• Kalendarz roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego

     • KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2018/2019

      LP

      ZDARZENIE

      TERMIN

      1.  

      Rozpoczęcie roku szkolnego

      podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

      późn. zm.)oraz ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      3 września 2018 r.

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 listopada 2018r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      2 listopada 2018r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

      Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

       

      22 grudnia do 31 grudnia 2018 r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 stycznia 2019r.

      1.  

      Informacja o zagrożeniu ocenami ndst i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkich przedmiotów - konsultacje

      2 stycznia 2019r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania za I semestr

      9 stycznia 2019r.

      1.  

      Ferie zimowe podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

       

      21 stycznia– 3 lutego 2019

      1.  

      Egzaminu gimnazjalny po klasie IIIG

      część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

       z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

      część matematyczno-przyrodnicza –

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

      z zakresu matematyki - godz. 11:00

      język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym - godz. 9:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.)

      rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz.U. z2016 r., poz. 2223, ze zm.); ustawa o systemie oświaty(Dz.U.z 2018r. poz. 1457

      10 kwietnia 2019 r.

       

      11 kwietnia 2019 r.

       

      12 kwietnia 2019 r

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu egzaminu(podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. Nr 46, poz. 1613 w sprawie organizacji roku szkolnego)

      .

      10 kwietnia 2019 r.

       

      11 kwietnia 2019 r.

       

      12 kwietnia 2019 r..

      1.  

      egzamin ósmoklasisty:

      –z języka polskiego – godz. 9:00( egzamin potrwa 120 minut),

      – z matematyki- godz. 9:00 (egzamin potrwa 110 minut),

      –  z wybranego języka obcego- godz. 9:00 (egzamin potrwa 90 minut).

      Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz.U. z2016 r., poz. 2223, ze zm.); ustawa o systemie oświaty(Dz.U.z 2018r. poz. 1457

      15 kwietnia 2019

      16 kwietnia 2019

      17 kwietnia 2019

       

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu egzaminu(podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. Nr 46, poz. 1613 w sprawie organizacji roku szkolnego ze zmn.)

      15 kwietnia 2019

      16 kwietnia 2019

      17 kwietnia 2019

       

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) . (Dz. U. z 2017r. Nr 46, poz. 1613 w sprawie organizacji roku szkolnego)   

      18- 23.04.2019r.

      1.  

      Święto Pracy

      01.05. 2019 r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      02.05.2019 r.

      1.  

      Święto Konstytucji 3 Maja   

      03.05. 2019 r.

      1.  
      Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku -  konsultacje

      3 czerwca 2019r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku.

      10 czerwca 2019r.

      1.  

       Boże Ciało

      20.06.2019r.

      1.  

      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

      organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      21 czerwca 2019r.

       

      1.  

      Ferie letnie (podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

      i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

      roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

      22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

      RADA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNA planowana na 30 sierpnia 2019r.