• FORMULARZE

     • Data zgłoszenia: ....................................

       

       

       

      WNIOSEK

      O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

       

      UCZNIA/ UCZENNICY ........................................................................

       

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JANOWIE

       

      KLASA.....................

       

      1.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (należy właściwą przyczynę zaznaczyć:

       

      1)szczególne uzdolnienia,

       

      2)specyficzne trudności w uczeniu się,

       

      3)zaburzenia komunikacji językowej,

       

      4)choroba przewlekła,

       

      5)sytuacja kryzysowa lub traumatyczna,

       

      6)niepowodzenia edukacyjne,

       

      7)zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

       

      sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

       

      8)trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,

       

      9)inne ...................................................................................................

       

       

      2. Zgłaszający/ imię i nazwisko:

      a)rodzic/prawny opiekun ............................................................................

      b)pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna

      .........................................................................................................

      c)poradnia ..............................................................................................

      d)asystent edukacji romskiej ...........................

      ..............................................

      e)pomoc nauczyciela ..................................................................................

      f)pracownik socjalny .............................................................................

      g)asystent rodziny .....................................................................................

      h)kurator sądowy ..................................................................................

       

       

      3.Uzasadnienie wniosku oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy psychologiczno

      -pedagogicznej:

       

       

      .............................................

      Podpis osoby składającej wniosek

       

       

       

       

       

      ......................................................................

      Pieczęć i podpis pracodawcy osoby zgłaszającej wniosek

       

       

       

       

       

      Po analizie wniosku określono co następuje:

      Przyznanie pomocy

      Odrzucenie wniosku

       

       

       

       

      ..................................

      Podpis dyrektora szkoły