• Deklaracja dostępności

    • Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie

     Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Napisy rozszerzone (nagranie)
     • Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)
     • Audiodeskrypcja (nagranie)
     • Wymowa

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Obrębska.
     • E-mail: zespolszkolwjanowie@gmail.com
     • Telefon: 896264010

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
     • Adres: ul. Chorzelska 21
      13-113 Janowo
     • E-mail: zespolszkolwjanowie@gmail.com
     • Telefon: 896264010

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego. Wejście do budynku jest możliwe z dwóch stron budynku. W każdym przypadku drzwi są dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy drugim wejściu do budynku. Do placówki można wejść bez potrzeby sygnalizowania tego zamiaru.

     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

     Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

     Nie ma wydzielonych toalet dla osób niepełnosprawnych.

     Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     W Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.