• E-learning - NAUCZANIE PRZEZ INTERNET

     • Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie

      w sprawie zdalnego nauczania.

       

      Dyrektor Szkoły przekazuje informacje Uczniom i Rodzicom w sprawie zdalnego nauczania.

      INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

      1.W związku z zawieszeniem zajęć w szkole w klasach IV – VIII proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie na platformie edukacyjnej ZOOM.

      2.Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem nauczania. Każda lekcja trwa 30 minut.

      3. Podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami jest e-dziennik. Uczniowie, rodzice i nauczyciele sprawdzają wiadomości i komunikaty CODZIENNIE (z wyjątkiem weekendu).

      4.Nauczyciel ma prawo wprowadzić inne formy komunikacji po uprzednim poinformowaniu uczniów i rodziców przez wiadomości w Librusie.

      5. Przez e-dziennik nauczyciele wysyłają uczniom (z kopią do rodziców) lub na pocztę mailową (po ustaleniu z rodzicami i uczniami):

      a)informacje o zakresie materiału do samodzielnego zapoznania się/ powtórzenia z podręcznika, ćwiczeń, zbioru zadań, atlasu itp.,

      b)linki do filmów, gier dydaktycznych, wirtualnych tablic, materiałów interaktywnych itp.,

      c)zadania do samodzielnej realizacji, z podaniem informacji o terminie wykonania zadania,

      d)inne ważne wskazówki do samodzielnej pracy.

      6.Uczniowie starają się pracować samodzielnie według podanych wskazówek, a w razie trudności piszą do nauczyciela przedmiotu lub wyjaśniają wątpliwości w czasie kontaktu z nauczycielem.

      7.Jeśli odrobione zadania mają być sprawdzone - uczniowie przesyłają je nauczycielom w sposób i w terminie który wskazał nauczyciel.

      8.Wykonanie zadań jest oceniane. Nauczyciel przekazuje uczniom informację o prawidłowych rozwiązaniach i/ lub wskazuje, co zostało zrobione prawidłowo a co wymaga poprawy i jak tę poprawę należy wykonać.

      9.Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:

      a)zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,

      b)dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,

      c)przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

      10.Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.

      11.Prace są oceniane w okresie do 7 dni po otrzymaniu ich przez nauczyciela w formie elektronicznej.

      12.Oceny są systematycznie wpisywane w dzienniku elektronicznym.

      13.Ocenianie odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Uczeń, który w określonym przez nauczyciela terminie nie przekaże wykonanych zadań, otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić zgodnie z WZO.

      14.O wszelkich dodatkowych zmianach Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły.


       


       

      Koordynatorem współpracy nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz sprawach związanych z organizacją pracy szkoły jest dyrektor szkoły. Z dyrektorem szkoły komunikujemy się za pośrednictwem telefonu - 896264010 .

      Koordynatorem organizacji zdalnego nauczania oraz nauczycielem odpowiedzialnym za informowanie Państwa poprzez stronę internetową o najważniejszych zmianach, istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem szkoły w okresie zawieszenia zajęć jest Pan Krzysztof Pisarski. Ważnym źródłem informacji pozostaje strona internetowa Szkoły Podstawowej w Janowie.

      Podstawą komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny oraz maile.

      Wychowawcy klas monitorują aktywność uczniów, w przypadku jej braku rozpoznają powody, przyczyny ograniczające dostęp ucznia do proponowanych narzędzi pracy np. brak możliwości korzystania ucznia z urządzeń mobilnych i informują o zaistniałej sytuacji   dyrektora szkoły. Wychowawcy pozostają w stałym kontakcie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, wspólnie analizując skuteczność podejmowanych działań.

      Nauczyciele planują swoją codzienną pracę zdalną w taki sposób, by mieć możliwość  monitorowania postępów ucznia, stopnia wykonania zadania, weryfikacji wiedzy i umiejętności oraz systematycznej oceny, mając na uwadze ocenianie śródroczne i roczne. Sposób weryfikacji wiedzy i oceny pracy ucznia zależy od indywidualnych wymagań nauczyciela z uwzględnieniem wniosków z analizy sytuacji dydaktyczo-wychowawczej dokonanej przez zespół wychowawczy. Temat zajęć oraz oceny cząstkowe ucznia muszą być udokumentowane w dzienniku elektronicznym i papierowym.

      Nauczyciele w czasie nauczania zdalnego mają możliwość modyfikowania programu nauczania zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów oraz indywidualnego doboru treści, form, metod pracy. Modyfikowane przez nauczycieli treści muszą być zgodne z realizacją podstawy programowej. Nauczyciele uwzględniają równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach, w miarę możliwości różnicują zajęcia, metody i formy pracy zgodnie z możliwościami psychofizycznymi uczniów, dbając by czas na indywidualną naukę był spożytkowany efektywnie z zachowaniem bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego.  Każdy nauczyciel indywidualnie dobiera sobie metody, formy i narzędzia pracy zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami.

      Nauczyciele specjaliści: pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający organizują i udzielają pomocy i wsparcia komunikując się z rodzicami i uczniami  poprzez dziennik elektroniczny, drogą mailową, jeżeli tego wymaga sytuacja również telefonicznie.

      W nauczaniu zdalnym ważną rolę odgrywają Rodzice, którzy odbierają informacje zamieszczone przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym czy poprzez maile, są w stałym kontakcie z wychowawcą i nauczycielami przedmiotów. W procesie kształcenia na odległość udzielają wsparcia dziecku poprzez: udostępnienie dzieciom prywatnej poczty elektronicznej, komunikatorów, a w przypadku uczniów młodszych pomoc w obsłudze urządzeń elektronicznych w celu przesłania wskazanych przez nauczyciela zadań do wykonania.

      Ze względu na specyfikę zdalnego nauczania rodzice powinni dbać o właściwe warunki do pracy dzieci w domu oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej przy pomocy urządzeń elektronicznych, wspierać dziecko w wykonywaniu zadanych prac oraz zachęcać do samodzielności, jednocześnie dbając o to by dziecko miało czas przeznaczony na zabawę i odpoczynek. Rodzice mają prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego oraz wychowawcy w formie zdalnej.

      Uczniowie pracują zdalnie od poniedziałku do piątku zgodnie z tygodniowym planem zajęć dla swojej klasy. Komunikacja pomiędzy uczniem a nauczycielem odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

      Zdalna praca ucznia podlega monitorowaniu i ocenianiu w zakresie:

      1. dydaktyki: oceny z poszczególnych edukacji bądź przedmiotów,

      2. zachowania: kultura języka, postawa uczniowska, systematyczność w odbiorze materiałów

          oraz ich terminowe przesyłanie,  sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę.

      Oceny uzyskane dotychczas oraz w pracy zdalnej będą stanowiły podstawę klasyfikowania oraz promowania ucznia.

      Zadania dla ucznia to:

      1. Odbieranie informacji zamieszczonych przez nauczycieli na platformie szkolnej.

      2. Odbieranie wiadomości przesłanych przez nauczycieli i wychowawcę.

      3. Przesyłanie wykonanych zadań do nauczycieli,  zgodnie z poleceniem.

      4. Korzystanie z porad specjalistów zamieszczonych na stronie szkolnej www.szkolajanowo.pl.

      5. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej przy pomocy urządzeń

          elektronicznych.

      Uczeń ma prawo korzystać z pomocy pedagoga szkolnego w formie zdalnej.

      Czas nauki zdalnej – kształcenia na odległość, może być momentem na większe usamodzielnienie dziecka, rozwijanie odpowiedzialności, podejmowaniem podstawowych czynności domowych (przygotowywanie posiłków, sprzątanie, czynności związane z ubieraniem się, przygotowanie do snu itp.), czasem rozmowy na różnorodne tematy, wzbogacaniem słownictwa i wiedzy o świecie, czasem czytania dzieciom bądź z dziećmi, czasem na wspólne gry i zabawy zręcznościowe, planszowe, plastyczne, konstrukcyjne. Dlatego też zachęcam do korzystania z porad i propozycji nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz wychowawców świetlicy. Nauka w domu może być możliwością realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych wspieranych przez nauczyciela.

      W okresie zawieszenia pracy szkoły odpowiedzialność na nauczanie i stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka  spoczywa nie tylko na nauczycielach ale i rodzicach, to właśnie w domu dziecko powinno czuć się bezpiecznie i swobodnie podejmując wszelkie aktywności.

      Z wyrazami szacunku

      Grażyna Obrębska
      dyrektor szkoły