• Plan pracy zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018

    • Plan  pracy zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     w roku szkolnym 2017/2018

      

     Lp.

     Zadanie

     Forma

     Termin

     Odpowiedzialny

     1.

      

     Spotkanie organizacyjne zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla klas II-III gimnazjum.

      

      

     Spotkanie

     Zespołu

     Do 11.09.2017 r.

     Koordynator

     zespołu

     2.

     Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum, dla uczniów kl. II- III gimnazjum, w tym w szczególności:

     1) ustalenie zakresu, w którym uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i opiniami oraz uczniowie nie posiadający orzeczeń i opinii, a wymagający pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, wymagają pomocy;

     2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając przy tym  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenia lub opinie,  uwzględnienie także zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii

     Spotkanie

     Zespołu

     Do  25.09.2017 r.

      

     Koordynator zespołu

     3.

     Zatwierdzenie przez dyrektora szkoły  ustalonych przez zespół form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Forma pisemna

     Do  30.09.2017 r.

     Dyrektor szkoły

     4.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Informacja na piśmie

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora szkoły

     Koordynator  zespołu

     5.

     Opracowanie przez zespół IPET-ów i aktualizowanie tych

     z minionego roku szkolnego.

     Forma pisemna

      

     Do 30.09.2017 r.

     Koordynator zespołu

     6.

     Ocena efektywności udzielanej pomocy wobec uczniów objętych w I semestrze roku szkolnym 2017/2018 pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

     Planowanie  dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych uczniów.

     Spotkanie

     Zespołu

     Styczeń 2018 r.

     Koordynator zespołu

     7.

     Zatwierdzenie przez dyrektora ustalonych form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej w II semestrze 2017/2018

     Wpis do  dzienników ppp

     Poszczególnych klas

      Styczeń 2018 r.

     Dyrektor szkoły

     8.

     Poinformowanie rodziców lub opiekunów prawnych na piśmie o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin poszczególnych form w drugim semestrze w roku szkolnym 2017/2018

     Informacja pisemna

     Niezwłocznie po zatwierdzeniu zajęć przez dyrektora

     Koordynator  zespołu

     9.

     Uzupełnienie dokumentacji.

     Forma pisemna wg ustaleń zespołu

      

     Styczeń 2018 r.

     Koordynator  zespołu

     10.

     Podsumowanie działalności zespołu. Ustalenia wstępnego  planu na rok szkolny 2017/2018

     Spotkanie zespołu

     Czerwiec 2018 r.

     Koordynator  zespołu

     11.

     Prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym prowadzenie obserwacji pedagogicznych, ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w środowisku szkolnym.

     Obserwacja, notatki w dzienniku ppp.

     W ciągu całego roku na bieżąco

     Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów

     12.

     Współpraca nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w zakresie wspierania ucznia i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także w trakcie bieżącej pracy z uczniem, oraz dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.

      

     Obserwacja, spotkania

     j.w

     j.w

     13.

     Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     Spotkania z członkami zespołu i nauczycielami

      Na bieżąco, w zależności od potrzeb

     Dyrektor szkoły

     14.

     Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów  poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki.

     Konsultacje, spotkania

     j. w

     Poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora.

     15.

     Wnioski o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania zaistniałego problemu (jeżeli  udzielana uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia).

     Wniosek na piśmie

     j.w

     Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

      

     Źródło:

     • Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.)

                 Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl/

      

     Harmonogram opracował Zespół w składzie:

     1.     M. Słomkowska – koordynator………………………………

     2.     Waldemar Westerlich …………………………………………

     3.     Aldona Auguścik………………………………………………