• Dokumenty szkolne

     • Statut Szkoły Podstawowej

     • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski

      Józefa  Piłsudskiego  w  Janowie

      ul. Chorzelska 21   3-113 Janowo

       

       

       

       

       

       

      STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      im. MARSZAŁKA POLSKI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W JANOWIE         

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Spis treści:

       

      DZIAŁ I Przepisy ogólne................................................................................................... 5

      Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole................................................................................ 5

      Rozdział 2 Misja szkoły, model absolwenta......................................................................... 6

      Rozdział  3 Cele i zadania szkoły.......................................................................................... 7

      DZIAŁ II Sposoby realizacji zadań szkoły................................................................. 10

      Rozdział 1 Informacje wstępne......................................................................................... 10

      Rozdział 2 Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole....... 11

      Rozdział 3 Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole...... 13

      Rozdział 4  Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej........................................................................... 14

      Rozdział 5 Program wychowania i profilaktyki.................................................................. 16

      DZIAŁ III Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej................................................................................................. 20

      Rozdział 1 Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole..................... 20

      Rozdział 2  Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole..................................... 22

      Rozdział 3  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu................................. 25

      Rozdział 4  Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom............................. 26

      Rozdział 5 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.................................................................................................. 29

      Rozdział 6 Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów........................... 31

      Rozdział 7 Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego/psychologa........................................ 33

      Rozdział 8 Zadania i obowiązki logopedy............................................................................ 34

      Rozdział 9 Zadania i obowiązki doradcy zawodowego........................................................ 34

      Rozdział 10 Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego................................................ 35

      Rozdział 11 Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.................................... 36

      Rozdział 12 Nauczanie indywidualne................................................................................. 40

      Rozdział 13 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki..................................... 42

      Rozdział 14 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym... 43

      Rozdział 15 Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej............................. 46

      Rozdział 16 Pomoc materialna uczniom............................................................................ 46

      DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje............................................................... 48

      Rozdział  1 Dyrektor szkoły.............................................................................................. 48

      Rozdział 2 Rada pedagogiczna........................................................................................... 53

      Rozdział 3 Rada Rodziców................................................................................................ 56

      Rozdział 4 Samorząd uczniowski....................................................................................... 59

      Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły.................................................................. 60

      Rozdział 6  Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły............................................. 62

      DZIAŁ V Organizacja nauczania................................................................................. 62

      Rozdział 1 Działalność dydaktyczno-wychowawcza........................................................... 62

      Rozdział 2  Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych           63

      Rozdział 3  Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u............................................................ 64

      Rozdział 4  Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy......... 65

      Rozdział 5 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki............................... 66

      DZIAŁ VI Organizacja  wychowania i opieki............................................................ 66

      Rozdział 1 Szkolny system wychowania............................................................................. 66

      Rozdział 2 Wolontariat w szkole...................................................................................... 68

      Rozdział  3  Współpraca z rodzicami.................................................................................. 71

      DZIAŁ VII  System doradztwa zawodowego........................................................... 73

      Rozdział 1 Założenia programowe.................................................................................... 73

      Rozdział 2 Sposoby realizacji działań doradczych............................................................... 75

      Rozdział 3 Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności......................................... 77

      Rozdział 4  Przewidywane rezultaty.................................................................................. 78

      DZIAŁ VIII Organizacja szkoły...................................................................................... 79

      Rozdział 1  Baza szkoły..................................................................................................... 79

      Rozdział 2  Organizacja nauczania w szkole....................................................................... 79

      Rozdział 3  Działalność innowacyjna i eksperymentalna..................................................... 82

      Rozdział 4 Praktyki studenckie.......................................................................................... 83

      Rozdział  5 Świetlica szkolna............................................................................................ 83

      Rozdział 6 Stołówka szkolna............................................................................................ 84

      Rozdział 7 Biblioteka szkolna............................................................................................ 85

      Rozdział 8 Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy............................................................ 91

      Rozdział 9 Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania.................................................. 93

      DZIAŁ IX Oddział przedszkolny.................................................................................... 95

      Rozdział 1 Informacje ogólne........................................................................................... 95

      Rozdział 2 Bezpieczeństwo dzieci....................................................................................... 96

      Rozdział 3  Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego................................................. 96

      Rozdział 4 Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego....................... 97

      Rozdział 5 Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym........................................ 97

      DZIAŁ X Nauczyciele i inni pracownicy szkoły....................................................... 98

      Rozdział 1 Zadania nauczycieli........................................................................................... 98

      Rozdział 2 Zadania wychowawców klas........................................................................... 101

      Rozdział 3 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom................. 103

      Rozdział 4 Pracownicy szkoły.......................................................................................... 105

      Rozdział 5 Regulamin pracy............................................................................................. 105

      DZIAŁ XI Obowiązek szkolny....................................................................................... 106

      Rozdział 1 Informacje ogólne......................................................................................... 106

      Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego................................................................... 106

      Rozdział 3 Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.................................................... 107

      DZIAŁ XII Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej..................... 107

      Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej......................................................................... 107

      Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów............................................................................. 108

      Rozdział 3 Strój szkolny................................................................................................. 111

      Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń.................... 112

      Rozdział 6 Nagrody........................................................................................................ 113

      Rozdział 7 Kary.............................................................................................................. 114

      Rozdział 8 Przeniesienie ucznia do innej szkoły................................................................. 114

      DZIAŁ XIII Wewnątrzszkolne zasady oceniania................................................... 116

      Rozdział 1 Informacje ogólne......................................................................................... 116

      Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów......................................... 118

      Rozdział 3 Rodzaje ocen szkolnych.................................................................................. 118

      Rozdział 4 Jawność ocen................................................................................................. 119

      Rozdział 5 Uzasadnianie ocen.......................................................................................... 119

      Rozdział 6 Skala ocen z zajęć edukacyjnych...................................................................... 120

      Rozdział 7 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów..................................... 122

      Rozdział 8 System oceniania na I etapie edukacyjnym......................................................... 125

      Rozdział 9 Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII.............................................. 126

      Rozdział 10 Ocenianie zachowania................................................................................... 131

      Rozdział 11 Kryteria ocen z zachowania........................................................................... 133

      Rozdział 12 Klasyfikacja śródroczna i roczna.................................................................. 137

      Rozdział 13 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych         138

      Rozdział 14 Egzamin klasyfikacyjny................................................................................. 139

      Rozdział 15 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym....................... 141

      Rozdział 16 Egzamin poprawkowy................................................................................... 142

      Rozdział 17 Egzamin ośmioklasisty.................................................................................. 143

      Rozdział 18 Wyniki egzaminu.......................................................................................... 145

      DZIAŁ XIV Promowanie i ukończenie szkoły......................................................... 145

      Rozdział 1 Informacje ogólne......................................................................................... 145

      Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne......................................................... 146

      DZIAŁ XV Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole............................ 148

      Rozdział 1 Informacje ogólne......................................................................................... 148

      Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia........................................... 149

      Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów........................... 151

      Rozdział 4 Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach........................................ 152

      DZIAŁ XVI Ceremoniał szkolny................................................................................... 151

      Rozdział 1 Symbole szkolne............................................................................................. 151

      Rozdział 2  pożegnanie absolwentów............................................................................... 152

      Rozdział 3 Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej.............................................. 152

      DZIAŁ XVII Postanowienia końcowe....................................................................... 153

      DZIAŁ XVIII Przepisy przejściowe................................................................................ 154

       

      DZIAŁ I
      Przepisy ogólne

      Rozdział 1
      Informacje ogólne o szkole

      1. 1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:
      1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
      2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
      3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
      4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
      1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Chorzelskiej 21, a  dla oddziałów przedszkolnych budynek przy  Chorzelskiej 21.
      2. Organem prowadzącym jest  Gmina Janowo .
      3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
      4. Ilekroć w statucie mowa jest o szkole należy przez to rozumieć 8-letnią Szkołę Podstawową w Janowie im Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego , w której prowadzone są oddziały gimnazjalne Gimnazjum w Janowie”.
      5. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie. Na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa  im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie ”. 
      6. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:
      1. pieczęć urzędowa Szkoły Podstawowej w Janowie;
      2. stemple prostokątne
      1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie ul. Chorzelska 21, 13-113 Janowo, NIP: 9840145001, REGON 000266784,
      1. Dla dokumentów oddziałów gimnazjalnych szkoła używa pieczęci obowiązujących dla gimnazjum:
      1. Gimnazjum w Janowie,
      1. Szkoła jest jednostką budżetową.
      2. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie szkoły podstawowej i w okresie  przejściowym od 1 września 2017 roku do 31 czerwca 2019 roku                   w oddziałach II i III gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach II i III klasy gimnazjum, w roku szkolnym 2018/2019 w oddzialach III klasy gimnazjum). Statut dotychczasowego gimnazjum reguluje w okresie przejściowym pracę oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkoły podstawowej.
      3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.
      4. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
      5. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.
      6. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
      7. Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę.
      8.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:
      1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
      2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe  poza obwodem  szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
      1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59,ze zm.) oraz przez Wójta Gminy Janowo.
      2. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Janowo.  

       

      Rozdział 2
      Misja szkoły, model absolwenta

      1. 1. Misja szkoły:

       

      Szkoła jest przyjazna uczniom, rodzicom i pracownikom. Dobro ucznia i jego rozwój – to nasza wspólna troska.

                   2. Wizja szkoły:

      Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego.

      Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy się żyć w środowisku i dla środowiska. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę                         i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.

      1. 1. Model absolwenta:  Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie  jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz:
      1. jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;
      2. czerpie radość z nauki;
      3. przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;
      4. potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
      5. potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;
      6. zgodnie współpracuje z innymi;
      7. jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;
      8. jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;
      9. rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;
      10. dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;
      11. potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.

      Rozdział  3
      Cele i zadania szkoły

      1. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
      1. Głównymi celami szkoły jest:
      1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,  patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania                              i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej                            i etnicznej;
      3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      4. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
      5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
      6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
      7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
      8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
      9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
      10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie                           i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
      11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
      12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
      13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
      1. Do zadań szkoły należy:
      1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
      2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;
      3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
      4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;
      5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;
      6. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
      7. organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                 z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
      8. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;
      9. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;
      10. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
      11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
      12. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
      13. zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
      14. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
      15. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;
      16. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;
      17. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państowymi;
      18. zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
      19. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie;
      20. przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
      21. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
      22. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
      23. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
      24. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
      25. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;
      26. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
      27. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
      28. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
      29. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
      30. stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
      31. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
      32. ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących   i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
      33. egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
      34. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej   i archiwizacji.
      1. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji, i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
      1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
      2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
      3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
      4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
      5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
      6. praca w zespole i społeczna aktywność;
      7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.  
      1. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji.
      1.  Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 
      2.  Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach        klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
      3. 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
      1. szkolny zestaw programów nauczania;
      2. program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania                        o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb;
      1. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela

       

      DZIAŁ II
      Sposoby realizacji zadań szkoły

      Rozdział 1
      Informacje wstępne

       

      1. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o   obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.
      1. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka

      Rozdział 2
      Programy nauczania, wymagania i zasady dopuszczania do użytku w szkole

      1.  1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie,  ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
      1. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:
      1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
      2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;
      3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.
      1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.
      2. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.
      3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
      4. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
      5. Program nauczania zawiera:
      1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
      2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia   ogólnego;
      3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości    indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany;
      4. opis założonych osiągnięć ucznia;
      5. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
      1. Wniosek, o którym mowa w § 9 ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały  w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
      2. Dyrektor szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane § 9 w ust. 7, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony,  doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
      3. Opinia, o której mowa w § 9 ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.
      4. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
      5. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego,
      6. Dopuszczone programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
      7. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole  i zawiera numer kolejny,  pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku, np. 1/ SP/ 2016.
      8. Dyrektor szkoły ogłasza szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji  do dnia 1 września każdego roku.
      9. Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy.
      10. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów przedmiotowych w terminie do  30 czerwca każdego roku;
      11. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.
      12. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem  o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.
      13. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem:
      1. podręcznika, materiału edukacyjnego ;
      2. materiału ćwiczeniowego ;
      3. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt. 1.
      1. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

      Rozdział 3
      Podręczniki i materiały edukacyjne, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

      1. 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.
      1. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły  nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
      2. Zespoły, o których mowa w § 10 ust. 2. przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
      1. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;
      2. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
      1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących  poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców:
      1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
      2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.
      1.  Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników  inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.
      2. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
      3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale,  może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w § 10 ust. 6.
      4. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek  zespołu nauczycieli uczących w oddziale  uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.
      5. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w przyszłym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie www.szkolajanowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń umieszczonej na dolnym korytarzu przy wejściu na świetlicę i stołówkę.

       

      Rozdział 4
      Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych    i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej  

      1. 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
      1. Ilekroć mowa o:
      1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego,    a zakupiony z dotacji celowej;
      2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący                          lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
      3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
      1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
      2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.
      3. Biblioteka nieodpłatnie:
      1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;
      2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną;
      3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
      1. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      2. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z kartami bibliotecznymi, w których wpisane są numery wypożyczanych woluminów. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują uczniowie/ rodzice / prawni opiekunowie.
      3. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki  i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
      4. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych, zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
      1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych podręczników i materiałów edukacyjnych;
      2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
      3. uczniowie są zobowiązani są do obłożenia wypożyczonych podręczników;
      4. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
      5. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
      6. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
      7. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

       

      1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej  w trakcie roku szkolnego:
      1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
      2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
      1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
      2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie  z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego  i stanowi dochód budżetu państwa.
      3. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283).

      Rozdział 5
      Program wychowania i profilaktyki

      1. 1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym.
      1. Program Wychowawczo – Profilaktyczny  opracowuje zespół składający się z  nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych przez radę rodziców jej przedstawicieli.
      2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny,  z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
      3. Programy, o których mowa w § 12 ust. 1 rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z radą pedagogiczną.  Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym wyrażone przez radę pedagogiczna i radę rodziców.
      4. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego rada rodziców nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo- 
       Profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 3.  program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
      5. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo- Profilaktycznego i przedstawią je do zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię kwitują przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej danego oddziału.
      6. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.
      7. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
      1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
      1. realizację przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
      2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
      3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
      4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między  rówieśnikami;
      5. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
      6. prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
      7. prowadzenie profilaktyki uzależnień;
      8. zabezpieczenie dostępu uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
      1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
      1. nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez:
      1. organizowanie spotkań dyrekcji szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,
      1. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku   szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
      2. organizację wycieczek integracyjnych,
      3. pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku, organizowana przez pedagoga lub wychowawcę,
      4. udzielanie niezbędnej, doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela  dyrekcji,
      5. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
      6. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
      7. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
      1. nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
      2. nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
      1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
      1. objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,
      2. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
      3. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,
      4. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
      5. indywidualizację procesu nauczania.
      1. nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi          w Dziale II Rozdziale 4. statutu szkoły.
      1. 1. W szkole powołano społecznego inspektora  do spraw bezpieczeństwa.
      1. Do zadań społecznego inspektora  należy:
      1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły (nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
      2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach  na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
      3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
      4. opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa                                  i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i uczniów;
      5. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
      6. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
      7. podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.
      1. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:
      1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w Dziale III rozdz.5. niniejszego statutu;
      2. pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć w szkole;
      3. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
      4. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
      5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
      6. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
      7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
      8. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
      9. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
      10. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
      11. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
      12. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
      13. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
      14. ogrodzenie terenu szkoły;
      15. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
      16. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni                                 i pomieszczeń gospodarczych;
      17. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich;
      18. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych     w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję                         o zasadach udzielania tej pomocy;
      19. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,                  w tym uczniów niepełnosprawnych;
      20. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi                               w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
      21. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
      22. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących;
      1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa regulamin wycieczek.
      2. Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa regulamin dyżurów nauczycieli.
      3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
      4. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieną; zwracając uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno-sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
      5. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:
      1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
      2. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
      1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
      2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,
      3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,
      4. sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku uczniów kl. I – III),
      5. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,
      6. zgłaszania dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków;
      1. opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów;
      2. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z regulaminem sali gimnastycznej oraz regulaminem korzystania z boiska;
      3. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
      1. Pracownicy szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w szkole.

      DZIAŁ III
      Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

              Rozdział 1
      Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

      1. 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
      1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
      2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na :
      1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
      2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
      3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia                       w szkole;
      4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w środowisku społecznym;
      5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
      6. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
      7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
      8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
      9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
      10. wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
      11. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
      12. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
      13. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
      14. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
      15. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
      1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:
      1. niepełnosprawności ucznia;
      2. niedostosowania społecznego;
      3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
      4. z zaburzeń zachowania i emocji;
      5. szczególnych uzdolnień;
      6. specyficznych trudności w uczeniu się;
      7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
      8. choroby przewlekłej;
      9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
      10. niepowodzeń szkolnych;
      11. zaniedbań środowiskowych;
      12. trudności adaptacyjnych.
      1. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:
      1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
      2. uczeń;
      3. dyrektor szkoły;
      4. nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
      5. pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
      6. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
      7. pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy  lub ucznia;
      8. pracownik socjalny;
      9. asystent rodziny;
      10. kurator sądowy;
      11. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
      1.  Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
      2.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
      1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
      2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:
      1. pedagog,
      2. logopeda,
      3. terapeuta pedagogiczny
      1. pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

      Rozdział 2
      Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

      1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
      1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;
      2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
      3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
      4. dostosowanie warunków  nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
      1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:
      1. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:

      Adresaci

      Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego 

      Zadania

      Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

      Podstawa udzielania

      Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica

      Prowadzący

      Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

      Czas trwania jednostki zajęć

      45 minut

      Liczba uczestników

      Maksimum 8 osób

      Okres udzielania pp

      Zgodnie z decyzją dyrektora

       

      1. zajęcia rozwijające uzdolnienia:

      Adresaci

      Uczniowie szczególnie uzdolnieni

      Zadania

      Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

      Podstawa udzielania

      Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek ucznia, rodzica, opinii poradni PP o szczególnych uzdolnieniach

      Prowadzący

      Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

      Czas trwania jednostki zajęć

      45 minut

      Liczba uczestników

      Maksimum 8 osób

      Okres udzielania pp.

      Zgodnie z decyzją dyrektora

       

      1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

      Adresaci

      dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

      Zadania

      Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Podstawa udzielania

      Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia poradni pp

      Prowadzący

      Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

      Czas trwania jednostki zajęć

      45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

      Liczba uczestników

      Maksimum 5 osób

      Okres udzielania pp

      Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

       

      1. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym:

      Adresaci

      Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

      Zadania

      Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

      Podstawa udzielania

      Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia poradni pp

      Prowadzący

      Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

      Czas trwania jednostki zajęć

      45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

      Liczba uczestników

      Maksimum 10 osób

      Okres udzielania pp

      Zgodnie z decyzją dyrektora,

      1. zajęcia logopedyczne:

      Adresaci

      Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

      Zadania

      Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych

      Podstawa udzielania

      Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia poradni pp

      Prowadzący

      Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

      Czas trwania jednostki zajęć

      45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

      Liczba uczestników

      Maksimum 4 osoby

      Okres udzielania pp

      Zgodnie z decyzją dyrektora,

       

      1. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
      1. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
      1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane  i prowadzone przez pedagoga  szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
      2. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem;
      3. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;
      4. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych. 

      Rozdział 3
      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu

      1. 1.  Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
      1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień;
      2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
      3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów;
      4. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
      5. promocja ucznia zdolnego.
      1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
      1. na lekcji;
      2. poza lekcjami;
      3. poza szkołą;
      4. inne formy
      1. Uczeń zdolny ma możliwość:
      1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
      2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
      3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu;
      4. realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.
      1. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
      1. rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
      2. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
      3. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;
      4. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
      5. składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.
      1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
      2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
      3. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
       i uzdolnieniami uczniów.
      4. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w Dziale III rozdz.13 statutu szkoły.
      5. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

      Rozdział 4
      Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom

      1. 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
      1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, na zasadach określonych w Dziale III rozdział 4 statutu szkoły;
      2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
      3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
      4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
      5. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
      1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.
      2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
      3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym 
       z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym lub  dzienniku wychowawcy.
      4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej,  telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
      5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.
      6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
      7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.
      8. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7. współpracuje                               z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
      9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
      10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje powyższą informację w dzienniku wychowawcy lub  listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
      11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu dziecku.
      12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.
      13. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia. 
      14. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
      15. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
      16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych                       i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
      17. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 24 ust. 2.
      18. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
      19. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.
      20. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
      21. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
      22. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
      23. W szkole zatrudniony jest pedagog, logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
      24. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog,  logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
      25. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Nidzicy na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.

      Rozdział 5
      Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
      1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
      2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
      3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
      4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
      5. udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;
      6. udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
      7. uzupełnianie karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
      8. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;
      9. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
      1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,
      2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,
      3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,
      4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,
      5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 
      1. prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjno-kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
      2. współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania                                i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
      3. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
      4. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
      5. komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
      6. stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:
      1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
      2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
      3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
      4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

      Rozdział 6
      Obowiązki wychowawcy klasy  w zakresie wspierania uczniów

      1. 1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:
      1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
      2. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;
      3. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;
      4. wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
      5. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
      6. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;
      7. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
      8. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
      9. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej  i postępach ucznia;
      10. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
      11. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;
      12. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych  i psychologicznych;
      13. prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;
      14. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
      1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
      1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
      2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
      3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
      4. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;
      5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
       i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
      6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
      7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
      8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
      9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
      10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
      11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności   w uzupełnieniu materiału;
      12. tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków i inne.
      13. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
      14. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
      15. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

      Rozdział 7
      Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego.

      1. 1. Do zadań pedagoga/psychologa szkolnego należy:
      1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia; 
      2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
      3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;
      4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
      6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
      7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
      8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
      9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
      10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
      11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
      12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                          w zakresie wychowania;
      13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych  WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;
      14. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;
      15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;
      16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
      17. przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych;
      18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
      1. Gabinet pedagoga znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru pedagoga. Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: www.szkolajanowo.pl w zakładce „Pomoc Pedagogiczno-psychologiczna ”.

      Rozdział 8
      Zadania i obowiązki logopedy

      1. 1. Do zadań logopedy w oddziale przedszkolnym , szkole i placówce należy w szczególności:
      1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
      2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                       i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
      3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
      4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
      2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      1. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
      1. Gabinet logopedyczny/terapii zajęciowej znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru logopedy.

      Rozdział 9
      Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

      1. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
      1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                                i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
      2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
      3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                    z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
      4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę                                 i placówkę;
      5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                                   w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
      6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów                         w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      7. opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
      8. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
      9. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.
      1. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

      Rozdział 10
      Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego

      1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
      1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
      2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 
      3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
      4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
      5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
      1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 
      2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      1. udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;
      2. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
      3. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
      4. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      Rozdział 11
      Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

      1. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.
      2. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
      1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
      2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                                i środki dydaktyczne;
      3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
      4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni pp i możliwości organizacyjnych szkoły;
      5. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
      6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
      7. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
      1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
      1. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
      1. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym mowa w § 35.1 statutu oraz zgody rodziców.
      2. Opinie o której mowa w ust. 2. sporządza się na piśmie.
      3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
      4. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
      5. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
      1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
      2. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.
      1. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub                     z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem  z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
      1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego                                 z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.
      1. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
      1. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
      2. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
      1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
      1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
      1. korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
      2. korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logo rytmiki),
      3. korekcyjno-kompensacyjne,
      4. zajęcia specjalistyczne:( terapia psychologiczna),
      5. inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp;
      1. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie;
      2. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
      3. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
      1. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
      1. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1.:
      1. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone                              w programie;
      2. prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
      3. uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
      4. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
      1. Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1. lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
      2. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE             w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
      3. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 4. należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
      1. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.
      2. 1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.
      1. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole.
      2. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w semestrze. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
      3. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
      1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
      2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, pedagog, logopeda lub inny specjalista;
      3. asystent lub pomoc nauczyciela.
      1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie                          o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
      2. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia  zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
      3. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia                          o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.
      4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa:
      1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;
      2. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że  w przypadku:
      1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
      2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
      3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,
      4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
      1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
      2. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
      3. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
      4. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
      5. wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.

      9.   Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

      1. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania ucznia.                                
      2. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  
      3.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
      4. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

      Rozdział 12
      Nauczanie indywidualne

      1. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
      1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania  w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
      2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.
      3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
       w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I-III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.
      4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
       w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.
      5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
      6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.
      7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie                         z odrębnymi przepisami (WF, język obcy). 
      8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
      9. Wniosek, o którym mowa w ust. 9. składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek, o którym mowa w ust. 9. wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.
      10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.
      11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:
      1. dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8.  prowadzonych w co najmniej 2 dniach;
      2. dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
      1. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy:
      1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia;
      2. udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET;
      3. prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły;
      4. podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;
      5. systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych.
      1.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.
      2.  Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego                        w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz                                  z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.  
      3. Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły                     w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię pp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący szkołę.
      4. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu  na zasadach określonych w WZO.

      Rozdział 13
      Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

      1. 1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
      1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
      2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec roku/semestru.
      1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
      2. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
      3. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
      4. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania   z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
      5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić: 
      1. uczeń -  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
      2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
      3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
      1.  Wniosek składa się do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
      2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
      3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel, doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
      4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 dyrektor szkoły zasięga opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
      5. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
      6. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.
      7. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
      8. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
      9. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna  i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
      10. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
      11.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
      1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
      2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
      1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub                      2 godziny co dwa tygodnie.
      2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
      3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
      4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
      5. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
      6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane  w ITN.
      7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację   o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

      Rozdział 14
      Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym

      1. 1. Poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;
      1. Na życzenie rodziców, w sytuacji, jak wyżej, dzieci ze wspólnych grup przedszkolnych zapisywane są do tej samej klasy.
      2. Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
      3. W miesiącu marcu lub kwietniu organizuje się Dni Otwarte dla rodziców i uczniów klas I. W wyznaczonych godzinach zaproszeni są uczniowie zapisani do klasy wraz z rodzicami. Spotkanie integracyjne prowadzi wychowawca klasy.
      4. Organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.
      5. Wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy.
      6. Grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki.
      7. Nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi.
      1. 1. Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:
      1. w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;
      2. w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;
      3. w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęć oczekuje na dzieci na 15 min. przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali;
      4. w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w świetlicy, na zajęcia dydaktyczne odprowadza je nauczyciel świetlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel dyżurny;
      5.  nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;
      6. godzina obiadowa dla pierwszoklasistów ustalona jest przed planową szkolną przerwą obiadową dla uczniów innych klas, aby umożliwić dzieciom spożywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez pośpiechu;
      7. każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1. i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie, reagować w sposób adekwatny do sytuacji.
      1. Działania szkoły w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego:
      1. wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Dyrektor szkoły dopuszcza do użytku jeden podręcznik dla wszystkich oddziałów. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;
      2. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
       z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;
      3. na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
      4. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
      5. każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizuje proces dydaktyczny, różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;
      6. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd wytworów ucznia oraz  diagnozę ucznia;
      7. edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji  nauczania poprzez uzupełnianie, poszerzanie działań przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne;
      8. w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);
      9. wspieranie rozwoju dziecka i zwiększanie jego możliwości edukacyjnych prowadzone jest na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej metodę „Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona”. Są to codzienne 15 minutowe ćwiczenia oparte o ruchy naprzemienne i pobudzające pracę ośrodka wzrokowego i słuchowego;
      10. nauczyciele dbają o rozwój ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu oraz prawidłową postawę ciała. Zajęcia edukacji ruchowej na terenie szkoły wzbogacane są elementami metody Weroniki Sherborne oraz  ćwiczeniami korekcyjnymi. Zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwój dużej motoryki;
      11.  umiejętności  bezpiecznego  zachowania  kształcone są w różnych sytuacjach (np. wycieczkach)
      12. wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według  wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;
      13. każdemu dziecku szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
       z zainteresowaniami.
      14. każde dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne: gimnastyka korekcyjna.
      15. dodatkowo pierwszoklasiści włączeni są w zajęcia prowadzone w ramach działań projektowych z pozyskiwanych funduszy unijnych „Wyrównywania szans”   i objęci adekwatnie do potrzeb pomocą w zakresie trudności edukacyjnych i rozwijania zainteresowań.
      1. Działania szkoły w zakresie współpracy z rodzicami:
      1. w szkole respektowana jest  trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
       i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny;
      2. formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, dyżury nauczycieli w każdy pierwszy piątek miesiąca na indywidualne konsultacje, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne;
      3. w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje można przekazywać do sekretariatu szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;
      4. do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny i logopeda. Godziny pracy  specjalistów  umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetów na parterze szkoły;
      5. szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy.

      Rozdział 15
      Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

      1. 1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej opracowują w każdej klasie podział na obowiązkowe zajęcia: edukację polonistyczną, język obcy nowożytny, edukację matematyczną, edukację muzyczną , plastyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne;
      1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 7-letnim;
      2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły;
      3. Do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka,  zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych  i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

      Rozdział 16
      Pomoc materialna uczniom

       

      1. 1. Pomoc materialna w szkole jest organizowana w formie:
      1. bezpłatnych obiadów;
      2. stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
      3. programu: „Wyprawka szkolna”;
      4. innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
      1. Pomoc materialna ma charakter  motywacyjny:
      1. stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne,
      2. stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
      1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe:
      1. stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;
      2. o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem lit. a
      1. stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej;
      1. dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;
      2. średnią ocen, o której mowa w ust. 13. pkt 1., ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;
      3. wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;
      4. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz na rok;
      5. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
      6. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
      1. 1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
      1. realizację przyjętych zapisów w  programie wychowawczo -profilaktycznym;
      2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
      3. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie;
      4. realizację określonej tematyki na zajęciach z wychowawcą we współpracy z lekarzem, pielęgniarką szkolną, pedagogiem i nauczycielem terapii pedagogicznej;
      5. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między rówieśnikami;
      6. działania pedagoga  szkolnego, nauczyciela terapii pedagogicznej;
      7. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m.in. organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami,
      8. prowadzenie profilaktyki uzależnień,
      9. promocję zdrowia, zasad zdrowego żywienia;
      1. Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego lub realizowane w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu.
      2. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
      3. 1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym przez Radę Rodziców, towarzystwie ubezpieczeniowym.
      1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy klasy, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zwolnieniu ucznia z opłat za ubezpieczenie przy zachowaniu ubezpieczenia.
      1. Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od następstw od nieszczęśliwych wypadków.

      DZIAŁ IV
      Organy szkoły i ich kompetencje 

      1. 1. Organami szkoły są:
      1. dyrektor szkoły – dyrektor Szkoły Podstawowej im.Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie
      2. Rada Pedagogiczna;
      3. Rada Rodziców;
      4. Samorząd Uczniowski.
      1. Każdy z wymienionych organów w § 53 ust. 1. działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

      Rozdział  1
      Dyrektor szkoły

      1. 1. Dyrektor szkoły:
      1. kieruje szkołą  jako jednostką samorządu terytorialnego;
      2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
      3. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
      4. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą
      1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa                   o systemie oświaty oraz  ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe  i inne przepisy szczegółowe.
      1. 1. Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością  szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole.
      1. Jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
      2. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:
      1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
      2. przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej;
      3. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
      4. wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący
      5. powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
      6. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów w szkole;
      7. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
      8. przedkłada radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
      9. dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
      10. podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał w szkole podstawowej od początku następnego roku szkolnego;
      11. ustala w przypadku braku zgody wśród nauczycieli uczących danej edukacji w szkole,  po zasięgnięciu opinii rady rodziców,  jeden podręcznik do przedmiotu który będzie obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
      12. dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;
      13. opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;
      14. współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców szkoły, Szkolnym Klubem Wolontariatu i S.U.;
      15. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
      16. udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie indywidualnego nauczania;
      17. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 1.  Działu III  statutu  szkoły;
      18. organizuje wspomaganie szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i przeprowadzaniu ndziałań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy pp;

      19)w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  Dziale III Rozdziale 12. statutu szkoły;

      1. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
      2. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;
      3. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły doraźne, i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa   w  § 41. statutu szkoły;
      4. zwalnia uczniów z zajęć  WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
      5. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
       z zasadami określonymi w  § 43 statutu szkoły;
      6. występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej;
      7. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami);
      8. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;
      9. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
      10. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej
       i religijnej uczniom;
      11.  odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  ucznia;
      12. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych odrębnych przepisach;
      13. na udokumentowany wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego;ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
      14. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
      15. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
       i sprawdzających na zasadach określonych w  § 169 statutu szkoły;
      16. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
      17. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
      1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
      1. opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi prowadzącemu;
      2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
      3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
      4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;
      5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
      6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
      7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 25°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
      8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły,
       a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
      9. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
      10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
      11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
      12. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
      13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
      14. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku;
      15.  za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.
      16.  organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
      17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
      18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami;
      19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
      1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
      1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
      2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane szczegółowe kryteria oceniania;
      3. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
      4. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
      5. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
      6. dokonuje oceny pracy za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
      7. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
      8. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                                  i pracowników;
      9.  udziela urlopów zgodnie z KN i KP;
      10.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
      11.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
      12.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
      13. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
      14.  dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
      15. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
      16. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym;
      17.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania 
       i zatwierdzania;
      18.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
      1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
      1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;
      2. powołuje komisję stypendialną;
      3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
      4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
      5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
      6. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej ;
      7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.
      1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

      Rozdział 2
      Rada pedagogiczna

      1. 1. Rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Janowie jest kolegialnym organem szkoły.
      1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
      2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły podstawowej w Janowie.
      3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 5 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyjątkowych termin 5-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
      4. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
      5. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły.
      6. Zebrania rady pedagogicznej szkoły  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
      7. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:
      1. uchwala regulamin swojej działalności;
      2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów szkoły;
      3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
      4. może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania;
      5. może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;
      6. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
      7. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
      8. podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
      9. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
      10. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;
      11. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
      1. Rada pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:
      1. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
      2. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
      3. opiniuje wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki w szkole podstawowej;
      4. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
      5. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
      6. opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
      7. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
      8. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
      9. opiniuje projekt finansowy szkoły;
      10. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
      11. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;
      12. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
      13. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
      1. Rada pedagogiczna ponadto:
      1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
      2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
      3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
      4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
      5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
      6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
      7. rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
      8. ma prawo składania wniosku wspólnie z radą rodziców i samorządem uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
      9. może wybierać delegatów do rady szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
      10. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
      11. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
      12. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
      1. Zebrania plenarne rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, rady rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.
      2. Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
      3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
       O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
      4. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.
      5. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:
      1. określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;
      2. stwierdzenie prawomocności obrad;
      3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
      4. listę obecności nauczycieli;
      5. uchwalony porządek obrad;
      6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;
      7. przebieg głosowania i jej wyniki;
      8. podpis przewodniczącego i protokolanta.
      1. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.
      2. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.
      3. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
      4. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.
      5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

      Rozdział 3
      Rada rodziców

      1. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
      1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.
      2. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład szkoły;
      3. Celem rady rodziców jest reprezentowanie szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia jej statutowej działalności.
      4. Szczególnym celem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.
      5. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:
      1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
      2. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
      3. zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
      1. znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
      2. znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania”,
      3. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
      4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,
      5. określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców.
      1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
       i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
      2. Do kompetencji rady rodziców należy:
      1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
      1. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli oraz treści z zakresu profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujące także treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do nauczycieli i rodziców Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,
      1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
      2. opiniowanie projektów  planów  finansowych składanych przez dyrektora szkoły;
      3. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji,
      4. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
      5. opiniowanie decyzji dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Wzór jednolitego stroju, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców;
      6. opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
      7. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
      8. opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych,
       w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
      1. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania szkołą, których opiniowanie jest ustawową kompetencją rady rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.
      2. Rada Rodziców może:
      1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
      2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
      3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
      4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
      1. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
      2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
      1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
      2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
      3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.
      1. Tryb wyboru członków rady:
      1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;
      2. datę wyboru do rady rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;
      3. wybory do rady rodziców przeprowadza się według następujących zasad:
      1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,
      2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,
      3. do rady rodziców wybiera się po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
      4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,
      5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,
      6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,
      7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,
      8. członkami rady rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,
      9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor szkoły,
      10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.
      1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

      Rozdział 4
      Samorząd uczniowski

      1. 1. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
      1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
      2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
      3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
      4. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
      1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
      2.  prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
      3.  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
      4.  prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
      5.  prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
      6.  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
      7.  opiniowania organizacji szkoły, a szczególności dni wolnych od zajęć.
      1. Samorząd ma prawo składać zapytania w sprawie szkolnej każdemu organowi szkoły.
      2. Podmiot, do którego samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkować się do treści zapytania lub wniosku w ciągu najpóźniej 14 dni. Sprawy pilne wymagają odpowiedzi niezwłocznej.
      3. Samorząd ma prawo opiniować, na wniosek dyrektora szkoły - pracę nauczycieli szkoły, dla których dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
      4. Uczniowie mają prawo odwołać organy samorządu na wniosek podpisany przez 20% uczniów szkoły.
      5. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9. stosuje się następującą procedurę:
      1. wniosek poparty przez stosowną liczbę uczniów - wraz z propozycjami kandydatów do objęcia stanowisk w organach samorządu - wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi szkoły;
      2.  dyrektor szkoły może podjąć się mediacji w celu zażegnania sporu wynikłego wśród uczniów; może to zadanie zlecić opiekunowi samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole;
      3.  jeśli sporu nie udało się zażegnać, ogłasza się wybory nowych organów samorządu;
      4.  wybory winny się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich ogłoszenia;
      5.  regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organów samorządu obowiązujące w Szkole stosuje się odpowiednio do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

      Rozdział 5
      Zasady współpracy organów szkoły

      1. 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
      1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
      2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
      3. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
      4. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. radę rodziców i S.U. w formie pisemnej, a radzie pedagogicznej w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
      5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
      6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki                                     i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 61 ust. 1. statutu szkoły.
      7. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 63 niniejszego statutu.
      1. 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania                                  i kształcenia dzieci.
      1. Rodzice współpracując ze szkołą mają prawo do:
      1. znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu wychowawczego szkoły;
      2. zgłaszania do  programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
      3. współudziału w pracy wychowawczej;
      4. znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
      5. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
       i w przypadkach wymagających ich znajomości;
      6. uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
       i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
      7. uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
      8. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: dyrektorowi szkoły, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem rady rodziców.
      1. Rodzice mają obowiązek:
      1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
      2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
      3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
      4. zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
      5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
      6. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
      7. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
      8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
      9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
      10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
      11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
      12. uczestniczenia w zebraniach  zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

       Rozdział 6
      Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

      1. 1. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną, a radą rodziców:
      1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
      2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
      3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
      4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
      1. W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
      2.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
      3.  Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

       

      DZIAŁ V
      Organizacja nauczania

      Rozdział 1
      Działalność dydaktyczno-wychowawcza

      1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej są:

        1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,

      2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

      1.  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
      1. dydaktyczno-wyrównawcze,
      2. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      1.  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
      2.  zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12  ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z  dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;
      3. zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;
      4. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
      1. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
      1. Zajęcia w szkole prowadzone są:
      1. w systemie klasowo-lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
      2. w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
      3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, informatyki, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;
      4. w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne, z WF-u, plastyki, techniki;
      5. w toku nauczania indywidualnego;
      6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
      7. w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;

      8)   dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

      Rozdział 2
      Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych

      1. 1. Uczniowie klas IV-VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez  radę pedagogiczną i radę rodziców i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów;
      1. zajęcia, o których mowa w § 66 ust. 1. mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:
      1. zajęć sportowych;
      2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
      3. zajęć tanecznych;
      4. aktywnych form turystyki.
      1. Dopuszcza się łączenie dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego                w formie zajęć określonych w ust. 2 pkt. 4. z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie
      2. Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV-VIII,  dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
      3. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych do 24 uczniów.
      4. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
      5. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt                          i chłopców.
      6. W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

      Rozdział 3
      Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

      1. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
      1. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak być zmienione.
      2. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.
      3. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
      4. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
       w dwóch rodzajach zajęć. 
      5. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.
      1. 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia                 z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa.
      1.  Uczeń szkoły nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1. jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
      2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1.  nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

      Rozdział 4
      Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć - WF, drugi język obcy

      1.  1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
      1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica ucznia,  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w statucie szkoły –Dział XIII  wewnątrzszkolne zasady oceniania.
      2. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
      3. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
      1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
      2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadającymi orzeczenie
       o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią czytać lub pisać, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowanych przez dyrektora szkoły.
      3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.  Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami  (prawnymi opiekunami) ucznia.
      4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

      Rozdział 5
      Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

      1. 1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
      1. W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:
      1. Dziennik pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
      2. Dziennik świetlicy szkolnej;
      3. Dziennik pedagoga ;
      4. Dziennik wychowawcy.
      1. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.
      2. Dziennik zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dziennik pedagoga, dziennik świetlicy oraz dziennik wychowawcy są własnością szkoły.

      DZIAŁ VI
      Organizacja  wychowania i opieki

      Rozdział 1
      Szkolny system wychowania

      1. 1. Na początku każdego roku szkolnego rada pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
      1. Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
      2. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:
      1. pracy nad sobą;
      2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;
      3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak:  odpowiedzialność, samodzielność,   odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie   godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
      4. rozwoju samorządności;
      5. dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;
      6. budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;
      7. tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane i  respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.
      1. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.
      2. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia:
      1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;
      2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
      3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz  świecie;
      4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem;
      5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;
      6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
      7. zna, rozumie i realizuje w życiu:
      1. zasady kultury bycia,
      2. zasady skutecznego komunikowania się,
      3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,
      4. akceptowany społecznie system wartości;
      1. chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń;
      2. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;
      3. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
      1. W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy na dany rok szkolny. Program wychowawczo-profilaktyczny  w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:
      1. poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;
      2. przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
      3. wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;
      4. pomoc w tworzeniu systemu wartości;
      5. strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
      1. adaptacja,
      2. integracja,
      3. przydział ról w klasie,
      4. wewnątrzklasowy system norm postępowania,
      5. określenie praw i obowiązków w klasie, szkole,
      6. kronika klasowa, strona internetowa itp.
      1. budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
      1. wspólne uroczystości klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
      2. edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
      3. kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców i  uczniów,
      4. wspólne narady wychowawcze,
      5. tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy,
      6. aktywny udział klasy w pracach na rzecz szkoły i środowiska,
      7. szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”;
      1. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
      2. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z   ochroną zdrowia.

      Rozdział 2
      Wolontariat w szkole

      1. 1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.
      1. Szkolny klub wolontariusza ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.
      2. Członkiem klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
      3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:
      1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;
      2. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
      3. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;
      4. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;
      5.  tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;
      6. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;
      7. wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;
      8. promowanie idei wolontariatu;
      9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;
      10. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.
      1. Wolontariusze:
      1. wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu;
      2. wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc, tam, gdzie jest ona potrzebna;
      3. warunkiem wstąpienia do Klubu Wolontariatu jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów);
      4. po wstąpieniu do Klubu Wolontariatu uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i regulaminu, obowiązującego w szkole;
      5. członkowie klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych;
      6. członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
      7. członek klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań;
      8. każdy członek klubu systematycznie wpisuje do „Dzienniczka Wolontariusza” /„Dzienniczka Ucznia”/ „Dzienniczka Klasowego” wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz której wolontariusz działa;
      9. członek klubu systematycznie uczestniczy w pracy klubu, a także w spotkaniach                          i warsztatach dla wolontariuszy;
      10. każdy członek klubu stara się aktywnie włączyć w działalność klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy;
      11. każdy członek klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych;
      12. każdy członek klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Kodeksie Etycznym oraz Regulaminie Klubu;
      13. wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza. O skreśleniu z listy decyduje opiekun Szkolnego Klubu Wolontariusza, po zasięgnięciu opinii zarządu klubu.
      1. 1. Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;
      1. Opiekun klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;
      2. Na walnym zebraniu członków klubu w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd klubu, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;
      3. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;
      4. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
      5. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;
      6. Klub Wolontariusza prowadzi dziennik aktywności. Wpisów do dziennika aktywności mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.
      1. 1.Formy działalności klubu:
      1. działania na rzecz środowiska szkolnego;
      2. działania na rzecz środowiska lokalnego;
      3. udział w akcjach ogólnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.      
      1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
      1. Regulacje świadczeń wolontariuszy i zasady ich bezpieczeństwa:
      1. świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z korzystającym. Porozumienie powinno zawierać postanowienie  o możliwości jego rozwiązania;
      2. na żądanie wolontariusza lub dyrektora szkoły korzystający jest obowiązany potwierdzić na piśmie treść porozumienia, a także wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza, w tym o zakresie wykonywanych świadczeń;
      3.  na prośbę wolontariusza korzystający może przedłożyć pisemną opinię o wykonaniu świadczeń przez wolontariusza lub dokonać wpisu w dzienniczku wolontariusza;
      4.  jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. Porozumienie w imieniu wolontariusza podpisuje dyrektor szkoły. W przypadku, gdy działania w ramach wolontariatu wykonywane są na terenie szkoły lub poza szkołą pod nadzorem nauczyciela można odstąpić od sporządzenia porozumienia;
      5. do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1817, ze zm.stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny tekst jedn. Dz.U.2017, poz. 459, ze zm.;
      6. korzystający może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń;
      7. wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących jemu prawach i ciążących obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
      8. korzystający zapewnia wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony indywidualnej.  W przypadku świadczenia wolontariatu na rzecz szkoły obowiązek ten ciąży na dyrektorze szkoły, a w przypadku, gdy wolontariat organizowany jest poza szkołą odpowiedzialność ponosi opiekun prowadzący uczniów na działania;
      9.    korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu;
      10. w przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności
      1. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;
      1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność społeczną i w wolontariacie na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w rozdziale 10. dział XIII statutu szkoły;
      2. Formy nagradzania:
      1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu;
      2. przyznanie dyplomu;
      3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;
      4. pisemne podziękowanie do rodziców;
      5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.
      1. 1. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa regulamin wolontariatu.
      1. Każdy uczeń, który nie przystąpił do Klubu Wolontariusza może podejmować działania pomocowe na zasadach określonych w statucie szkoły.
      2. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku Szkolny Światowy Dzień Wolontariusza.

      Rozdział  3
      Współpraca z rodzicami

      1. 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
      1. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły  realizowane jest poprzez:
      1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:
      1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,
      2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
       z wychowaniem
       dziecka;
      1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
      1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
      2. przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne;
      1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:
      1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,
      2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;
      1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
      1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
      2. inspirowanie rodziców do działania,
      3. wspieranie inicjatyw rodziców,
      4. wskazywanie obszarów działania,
      5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
      1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac rady rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;
      2. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:
      1. ustalanie form pomocy,
      2. pozyskiwanie środków finansowych,
      3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
      4. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

       

      DZIAŁ VII
       System doradztwa zawodowego

      Rozdział 1
      Założenia programowe

      1. 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
      1. Podejmowane działania mają pomóc uczniom w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej. W przyszłości ma to ułatwić młodemu człowiekowi podejmowanie bardzo ważnych wyborów edukacyjnych i zawodowych, tak aby te wybory były dokonywane świadomie, zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami.
      2. Planowanie własnej drogi edukacyjno-zawodowej jest procesem długotrwałym. Już na poziomie szkoły podstawowej należy wdrażać uczniom poczucie odpowiedzialności za własną przyszłość, uczyć myślenia perspektywicznego i umiejętności planowania, a w klasach VII-VIII  należy organizować zajęcia związane z wyborem kształcenia   i kariery zawodowej.
      3. Decyzja dotycząca wyboru przyszłej szkoły ponadpodstawowej i zawodu, żeby była trafną, wymaga pomocy ze strony wielu osób i instytucji, między innymi szkoły i rodziców.
      4. Planowane zadania i treści przekazywane na lekcjach wychowawczych oraz w edukacjach przedmiotowych w klasach I-VI mają za zadanie rozbudzać ciekawość poznawczą dzieci oraz motywację do nauki, kształtować umiejętności i postawy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiać poznawanie interesujących dzieci zawodów, kształtować gotowość do wyborów edukacyjnych np. drugiego języka, rodzaju zajęć technicznych, wyboru kółek zainteresowań, wyboru lektur i czasopism.
      5. System określa zadania osób uczestniczących w jego realizacji, czas i miejsce realizacji, oczekiwane efekty i metody pracy.
      6. Głównym celem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych  i zawodowych.
      7. Cele szczegółowe:
      1. w klasach I-IV szkoły podstawowej:
      1. wyjaśnienie znaczenia pracy w życiu człowieka,
      2. zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów, jakie człowiek może wykonywać,
      3. uruchomienie kreatywności uczniów na temat swojej przyszłości,
      4. zapoznanie uczniów ze znaczeniem własnych zainteresowań i predyspozycji                 w wyborze właściwego zawodu,
      5. poszukiwanie przez uczniów odpowiedzi na pytanie: jakie są moje możliwości, uzdolnienia, umiejętności, cechy osobowości, stan zdrowia
      6. rozwijanie umiejętności oceny swoich możliwości;
      1. w klasach VI-VIII szkoły podstawowej :
      1. odkrywanie i rozwijanie świadomości zawodowej uczniów, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej na każdym etapie edukacji,
      2. motywowanie uczniów do podejmowania dyskusji i refleksji nad wyborem przyszłej szkoły i zawodu.
      3. rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania,
      4. wdrażanie uczniów do samopoznania,
      5. wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów,
      6. kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron,
      7. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie,
      8. wyrabianie szacunku dla samego siebie,
      9. poznanie możliwych form zatrudnienia,
      10. poznanie lokalnego rynku pracy,
      11. poznanie możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego,
      12. poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych,
      13. diagnoza preferencji i zainteresowań zawodowych,
      14. poznawanie różnych zawodów,
      15. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
      1. Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
      1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
      2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży;
      3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery;
      4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  i zawodowych;
      5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
      6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i wspierających uczniów  w świadomym wyborze szkoły;
      7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny  i zawodowy uczniów;
      8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu doradztwa zawodowego;
      9. w zakresie współpracy z rodzicami:
      1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
      2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
      3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
      4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.

      Rozdział 2
      Sposoby realizacji działań doradczych

      1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
      1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym;
      2. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych;
      3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów;
      4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących;
      5. konkursy;
      6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej;
      7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców  i nauczycieli,
      8. giełdy szkół ponadpodstawowych;
      9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych;
      10. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych, korzystanie   z zasobów Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej    i Ustawicznej, korzystanie z publikacji EUROGAIDANCE, wykorzystywanie wyszukiwarki „Informator o zawodach”;
      11. zakładka informacyjna na stronie internetowej szkoły (np. broszury dla rodziców, broszury dla uczniów);
      12. wywiady i spotkania z absolwentami.
      1. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
      1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej;
      2. poznawanie siebie, zawodów;
      3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia;
      4. indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły;
      5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;
      6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;
      7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.
      1. Zadania szkolnego doradcy zawodowego: 
      1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc                       w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
      2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
      3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
      1. rynku pracy,
      2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
      3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
      4. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych  

           w życiu codziennym i zawodowym,

      1. alternatywnych        możliwości      kształcenia      dla       młodzieży z  problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
      2. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
      3. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.,
      1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
      2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
      3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych  w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
      4.  koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
      5.  wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji   i materiałów do pracy z uczniami itp.
      6. współpraca z radą pedagogiczną w zakresie:
      1.   tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,
      2.  realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły
      1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
      2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
      3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,
      4. stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
      5. stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z treściami z zakresu doradztwa zawodowego (zamieszczanie broszur dla uczniów i rodziców, bieżących informacji o rynku pracy, materiałów poradnikowych dla uczniów i rodziców, linków do stron związanych z doradztwem zawodowym).

      Rozdział 3
      Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności

      1. 1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
      1. wychowawców;
      2. nauczycieli przedmiotu;
      3. pedagoga szkolnego;
      4. bibliotekarzy;
      5. szkolnego lidera doradztwa zawodowego;
      6. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowego urzędu pracy, mobilnego centrum informacji zawodowej);
      7. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.
      1. Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie Szkoły podstawowej w Janowie  oraz ich rodzice.
      2. Zakres odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców:
      1. rady pedagogicznej, pracowników instytucji wspierających działania doradcze:
      1. utworzenie i zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zgodnie z systemem doradztwa zawodowego i planu pracy na każdy rok szkolny,
      2. realizacja działań z zakresu przygotowania ucznia do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej;
      1. w klasach I-VI: 
      1. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych, rozmów indywidualnych celem rozpoznania przez uczniów znaczenia zmiany w życiu, sposobów radzenia sobie ze stresem, roli motywacji oraz umiejętności współpracy
      2. zaprezentowanie rodzicom założeń pracy informacyjno – doradczej na rzecz uczniów,
      1. w klasach VI-VIII:
      1. zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami ludzkiej działalności zawodowej,
      2. prowadzenie z uczniami zajęć psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania, samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
      3. prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, którzy mogą mieć problemy z wyborem szkoły i zawodu,
      4. podejmowanie wstępnych decyzji przez uczniów,
      5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,
      6. prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
      •   pogłębianie informacji o zawodach,
      •   zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
      •   zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego;
      1. konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
      2. podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
      3. indywidualna praca z uczniami, którzy mają problemy decyzyjne, intelektualne, zdrowotne, emocjonalne, rodzinne.
      4. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      Rozdział 4
      Przewidywane rezultaty

      1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rady pedagogicznej.                            

      Nauczyciele:

      1. potrafią wprowadzić treści doradztwa zawodowego do swoich planów pracy;
      2. rozumieją potrzebę realizacji zadań z doradztwa zawodowego w ramach realizowania własnych planów pracy;
      3. potrafią współpracować w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju zawodowego uczniów;
      4. poznają metody, techniki i formy prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego;
      5. znają zakres treści z doradztwa zawodowego realizowanych w gimnazjum;
      6. potrafią realizować treści zawodoznawcze na swoich lekcjach, na zebraniach                       z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
      1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do uczniów.                                                 

      Uczniowie:

      1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu,
      2. potrafią dokonać samooceny w aspekcie czynników decydujących o trafności wyboru zawodu i dalszej drogi edukacyjnej,
      3. potrafią wskazać swoje predyspozycje, słabe i mocne strony,
      4. znają świat pracy, potrafią dokonać podziału zawodów na grupy  i przyporządkować siebie do odpowiedniej grupy, a także wiedzą, gdzie szukać informacji na ten temat,
      5. potrafią samodzielnie planować ścieżkę własnej kariery zawodowej i podjąć prawidłowe decyzje edukacyjne i zawodowe.
      1. Przewidywane rezultaty w odniesieniu do rodziców.                                                   

      Rodzice:

      1. znają czynniki niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji wyboru zawodu przez swoje dziecko;
      2. rozumieją potrzebę uwzględnienia czynników: zainteresowań, uzdolnień, cech charakteru, temperamentu, stanu zdrowia, możliwości psychofizycznych, rynku pracy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej swojego dziecka;
      3. wiedzą, gdzie szukać informacji i wsparcia w procesie wyboru drogi zawodowej dziecka;
      4. znają świat pracy i ofertę szkolnictwa ponadpodstawowego;
      5. potrafią wskazać predyspozycje, mocne i słabe strony dziecka;
      6. potrafią pomóc swoim dzieciom w podejmowaniu decyzji.

      DZIAŁ VIII
      Organizacja szkoły

      Rozdział 1
      Baza szkoły

      1. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada:
      1.  sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
      2.  bibliotekę;
      3. 1 pracownię komputerową  z dostępem do Internetu;         
      4. salę gimnastyczną;
      5. boisko wielofunkcyjne przy szkole;
      6. gabinet terapii pedagogicznej;
      7. gabinet logopedyczny;
      8. gabinet pielęgniarki szkolnej;
      9. świetlicę szkolną;
      10. kuchnię i zaplecze kuchenne; 
      11. szatnię;
      12. stołówkę;

      Rozdział 2
      Organizacja nauczania w szkole

      1. 1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu  pierwszego września.
      1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
      2. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady  Oceniania.
      3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni.
      4. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:
      1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
      2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
       w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków  wyznaniowych.
      1. W inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub   potrzebami społeczności lokalnej.
      2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.
      3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4. dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
      4. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4. dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
      5. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4. w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.
      6. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
      1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -25°C lub jest niższa;
      2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.
      1. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
      2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrekcję szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu  finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący szkołę.
      3. W szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki.
      4. Przerwy lekcyjne trwają  5 i 10 minut, w tym dwie po 15 minut w zależności od organizacji zajęć.
      5.  Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.
      6.  W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
      1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;
      2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
      3. liczbę pracowników ogółem;
      4. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
      5. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
      6. ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      7. liczbę zajęć świetlicowych i bibliotecznych.
      1.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
       z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
      2.  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
      3. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.
      4.  Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.
      5.  Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
       w sprawie ramowych planów nauczania.
      6.  Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
      7.  Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
      8. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor szkoły dokonuje:
      1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodziców lub;
      2. zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
      1. W przypadkach, jak w ustępie 3 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
      2.  Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 7.
      3. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
      4. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

      Rozdział 3
      Działalność innowacyjna i eksperymentalna

      1. 1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność kształcenia.
      1. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
      2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę  odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
      3. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
      4. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
      5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
      6. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
      1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
      2. opinii rady rodziców;
      3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
       w szko
       le, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
      1. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7 pkt. 1-3. dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
      2. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

      Rozdział 4
      Praktyki studenckie

      1. 1. Szkoła w Janowie może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi  nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

                   2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.  Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

      Rozdział  5
      Świetlica szkolna

       

      1. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu, organizuje się  świetlicę szkolną.
      1. Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego i przedlekcyjnego.
      2. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
      3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
      4. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie.
      5. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do organizacji pracy szkoły i dojazdu do niej uczniów.
      6. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.
      7. Do zadań świetlicy należy:
      1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;
      2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;
      3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
      4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;
      5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;
      6. wyrabianie u uczniów samodzielności;
      7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,
      8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
      1. Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:
      1. zajęć specjalistycznych;
      2. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów;
      3. zajęć utrwalających wiedzę;
      4. gier i zabaw rozwijających;
      5. zajęć sportowych.
      1. Świetlica realizuje swoje zadania wg. opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.
      2. Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający do szkoły.
      3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
      4. Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.
      5. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
      6. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.
      7. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.
      8. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.
      9. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

      Rozdział 6
      Stołówka szkolna

      1. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów i pracowników szkoły.
      1. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
      1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
      2. uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
      3. pracownicy zatrudnieni w szkole.
      1. Posiłki wydawane są w godzinach od 11.20-11.35 i  od 12.20- 12.35.
      2. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca przelewem na rachunek szkoły.
      3. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
      4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole powyżej 2 dni dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności najpóźniej do godziny 9.00 w dniu obiadu do sekretarza szkoły..
      5. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.
      6. Zasady korzystania z dożywiania określa Uchwała Rady Gminy Janowo.
      7. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni.

      Rozdział 7
      Biblioteka szkolna

      1. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
                     2. Biblioteka  zajmuje  dwa pomieszczenia , z których jedno przeznaczone jest na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru, drugie zaś umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.
      1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy obsługi szkoły.

       

                    4. Organizacja biblioteki szkolnej.

       

      1)  udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia;

       

      2) w bibliotece ma prawo przebywać uczeń w wyznaczonych godzinach oraz wypożyczający książki lub pracujący w czytelni;

       

      3) w bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku;

       

      4) w czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków (śniadania, owoców, lodów, słodyczy itp.);

       

      5) księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu;

       

      6) z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni;

       

      7) użytkownicy mają wolny dostęp do półek;

       

      8) wydawnictwa stanowiące księgozbiór podręczny, zbiory taśmoteki i wideoteki udostępnia nauczyciel – bibliotekarz;

       

      9) jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres nie przekraczający 1 miesiąca, zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu;

       

      10) uczeń przygotowujący się do olimpiad, konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki;

       

      11) wypożyczoną książkę należy obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi ewentualne uszkodzenia;

       

      12) wypożyczone książki należy szanować;

       

      13)  w przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem;

       

      14) przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników),

       

      15) kontrolę stanu czytelnictwa klas oraz terminowości zwrotu książek przeprowadza bibliotekarz;

       

      16) kontrolę zbiorów biblioteki zarządza dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;

       

      17) w bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe dostępne dla uczniów i nauczycieli.

      5. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

      1) zapewnienia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

      2) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,

      3)  kontroluje stan ewidencji,

      4)  zarządza scontrum zbiorów bibliotecznych,

      5) odpowiada za przekazanie zbiorów przy zmianie nauczyciela – bibliotekarza,

      6)  uwzględnia w planie pracy szkoły zadania z edukacji czytelniczej i medialnej,

      7) inspiruje i kontroluje współpracę grona pedagogicznego z biblioteką,

      8)  zapewnienia realizację ścieżki edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna” w ramach nauczania różnych przedmiotów,

       

      9) obserwuje i ocenia pracę nauczyciela – bibliotekarza.

      6. Biblioteka gromadzi następujące zbiory: książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową, beletrystykę, programy nauczania dla nauczycieli, czasopisma dla nauczycieli i uczniów, kasety magnetofonowe, kasty video, płyty CD i DVD, przepisy oświatowe i inne.

      7. Czas pracy biblioteki ustala dyrektor, dostosowując go do organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w taki sposób, aby umożliwić uczniom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

      8. Zadania nauczyciela bibliotekarza

      1) Nauczyciel bibliotekarz na równi z innymi nauczycielami uczestniczy w dydaktyczno – wychowawczej pracy szkoły. Jest członkiem Rady Pedagogicznej.

      2) Nauczyciel bibliotekarz powinien pozyskiwać zaufanie i sympatię uczniów oraz wytwarzać wokół siebie miłą, twórczą atmosferę, życzliwie oddziaływać na czytelników.

      3) Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

           a) udostępniania zbiorów biblioteki,

          b) udzielania informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych,          

          c) poznawania uczniów, ich potrzeb czytelniczych i zainteresowań,

          d) przysposabiania czytelniczo – informacyjnego prowadzonego z poszczególnymi uczniami  i grupami,

          e) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez prowadzenie lekcji bibliotecznych,

          f) współdziałania z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej,

          g) informowania nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów oraz przygotowania analiz czytelnictwa na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

          h) współpracy z rodzicami uczniów, ze szkolnymi organizacjami i kołami zainteresowań,

          i) stosowania różnych form inspiracji czytelnictwa,


          j) współpracy z instytucjami kultury i placówkami oświatowymi m.in. poprzez organizację i udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych,


          k) kompletowania zbiorów i różnego rodzaju materiałów edukacyjnych oraz programów na nośnikach elektronicznych,

          l) inwentaryzacji i zabezpieczania zbiorów,

          ł) pełnienia funkcji doradczo – informacyjnej w zakresie materiałów dydaktycznych gromadzonych w szkole,


          m) ewidencjonowania, opracowywania i selekcjonowania zbiorów,

          n) uzgadniania stanu majątkowego z księgowością,

          o) popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,


          p) popularyzowania nowoczesnych możliwości medialnych usprawniających szybkie dotarcie do różnorodnych informacji dostępnych w bibliotece i innych źródłach informacji,


          r) organizowania i powielania dla potrzeb nauczycieli materiałów do poszczególnych przedmiotów, wzorcowych konspektów lekcji, scenariuszy zajęć,

          s) realizowania ogólnopolskich akcji i programów m.in. „Cała Polska czyta dzieciom” , „Dni czytelnictwa”(w zależności od zgłoszonych ofert),

               9. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami.

      1) Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami na zasadach:

       

          a) świadomego i aktywnego udziału uczniów w różnych formach upowszechniania i                  rozwijania kultury czytelniczej, dyskusji nad książkami wystaw książkowych itp.,

       

          b) trwałości wiedzy i umiejętności uczniów,

       

          c) partnerstwa z uczniami szczególnie zdolnymi w ich poszukiwaniach czytelniczych,

       

          d)pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze.

      2) Uczniowie:

          a) mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w bibliotece,

          b) najaktywniejsi czytelnicy są nagradzani,

          c) są informowani o aktywności czytelniczej,

          d) uczniowie spędzający czas w czytelni są otaczani indywidualną opieką,

          e) otrzymują pomoc w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury i    kształtowania nawyków czytelniczych,

           f) mogą korzystać z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych,

          g) na zajęciach czytelniczych mogą korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego.

      3) Biblioteka szkolna współpracuje z nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się w celu:

          a) rozbudzania potrzeb i zainteresowań uczniów,

          b) doradztwa w doborze literatury samokształceniowej,

          c) współtworzenia warsztatu informacyjnego biblioteki,

          d) rozwijania kultury czytelniczej uczniów, przysposabiania do korzystania z  informacji,

       

          e) współuczestnictwa w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy w  zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.

      4) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:

          a) mogą złożyć zamówienie na literaturą pedagogiczną, przedmiotu, poradniki metodyczne, czasopisma pedagogiczne,

       

          b) na wniosek nauczyciela bibliotekarz przygotowuje i przekazuje literaturę do pracowni przedmiotowych, a także przeprowadza lekcje biblioteczne lub część zajęć,


          c) korzystają z czasopism pedagogicznych i ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,


          d) dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciel języka polskiego otrzymują informację o stanie czytelnictwa,

          e) mają możliwość korzystania z internetu, encyklopedii, programów multimedialnych.

      5) Biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) na zasadach partnerstwa w:
          a) rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich),

          b) popularyzacji literatury dla rodziców z zakresu wychowania,

          c) współudziale rodziców w imprezach czytelniczych.

      6) Rodzice:

          a) mogą korzystać ze zbiorów gromadzonych w bibliotece,

          b) są informowani o aktywności czytelniczej dzieci,

           c) mają możliwość wglądu do WSO, Statutu Szkoły, Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki.

      7) Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami:

          a) aktywnie współuczestnicząc w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz czytelnictwa w bibliotekach innych szkół,

          b) wspierając działalność kulturalną bibliotek na szczeblu gminnym,

          c) współuczestnicząc w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji.

          d) lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej,

          e) udział w konkursach poetyckich i plastycznych,

          f) udział w spotkaniach z pisarzami.           

       

      1. 1.Zasady korzystanie z czytelni:

      1) W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki w godzinach jej pracy.

      2) Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.

      3)W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypożyczenie pozycji z księgozbioru podręcznego lub czasopism.

      4)Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism, a z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.

      5) W czytelni obowiązuje cisza

               2. Korzystanie ze stanowisk komputerowych w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM)

      1) Centrum jest czynne w godzinach funkcjonowania biblioteki szkolnej.

      2)  Komputery w bibliotece przeznaczone są zasadniczo do celów edukacyjnych.

      3) Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

      4) Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz z zasobów Internetu.

      5) Korzystać można tylko z preinstalowanych programów.

      6) Zabrania się:

          a) instalowania własnych programów,

          b) dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,

          c) samodzielnego konfigurowania sprzętu komputerowego bez zezwolenia bibliotekarza,

          d) nielegalnego pobierania oprogramowania oraz materiałów, których dotyczą prawa autorskie,

          e) korzystania ze stron upowszechniających wszelkie formy nietolerancji, pornografię, przemoc itp.

      7)Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

      8) Przy stanowisku komputerowym obowiązuje zakaz picia napojów i spożywania posiłków.

      9)  Użytkownik odpowiada finansowo za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego.

      10) Wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i/lub systemu operacyjnego użytkownik ma obowiązek zgłosić jak najszybciej opiekunowi ICIM

       

      Rozdział 8
      Zespoły nauczycielskie  i zasady ich pracy

      1.  1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.
      1. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
      1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
      2. koordynowania działań w szkole;
      3. zwiększenia skuteczności działania;
      4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
      5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;
      6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
      7. doskonalenia współpracy zespołowej;
      8. wymiany doświadczeń między nauczycielami;
      9. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
       i organizacji;
      10. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
       w wykonywaniu zadań;
      11. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
      1. W Szkole Podstawowej w Janowie  powołuje się zespoły stałe i doraźne.
      2. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
      3. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
      4. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
      5. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
      6. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie do 30 sierpnia każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
      7. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły  w terminie do 14 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
      8. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
      9. Przewodniczący przedkłada  na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.
      10. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań,  uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor szkoły.
      11. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
      12. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
      13. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
      14. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

      Rozdział 9
      Rodzaje zespołów nauczycielskich  i ich zadania

      1. 1. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
      1. zespół  ds. edukacji wczesnoszkolnej klas I-III;
      2. zespół  rekreacyjno-sportowy;
      3. zespół wychowawczy;
      4. zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej i EWD);
      1. W skład zespołów wchodzą odpowiednio:
      1. Zespół ds. edukacji wczesnoszkolnej klas – nauczyciele ed. wczesnoszkolnej oraz pedagog szkolny;
      2. Zespół  rekreacyjna - sportowy nauczyciele przedmiotów: muzyka, plastyka, wychowanie fizyczne, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne;
      3. Zespół wychowawczy: pedagog,  logopeda, wychowawca danej klasy,
      4. Zespół analiz jakości kształcenia i badań edukacyjnych (ewaluacji wewnętrznej i EWD):, pedagog, nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.
      1. Zadania zespołu rekreacyjno - sportowego:
      1.  opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole;
      2.  opracowanie kalendarza zawodów, rozgrywek;
      3. opracowanie i aktualizacja wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego na poszczególne oceny szkolne; 
      4. dokumentowanie osiągnięć sportowych; popularyzacja tych osiągnięć na terenie szkoły, szkolnej witrynie internetowej i lokalnej prasie;
      5. opiniowanie zgłaszanych programów nauczania, w tym edukacji zdrowotnej;
      6. wypracowanie zasad dostosowywania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów
       z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzeń somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych;
      7. organizowanie współzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego w gminie /powiecie;
      8. propagowanie zdrowego stylu życia wśród nauczycieli i uczniów (gazetki, pogadanki);
      9. wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;
      10. wewnętrzne doskonalenie;
      11. wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych.
      12. dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;
      13. doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;
      14. ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;
      15. inne wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek członków zespołu.
      1.  Zadania zespołu wychowawczego:
      1. opracowywanie programu wychowawczo - profilaktycznego na cykl edukacyjny na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej obowiązujących programów, wniosków rodziców i propozycji uczniów, a także analizy sytuacji wychowawczej w szkole;
      2. gromadzenie materiałów metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęć
       z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęć;
      3.  analizowanie szczególnie trudnych przypadków  wychowawczych;
      4.  doskonalenie wewnętrzne  zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawców;
      5.   wymiana doświadczeń, przykładów  „dobrej praktyki”;
      6. analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasie. Opracowanie zaleceń do pracy, sposobów wspólnego oddziaływania  dla zespołu nauczycieli uczących w klasie;
      7. planowanie i realizacja działań antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka, zdrowe odżywianie, ochronę środowiska;
      8.  koordynacja działań profilaktycznych;
      9.  wspieranie działań samorządu uczniowskiego;
      10. opracowanie harmonogramu uroczystości, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek;
      11. koordynacja pracy zespołów dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań celem umożliwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom;
      12. ocena sytuacji wychowawczej w szkole po każdym okresie nauki; przygotowanie we współpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na potrzeby rady pedagogicznej i rady rodziców;
      13. udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
       w relacjach wychowawca – rodzic;
      14. korelowanie planowanych badań edukacyjnych w poszczególnych klasach;
      15. opiniowanie wniosków nauczycieli o wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”;
      16. opiniowanie wniosków nauczycieli, specjalistów o skierowanie ucznia na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej;
      17. inne, zgodnie z potrzebami szkoły lub na wniosek członków zespołu.
      1.  Zadania zespołu analiz i badań edukacyjnych:
      1. opracowanie planu badań edukacyjnych na każdy rok szkolny;
      2. dokonywanie jakościowej analizy wyników badań (sprawdzianów, testów kompetencji, próbnych egzaminów) na podstawie ilościowych opracowań przez nauczycieli uczących;
      3. przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, arkuszy uczniowskich lub opiniowanie opracowanych przez nauczycieli lub oferowanych przez firmy zewnętrzne na potrzeby prowadzonych diagnoz;
      4. analiza jakościowa i ilościowa wyników sprawdzianów zewnętrznych i przygotowanie opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy;
      5.  prowadzenie szkoleń nauczycielom z zakresu ewaluacji wyników nauczania;
      6. prezentowanie opracowań na posiedzeniach rady pedagogicznej i radzie rodziców.

       

      DZIAŁ IX
      Oddział przedszkolny

      Rozdział 1
      Informacje ogólne

      1. 1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
      1.  Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placówkach feryjnych. 
      2. Oddział przedszkolny w szczególności: 
      1. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
      2. przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
      1. 1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
      1. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
      2. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
      3. Kształcenie w oddziale przedszkolnym jest bezpłatne.
      4. Czas pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi 5 godzin  zegarowych dziennie.
      1. 1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
      1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego programu nauczania umożliwiającego realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
      2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić po 30 minut 2 razy w tygodniu.
      3. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne przepisy.
      1. 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
      1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.
      2. Oddział przedszkolny  organizuje w ciągu roku szkolnego trzy stałe spotkania z rodzicami.

      Rozdział 2
      Bezpieczeństwo dzieci

      1. 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
      1. sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi;
      2. przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka  przez rodziców pod opiekę nauczycieli;
      3. zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
      1. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie organizowanych  wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
      2. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
      1. 1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
      1. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
      2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania
      1. Rodzice opłacają na początku każdego roku szkolnego, dobrowolną składkę ubezpieczeniową za dziecko.

      Rozdział 3
      Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

      1. 1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
      1. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
      1. 1. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę  powszechnej dostępno­ści.
      1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego  prowadzona jest w dwóch etapach:
      1. I etap rekrutacji odbywa się za pośrednictwem zapisów, podań;
      2. II etap rekrutacji prowadzony jest w sytuacji gdy szkoła  dysponuje wolnym miejscem w oddziale przedszkolnym.
      1. Niepodpisanie przez rodziców  w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest  równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.
      2. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
      3. Niespełnianie  obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

      Rozdział 4
      Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego

      1. 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
      1. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
      2. Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
      3. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
      4. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
      5. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
      6. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
      1. Rodzic zobowiązuje się do:
      1. powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;
      2. złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu  kalendarzowym.

      Rozdział 5
      Prawa i obowiązki dziecka w oddziale przedszkolnym

      1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
      1. poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;
      2. poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;
      3. włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie;
      4. stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę.
      1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
      1. właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńcze­go, zgodnie z zasadami higieny  pracy umysłowej;
      2. pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź  psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
      3. korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
      4. życzliwego i podmiotowego traktowania;
      5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
      6. uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej;
      7. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz    ochrony i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z konwencją praw dziecka i powszechną deklaracją praw człowieka ONZ.

      DZIAŁ X
      Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

      Rozdział 1
      Zadania nauczycieli

      1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
      2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
      1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
      2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów, wybór odpowiedniego podręcznika   i poinformowanie o nim uczniów;
      3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
      4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
      5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
      6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,     
       a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
      7.  prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
      8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
       w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
      9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
      1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach   i oddziałach oraz w ośrodkach,
      2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
      3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
      4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
      5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.
      1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności    uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
      2. uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
      3. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
      4. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;
      5. informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w  wewnątrzszkolnych  zasadach  oceniania;
      6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;
      7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
      8. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
      9. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
      10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE, WMODN  lub  inne instytucje w  porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
      11. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie;
      12. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.p;
      13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
      14. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
      15. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
      16. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
      17. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
      18. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
      1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
      1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
      2. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
       i  doskonaleniem zawodowym.

      Rozdział 2
      Zadania wychowawców klas

      1. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a   w szczególności: 
      1.  tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
      2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
      3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
      1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
      1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
       i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
      2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
      3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
      4. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
       i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
      5. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
      6. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
      7. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
       i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
      8.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
      9.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
       i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
      10. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
      11. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
      12.  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
      13.  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
      14.  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
      15.  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
      16.  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
      17.  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
      18. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
      19.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;
      20.  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
      21.  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.
      1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
      2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
      1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
      2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;
      3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
      4. wypisuje świadectwa szkolne;
      5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

      Rozdział 3
      Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

      1. 1.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
      1. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
       i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
      2. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
      1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
      2. aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne. Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmów z rodzicami i innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
      3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
      4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek  i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
      5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
      6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
      7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie  w toaletach szkolnych;
      8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
      1. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
       i
       poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły;
      2. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
      3. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
       z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
      4. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami  i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia, iż stan maszyn i urządzeń technicznych, instalacji elektrycznej  i narzędzi pracy, a także inne warunki środowiska pracy nie stwarzają zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów.
      5. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
      6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
       i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
      7. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w szkole.
      8. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w szkole.
      9. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
      1. ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
      2. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
      3. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go  w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić dyrektora szkoły;
      4. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
      5. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;
      6. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
      7. przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej, zapewnienia właściwego oświetlenia i temperatury;
      8. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
      1. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
      1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
      2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
      3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
      4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

      Rozdział 4
      Pracownicy szkoły

      1. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
      1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
      2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
      1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
      2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
      3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
      4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
      5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
      6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
      7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
      8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
      9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
      10. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.
      1. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin organizacyjny szkoły.

      Rozdział 5
      Regulamin pracy

      1. 1. W szkole obowiązuje regulamin pracy, ustalony przez dyrektora szkoły   w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.
      1. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych  w regulaminie pracy. Fakt zapoznania się z regulaminem pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręczny podpisem.
      1. W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
      2. W szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.  Zgodę na podjecie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.

      DZIAŁ XI
      Obowiązek szkolny

      Rozdział 1
      Informacje ogólne

      1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat,  nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
      2. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
      1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
      2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

      Rozdział 2
      Odroczenie obowiązku szkolnego

      1. 1. Odroczenie obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.
      1. Odroczenia dokonuje się  na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.
      2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
      3. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla  dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

      Rozdział 3
      Inne formy spełniania obowiązku szkolnego

      1. 1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.
      1. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
      2. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej intelektualnie w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
      1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej.
      3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
      1. dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;
      2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
      3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
      4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
       w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.

      DZIAŁ XII
      Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

      Rozdział 1
      Członek społeczności szkolnej

      1. 1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.
      1. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
      2. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  
      3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.
      4. Traktowanie członków:
      1. nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;
      2.  żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
       w sferę jego życia prywatnego;
      3.  szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
      4. nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;
      5. każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:
      1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,
      2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
      3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,
      4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.
      1. nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.
      1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.
      2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
      3. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły
       i kultywować jej tradycje.

      Rozdział 2
      Prawa i obowiązki uczniów

      1. 1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:
      1. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
      2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;
      3. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
      4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
      5. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;
      6.  jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
      7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
      8. reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;
      9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;
      10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
      11. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
      12. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
      13. korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez dyrektora szkoły;
      14. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
      15. zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
      16. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;
      17.  wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;
      18. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;
      19. być wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu;
      20. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcowo rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;
      21. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
      22. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień,                        a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
      23. uczeń ma prawo do poprawy ocen śródokresowych w terminie i w sposób ustalony                         z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcowo rocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;
      24. Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania    o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.
      1. 1.  Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Janowie ma obowiązek:
      1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
      2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
      3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
      4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
      5.  przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
      1. okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
      2. szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
      3. przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
      1.  troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
      2. przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
      3.  punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
      4. usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;
      5. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
      6. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
      7. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
      8.   dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
      9.   pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;
      10.   przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
      11.   posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg. harmonogramu badań. 
      1. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
      1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
      2. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
       że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
      1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
      2. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile jest wprowadzony,  po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.
      1. 1.W ostatnim tygodniu nauki  (VIII klasa, zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą.
      2. Uczniom nie wolno:
      1. przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
      2. wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
      3. wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
      4. wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
      5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
      6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy                    i zgody   zainteresowanych;
      7. używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
      8. zapraszać  obcych osób do szkoły.

       

      Rozdział 3
      Strój szkolny

      1. 1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.
      1. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
      2. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.
      3. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
      4. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.
      5. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
      6. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji Narodowego, Święta Niepodległości, obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

      Rozdział 4
      Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

      1. 1. Uczeń  na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów może nosić do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne np. odtwarzacze MP3.
      1. szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
      2. W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.
      3. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w przypadku telefonu komórkowego):
      1. nawiązywanie połączenia telefonicznego;
      2. redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnych;
      3. rejestrowanie materiału audiowizualnego;
      4. odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
      5. transmisja danych;
      1. W przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do  wykonania na danym urządzeniu.
      2. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
      3. Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.
      4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia.
      5. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
      6. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na  lekcjach lub na terenie szkoły:
      1. nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku (uwagi);
      2. nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania; 
      3. w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się  u wychowawcy klasy;
      4. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
      1. Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:
      1. wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM;
      2. wypisać pokwitowanie, w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela;
      3. przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.
      1. Uczeń może na podstawie pokwitowania może odebrać aparat po zakończeniu zajęć edukacyjnych w danym dniu, jeżeli tak zostało ustalone z nauczycielem. W przeciwnym wypadku rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.
      2. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.
      3. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej).
      4. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników szkoły dyrektor udziela upomnienia.

      Rozdział 6
      Nagrody

      1. 1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
      1. rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;
      2. wzorową postawę;
      3. wybitne osiągnięcia;
      4. dzielność i odwagę.
      5. 100 % frekwencję
      6. nagroda specjalna im. Stefana i Bolesława Gratunik
      1. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
      2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
      1. pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
      2. pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
      3. dyplom
      4. nagrody rzeczowe,
      1. Nagrody finansowane są przez radę rodziców, fundację oraz z budżetu szkoły.
      2. Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.
      3. Uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zgodnie z regulaminem.

      Rozdział 7
      Kary

      1. 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.
      1. Ustala się następujące rodzaje kar:
      1. uwaga ustna nauczyciela;
      2. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w dzienniku lekcyjnym i wychowawczym;
      3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;
      4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;