         30. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej, może zwolnić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnienie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą.

                        31. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczając uczniom dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.

                       32. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

                         33. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

                       34. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły dokonuje: podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

                      35. W przypadkach, jak w ustępie 34 pkt. 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

                     36. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania.
                      § 9. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora zespołu szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
                  § 10.1. Podstawową formą pracy szkoły  są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
                  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
                  3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas  trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

                 4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

       1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

      2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

      3)  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

      dydaktyczno –wyrównawcze;

      4)zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w  rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

      5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;  

      6) zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

      7) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;

      8) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

      9) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

      10) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczani.
                § 11. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.
                § 12. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym może ustalić odrębne  zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone  poza systemem  klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.  

      § 12a.  Indywidualny tok nauki.
                1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
                2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
      1)wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
      2)oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
                3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
                 4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
                 5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
                 6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
                 7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
      1) uczeń -  z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
      2) rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
      3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego
                   8. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
                   9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
                 10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
                  11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogcznej.
                  12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
                  13. W przypadku zwolnienia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
                  14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
                  15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
                 16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
                17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
                18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
      1)    uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
      2)    zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
                   19.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
                  20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
                  21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
                  22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
                  23. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
                 24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
                 25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
                  § 13.1. Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową i nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, można w gimnazjum organizować klasy przysposabiające do pracy zawodowej.
                   2. Klasę, organizuje dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego w oparciu o odrębne przepisy.
                   3. Dyrektor kieruje ucznia do klasy, o której mowa w ust. 1 na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po dokładnym zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, uwzględniając wynik sprawdzianu osiągnięć edukacyjnych ucznia, opinię lekarską, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, zgodę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
                    § 14.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
                    2. Biblioteka  zajmuje  dwa pomieszczenia , z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

      §14.2 Organizacja biblioteki szkolnej.

      1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi szkoły na zasadach ogólnie przyjętych:

      1) udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia;

      2) w bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach oraz wypożyczający książki lub pracujący w czytelni;

      3) w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku;

      4) w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków (śniadania, owoców, lodów, słodyczy itp.);

      5) księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu;

      6) z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni;

      7) użytkownicy mają wolny dostęp do półek;

      8) wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory taśmoteki i wideoteki udostępnia nauczyciel – bibliotekarz;

      9) jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający 1 miesiąca, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu;

      10) uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki;

      11) wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia;

      12) wypożyczone książki należy szanować;

      13)  w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem;

      14) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników),

      15) kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza bibliotekarz;

      16) kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      17) w bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów i nauczycieli.

      2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

      1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

      2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

      3)  kontroluje stan ewidencji,

      4)  zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych,

      5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,

      6)  uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej,

      7) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką,

      8)  zapewnienia realizację ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna” w ramach nauczania różnych przedmiotów,

      9) obserwuje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.

      3. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, kasty video, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne.

      4. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

      §14.3 Zadania nauczyciela bibliotekarza

      1. Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.

      2. Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników.

      3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

      1) udostępniania zbiorów biblioteki,

      2) udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,          

      3) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

      4) przysposabiania czytelniczo – informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi uczniami i grupami,

      5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych,

      6) współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

      7) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

      8) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

      9) stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,
      10) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,
      11) kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach elektronicznych,

      12) inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów,

      13) pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole,
      14) ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów,

      15) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością,

      16) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,
      17) popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji,
      18) organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych przedmiotów, wzorcowych konspektów lekcji, scenariuszy zajęć,

      19) realizowania ogólnopolskich akcji i programów m.in. „Cała Polska czyta dzieciom” , „Dni czytelnictwa”(w zależności od zgłoszonych ofert),

      §14.4 Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

      1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:
      1) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach

      upowszechniania i rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami,

      wystaw książkowych itp.,

      2) trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,
      3) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach

      czytelniczych,

      4) pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności

      wychowawcze.

      2. Uczniowie:

      1) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

      2) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,

      3) są informowani o aktywności czytelniczej,

      4) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

      5) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w

      doborze literatury i kształtowania nawyków czytelniczych,

      6) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

      7) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru

      podręcznego.

      3. Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

      1) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

      2) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

      3) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

      4) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z

      informacji,

      5) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w

       zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

      4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

      1) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki

      metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

      2) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do

      pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część

      zajęć,
      3) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w

      bibliotece,
      4) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują

      informację o stanie czytelnictwa,

      5) mają możliwość korzystania z internetu, encyklopedii, programów

      multimedialnych.

      5. Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:
      1) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach

      rodzicielskich),

      2) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

      3) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

      6. Rodzice:

      1) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

      2) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,

      3) mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

      7. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

      1) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz

      czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,

      2) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym,

      3) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach

      informacji.

      4) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

      5) udział w konkursach poetyckich i plastycznych,

      6) udział w spotkaniach z pisarzami.        

      §14.5 Korzystanie z czytelni:

      1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki w godzinach jej pracy.

      2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.

      3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie pozycji z księgozbioru podręcznego lub czasopism.

      4. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, a z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

      5. W czytelni obowiązuje cisza.

       

      §14.6 Korzystanie ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM)

      1. Centrum jest czynne w godzinach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

      2. Komputery w bibliotece przeznaczone są zasadniczo do celów edukacyjnych.

      3. Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

      4. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z zasobów Internetu.

      5. Korzystać można tylko z preinstalowanych programów.

      6. Zabrania się:

      1) instalowania własnych programów,

      2) dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,

      3) samodzielnego konfigurowania sprzętu komputerowego bez zezwolenia bibliotekarza,

      4) nielegalnego pobierania oprogramowania oraz materiałów, których dotyczą prawa autorskie,

      5) korzystania ze stron upowszechniających wszelkie formy nietolerancji, pornografię, przemoc itp.

      7. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

      8. Przy stanowisku komputerowym obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

      9. Użytkownik odpowiada finansowo za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego.

      10. Wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i/lub systemu operacyjnego użytkownik ma obowiązek zgłosić jak najszybciej opiekunowi ICIM

      §15.1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na  warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się świetlicę szkolną.
      2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy  do 25 uczniów.              

      3. W świetlicy prowadzone są zajęcia integracyjne.
      4. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji pracy szkoły i dojazdu do niej uczniów. 
      5. Nauczyciel świetlicy prowadzi dokumentację zgodnie z instrukcją zawartą w dzienniku zajęć wychowawczych.
      § 15.a. 1 W celu  realizacji zadań opiekuńczych  i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę.
                    2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły za odpłatnością   ustaloną na podstawie zarządzenia dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół w Janowie.
                    3. Koszty wyżywienia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być pokrywane ze środków  GOPS, Urzędu Gminy, AWRSP, oraz innych instytucji i sponsorów.
                     § 16. Dla realizacji celów statutowych zespół szkół posiada następującą bazę:
      1)     9 sal dydaktycznych dla szkoły podstawowej i gimnazjum;
      2)      2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
      3)     sala dla oddziału przedszkolnego;
      4)     salę gimnastyczną;
      3) boisko sportowe;
      4) stołówkę i świetlicę;
      5)     pomieszczenia biblioteczne;
      6)     pomieszczenie na szatnię - szatnia wyposażona jest w szafki z kluczem, które uczeń odpłatnie dzierżawi od Rady Rodziców, za rzeczy pozostawione w szatni szkoła nie ponosi odpowiedzialności;
      7)     pomieszczenie socjalne dla  pracowników obsługi;
      8)  uchylony;
      9) pokój nauczycielski;
      10) gabinet dyrektora, sekretariat;
      11) gabinet pielęgniarki szkolnej.

                    § 16.a  Szkolny system wychowanie.
                    1.  Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Plan Pracy Wychowawczej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczego. 
       
                    2.  Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrektora oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczy szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.


                      3.  Kluczem do działalności wychowawczej szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców .  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.
                      4. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
       1)   pracy nad sobą;
       2)   bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
       3) bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
      4)   rozwoju samorządności;
      5)   dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
      6)  budowania poczucia przynależności i więzi ze szkołą;
      7)  tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły  gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
                      5. 1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. 
                      2. Uczeń:
      1) Zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
      2) Szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
      3) Umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
      4) Zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
      5) Posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
      6) Jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,
      7) Zna, rozumie i realizuje w życiu:
                     a)    zasady kultury bycia,
                     b)    zasady skutecznego komunikowania się,
                     c)    zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
                     d)    akceptowany społecznie system wartości;
      8) Chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;
      9) Umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
      10) Jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
                     6. W oparciu o Program Wychowawczy Szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny. Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
      1) Poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
      2) Przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
      3) Wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
      4) Pomoc w tworzeniu systemu wartości;
      5) Strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
                    a) adaptacja,
                    b) integracja,
                    c) przydział ról w klasie,
                    d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
                    e) określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
                     f) kronika klasowa, strona internetowa itp.;
      6) Budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
                     a) wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe,
                     b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
                     c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w     

                     podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,
                     d) wspólne narady wychowawcze,
                     e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
                     f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska,
                     g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
      7)  Strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
      8)  Promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z 
         ochroną zdrowia. Preorientacja zawodowa.

                                                                           

       

       ROZDZIAŁ VI WEWNĄTRZSZKOLNE   ZASADY  OCENIANIA

                 § 16.b. 1. Ocenianiu podlegają :
      1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;
       2) zachowanie ucznia;

       3)projekt gimnazjalny.
                    2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
                    3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
                   4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
                   5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
      1)   poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  postępach   w tym zakresie;
      2)  udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
      3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
      4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
      5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy  dydaktyczno – wychowawczej;

      6) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

      7) monitorowanie bieżącej pracy ucznia.


                   6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
      1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych;
      2)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w  formach  przyjętych w Szkole;
      3)     ustalanie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według przyjętej skali;
      4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
      5)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen  klasyfikacyjnych z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
      6)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
      7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom)informacji o postępach i  trudnościach  ucznia w nauce;

      8) ustalanie sposobu i kryteriów oceny projektu edukacyjnego.


                  7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani  nagrodą. 

                   8. Projekt edukacyjny podlega ocenianiu. Ocena za wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; promocję do klasy wyższej lub ukończenie gimnazjum.

                   9. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.             

                     § 16c. 1. W  ocenianiu obowiązują zasady:
       1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
       2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
      3)  Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
      4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany  poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
      5) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację;

      6) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych).


                       § 16d.  Jawność oceny. 
                       1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program  nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.
                      2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
      1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania;
      2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
      3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
      4) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

      5) warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
                     3. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostaniu tym wymaganiom.
                    4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych danego ucznia, na podstawie tego orzeczenia.

                         5.  Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o:

      1)       warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

      2)       warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

       

               6.   Informacje, o których mowa w ust. 2 i 5. przekazywane i udostępniane są :

      1)       w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;

      2)       opublikowania informacji na stronie internetowej szkoły w zakładkach pod nazwą odpowiedniego przedmiotu – dostęp do informacji nieograniczony;

      3)       w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;

      4)       w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;

      5)       w formie komunikatów umieszczonych na tablicach informacyjnych obok drzwi wejściowych do poszczególnych sal lekcyjnych i pracowni – dostęp w godzinach pracy szkoły;

      6)       w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

                         7.  W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel przed rozpoczętym nowym działem kształcenia/ modułem, przekazuje uczniowi wydruk komputerowy z wykazem umiejętności i wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.

                      8.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

                    9.    Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika lekcyjnego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

             10.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.  Oceny wpisywana jest do dziennika lekcyjnego.

            11.  Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

      1)       na zebraniach ogólnych;

      2)        w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

      3)       podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

      4)       prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom                              (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.

       

                    § 16e. 1. Oceny z zajęć edukacyjnych:
      1)    W klasach I –III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową
      z wyjątkiem j. angielskiego i religii;
      2)    Ocenianie bieżące ucznia w klasie pierwszej dokonywane jest według trzystopniowej skali wyrażonej komentarzem słownym lub pisanym, jak niżej:
                    a) Znakomicie! -  posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają

                    podstawowym i ponadpodstawowym wymaganiom stawianym w danej

                    dziedzinie edukacji, uczeń pracuje samodzielnie, jest twórczy i kreatywny, biegle

                     posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
                     b) Dobrze! – posiadane wiadomości i umiejętności odpowiadają podstawowym

                     wymaganiom w danej dziedzinie edukacji, samodzielnie rozwiązuje zadania o

                      średnim,

                      stopniu trudności, przy rozwiązywaniu trudniejszych wymaga pomocy   

                      nauczyciela,
                       c) Postaraj się ! – posiadane wiadomości i umiejętności wskazują na braki w  

                      danej dziedzinie edukacji, uczeń nie pracuje samodzielnie, potrafi rozwiązać

                      typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności;
      3)  Ocenianie bieżące ucznia w klasie II i III dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej:
                     a) 6 – ocena celująca,
                     b) 5 – ocena bardzo dobra,
                     c) 4 – ocena dobra,
                     d) 3 – ocena dostateczna,
                     e) 2 – ocena dopuszczający,
                     f) 1 – ocena niedostateczna.
                     2. Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia klasy II –III :
      1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
                      a)  wykazuje szczególne zainteresowanie treściami podstawy programowej, korzysta  z różnych  źródeł wiedzy,
                      b) samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy dąży do rozwiązania

                      problemu,
                      c) osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych;
      2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń , który:
                       a) często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć,
                       b) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze

                        teoretycznym i praktycznym,
                      c) jasno i logicznie rozumuje,
                      d) samodzielnie i twórczo rozwiązuje zadania i problemy,
                      e)  potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadania,
                       f) rzadko popełnia błędy,
                       g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne),  

                        wyczerpując temat,  posługuje się bogatym słownictwem;
      3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń , który:
                    a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć podstawy programowej,
                    b) sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednia terminologią,
                    c) logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania,
                    d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania,
                    e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań  

                    praktycznych,
                     f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich  ich aspektów,
                     g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) poprawne językowo i stylistycznie;
      4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń , który:
                      a) zna i rozumie podstawowe pojęcia,
                      b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią   

                      terminologią w wymiarze teoretycznym,
                      c) samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania,
                      d) zadania i problemy złożone rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela,
                      e) popełnia błędy, nie zawsze starannie wykonuje zadania,
                       f) wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie, posługuje się

                       ubogim słownictwem;
      5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń , który:
                       a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia,
                       b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela,
                       c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania,
                      d) zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie,
                       e) bardzo często popełnia błędy,
                       f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne) mało poprawne językowo i

                       stylistycznie, posługuje się ubogim słownictwem;
      6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń , który:
                       a) nie rozumie elementarnych pojęć,
                       b) nie wykonuje zadań nawet z pomocą nauczyciela,
                       c) nie udziela odpowiedzi,
                       d) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową,  które są konieczne, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne.

              3. Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:

      1)  poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;

      2)  pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

      3)  motywowanie ucznia do dalszej pracy;

      4)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

      5)  umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

                  4. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

                  5.Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi. Comiesięczne wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają informacje dotyczące:

      1)       rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem: czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności, mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości przyrody i opisywania składników przyrody;

      2)       społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz zachowań wobec wytworów kultury;

      3)       fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka, postawa ciała, sprawność i zdrowie;

                 6. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

                7. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą z zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

                8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w toku comiesięcznych konsultacji.

                9. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

      1)  słowną wyrażoną ustnie;

      2)  pisemną;

      3)  wyrażoną symbolem graficznym;

      4)  stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI.

       

                10. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.


                       § 16f. 1. Sposoby oceniania.
      1)    Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia;
      2)    Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań;
      3)    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje formę:
                      a) pisemną – w klasie II –III  ocena wyrażona stopniem ( od 1do  6 wpisaną    do

                       dziennika lekcyjnego,
                      b) pisemną – w klasie I wpisanym komentarzem,  jak w §16 e ust.1 pkt 2 lit.a–c 
                      c) werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów  

                    podczas zajęć;
      4)  Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji:
                     a) polonistycznej w zakresie:
      aa) mówienia i słuchania,
      ab)  czytania,
      ac)  pisania,
      ad)  znajomości lektur,
                     b) matematycznej w zakresie:
       ba)  dokonywania obliczeń rachunkowych,
      bb)  rozwiązywania zadań tekstowych,
       bc)  umiejętności geometrycznych,
       bd)  umiejętności praktycznych,
                    c) przyrodniczej w zakresie:
      ca) wiadomości o środowisku,
      cb) wychowania komunikacyjnego,
      cc)  zdrowia i higieny,
                    d) artystyczno – ruchowej,
                     e) języka angielskiego,
                     f) religii – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji;
                    2. Co najmniej raz w semestrze przeprowadzany jest sprawdzian zintegrowany, którego wyniki są odnotowywane  w formie oceny w dzienniku lekcyjnym.
                     3. Oceny za prace pisemne, sprawdzające osiągnięcia uczniów (dyktanda, sprawdziany, testy) są oznaczone kolorem czerwonym i mogą być opatrzone komentarzem.
         
                     § 16g. Ocena zachowania ucznia
                     1. Obserwacja zachowania dotyczy przestrzegania przez uczniów obowiązującego regulaminu zachowania, według którego każdy uczeń:
      1) Jest punktualny, obowiązkowy, pilny, sumienny, aktywnie uczestniczy w zajęciach, systematycznie odrabia prace domowe;
      2)  Kulturalnie i grzecznie odnosi się do pracowników szkoły, kolegów i koleżanek;
      3)  Dba o honor i tradycje szkoły;
      4)  Potrafi opanować swoje emocje, takie jak: gniew, złość, agresję;
      5)  Potrafi porozumieć się bez przemocy, pokojowo rozwiązuje problemy;
      6) Umie w zgodzie współpracować z kolegami w zespole;
      7)  Udziela pomocy kolegom;
      8)  Dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz kolegów;
      9) Utrzymuje porządek w swoim miejscu pracy.
                    2.   Ponadto obserwacji i ocenie podlegają zachowania  pozaregulaminowe, gdy uczeń:
      1)    Bierze udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych lub zawodach sportowych;
      2)    Samodzielnie podejmuje różne przedsięwzięcia na rzecz klasy i szkoły;
      3)    Przeciwdziała przemocy, właściwie reaguje na nieprawidłowe zachowania kolegów i koleżanek.
                       3. Informacje o przejawach zachowania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
         
                       § 16h. Ocena śródroczna i roczna.
                       1.  Obowiązuje opisowa forma oceny.
                       2. Ocena opisowa uwzględnia:
      1)    postępy w edukacji polonistycznej;
      2)    postępy w edukacji matematycznej;
      3)    postępy w edukacji przyrodniczej;
      4)    postępy w edukacji artystyczno -  ruchowej;
      5)    postępy w nauce języka angielskiego;
      6)    zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:
                       a)   wywiązywania się z obowiązku ucznia,
                       b)   przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych,
                       c)   dbałość o honor i tradycje szkoły,
                       d)  umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem

                       odpowiednich norm,
                         e)   troskę o piękno mowy ojczystej (uprzejmość, zwroty grzecznościowe),
                          f)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne,
                          g)   kulturalne zachowanie się poza szkołą,
                          h)  okazywanie szacunku innym osobom,
                          i)   osobiste osiągnięcia uczniów;
                          3.  Ocena postępów w nauce religii jest wyrażona stopniem na arkuszu oceny śródrocznej oraz na świadectwie.
                          4. Ocena śródroczna w przeciwieństwie do oceny rocznej zawiera dodatkowo zalecenia do dalszej pracy z uczniem, dotyczące zarówno postępów w edukacji, jak i zachowania. 
                         5. Ocenę śródroczną otrzymuje rodzic lub opiekun  po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu, odrębnym dla poszczególnych poziomów nauczania (kl. I, II, III).
                         6.  Ocenę roczną otrzymuje rodzic lub opiekun w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.
                         7. Każdy uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może podąć decyzję o powtarzaniu klasy na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno - pedagogicznej, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami.
                      8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

                      § 16i. 1. Pod koniec pierwszego etapu edukacji zostaje przeprowadzony zewnętrzny test kompetencji dla klas trzecich szkoły podstawowej.
                      2.   Wyniki testu w formie pisemnej zostają przekazane rodzicom ( prawnym opiekunom), a kopie umieszczane są w arkuszach ucznia.
                      3.  Po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego uczeń może być wyróżniony dyplomem.

                      § 16j. Tryb oceniania i skala ocen klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum.
                      1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
      1)    stopień celujący               -      6   -  cel;
      2)    stopień bardzo dobry    -      5   -  bdb;
      3)    stopień dobry                   -      4   -  db;
      4)    stopień dostateczny        -      3   -  dst;
      5)    stopień dopuszczający    -      2   -  dop;
      6)    stopień niedostateczny    -     1   -  ndst.

                    2. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.

                   3. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
       
                  4. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
      1) Prace pisemne :
                 a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich  tematów realizowanych na

                  maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana,
                  b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału

                  określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin  

                  winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym;
      2) Praca i aktywność na lekcji;
      3) Odpowiedź ustna;
      4) Praca domowa;
      5) Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
      6) Twórcze rozwiązywanie problemów.

                   § 16k.  Ocenianie śródroczne.
                   1. Ocena bieżąca.
      1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad  oceniania winno być dokonywane systematycznie;
      2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
      3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę , daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
      4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
      5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
      6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka ( pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji ), trwająca do piętnastu minut;
      7) Nauczyciel podczas oceniania stosuje zróżnicowaną ocenę : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania , prace , itp.;

      8) Wszystkie oceny z  pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są pisemne;

      9) W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają  prawo do uzyskania dodatkowego uzasadnienia oceny, o której mowa w pkt.8 Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie pracy przez nauczyciela w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas indywidualnych spotkań z rodzicem.


                 2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
      1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
      2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedna godzinę lekcyjną i  poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
      3)  Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;
      4) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
      5)  Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją .Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
      6) Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
      7) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4;
      8) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych, np. porównawczych, „ dyrektorskich”;
      9) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia;
      10) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
      100% - 96%          - stopień celujący
      95% - 86%             - stopień  bardzo dobry
      85% - 71%             - stopień dobry
       70% - 51%            - stopień dostateczny
      50% - 31%             -  stopień dopuszczający
       30% - 0%              - stopień niedostateczny  
       
                    § 16l. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji. 
                   1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
                   2.  Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia. 
                   3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

                  § 16ł.  Wymagania edukacyjne. 
                  1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych zasadach oceniania,   z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
                   2.  W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
      1) posiadł wiedzę i umiejętności zawarte w  podstawie programowej;
      2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe;
      3)  uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim , uzyskał tytuł  finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
      4) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując  się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne   sukcesy, osiągnięcia;
                    3.  W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
      1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
      2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
                    4.  W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
      1)    nie opanował w pełni wiadomości określonych w podstawie programowej, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej ;
      2)    poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne .
                    5. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1) opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
      2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności . 
                    6. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
      1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
      2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności . 
                     7.  W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
      1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności .                   
                     8.   Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom. 
                      9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki i techniki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
      a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
                      10. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

      1)  Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

                      11. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w punkcie 10 jest obowiązany być obecny na lekcji , jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku , gdy przypadają one na  ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne, uczeń może być zwolniony z obecności  po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców z tych lekcji.
                     12. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych , o których mowa w § 16m ust 1 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .
                     13. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony”. 
                     14. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej,  zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami  lub z autyzmem   z  nauki  drugiego  języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. 

        § 16ł.a. Skala ocen z zajęć edukacyjnych – ocenianie  kształtujące

      1.       Oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne w gimnazjum ustala się w stopniach według skali:

       

      stopień celujący – 6

      stopień bardzo dobry – 5

      stopień dobry – 4

      stopień dostateczny – 3

      stopień dopuszczający – 2

      stopień niedostateczny – 1

       

       2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub na piśmie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

       

      a)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

       

      b)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

       

      c)      przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

       

      d)     wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracować dalej.

       

      3.       Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w przedmiotowych systemach oceniania.

       

      4.       Raz na dwa miesiące nauczyciel przedstawia ustną informację uczniowi
      i rodzicom o poziomie osiągnięć ucznia wyrażoną w skali ocen szkolnych, jak w ust. 1.

       

      5.       W trakcie roku szkolnego dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dowolnych symboli  w dokumentacji pedagogicznej. Rodzaj stosowanej symboliki  w zapisach w dzienniku lekcyjnym jest znany uczniom i rodzicom / W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

       

      6.       W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

       

      7.       Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji  rocznej:

       

      1)       stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności wykraczające poza program danej klasy, czyli:

      a)     samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

      b)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

      c)      rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

      d)      osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach  sportowych i innych, kwalifikując się do finałów (w szkole i poza nią);

       

      2)       stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował treści i umiejętności określone na poziomie wymagań dopełniającym, czyli:

      a)       opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

      b)       sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

      c)        potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań problemów w nowych sytuacjach;

       

      3)       stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań rozszerzających, czyli:

      a)     poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

      b)      rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

       

      4)       stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań podstawowych, czyli:

      a)   opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie ;

       

      5)       stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował poziom wymagań koniecznych, czyli:

      a)  opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z          lekcji,

      b)   rozwiązuje z pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne                                i praktyczne;

       

      6)       stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.


                     § 16m. Klasyfikacja śródroczna i roczna.
                    1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
       I   semestr   -   IX  -  I
       II   semestr   -  II  -   VI. 
                    2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny  zachowania.
                   3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a roczne na koniec II semestru.
                   4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej.  Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
                    5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują rodziców ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku.
                    6. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informację   o przewidywanych  dla  niego  rocznych  (semestralnych)  ocenach   w formie pisemnej, na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
                      7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.

                    8. Klasyfikacja ucznia z niepełnosprawnością umysłową.
       
                    § 16n.  Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych.
                     1.  Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.
                     2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
      1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
      2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
      3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
      4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
      5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym  –  konsultacji  indywidualnych.
                     3. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego   terminu  poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
                     4. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.2 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 2 pkt 3, 4 i 5.
                    5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 2, nauczyciel przedmiotu wyraża  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.
                    6. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  3.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
                    7. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
                    8. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do  dokumentacji wychowawcy klasy.
                     9. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
                   10. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

                    § 16o.  Egzamin klasyfikacyjny.
                   1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
                  2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji. 
                  3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 
                   4. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażanie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodnie przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia ( konieczność podjęcia pracy, pilnowanie rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstydem z powodu odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy szkoły. 
                    5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

                    5a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez szkołę nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,niesklasyfikowany” albo ,, niesklasyfikowana”.
                       6. Uchylony

                      6a. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
                      7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
                      8. Egzamin klasyfikacyjny roczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
                      9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
                     10. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.
                       11. Egzamin  klasyfikacyjny w przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  5  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą.  W skład komisji wchodzą:
      1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –    jako przewodniczący komisji;
      2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

                      11a. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust.11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicem ( prawnym opiekunem) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy, w ciągu jednego dnia.
                     12. W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni – w  charakterze obserwatorów  rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.
                     13. Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający  imiona  i  nazwiska  nauczycieli,  o których mowa  w ust. 10  lub  skład  komisji, o której mowa  w ust.11,  termin egzaminu  klasyfikacyjnego, zadania  (ćwiczenia)  egzaminacyjne, wyniki  egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace  ucznia oraz zwięzłą  informację  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

                      13a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowo wyznaczonym terminie przez dyrektora szkoły.
                       14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest  ostateczna,  z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 16p.
                       15. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

                    16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminu poprawkowego.

                   § 16p.  Egzamin poprawkowy. 

                  1. Uchylony.

                   1a. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
                   2. Uchylony.
                   3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego i techniki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
                    4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
                    5.  W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.

                    5a. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
                     6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
      1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
      2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
      3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
                     7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed  egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 16ł pkt. 1 według pełnej skali ocen.
                    8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuję w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
                    9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
                    10. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
                    11. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 16r ust. 6.
                    12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
                     13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

                     14. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

                     15. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącym trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy z § 16 j. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

                    § 16r.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
                   1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
                  2.  Dyrektor  szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
                   3. W skład komisji wchodzą:
      1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji;
      2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
      3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia  edukacyjne.
                    4. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  pkt  3,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
                      5. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
                      6. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
                     7. Z  prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający  skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
                      8. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w  pkt  7,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.
                      9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu,  o  którym  mowa  w  pkt  2,  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.
                      10. Przepisy  1-9  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym  że  termin  zgłoszenia zastrzeżeń wynosi  5  dni  od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

                       § 16s. Ocena zachowania.
                       1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
                       2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.
                       3. Wychowawca na początku roku szkolnego  informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych  opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania  oraz o  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
                      4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
      1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
      2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
      3)    dbałość o honor i tradycje szkoły;
      4)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
      5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
      6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
      7)    okazywanie szacunku innym osobom;

      8)    uczestniczy w projekcie edukacyjnym.
                    5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali,  z  podanymi skrótami:
      1)    wzorowe          -  wz;
      2)    bardzo dobre   -  bdb;
      3)    dobre               -  db;
      4)    poprawne        -  popr;
      5)    nieodpowiednie  -  ndp;
      6)    naganne            -  ng.
                     6. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
                     7. Uczniowi  realizującemu  na  podstawie  odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub  program  nauki  oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
                     8. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania  tej  oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w  terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                     8a. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że  roczna  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dniu od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
                    9. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną ocenę  klasyfikacyjną  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 
                     10. W skład komisji wchodzą:
      1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze  –  jako przewodniczący komisji;
      2) wychowawca klasy;
      3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
      4) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
      5) przedstawiciel Rady Rodziców.
                     11. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
                     12. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

                     12a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
                      13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o  niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w szkole po raz drugi  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
                     14. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

                      15. Uchwałę o nie promowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończenia szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną z zachowania podejmuje się w przypadku, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

      1) szczególnie lekceważy stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statusowych kar porządkowych;

      2) opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30% godzin przeznaczonych na zajęcia;

      3) systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

      4) zachowanie obsceniczne, czyny nieobyczajne;

      5) świadome naruszanie godności mające charakter znęcania się;

      6) popełnianie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

      7) wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych.

                      § 16t. Tryb ustalania oceny zachowania:
                      1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada tylko do wglądu wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
                      2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
                      3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
                      4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.
                      5.Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej na  piśmie.
                      6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

                        § 16u.  Zasady oceniania zachowania.
                        1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
                       2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
                       3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
      1) stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
      2) kultury osobistej;
      3) stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

      4) uczestnictwo w projekcie edukacyjnym (dotyczy gimnazjum).
                     4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
      1) kulturę osobistą ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
                     a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,
                     b) dbałość o higienę osobistą,
                     c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych

                     pracowników szkoły,
                     d)  troska o kulturę słowa i dyskusji,
                     e) poszanowanie godności własnej i innych,

      a czynniki negatywne obniżające ocenę ( poniżej dobrej), to
                      f) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków  

                     pozytywnych,
                     g) zbyt nieestetyczny wygląd;
      2)    Stopień pilności i systematyczności ucznia, gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej) to:
                    a)    sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,
                    b)    przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do

                    doskonalenia wiedzy i umiejętności),
                    c)    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań,

                    olimpiadach, konkursach itp.),
                    d)    systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.
      a czynniki  negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej);
                     5. Celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych.
                     6. Nieusprawiedliwione godziny nieobecności.
                     7. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 40 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą Dyrektora Szkoły.
                      8. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:
      1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
                     a)    reagowanie na przejawy zła,
                     b)    szacunek dla pracy innych,
                     c)    pomoc innym,
                     d)   troska o mienie szkolne i indywidualne,
                     e)    udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz szkoły i

                      środowiska,
                      f)    przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
                      g)    przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania szkoły,

                      h) uczestniczy w projekcie edukacyjnym (dotyczy gimnazjum);
      2) czynniki negatywne obniżające ocenę 
                      a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników  

                      pozytywnych,
                      b) postawa egoistyczna, samolubna,
                      c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych

                      pracowników szkoły,
                      d) agresja, akty wandalizmu,

                      e) nie bierze udziału w projekcie edukacyjnym (dotyczy gimnazjum).
                      9. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
                     10. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty ucznia .

         

       

      Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów/ średnia ocen

      Samoocena  ucznia

      Ocena klasy

      Ocena wychowawcy

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

                             § 16w. Promowanie i ukończenie szkoły.
                      1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał klasyfikacyjne roczne  oceny  wyższe  od  stopnia niedostatecznego.

                     1a. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu ocenę naganną zachowanie, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej możne uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyżej lub nie ukończyć szkoły. Może to mieć miejsce, gdy uczeń:

      1) prezentuje wyjątkowe lekceważący stosunek do koleżanek i kolegów;

      2) zachowuje się nieobyczajnie;

      3) stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowia uczniów;

      4) stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, znęca się nad innymi.
                  2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

                   2a. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III SP, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:

      1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

      2) trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe, adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacyjnych;

      3) przewlekła choroba uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;

      4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej na II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej, i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania i pisania;

      5) niedojrzałość emocjonalna – lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami i paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;

      6)  niedojrzałość fizyczna.

                   2b. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy  klasy i po uzyskaniu zgody Rady Pedagogicznej może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II SP do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

                      2c. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jednak raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zadań edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane, w klasie programowo wyższej.

                       2d. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

                      2e. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

                     2f. Uczeń zwolniony przez dyrektora na wniosek rodziców z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.
                      3. Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał z  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobra  ocenę  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo wyższej z wyróżnieniem.
                      4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji końcowej,  na  która  składają  się  roczne oceny klasyfikacyjne  z   zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których  realizacja zakończyła  się  w  klasach programowo  niższych  w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust.1a. oraz nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu i egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.
                       5. Uczeń  kończy  szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej uzyskał  z zajęć edukacyjnych średnią  ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania.
                       6. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
                       7.  Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Kuratora Oświaty.

        
                                                                           ROZDZIAŁ VII


          NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ


                      § 17.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.
                      2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa  w ust. 1, określają odrębne przepisy.
                      3.     W Zespole Szkół  tworzy się następujące stanowiska obsługi:
      1)    sprzątaczki – woźna;
      2)    konserwator/palacz;
      3)    kucharz;
      4)    pomoc kuchenna.
                       4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.
                       5. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową wg ustawy o finansach publicznych.
                      6. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje Dyrektor.


                     § 18.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów oraz wspiera przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży uwzględniając w szczególności pomoc w poznawaniu miejsc pamięci narodowej.
                      2. Do obowiązków nauczyciela należy:
      1)    kontrolowanie systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;
      2)    uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
      3)    przestrzeganie zapisów statutowych;
      4)    zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
      5)    usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie dyrektorowi ich występowanie;
      6)    w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwowanie przestrzegania regulaminów;
      7)    w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych używanie tylko sprawnego sprzętu;
      8)    na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów;
      9)    pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem;
      10)    przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
      11)    dbałość o poprawność językową uczniów;
      12)    stosowanie zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami oraz informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w WSO;
      13)    podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
      14)    służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
      15)    wzbogacanie warsztatu pracy i dbałość o powierzone pomoce i sprzęt; wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania pomoc w zakupie);
      16)    aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach rad pedagogicznych;
      17)    stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania;
      18)    wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;
      19)    dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez:
                      a) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub

                      zachowania uczniów zagrażające bezpieczeństwu uczniów,
                      b) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie
                      potrzeby zwracanie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie
                      pracownika obsługi ,
                      c) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych
                      zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie          

                      dla  zdrowia lub życia uczniów;
      20) wybór programu nauczania oraz podręcznika z pośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
      21) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych
       korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
      22) kształtowanie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
      23) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
      24) dostosowywanie wymagań  edukacyjnych  z nauczanego przedmiotu( zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

      a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,

      b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,

      c)posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

      d)nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

      e)posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym;


      25) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznawać możliwości i potrzeby ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
      26) współpracowanie z wychowawcą i samorządem klasowym;
      27) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
      28) branie aktywnego udziału w życiu szkoły: uczestniczenie w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez szkołę, opiekowanie się  uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
      29)  przestrzeganie dyscypliny pracy: natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  Kodeksu Pracy;
      30)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań, opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen i innych dokumentów  oraz kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności osobistej   ucznia;
      31) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
      32)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbać o właściwe relacje pracownicze;
      33) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum;

      34)bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

      35)uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

      36)zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

      37)udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

      38) informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania.
                      3.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
      1)   zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
      2)   inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:
                     a)   nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum,  jest obowiązany prowadzić   

                     zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w   

                     ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem  

                     godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć  

                     edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,
       3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
                    4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2.
                     5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wymienione  w  ust. 3 pkt 2  w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

                      6. Nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły z uzasadnionym wnioskiem o pomoc na zakup podręczników uczniom ze środków publicznych uczniom, którzy nie spełniają kryterium dochodowego, określonego we właściwych przepisach, w przypadkach rodzin niewydolnych wychowawczo, zaniedbujących obowiązki opiekuńcze, sieroctwa, bezdomności ucznia, choroby w rodzinie. Wystąpienie może być dokonane za zgodą przedstawiciela ustawowego ( rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub rodziców zastępczych.


                      § 19.1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
                      2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora  kierownik zespołu.
      Do zadań zespołu m. in. należy:
       1)    wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;
      2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie rozwoju uczniów;
      3) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich  programów nauczania;
      4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

                     § 20.1. Dyrektor zespołu szkół powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.
                      2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
                     3.  Uchylony.
                    § 21.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
      1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
      2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
      3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
      4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
      5)  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
                     2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:
      1)  zdiagnozować warunki życia  i nauki swoich wychowanków;
      2)  opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy, uwzględniający wychowanie prorodzinne;
      3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu
       koordynacji oddziaływań wychowawczych;
      4)     współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
      5)     współpracować z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w  Nidzicy;
      6)     śledzić postępy w nauce swoich wychowanków;
      7)     monitorować  systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
      8)     udzielać porad w zakresie  możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.;
      9)     kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
      10)     utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia;
      11)     powiadamiać o przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na dwa tygodnie przed plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
      12)     na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić pisemnie rodziców ucznia o przewidywanych dla niego stopniach  śródrocznych/rocznych;
      13)     uczestniczyć w zebraniach wywiadowczych;
      14) realizować  plan zajęć do dyspozycji wychowawcy;
       15) utrzymywać systematyczny kontakt z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
      16)    rozwijać pozytywną motywację uczenia się, wdrażać efektywne  techniki uczenia się;
      17)    wdrażać uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
      18) systematycznie interesować się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracać szczególną uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizować wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzać dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce,  badać przyczyn y opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielać wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
      19) wdrażać wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtować właściwe  stosunki miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtować umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijać samorządności i inicjatywy uczniowskie;
      20) podejmować działania  umożliwiające pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzać do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierować tą  aktywnością, rozwijać zainteresowania i zamiłowania, interesować się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
      21) tworzyć poprawne relacje interpersonalne oparte na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
      22) unikać złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
      23) tworzyć warunki umożliwiające uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzać uczniom warunki do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
      24) wdrażać uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
      25) współpracować z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizować opiekę i pomocy materialnej  uczniom;
      26) udzielać pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występować do organów Szkoły i innych instytucji z    wnioskiem o udzielenie pomocy.
                      3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
                      4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony: Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Nidzicy.
                      5. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar, ma prawo ustanowić przy współpracy z Oddziałową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

                       § 21a. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom:
                       1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
                       2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
                      3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
      1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
      2) aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania ( agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
      3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
      4) dbania , by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili , nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
      5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
      6) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
      7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;
      8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
                      4.   Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły.
                       5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
                       6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osób powierzonych opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
                      7.  Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
                      8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
                      9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.
                     10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w Regulaminie Organizacji Wycieczek Szkolnych .
                     11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
      1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów  i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
      2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
      3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala , należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia niepełnoletniego. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora szkoły;
      4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
      5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi , by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
      6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
      7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
      8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
                     12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
       1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
      2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
      3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
      4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

                      § 21b. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
                       2.   Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
                      3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w  szczególności:
      1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
      2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
      3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
      4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
      5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
      6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
      7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
      8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

                     § 21c. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.
                     1. Obowiązki sprzątaczki/ woźnego:
        1) utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:
                     a) wycieranie na wilgotno kurzy,
                    b) wietrzenie pomieszczeń,
                    c) zmywanie podłóg,
                    d) podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,
                    e) uzupełnianie w pojemnikach mydła, papieru i ręczników,
                    f) mycie i odkażanie sanitariatów,
                    g) przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb;
       2) zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;
       3) sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:
                    a) gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania  

                    pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie dywanów, zmianę

                    zasłon, firan i itp.;
      4) punktualne wykonywanie dzwonków;
      5) zgłaszanie obecności osób obcych na terenie i w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniom lub zachowujących się podejrzanie;
      6) przekazywanie informacji Dyrektorowi szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;
      7) wykonywanie poleceń  Dyrektora szkoły;
      8) udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;
      9)przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;
      10)przestrzeganie Regulaminu Pracy;
      11) przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych
      w  § 21b;
      12) wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły.
                    2. Zadania konserwatora/palacza co:
      1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole  poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;
      2) kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, wentylacyjnych;
      3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów
      zgłaszanych ustnie ;
      4) wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;
      5) dbanie o powierzony sprzęt;
      6) utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;
      7) udział w szkoleniach bhp i p/poż;
      8) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów
      bhp i p/poż;
      9) wykonywanie poleceń Dyrektora;
       10)  Do wykonania funkcji palacza c.o. konieczne jest świadectwo ukończenia kursu dla palaczy c.o. lub inne uprawnienia do wykonywania tego zawodu;
      11)  sprawdzenie prawidłowości armatur i stan pieców;
       12) W przypadku stwierdzenia usterek lub awarii pracy kotłów lub instalacji c.o. natychmiastowe  powiadamianie Dyrektora;
       13)  oszczędne spalanie opału;
      14) zabezpieczenie instalacji c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy;
       15) utrzymywanie  czystości i porządku w pomieszczeniach  kotłowni i magazynu opałowego;
       16) przestrzeganie instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, przy piecach itp.;
       17) utrzymywanie odpowiedniej temperatury grzewczej;
      18) w przypadku nie zgłoszenia się zmiennika do pracy, nie wolno opuścić miejsca pracy aż do dokonania zmiany bezpośrednio z następcą;
      19)  Po zakończeniu sezonu opałowego należy:
                    a) dokładnie wyczyścić paleniska piecowe,
                    b) zakonserwować i zabezpieczyć piece na okres lata,
                    c)zabezpieczyć włazy i drzwi do magazynu opałowego.
                    3. Zadania kucharki:
      1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
      2) przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
      3) pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;
      4) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;
      5)  utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;
      6)  pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;
      7)  znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
      8)  natychmiastowe zgłaszanie Dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;
      9)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
      10)  udział w szkoleniach bhp i p/poż;
      11)  wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy w szkole.
                     4. Zadania pomocy kuchennej:
      1)  obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
      2)  rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
      3)  przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;
      4)  pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;
      5)  mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
      6)  sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;
      7)  wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
      8)    zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;
      9)  znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
      10)  współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
      11)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;
      12)  udział w szkoleniach bhp i p/poż;
      13)  wykonywanie innych poleceń Dyrektora  związanych z organizacją pracy w szkole.
                     5. Obowiązki Sekretarza szkoły:
      1)   prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;
      2)   przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;
      3)   rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;
      4)   wysyłanie korespondencji;
      5)   prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;
      6)   bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:
                   a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,
                   przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,
                   b) występowanie o odpisy arkuszy ocen,
                   c) przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,
                   d) sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,
      7)   sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;
      8)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
      9)  zamawianie druków ścisłego zarachowania;
      10)  wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;
      11)  obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;
      12)  przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji kandydatów do szkół wchodzących  w skład Zespołu Szkół w Janowie;
      13)  prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły;
      14)  zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;
      15)  zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;
      16)   dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;
      17)   dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;
      18)   obsługa gości i interesantów Dyrektora;
      19)   przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;
      20)   przekazywanie akt do zakładowego archiwum;
      21)   prowadzenie archiwum szkolnego;
      22)   udzielanie informacji interesantom;
      23)   powierzenie obowiązków intendenta poprzez:
                    a) zaopatrywanie stołówki szkolnej  w potrzebne artykuły żywieniowe i

                    techniczne ( środki czystość, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem    

                    prawa o zamówieniach publicznych,
                    b) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do

                     poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich

                     uprzednim ocechowaniu,
                     c) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowe, aktualizacji

                       wywieszek inwentarzowych,
                       d) uzgadnianie sald z księgowością Urzędu Gminy w Janowie dwa razy w roku (

                       na koniec czerwca i grudnia),
                       e) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;
                       f) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością,

                      wywieszanie ich w stołówce,
                       g) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza

                       i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,
                       h) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia  

                       artykułów znajdujących się z magazynie,
                      i) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie

                      produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
                      j) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
                      k) sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu

                      Dyrektorowi szkoły,
                      l) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie

                       się z nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji  

                       Dyrektora,
                       ł)  utrzymywanie czystości  magazynów żywnościowych,
                       m) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i  

                        porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP,
                       n) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze,
                       o) wykonywanie badań profilaktycznych,
                       p) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

      24) Prowadzenie wymaganej dokumentacji pracowników;
      25) Prowadzenie ewidencji obecności pracowników obsługi (listy obecności) oraz ewidencji urlopów i zwolnień;
      26) Prowadzenie księgi wyjść pracowników poza obiekty szkolne;
      27) Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;
      28) Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontrola terminowości wykonywania badań przez nauczycieli i wszystkich pracowników obsługi szkoły;
      29) Prowadzenie gospodarki drukami.  T;
      30) Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
      31) Dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów oraz wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne;
      32) Prowadzenie gospodarki magazynowej, wydawanie i rozliczanie środków czystości i sprzętu pracownikom  szkoły;
      33) Udostępnianie uprawnionym pracownikom liczników i instalacji, zapewnienie dostępu do wszelkich kluczy do pomieszczeń szkolnych i tablic rozdzielczych;
      34) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
      35)sporządzanie miesięcznych zestawień godzin ponadwymiarowych nauczycieli, listy wypłat premii pracowników oraz wszystkich pism związanych z wynagrodzeniem  pracowników.;
      36) pobieranie i wpłacanie pieniędzy do banku;
      37) należyte zabezpieczanie gotówki z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
      38)  przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;
      39) realizacja obowiązków pracownika samorządowego;
       40) wykonywanie poleceń Dyrektora.

                       6. Zakres zadań pielęgniarki szkolnej:

      1) pielęgniarka czuwa nad rozwojem i zdrowiem uczniów w szkole;

      2) przeprowadza kontrole czystości uczniów w klasach;

      3) wykonuje powszechne badania przesiewowe uczniów;

      4) otacza szczególną opieką uczniów z grup dyspanseryjnych;

      5) wykonuje bilansy zdrowia ;

      6) przeprowadza wywiady środowiskowe;

      7) odpowiedzialna jest za szerzenie oświaty zdrowotnej i ekologicznej w szkole;

      8) czuwa nad stanem sanitarnym szkoły;

      9) bierze czynny udział w zebraniach z rodzicami poświęconych promocji zdrowia;

      10) bierze czynny udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej poświęconych zdrowiu.

                     § 21d. 1. W Zespole Szkół w Janowie obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez Dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
                   2. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.


                     § 21e.  W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.


                                                                            ROZDZIAŁ VIII


          OBOWIĄZEK SZKOLNY


                      § 22. 1.   Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat i trwa do ukończenia gimnazjum nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
      1) wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat, a w wieku 5 lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej;
                     a) do  oddziału  przedszkolnego przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w  

                     obwodzie szkoły, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat,
                     b)  do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci w wieku 7 lat,

                     którym w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej i za zgodą

                     rodziców odroczono  obowiązek szkolny,
                     c)  wykaz dzieci , które w danym roku szkolnym kończą 6 lat przekazuje do

                      szkoły organ gminy prowadzący ewidencję ludności,
                     d)  rodzice dziecka , które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat,

                     zobowiązani są do dopełnienia  czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka  

                     do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
                     e) termin zapisów do oddziału przedszkolnego wyznacza Dyrektor szkoły,
                     f)  o terminie zapisów do oddziału przedszkolnego rodzice dzieci, o których   

                      mowa w pkt1, litera e) , zawiadamiani są listownie,
                      g) w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o zapisie dziecka do innego  

                       oddziału przedszkolnego, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym

                       zamiarze Dyrektora szkoły z odpowiednim wyprzedzeniem , nie później jednak

                       niż w terminie , o którym mowa w pkt.1, litera d, e ,
                       h) na prośbę  rodziców do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane

                      dzieci w wieku 5 lat zamieszkałe poza obwodem szkoły,  jeżeli pozwalają na to

                      warunki organizacyjne szkoły,
                      i)  decyzję o przyjęciu do oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego poza

                       obwodem szkoły podejmuje Dyrektor szkoły,
                       j) sposób i termin rekrutacji określono w procedurze rekrutacji;
      2) do szkoły podstawowej, która wchodzi w skład zespołu, uczęszczają uczniowie od 6 do 12 roku życia;
                       a) do szkoły podstawowej Zespołu Szkół przyjmowane są z urzędu wszystkie

                        dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły i podlegające obowiązkowi szkolnemu

                        w zakresie I  i II  etapu edukacyjnego,
                        b) na prośbę rodziców , do szkoły podstawowej mogą być przyjmowane dzieci  

                        zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli  pozwalają na to warunki

                         organizacyjne szkoły,
                        c)  decyzję o przyjęciu  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

                        podejmuje Dyrektor szkoły,
                        d) do pierwszej klasy szkoły podstawowej  przyjmowane są  wszystkie dzieci

                        zamieszkałe w obwodzie  szkoły, które w roku kalendarzowym ,w którym

                       rozpoczyna się rok szkolny, kończą 6 lat,
                       e) na wniosek rodziców , do pierwszej klasy szkoły podstawowej , może być

                       przyjęte  dziecko , które przed dniem 1 września kończy 6 lat i wykazuje

                       psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję  o

                       wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor  szkoły  po

                        zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,          
                       f) do pierwszej klasy szkoły podstawowej mogą być przyjmowane dzieci

                        powyżej 7 roku życia w  przypadkach, gdy  spełnianie   przez   dziecko  

                        obowiązku szkolnego  zostało  odroczone  o  jeden  rok,  a  w  przypadku 

                        dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego od jednego  do trzech lat.

                       Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje  Dyrektor 

                         szkoły,  w  obwodzie, której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni

                       psychologiczno  -pedagogicznej,                                                      
                     g) do szkoły może być przyjęte dziecko , które na wniosek rodziców  obowiązek 

                    szkolny  realizuje poza szkołą:

       ga)decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego   poza szkołą  podejmuje dyrektor szkoły,
      gb)dyrektor szkoły określa również warunki spełniania obowiązku szkolnego poza   szkołą,
      gc) Dyrektor szkoły, podejmując decyzję w sprawie udzielenia  zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, musi  rozważyć  wszystkie argumenty przedstawione we wniosku przez rodziców i ocenić, czy  warunki zapewnione przez rodziców - w tym  kwalifikacje  osoby  (osób)  mających kształcić dziecko - pozwolą dziecku  sprostać  wymaganiom  określonym  w podstawie programowej  przedmiotów  obowiązkowych  i  ukończyć   szkołę podstawową,
      gd) uzyskanie zezwolenia  Dyrektora  szkoły  w  tej sprawie, oznacza, że dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia lekcyjne  do szkoły. Powinno mieć zorganizowaną naukę w  domu  lub  kształcić  się  w innej  formie,  gwarantującej  uzyskanie   wiadomości   i   umiejętności koniecznych  do  ukończenia  szkoły podstawowej.  Dziecko   takie   zdaje   egzaminy klasyfikacyjne  oraz końcowy sprawdzian zewnętrzny po VI klasie szkoły podstawowej,
                       h) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu  zobowiązani są  do

                      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
                       i) w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o zapisie  lub przeniesieniu 

                      dziecka do innej szkoły niż określona przez organ samorządowy, rodzice

                      zobowiązani są do powiadomienia o tym zamiarze Dyrektora szkoły do której

                      powinno uczęszczać dziecko z odpowiednim wyprzedzeniem,
                      j) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dziecka w trakcie roku szkolnego ,

                      rodzice zobowiązani są do jak najszybszego zapisu dziecka do szkoły, w celu

                      umożliwienia kontynuacji nauki,
                     k) w przypadku o którym mowa w literze (j)10 Dyrektor szkoły ma obowiązek

                     przyjęcia dziecka do szkoły;
      l) uczniowie, którzy ukończyli kl. VI, kontynuują naukę w gimnazjum.
                     2.     uchylony
                     3.     uchylony
                    4.     uchylony
                    5.     uchylony
                    6.     uchylony
                    7.     uchylony
      3) Do gimnazjum, które wchodzi w skład zespołu, uczęszczają uczniowie  w wieku od 13 do 16 lat, których obowiązek szkolny trwa do chwili ukończenia Gimnazjum, nie dłużej niż do 18 lat;
                      a) do gimnazjum  przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły i podlegające obowiązkowi szkolnemu w zakresie III  etapu edukacyjnego,
                       b) na prośbę rodziców , do gimnazjum  mogą być przyjmowane dzieci   zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli  pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.
      ba) decyzję o przyjęciu  dziecka zamieszkałego poza obwodem gimnazjum podejmuje Dyrektor szkoły:
      bb) w przypadku większej liczby kandydatów spoza  obwodu   gimnazjum , listę przyjętych  ustala  się  na  podstawie  ocen, wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz  innych  osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
                      c) do gimnazjum może być przyjęty uczeń , który na wniosek rodziców   obowiązek  szkolny  realizuje poza szkołą:
      ca) decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą  podejmuje Dyrektor szkoły,
      cb)Dyrektor Szkoły określa również warunki spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.
      cc)Dyrektor Szkoły, podejmując decyzję w sprawie udzielenia  zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, musi  rozważyć  wszystkie argumenty przedstawione we wniosku przez rodziców i ocenić, czy  warunki zapewnione przez rodziców - w tym  kwalifikacje  osób   mających kształcić dziecko - pozwolą uczniowi  sprostać  wymaganiom  określonym  w podstawie programowej  przedmiotów  obowiązkowych  i  ukończyć   gimnazjum,
      cd)uzyskanie zezwolenia  Dyrektora  Szkoły  w  tej sprawie, oznacza, że uczeń nie musi uczęszczać na zajęcia lekcyjne  do szkoły. Powinien mieć zorganizowaną naukę w  domu  lub  kształcić  się  w innej  formie,  gwarantującej  uzyskanie   wiadomości   i   umiejętności koniecznych  do  ukończenia  szkoły.  Uczeń taki   zdaje   egzaminy klasyfikacyjne oraz zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego,
                       d) uczeń  podlegający  obowiązkowi szkolnemu w zakresie III etapu edukacyjnego zobowiązany  jest  do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem do gimnazjum  poprzez złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
      da) podania o przyjęcie do szkoły z załączonym zdjęciem;
      db) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
                      e) dokumenty o których mowa w ust.4  pkt 2  uczeń składa po zakończeniu roku  

                      szkolnego , nie później jednak  niż do końca czerwca,
                      f) odpowiedzialnymi za wykonanie przez dziecko czynności i zachowanie

                      terminów , o których mowa w ust.4 – 6  są rodzice,
                       g) w przypadku podjęcia przez rodziców decyzji o zapisie  lub przeniesieniu   

                       dziecka do innej niż określona przez organ samorządowy szkoły, rodzice

                      zobowiązani są do powiadomienia o tym zamiarze dyrektora szkoły do której

                      uczeń powinien uczęszczać,
                       h) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania dziecka w trakcie roku szkolnego  

                      , rodzice zobowiązani są do jak najszybszego zapisu dziecka do szkoły, w celu

                      umożliwienia kontynuacji nauki,
                      i) w przypadku o którym mowa w literze (h) dyrektor szkoły ma obowiązek

                      przyjęcia dziecka do szkoły,
                      j) dokumenty o których mowa w ust 4  pkt 1 i  pkt 3  uczeń składa w terminie do  

                     końca kwietnia.
                    8.  1)uchylony;
                          2)  uchylony;
                           3) uchylony;
                           4) uchylony;

                                                                                  ROZDZIAŁ IX


      PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

                        § 23.1. Prawa ucznia Zespołu Szkól w Janowie uwzględniają prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
      1) informacje na temat zakresu  wymagań oraz metod nauczania;
      2) posiada pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów i z zachowania;
      3) korzysta z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności;
      4) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
      5) poszanowania swej godności;
      6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
      7) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;
      8) korzystania z pomocy doraźnej;
      9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
      10) uchylony;
      11) nietykalności osobistej;
      12) bezpiecznych warunków pobytu w szkole;
      13) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów;
      14) korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych;
      15) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
      16) składania skarg w przypadku naruszenia jego praw;
      17) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
      18) Indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
      19) Korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
      20)  Wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
      21) Zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
      22) Wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
      23) Do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
      24) Być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.


                    § 23.1a.  1.Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
      1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
      2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
                     2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
                     3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
                     4. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
      1) uchylony;
      2) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
      3) zmieniania obuwia przy wejściu do szkoły;
      4) wystrzegania się szkodliwych nałogów;
      5) naprawiania wyrządzonych  umyślnie szkód materialnych;
      6) przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do pracowników szkoły i kolegów oraz
            przestrzegania zasad współżycia społecznego poprzez:
                     a)    okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły oraz  

                     kolegom,
                     b)    przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu(w postaci słów, zwrotów i

                     gestów) i brutalności,
                     c)    szanowania poglądów i przekonań innych,
                     d)    szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
                     e)    zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych

                     powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłyby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
      7) dbania o honor i tradycję szkoły;
      8) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
      9) uchylony;
      10) uchylony;
      11) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkoły:
                   a )wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelna praca

                   nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności,     
                   b) systematycznego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć,

                   przybywania na nie punktualnie. Mimo spóźnienia na zajęcia uczeń zobowiązany

                   jest do  przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia,
                   c) systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac domowych

                   poleconych przez nauczycieli do wykonania w domu,
                   d) w czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie  

                   rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos gdy zostanie do tego upoważniony

                    przez nauczyciela,
                  e) uchylony;
      12)  dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów poprzez:
                  a)  niepalenia tytoniu i picia alkoholu,
                  b) nie używania narkotyków i innych środków odurzających,
                  c) unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby;
      13) dbałość o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą poprzez zachowanie czystego i schludnego wyglądu;
      14) uchylony;
      15) nie korzystania  z urządzeń multimedialnych i telekomunikacyjnych zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Janowie;
      16)    podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego i Klasowego;
      17) Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
      18) Usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w statucie;
      19) Uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
      20)  Uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
      21) Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
      22)  Stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości;
      23)  Pomagania kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
                     2a.Uczniom nie wolno:
      1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
      2) Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
      3) Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
      4) Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
      5) Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
      6) Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody   zainteresowanych;
      7) Używać  telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
      8) Zapraszać  obcych osób do szkoły.
                      2b.1.  Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole. 
      1)    W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy;
      2)     Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody;
                       2. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
      1)    rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
      2)    wzorową postawę;
      3)    wybitne osiągnięcia;
      4)    dzielność i odwagę.
                      3. Nagrody przyznaje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
                      4. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów zespołu szkół:
      1)    pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
      2)    pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej;
      3)    dyplom;
      4)    bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów;
      5)    nagrody rzeczowe;
      6)    uchylony;
      7)    Nagroda Wójta Gminy – Rada Pedagogiczna typuje najlepszego ucznia klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I – III Gimnazjum;
      8)    Nagroda Dyrektora Szkoły, otrzymują ją uczniowie klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy mają ocenę wzorową z zachowania oraz średnią ocen 5,0 i więcej;
      9)    Nagroda Wychowawcy Klasy – otrzymują ją uczniowie, którzy otrzymali ocenę wzorową z zachowania oraz na świadectwie mają średnią ocen 4,5 i więcej. Otrzymanie wyżej wymienionej nagrody nie wyklucza otrzymania Nagrody Dyrektora;
      10) Nagroda Przewodniczącego Rady Rodziców – otrzymuje ją uczeń, który w całym roku szkolnym nie opuścił żadnej godziny zajęć edukacyjnych (100% frekwencja);
      11)  list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia – otrzymują go rodzice uczniów klasy III gimnazjum, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem;
      12)  Nagroda dla Najlepszego Sportowca szkoły.
                       5. Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców Zespołu Szkół.
                       6. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami.
                       7. Ustala się następujące rodzaje kar:
      1) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
      2) upomnienie Dyrektora;
      3) upomnienie Dyrektora w obecności rodziców;
      4) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
      5) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
      6) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły;
      7) skreślenia z listy uczniów lub przeniesienia do innej szkoły,

      8) nagana Dyrektora.
                        8a.  W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
      1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
      2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
      3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
      4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
      5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły. 
                        8b. Przy zastosowaniu  kary bierze  się  pod  uwagę  w  szczególności  stopień  winy ucznia,  rodzaj  i  stopień  naruszonych obowiązków,  rodzaj  i  rozmiar  ujemnych  następstw  przewinienia,  dotychczasowy  stosunek  ucznia  do  ciążących  na  nim obowiązków,  zachowanie  się  po  popełnieniu  przewinienia  oraz  cele  zapobiegawcze  i  wychowawcze,  które  kara  ma zrealizować.
                       8c. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
                       8d. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia. 
                      8e.1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
                      2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 23 ust.8 pkt 1:
      1)  wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
      2)  udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
                    3. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą określoną w § 23  ust. 8 pkt 2–7:
      1) wysłuchania dokonuje dyrektor Szkoły;
      2) czynności wysłuchania przeprowadza się w obecności wychowawcy;
      3) z  czynności  wysłuchania  sporządza  się  notatkę,  którą  podpisują:  Dyrektor  Szkoły,  uczeń  oraz wychowawca.
       
                     8f. 1.  O  zastosowanej  karze  Dyrektor  Szkoły  zawiadamia  na  piśmie  ucznia,  jeśli  jest  pełnoletni,  w  pozostałych   przypadkach rodziców lub osobę, pod której opieka prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, z zastrzeżeniem ust. 2.

                     2. Kary wymienionej w  § 23  ust. 8 pkt 3 i 6 Dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub osoby, pod której opieką  prawną  lub  faktyczną  uczeń  pozostaje  podczas  spotkania  na  terenie  szkoły  w  terminie  wskazanym  przez dyrektora. Ust.  nie stosuje się w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa  rodziców lub osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje). 
                     3. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
                     4. Zawiadomienie  o  ukaraniu  poza  opisem  popełnionego  przez  ucznia  przewinienia  i  daty  jego  popełnienia  winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania. 
       
                      8g. 1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego ucznia przysługuje prawo wniesienia odwołania. 
                      2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
                      3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
                      4 . Odwołanie wnosi się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
                      5.  Odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  opiekun SU  w  terminie  do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
                      6.  Decyzja komisji nie jest ostateczna, rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego ucznia przysługuje tryb odwoławczy od kary dyrektora.
                      7. uchylony
                      8. uchylony
                      9. Uchylony.


                       § 23a. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.
                       1.  Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
                       2.  Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
                       3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub dyrektora szkoły .
                       4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
                       5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
                      6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
                      7. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
                      8.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
                      9. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
                      10. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
                      11. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
                      12.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora .
                      13. Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków( do 10 dnia kolejnego miesiąca).
                      14. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
                      15. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
                      16. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu trwającej powyżej 10 dni,  to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
                       17. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
                       18. Dyrektor Szkoły   na wniosek wychowawcy po opuszczeniu przez ucznia bez usprawiedliwienia w okresie jednego miesiąca co najmniej 50% godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych   wysyła pisemne zawiadomienie  do rodziców z informacją, że dalsze opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia uruchamiają egzekucję administracyjną  lub procedurę skreślenia ucznia z listy uczniów.
                      19. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.
                       § 23b. Szczegółowe zasady skreślenia z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły. 
                       1. Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  wchodzącej  w  skład  zespołu  szkół  może  skierować  wniosek  do Dyrektora Szkoły o skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły.
                       2. Rada  Pedagogiczna  danej  szkoły  wchodzącej  w  skład  zespołu  szkół    może  skierować  wniosek  do Dyrektora  Szkoły o  rozpoczęcie  procedury karnego  przeniesienia  do  innej  szkoły. Decyzję  w  sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Kurator  Oświaty.
                       3. Wykroczenia  stanowiące  podstawę    do  skreślenia  z  listy uczniów  (a  także  będące  podstawą  złożenia wniosku  o  przeniesienie  do  innej  szkoły  :
      1) świadome  działanie  stanowiące  zagrożenie  życia  lub  skutkujące  uszczerbkiem  zdrowia  dla innych  uczniów lub  pracowników Szkoły;
      2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
      3)  świadome  fizyczne  i  psychiczne  znęcanie  się  nad  członkami  społeczności  szkolnej  lub naruszanie   godności, uczuć  religijnych lub narodowych;
      4)  dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
      5)  kradzież;
      6)  wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
      7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
      8)   czyny nieobyczajne;
      9)  stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu 
      bomby;
      10)  notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania        wcześniejszych środków dyscyplinujących;
      11)  zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
      12)  fałszowanie dokumentów szkolnych;
      13)   popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
                        4. Wyniki  w  nauce  nie  mogą  być  podstawą  do  skreślenia  ucznia  ze  szkoły  czy  też  wnioskowania  o przeniesienie do innej szkoły. 
                       5. Jeżeli  absencja  ucznia  w  opinii  Rady  Pedagogicznej  uniemożliwia  realizacje  obowiązku  szkolnego, może ona podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy. 
                      6. Skreślenie z listy uczniów może nastąpić po wcześniejszym zastosowaniu następujących środków: 
      1)  powiadomienie rodziców o zaistniałym zdarzeniu;
      2)  udzieleniu nagany Dyrektora Szkoły;

                     § 23c. Procedura postępowania przy skreśleniu z listy uczniów i karnego przeniesienia do innej szkoły:
                     1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków  zdarzenia.  Jeśli  zdarzenie  jest  karane  z  mocy prawa  (kpk),  Dyrektor  niezwłocznie  powiadamia organa ścigania;
                    2. Dyrektor  Szkoły,  po  otrzymaniu  informacji  i  kwalifikacji  danego  czynu,  zwołuje  posiedzenie  Rady Pedagogicznej danej szkoły.
                      3. Uczeń  ma  prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami  ucznia  mogą  być wychowawca klasy i inny wskazany przez ucznia nauczyciel.  Uczeń  może  się  również  zwrócić  o  opinię  do  Samorządu Uczniowskiego.
                      4. Wychowawca  ma  obowiązek przedstawić Radzie  Pedagogicznej  pełną  analizę  postępowania  ucznia  jako       członka  społeczności  szkolnej.  Podczas  przedstawiania  analizy,  wychowawca  klasy  zobowiązany  jest zachować  obiektywność.  Wychowawca  klasy  informuje  RP  o  zastosowanych  dotychczas  środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
                      5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron,  podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy. 
                      6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
                      7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii  samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
                       8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora  Oświaty.
                       9. Jeżeli  uczeń  nie  jest  pełnoletni,  decyzję  o  przeniesieniu  ucznia  odbierają  i  podpisują  rodzice  lub   prawny opiekun. 
                      10. W  przypadku  pełnoletniości  ucznia,  oprócz  wręczenia  decyzji  uczniowi,  do  rodziców  lub  opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
                       11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w  pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
                       12. W  trakcie  całego  postępowania  odwoławczego  uczeń  ma  prawo  uczęszczać  na  zajęcia  do  czasu otrzymania  ostatecznej  decyzji,  chyba  że  decyzji  tej  nadano  rygor  natychmiastowej  wykonalności.  Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108  k.p.a  
       

                   ROZDZIAŁ X     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                       § 24.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
                       2. Regulaminy określające działalność organów Zespołu Szkół jak też wynikające z nich  cele i zadania, nie mogą być sprzeczne z  zapisami niniejszego statutu jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
                        § 25.1. Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
                        2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
                       § 26.1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół jest Rada Pedagogiczna.
                       2.   Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.
                       3.  Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
      1)  organów szkoły;
      2)  organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku zmiany przepisów.
                         4. O zmianach ( nowelizacji) w statucie Dyrektor Szkoły powiadamia organy szkoły, organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
                          5. Szkoła publikuje tekst jednolity statutu najpóźniej po trzech  nowelizacjach w formie obwieszczenia.

                          §  27. Uchylony.
                          § 27a.  Ceremoniał szkolny.
                          1. Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół w Janowie ma własny  sztandar i patrona.
                           2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
      1) Inauguracja roku szkolnego;
      2) Sprzątanie Świata;
      3)  Ślubowanie uczniów klas pierwszych;
      4) Dzień Edukacji  Narodowej;
      5) Święto  Niepodległości ;
      6) Andrzejkowe Wróżby;
      7) Wigilijny Opłatek;
      8) Choinka Noworoczna;
      9) Dzień Babci i Dziadka;
      10) Dzień Kobiet;
      11) Powitanie Wiosny;
      12) Dzień Ziemi;
      13) Dni Rodziny;
      14) Dzień dziecka;
      15)  Zakończenie roku szkolnego.
                     3. Odświętny strój obowiązuje społeczność szkoły na uroczystościach i egzaminach końcowych.
       

       DYREKTOR  SZKOŁY
      mgr Grażyna  Obrębska