• Zapytania ofertowe

     • Zapytanie ofertowe - dostawa węgla

     •  

       

      Janowo, 20.11.2018r.

      ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2018

      Dotyczy: zamówienia na dostawę węgla kamiennego typu  gat. I, gruby, kostka

      do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie w sezonie grzewczym 2019

      Zamawiający:

      Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsuckiego w Janowie ul. Chorzelska 21 13 – 113 Janowo

      Tel./fax  896264010

      Osoba odpowiedzialna: dyrektor szkoły  Grażyna Obrębska

      1.Przedmiot zamówienia

      Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego typu:

      gat. I gruby kostka  w ilości ok.35 ton do Zespołu Szkół w Janowie.

      Oferowany węgiel powinien charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż:

      a) wartość opałowa (kaloryczność)

      –nie mniejsza niż Q1 kJ/29

      b) zawartość popiołu

      –do 6%

      c) zawartość siarki

      –do 0,6%

      d) wilgotność do 15%

      Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w okresie trwania umowy tj. od daty podpisania do 31 grudnia 2019r, w ilościach i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

      Wykonawca zobowiązany jest do starczenia oraz rozładowania węgla w miejscu wyznaczonym

      przez zamawiającego.

      Wykonawca wraz z dostawą dostarcza do zamawiającego atest jakości kopalni (producenta)

      potwierdzający parametry węgla.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania pomiaru wagi i jakości dostarczonego węgla.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostaw w stosunku

      do zapotrzebowania określonego w zapytaniu ofertowym z uwagi na warunki atmosferyczne.

      2.Sposób złożenia oferty

      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną

      przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Dopuszcza się złożenie oferty mailem na adres:

      zespolszkolwjanowie@gmail.com

      lub też dostarczenie osobiste do siedziby zamawiającego tj. sekretariatu Szkoły Podstawowejł w Janowie do

      godz. 10,00, dnia 20.12.2018r.,wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji  działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

      Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

      Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem

      towaru.

      Cenę podaną w ofercie (brutto w PLN) należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po

      przecinku.

      Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  20.12.2018 r. ,a wyniki  i wybór najkorzystniejszej

      oferty zostanie ogłoszony o godzinie 14.00  w siedzibie Szkoły Podstawowej w Janowie ul. Chorzelska 21

      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

      3.Kryterium wyboru oferty

      Cena -100%