• Rekrutacja

     • Protokół

      z  posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

       

      przeprowadzającej rekrutację kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22  na podstawie zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

       

      Data zdalnego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 09.04.2021 r.

      Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (przedszkole, adres): Szkoła Podstawowa  w Janowie ul. Chorzelska 21.

       

      Skład Komisji:

      Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko):

      Anna Kacprowicz, nauczyciel

      Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):

      1. Bogusława Obidzińska, nauczyciel
      2. Anna Sachanowska, nauczyciel

       

      Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

      1. Zapoznanie z zasadami pracy Komisji rekrutacyjnej, zobowiązanie do przestrzegania podczas pracy komisji.

       

      1. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników              o przyjęcie do klasy pierwszej.

       

      Do klasy pierwszej wpłynęło  8  wniosków, w tym:

       

      • wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy:  8
      • wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą:  

       

      Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej: 

      (wymienić i opisać braki)

       

      Do dalszego postępowania zakwalifikowano  8 wniosków.

       

       

      1. Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

       

      W klasie pierwszej prowadzony jest nabór na  25  wolnych miejsc.

       

      Liczba kandydatów  zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej  8

      Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

       

      1. Adamkiewicz Martyna
      2. Banderowicz Antoni
      3. Czapska Zofia
      4. Czyżewski Stanisław
      5. Dzięgielewska Nadia
      6. Iśkiewicz Nikola
      7. Kobylińska Maja
      8. Szczepkowski Maciej

       

      W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do klasy pierwszej     8

      Lista przyjętych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do      

         protokołu.

       

      1. W związku z tym, że kandydaci zajmujący miejsce od ­- do - uzyskali tę samą liczbę punktów Komisja przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego.

              ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                Liczba wolnych miejsc: ­_____

      1. Komisja postanowiła o przyjęciu w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego następujących kandydatów:

       

      ____________________________________________________________________

       

      1. Nie przyjęto do klasy pierwszej:

                  _____________________________________________________________________

       

      1. Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią załączniki do protokołu.

       

      1. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: brak uwag

       

                                                                                                          Protokołował/a

      Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:                                            Bogusława Obidzińska

      1. Anna Kacprowicz
      2. Anna Sachanowska

       

       

       

       

       

       

      Lista  kandydatów przyjętych

      do klasy pierwszej w Janowie

      na rok szkolny 2021/2022

       

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

       

       

       

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

      1.

       Adamkiewicz Martyna

      2.

      Banderowicz Antoni

      3.

      Czapska Zofia

      4.

      Czyżewski Stanisław

      5.

      Dzięgielewska Nadia

      6.

      Iśkiewicz Nikola

      7.

      Kobylińska Maja

      8..

      Szczepkowski Maciej

                                                          Anna Kacprowicz

       (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

       

       

       

       

       

      Do publicznej wiadomości

       

      Lista  kandydatów przyjętych

      do klasy pierwszej w Janowie

      na rok szkolny 2021/2022

       

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

       

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

      1.

       Adamkiewicz Martyna

      2.

      Banderowicz Antoni

      3.

      Czapska Zofia

      4.

      Czyżewski Stanisław

      5.

      Dzięgielewska Nadia

      6.

      Iśkiewicz Nikola

      7.

      Kobylińska Maja

      8.

      Szczepkowski Maciej

                                                          Anna Kacprowicz

       (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

       

       Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej SP w Janowie posiada  17 wolnych    miejsc.

      Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2021r.

       

      Protokół

      z  posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

       do oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich (realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego)

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

       

       

       

       przeprowadzającej rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego 2021/22  na podstawie zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

       

       

       

      Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 09.04.2021r.

      Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (przedszkole, adres): Szkoła Podstawowa  w Janowie ul. Chorzelska 21.

      Skład Komisji:

      Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko):

      Anna Kacprowicz, nauczyciel

      Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):

      1. Bogusława Obidzińska, nauczyciel
      2. Anna Sachanowska, nauczyciel

       

      Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

      1. Zapoznanie z zasadami pracy Komisji rekrutacyjnej, zobowiązanie do przestrzegania podczas pracy komisji.

       

      1. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników              o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

       

      Do oddziału przedszkolnego wpłynęło  10  wniosków.

       

      Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej: 

      (wymienić i opisać braki)

      ............................................................................................................................

      Do dalszego postępowania zakwalifikowano 10 wniosków.

       

      1. Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

       

      W oddziale przedszkolnym prowadzony jest nabór na  25 wolnych miejsc.

       

      Liczba kandydatów  zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i wskazali je jako przedszkole pierwszego wyboru wynosi:  10

      Kandydaci przyjęci do oddziału przedszkolnego po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

       

      1. Chmielewski Jakub
      2. Jońska Agnieszka
      3. Lejk Lena Maria
      4. Łączyńska Zuzanna
      5. Moszczyński Bartosz
      6. Pisarska Kornelia
      7. Radzymiński Jakub
      8. Sachanowski Jan
      9. Szczepkowski Adam
      10. Zygnerski Szymon

       

      W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do oddziału przedszkolnego 10 kandydatów.

       

      Lista przyjętych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do protokołu.

       

      1. W związku z tym, że kandydaci zajmujący miejsce od … do …. uzyskali tę samą liczbę punktów Komisja przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego.

      _____________________________________________________________________

                Liczba wolnych miejsc: …………..

      1. Komisja postanowiła o przyjęciu w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego następujących kandydatów:

           ______________________________________________________________________

      1. Nie przyjęto do oddziału przedszkolnego:

      _____________________________________________________________________

       

      Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią załączniki do protokołu.

       

      1. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: brak uwag.

       

                                                                                                                   Protokołował/a

      Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:                                        Bogusława Obidzińska

      1. Anna Kacprowicz
      2. Anna Sachanowska

       

       

      Lista  kandydatów przyjętych

      do oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich (realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego)

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

       

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

      1.

      Chmielewski Jakub

      2.

      Jońska Agnieszka

      3.

      Lejk Lena Maria

       

      4.

      Łączyńska Zuzanna

       

      5.

      Moszczyński Bartosz

       

      6.

      Pisarska Kornelia

      7.

      Radzymiński Jakub

       

      8.

      Sachanowski Jan

       

      9.

      Szczepkowski Adam

       

      10.

      Zygnerski Szymon

       

      Anna Kacprowicz

      (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

       

       

       

       

      Do publicznej wiadomości

      Lista  kandydatów przyjętych

      do oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich (realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego)

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

      1.

      Chmielewski Jakub

      2.

      Jońska Agnieszka

      3.

      Lejk Lena Maria

       

      4.

      Łączyńska Zuzanna

       

      5.

      Moszczyński Bartosz

       

      6.

      Pisarska Kornelia

      7.

      Radzymiński Jakub

       

      8.

      Sachanowski Jan

       

      9.

      Szczepkowski Adam

       

      10.

      Zygnerski Szymon

       

      Anna Kacprowicz

      (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

      Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Oddział Przedszkolny  posiada  15 wolnych    miejsc.

       Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2021r.

       

      Protokół

      z  posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

       do oddziału przedszkolnego

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

       

       przeprowadzającej rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego 2021/22  na podstawie zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

       

      Data posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 09.04.2021r.

      Miejsce posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej (przedszkole, adres): Szkoła Podstawowa  w Janowie ul. Chorzelska 21.

      Skład Komisji:

      Przewodniczący (imię i nazwisko, stanowisko):

      Anna Kacprowicz, nauczyciel

      Członkowie (imię i nazwisko, stanowisko):

      1. Bogusława Obidzińska, nauczyciel
      2. Anna Sachanowska, nauczyciel

       

      Przebieg pracy Komisji Rekrutacyjnej

      1. Zapoznanie z zasadami pracy Komisji rekrutacyjnej, zobowiązanie do przestrzegania podczas pracy komisji.

       

      1. Analiza pod względem formalnym i prawnym złożonych wniosków i załączników              o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

       

      Do oddziału przedszkolnego wpłynęło  23  wnioski, w tym:

       

      •  9  kart dzieci urodzonych w 2016 r.
      •  8  kart dzieci urodzonych w  2017 r.
      •  6  kart dzieci urodzonych w  2018 r.
      • wniosków kandydatów zamieszkałych w rejonie gminy: 23
      • wniosków kandydatów zamieszkałych poza gminą: __________

       

      Wnioski, które nie spełniły zasady kompletności dokumentacyjnej: 

      (wymienić i opisać braki)

      _____________________________________________________________________

                Do dalszego postępowania zakwalifikowano 23 wnioski.

       

       

      1. Przeprowadzono I etap postępowania rekrutacyjnego.

       

      W oddziale przedszkolnym prowadzony jest nabór na 25 wolnych miejsc.

      Liczba kandydatów  zamieszkałych na terenie gminy, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i wskazali je jako przedszkole pierwszego wyboru wynosi: 23

      Kandydaci przyjęci do oddziału przedszkolnego po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:

      2016r.

      1. Adamski Jan
      2. Borowa Anna
      3. Ciesielska Hanna
      4. Czyżewska Lena
      5. Kuzkowska Julia
      6. Langowski Antoni
      7. Pisarski Szymon
      8. Sarbiewski Jakub
      9. Zybert Antoni

       

      2017 r.

      1. Czyżewska Anna
      2. Górecka Gabriela
      3. Górecka Oliwia
      4. Kuzkowska Aleksandra
      5. Rzepczyńska Gabriela
      6. Rzepczyńska Maria
      7. Szczepkowski Stanisław
      8. Woźniak Lucjana

      2018 r.

      1. Borowa Aleksandra
      2. Ciesielski Nikodem
      3. Malinowski Aleks
      4. Olbryś Tymon Dariusz
      5. Szczepkowska Hanna
      6. Świderska Maria

      W I etapie postępowania rekrutacyjnego przyjęto do oddziału przedszkolnego 23 kandydatów.

       

      Lista przyjętych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stanowi załącznik 1 do protokołu.

       

      1. W związku z tym, że kandydaci zajmujący miejsce od … do …. uzyskali tę samą liczbę punktów Komisja przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego.

      _____________________________________________________________________

                Liczba wolnych miejsc: _______

      1. Komisja postanowiła o przyjęciu w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego następujących kandydatów:

           ______________________________________________________________________

      1. Nie przyjęto do oddziału przedszkolnego:

      _____________________________________________________________________

       

      Ustalenia Komisji Rekrutacyjnej – listy osób przyjętych i nieprzyjętych stanowią załączniki do protokołu.

       

      1. Uwagi Komisji Rekrutacyjnej: brak uwag.

       

       

                                                                                                                   Protokołował/a

      Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:                                               Anna Sachanowska

      1. Anna Kacprowicz
      2. Bogusława Obidzińska

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Lista  kandydatów przyjętych

      do oddziału przedszkolnego

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

       

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

       

      2016 r.

      1.

      Adamski Jan

      2.

      Borowa Anna

       

      3.

      Ciesielska Hanna

       

      4.

      Czyżewska Lena

       

      5.

      Kuzkowska Julia

       

      6.

      Langowski Antoni

       

      7.

      Pisarski Szymon

       

      8.

      Sarbiewski Jakub

       

      9.

      Zybert Antoni

       

       

      2017 r.

      10.

      Czyżewska Anna

       

      11.

      Górecka Gabriela

       

      12.

      Górecka Oliwia

       

      13.

      Kuzkowska Aleksandra

       

      14.

      Rzepczyńska Gabriela

       

      15.

      Rzepczyńska Maria

       

      16.

      Szczepkowski Stanisław

       

      17.

      Woźniak Lucjana

       

       

      2018 r.

      18.

      Borowa Aleksandra

       

      19.

      Ciesielski Nikodem

       

      20.

      Malinowski Aleks

       

      21.

      Olbryś Tymon Dariusz

       

      22.

      Szczepkowska Hanna

       

      23.

      Świderska Maria

       

      Anna Kacprowicz

      (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Lista  kandydatów przyjętych

      do oddziału przedszkolnego

      przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w  Janowie

      na rok szkolny 2021/22

      Na podstawie art. 157 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ((Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Rady Gminy Janowo Nr XXVIII/145/2021 i XXVIII/146/2021z dnia 26 lutego 2021r i zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie z dnia  10 marca 2021 r.

      Komisja Rekrutacyjna w Janowie z dn. 09.04.2021   roku po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje na rok szkolny 2021/2022  niżej wymienionych kandydatów:

       

      L.p.

      Nazwisko i imię dziecka

       

      2016 r.

      1.

      Adamski Jan

      2.

      Borowa Anna

       

      3.

      Ciesielska Hanna

       

      4.

      Czyżewska Lena

       

      5.

      Kuzkowska Julia

       

      6.

      Langowski Antoni

       

      7.

      Pisarski Szymon

       

      8.

      Sarbiewski Jakub

       

      9.

      Zybert Antoni

       

       

      2017 r.

      10.

      Czyżewska Anna

       

      11.

      Górecka Gabriela

       

      12.

      Górecka Oliwia

       

      13.

      Kuzkowska Aleksandra

       

      14.

      Rzepczyńska Gabriela

       

      15.

      Rzepczyńska Maria

       

      16.

      Szczepkowski Stanisław

       

      17.

      Woźniak Lucjana

       

       

      2018 r.

      18.

      Borowa Aleksandra

       

      19.

      Ciesielski Nikodem

       

      20.

      Malinowski Aleks

       

      21.

      Olbryś Tymon Dariusz

       

      22.

      Szczepkowska Hanna

       

      23.

      Świderska Maria

       

      Anna Kacprowicz

      (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej

       

       

      Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym Oddział Przedszkolny  posiada  2 wolne    miejsca.

       Data podania do publicznej wiadomości listy: 17.04.2021r