• Kalendarz roku szkolnego

     • Kalendarz roku szkolnego

     • KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO  2017/2018

      LP

      ZDARZENIE

      TERMIN

      1.  

      podstawa prawna:

      § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia

      2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z

      późn. zm.)oraz przepisy wydane na podstawieart. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14

      grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

       

      4 września 2017 r.

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 listopada 2017r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      2-3 listopada 2017r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      Zimowa przerwa świąteczna (podstawa prawna§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

      Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

       

      23 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych

      1 stycznia 2018r.

      1.  

      Informacja o zagrożeniu ocenami ndst i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkich przedmiotów - konsultacje

      5 stycznia 2018r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania za I semestr

      12 stycznia 2018r.

      1.  

      Ferie zimowe podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

       

      22 stycznia– 4 lutego 2018

      1.  

      Wiosenna przerwa świąteczna (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

      29.03 – 3.04.2018r.

      1.  

      Egzaminu gimnazjalny po klasie IIIG

      zęść humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

      z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

      część matematyczno-przyrodnicza –

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

      z zakresu matematyki - godz. 11:00

      język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym - godz. 9:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

      art. 9a ust. 2 pkt 10 lit.a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 1943, ze zm.)

      rozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego(Dz.U. z2016 r., poz. 2223, ze zm.)

      18 kwietnia 2018 r.

       

      19 kwietnia 2018 r.

       

      20 kwietnia 2018 r.

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu egzaminu(podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017r. Nr 46, poz. 1613 w sprawie organizacji roku szkolnego)

      18 kwietnia 2018 r.

       

      19 kwietnia 2018 r.

       

      20 kwietnia 2018 r.

       

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      30.04. 2018 r.

      1.  

      Święto Pracy

      01.05.2018r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      02.05. 2018 r.

      1.  
      Święto Konstytucji 3 Maja   

      03.05.2018 r.

      1.  

      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      04.05. 2018 r.

      1.  
      Boże Ciało

      31.05.2018r.

      1.  
      Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      ( Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. (Dz.U. z 2017r. poz.1603)

      01.06. 2018 r.

      1.  
      Informacja dla uczniów i rodziców o proponowanych ocenach na koniec roku -  konsultacje

      4 czerwca 2018r.

      1.  

      Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku. Poinformowanie rodziców uczniów kl.5 o warunkach przeprowadzania sprawdzianu.

      11 czerwca 2018r.

      1.  

      Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       (podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie

      organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

      22 czerwca 2018r.

       

      1.  

      Ferie letnie (podstawa prawna:

      § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

      i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

      roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

      25 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

      RADA PEDAGOGICZNA ORGANIZACYJNA planowana na 30 sierpnia 2018r.