• Kalendarz imprez szkolnych

    • Tekstowa podstrona

    • WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SZKOŁY

      

     KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU 2019/2020

      

      

     Miesiąc

     Termin

     Rodzaj

     wydarzeń

     Kształtowany system

     wartości

     Sposób realizacji

     Spodziewane efekty

     oddziaływań

     wychowawczych

     Ewaluacja,

     dowody

     realizacji

     Odpowiedzialni

     Wrzesień

     .

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     02.09.

     2019 r.

      

     Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

      

      

      

      

      

     Nauka, praca nad sobą, systematyczność, punktualność, bezpieczeństwo, rozwijanie samorządności.

      

      

     Uroczysty apel

     kl.  I– VIII, spotkanie z wychowawcami.

      

     Godne zachowanie, odświętny ubiór, poczucie wspólnoty klasowej i szkolnej, poczucie obowiązku, poszanowanie tradycji.

      

      

     Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

      

      

      

      

     Wychowawcy klas

      

      

     20.09.

     2019r .

      

     Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

      

     Autonomia szkoły, demokracja poprzez działanie, samorządność, normy współżycia w grupie, wyzwalanie inicjatywy, uczenie demokratycznych form współżycia, kształtowanie pozytywnych postaw.

      

     Autoprezentacja kandydatów, głosowanie zgodnie z ordynacją wyborczą.

      

      

     Udział uczniów w demokratycznych wyborach.

      

     Obserwacja akcji reklamowej Wyniki wyborów

      

     1. Tobojka

      

      

     27.09.

     2019r.

      

      

      

      

      

      

     Szkolne obchody Dnia Chłopaka

      

      

      

      

     Wyzwalanie inicjatywy,

     wdrażanie do aktywności.

      

      

      

      

     Audycja przez szkolny radiowęzeł, wręczanie upominków.

      

     Aktywny udział uczniów w imprezie.

      

      

      

      

     Sprawozdanie

      

      

      

      

      

     K. Pisarski

     A. Tobojka

      

      

      

     Październik

      

      

      

      

     14.10

     2019r.

      

      

      

      

      14.10.

     2019 r.

      

     Święto Drzewa

      

      

     Uroczyste pasowanie uczniów klas I

      

      

      

     Dzień Komisji Edukacji Narodowej

      

      

     Gminne obchody Święta Drzewa.

      

     Godne zachowanie, odświętny ubiór, poczucie wspólnoty klasowej i szkolnej, poczucie obowiązku, poszanowanie tradycji.

     Szacunek do wszystkich pracowników szkoły, uprzejmość.

      

     Imprezy plenerowe, konkursy, gry

      

     Uroczysty apel kl.  I.

      

      

      

      

      

     Akademia  klas I – VIII. Uroczyste spotkanie nauczycieli z uczniami i rodzicami.

      

      

     Gazetka ścienna, wystawa

      

     Aktywny udział uczniów w imprezie.

      

     Aktywny udział uczniów w imprezie.

      

      

      

      

     Odświętny ubiór, godne zachowanie, integrowanie społeczne uczniów, wdrażanie do samorządności

      

     Sprawozdanie

      

      

     Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

      

      

      

     Obserwacja  zachowania i ubioru uczniów

      

     M. Zembrzuska

      

      

     G. Napiwodzka

      

      

      

      

      

     A. Tobojka

     K. Pisarski

      

      

      

      

     G. Napiwodzka

      

     Listopad

      

     8.11.

     2019r.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     18.11.

     2019 r.

      

      

     29.11.

     2019 r.

      

     Święto Niepodległości

     – 11. XI.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Dzień Pluszowego Misia

      

     Szkolne Andrzejki  

      

     Ojczyzna, naród, patriotyzm, wolność, symbole narodowe.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wdrażanie uczniów do aktywności.

      

      

     Wdrażanie uczniów do aktywności Rozwijanie samorządności poprzez udział w planowaniu i organizowaniu zabawy, umiejętność godzenia rozrywki z nauką, zachowanie bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania i odpowiedniego stroju.

      

      

     Wystawa w Izbie Patrona.

     Tematyka na zajęciach z wychowawcą

     Apel klas I – VIII.

      

      

      

      

      

      

     Prezentacja, zdjęcia 

      

      

      

     Zabawy andrzejkowe w kl. I-III , kl. IV-VIII

      

      

     Poszanowanie symboli narodowych, poczucie przynależności narodowej.

      

     Aktywny udział w uroczystości

      

      

      

      

     Aktywny udział w imprezie.

      

      

     Aktywny udział w imprezie.

      

     Zdjęcia 

     Wyniki konkursu na szkolnej stronie internetowej

      

     Sprawozdanie, zdjęcia na stronę internetową szkoły

      

     Sprawozdanie

     Zdjęcia

      

      

     Sprawozdanie Zdjęcia

      

     1. Tobojka

      

     Wychowawcy kl. I-VIII

     M. Słomkowska

      

     K. Pisarski

      

      

      

      

     1. Obidzińska

      

      

      

     Samorząd Uczniowski

     Wychowawcy klas

     Grudzień

      

      

      

      

      

      

      

      

     06.12. 2019 r.

      

     Dzień Świętego Mikołaja

      

     Piszemy listy do Św. Mikołaja

      

      

      

     Zabawy sportowe z Mikołajem- bawimy się z rodzicami

      

     Tradycja, zwyczaje

      

      

      

      

      

      

      

     Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu z rodziną.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Klasowe spotkania mikołajkowe,

      

     List do Świętego Mikołaja klasy IV - VI

     lekcje języka polskiego.

      

      

     Sportowy Turniej Mikołajkowy.

     Współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej, postrzeganie szkoły jako miejsca dobrej i bezpiecznej zabawy.

      

      

      

      

     Współdziałanie w grupie klasowej i rodzinie. Szkoła i ja.

     Wystawa prac – sznurkowa prezentacja

      

      

      

      

      

      

      

     Zdjęcia z zabaw

     Wychowawcy kl.

     I-VIII

      

      

     nauczyciele

      j. polskiego

      

      

      

      

     n-le wych. fiz

      

     19.12.-20.12.

     2019r

      

     Święta Bożego Narodzenia

      

     Szacunek do tradycji, zwyczaje świąteczne, poznawanie i kultywowanie wartości: dobro, miłość bliźniego, wspólnota życia rodzinnego, przebywanie z bliskimi.

      

      

     Wystawy świąteczne, dekoracje sal lekcyjnych

      

      

     Betlejemskie Światło Pokoju. 

      

     Ozdabianie pierników- warsztaty

      

     Akcje charytatywne.

     Wieczór kolęd

      

     Godne zachowanie się, gotowość do rozmowy, poczucie wspólnoty.

      

     Ocena atmosfery świątecznej, zainteresowanie kiermaszem. Podsumowanie akcji „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”.

      

      

      

     n-l plastyki

     n-le świetlicy

      

      

     ks. T. Opaliński

     W. Westerlich

     K. Pisarski

     B. Angielska

      

      

     Styczeń

      

     17.01

     2020 r.

      

     Uroczyste podsumowanie I semestru-

     kl. IV-VIII

      

     Ocenienie własnej nauki, rozbudzanie ambicji i zachęcanie do wysiłku, wytrwałości, pokonywanie strachu, rozwijanie mocnych stron osobowości.

     Spotkanie z rodzicami uczniów 

     IV – VIII, spotkanie wychowawcy z rodzicami,

     Apel- prezentacja umiejętności uczniów.

     Spotkanie z rodzicami uczniów 

     IV – VIII, spotkanie wychowawcy z rodzicami,

     Apel- prezentacja umiejętności uczniów.

     Opinie rodziców

     Przewodniczący zespołów,

     wychowawcy kl. IV-VIII,

     Rada Rodziców

      

      

      

     17.01. 2020 r.

      

      

      

      

      

      

      

     Uroczyste podsumowanie I semestru-

     kl. I-III

      

      

      

      

      

     Ocenienie własnej nauki, rozbudzanie ambicji i zachęcanie do wysiłku, wytrwałości, pokonywanie strachu, rozwijanie mocnych stron osobowości.

      

      

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów 

     I-III spotkanie wychowawców z rodzicami.

     Apel- prezentacja umiejętności uczniów.

      

      

     Spotkanie z rodzicami uczniów 

     I-III, spotkanie wychowawcy z rodzicami,

     Apel- prezentacja umiejętności uczniów.

      

      

     Opinie rodziców

      

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowawcy kl. I-III

      

      

      

      

     Luty

      

     luty

     2020 r.

      

      luty

     2020 r.

      

     Bal Karnawałowy

      kl. I-III

      

     Dyskoteka karnawałowa kl.

     IV- VI, VII

      

     Rozwijanie samorządności poprzez udział w planowaniu i organizowaniu zabawy, umiejętność godzenia rozrywki z nauką, zachowanie bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania i odpowiedniego stroju.

      

      

     Zabawa karnawałowa

      

      

      

     Dyskoteka karnawałowa

      

     Udział w zabawie integracja całej szkolnej społeczności, włączenie rodziców do realizacji zadania, współpraca klas, wspomaganie uczniów.

      

     Wystawa zdjęć

     Witryna www

      

      

     Wychowawcy klas I-VIII

      

      

     Wychowawcy

     SU

     Marzec

      

     20.03.

     2020 r.

      

     Dzień Samorządności – demokracja przez działanie

     - projekt „Mój zawód – moja przyszłość”.

      

      

      

     Samorządność w szkole, kształtowanie pozytywnych postaw.

      

     Wycieczki klasowe,

     imprezy w plenerze, prezentacja

     zawodoznawcza w kl. V.

      

      

      

      

      

     Integrowanie środowiska szkolnego, realizacja inicjatyw uczniowskich, współdziałanie w grupie.

      

     Sprawozdania z wycieczek Obserwacja

     Sprawozdanie z realizacji projektu.

      

     1. Tobojka

     Wychowawcy klas

      

      

      

     Kwiecień

      

      

        Kwiecień                                                                            

      

      

      

      

      

      

     09.04. 10.04.

     2020r.

      

     Wielkanoc

      

     Szacunek do tradycji, zwyczaje wielkanocne, wskazywanie na obecność i siłę wartości (pomoc, miłość, dobroć, skromność, pokora, poczucie humoru).

      

      

     Warsztaty kl. I i VIII

     Rękodzieła ludowego

     Dekoracja

     Audycje wielkanocne

     Konkursy wielkanocne.

      

     Integrowanie środowiska szkolnego, kultywowanie tradycji.

      

     Obserwacja wystawy i

     kiermaszu

      

     Wych.

     Klas I-VIII

     Ks. T. Opaliński

     M. Słomkowska

     B. Angielska

     23.04.

     2020 r.

      

     Dzień Ziemi- impreza ekologiczna

      

     Rozwijanie odpowiedzialności za środowiska naturalne.

      

      

     Warsztaty dla uczniów i przedszkolaków.

     Sadzenie lasu.

     Prezentacja działań ekologicznych w szkole

     Wystawy, konkursy, projekty. Apel

      

     Współdziałanie,  odpowiedzialność, rozwijanie inicjatyw uczniów, promocja szkoły, integrowanie środowiska, współodpowiedzialność, wyrabianie pozytywnych nawyków dbałości o środowisko.

      

      

      

     Prezentacja na szkolnej stronie internetowej 

      

     M. Bonisławska

      

      

      

     01.04.- 06.04

     2020 r.

      

      Prezentacja działań Szkoły Promującej Zdrowie

      

      

      

     Profilaktyka zdrowotna, stawianie i osiąganie efektów, dyscyplina, bezpieczeństwo, relaks, nawyki czynnego wypoczywania, szlachetna rywalizacja poczucia osobistej odpowiedzialności, zdrowy tryb życia, unikanie chorób cywilizacyjnych.

      

      

     Turnieje, konkursy wg. opracowanego harmonogramu.

      

      

      

      

      

      Festiwal Piosenki o Zdrowiu.

     Czynny udział uczniów, dbałość o zdrowie.

      

      

      

      

      

      

     Aktywny udział w imprezie.

      

      

      

     Obserwacja, scenariusze imprez, dane ilościowe

      

      

      

      

     Prezentacja na szkolnej stronie internetowej

     D.Kamińska

      

      

     Nauczyciele świetlicy

      

      

      

      

      K  Pisarski

      

      

      

     Maj

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     29.04.

     2020 r.

      

     Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

      

     Wdrażanie do przestrzegania zasad: wolności, praworządności,

     demokracji, prawa człowieka, sprawiedliwości.

      

      

     Tematyka w czasie zajęć z wychowawcą.

      

     Apel szkolny, akcja-kotyliony „Dzień Biało-Czerwony” w szkole. 

      

      

      

     Poczucie narodowej przynależności, wartościowanie roli wolności w życiu

     człowieka.

      

     Obserwacja Sprawozdanie

     Koordynator :

     A.Piasecka

     n-le j. polskiego, historii, religii

      

     Samorząd Uczniowski

      

      

     Wych. Klas I-VIII

      

      

     15.05.

     2020 r.

      

     Święto Biblioteki

      

      

      

      

     Wdrażanie uczniów do korzystania z biblioteki

     wyrabianie nawyku czytania.

      

     Prezentacja działań biblioteki.

      

      

     Poczucie szkolnej wspólnoty, odpowiedzialność za przyrodę,

     Promocja szkoły.

      

      

      

      

     Sprawozdanie Podsumowanie akcji

      

      

     B.Obidzińska

      

      

      

      

     Czerwiec

      

      

      

      

     01.06

     2020 r.

      

      

      

     Dzień Dziecka

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Tradycja szkoły, rozwijanie umiejętności, współdziałanie, tolerancja, prawa dziecka.

      

      

      

     Wycieczki, gry i zabawy

      

     Dzień sportu w szkole

      

      

      

      

      

      

      

     Poczucie szkolnej wspólnoty, tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego klas i szkoły, integracja uczniów.

      

      

      

      

      

     Gry i zabawy kl. 0-III

     Szkolna Mini Olimpiada Sportowa

      

      

      

      

      

      

     Wych. klas I-VIII,

     Rada Rodziców,

     nauczyciele wych.fiz.

      

      

      

      

      

      

      

      

     26.06.

     2020 r.

      

     Zakończenie roku szkolnego

      

     Umiejętny wypoczynek, zdrowy tryb życia, poznawanie środowiska lokalnego, kraju i świata, bezpieczeństwo, refleksje nad własną pracą.

      

     Uroczyste apele klas I – VIII.

      

     Identyfikacja ze szkołą, stosowanie w praktyce poznanych zasad społeczno – moralnych.

      

     Scenariusze Obserwacja Strona www

      

     Klasy I-VIII

     B.Angielska

      

     Rok szkolny

      

     Imprezy szkolne

      klasowe:, Andrzejki,

     Walentynki,

     Dzień Kobiet,

     Topienie Marzanny,

     Dni Rodziny

      

     Tradycje, zwyczaje ludowe, otwarcie na wartości kulturowe Europy i Świata, kształtowanie uczciwego

     i wrażliwego ucznia.

      

     Wspólne zabawy – dyskoteki.

     Zabawy klasowe,  życzenia przez

     radiowęzeł.

      

      

     Współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej, postrzeganie szkoły jako miejsca dobrej i bezpiecznej zabawy.

      

     Obserwacja

     Zapisy  wydarzeń klasowych Sprawozdanie – podsumowanie wychowawcy klas „Wydarzenia klasowe”

      

     wychowawcy

     klas I-VIII

     op. SU

     Rada Rodziców

     Do kalendarza uroczystości szkolnych dołączono załączniki nr 1 kalendarz imprez i zawodów sportowych opracowany przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz załącznik nr 2 imprezy klasowe przygotowane przez wychowawców klas.