• Wolontariat

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W JANOWIE

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU MŁODEGO WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W JANOWIE

       

       

       

       

      I.                   Postanowienia ogólne

      1. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego funkcjonuje Szkolny Klub Młodego Wolontariusza.

       

      2. Szkolny Klub Młodego Wolontariusza( dalej zwany SKMW) ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania      w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne                       i kulturalne.

       

      3. Członkiem SKMW może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

       

      4. Wolontariusze:

      a) wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu,

      b)    wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna,

      c)    warunkiem wstąpienia do SKMW jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów),

      d)    po wstąpieniu do SKMW uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole,

      e)    członkowie SKMW mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych,

      f)     członek SKMW kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych,

      g)    członek SKMW wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań,

      h)    każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” /„Dzienniczka Ucznia”/ „Dzienniczka Klasowego” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;

      i)      członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy,

      j)      każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy,

      k)    każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych,

      l)      każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu.

       

      5. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego klubu wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun szkolnego klubu wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu.

      II.                 Cele działania szkolnego klubu wolontariatu

      1.     Zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu.

      2.     Angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym.

      3.     Promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach.

      4.     Organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym.

      5.      Tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.

      6.     Pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje.

      7.     Wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

      8.     Promowanie idei wolontariatu.

      9.     Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych                        do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.

      10. Angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

       

      III. Wybory do Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza.

      1.  Klubem wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły.

      2. Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców.

      3.Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe.

      4.Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego.

      5.Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.

      6.Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.

      7.Klub wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

      IV. Formy działalności klubu.

      1.     działania na rzecz środowiska szkolnego.

      2.     Działania na rzecz środowiska lokalnego.

      3.     Udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.    

      4.      Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

      V. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa.

      1.     Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie                       o możliwości jego rozwiązania.

      2.     Na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1. a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń.

      3.      Na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza.

      4.      Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia.

      5.     Do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

      6.     Korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń.

      7.     Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym                                           z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

      8.     Korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.                          W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania.

      9.     Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w ust. 8 pkt. 4.

      10.    W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

       

      VI. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

      1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność społeczną                     i w wolontariacie na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w rozdziale 10. dział XIII statutu szkoły;

      2. Formy nagradzania:

      a) pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

      b) przyznanie dyplomu,

      c) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

      d) pisemne podziękowanie do rodziców,

      e) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.

      VII. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.

      1.      Każdy uczeń, który nie przystąpił do klubu wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w statutu szkoły.

      2.      W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego światowy dzień wolontariusza.